Hoppa till sidans innehåll

Stadgar


Karlstad Miniracing

 

Stadgarna reviderade vid ordinarie årsmöte

13 mars 2005

24 februari 2008

22 februari 2009

3 april 2019

 

Stadgar för den ideella föreningen Karlstad Miniracing MHF-U (förkortas KDMR)

med säte i Karlstad kommun. Föreningen bildades den 16 september 1996.

 

§1 Ändamål

Föreningen skall vara en samlad kraft för modellsport-intresserade i Karlstadsregionen, samt med särskild målsättning att: Ge alla intresserade oavsett ålder, kön, fysisk och psykisk förutsättning att under organiserade former med egna fordon utöva radiostyrd bil- & båtsport.

 

§ 2 Sammansättning

Föreningen består av de fysiska personer som upptagits som medlemmar.

 

§ 3 Medlemskap

Alla medlemmar betalar en årsavgift som löper från 1 januari till 31 december och vars storlek bestäms av årsmötet. Fullvärdig medlem anses också medlem som ingår i ett familjemedlemskap. För att räknas som familjemedlem skall man vara folkbokförd på samma adress.  För att använda banor som drivs i klubbens regi krävs medlemskap i föreningen, samt ev. köravgift som styrelsen beslutat. Den som inte inom, av styrelsen, fastställd tid inbetalt årsavgiften anses ha utträtt ur föreningen.

Medlem som genom upprepade förseelser mot stadgarna eller medlem som åsamkar föreningen skada kan uteslutas efter beslut av styrelsen.

Person som önskar inträde i föreningen senare än den 15 oktober och erlägger full avgift, anses ha betalt avgift också för nästkommande år.

 

§ 4 Ekonomi

Räkenskapsåret omfattar perioden 1/1 tom 31/12. Klubbens firma tecknas av ordförande och kassör var för sig.

 

§ 5 Årsmöte

Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande på mötet. Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller om så begärs efter omröstning (votering).

Ordinarie årsmöte skall hållas innan Mars månads utgång. Årsmöte skall utlysas senast tre veckor i förväg genom kallelse per brev eller E-post.

Motioner till årsmötet skall komma styrelsen tillhanda senast fyra veckor innan årsmötet.

I omröstningar och val deltar närvarande medlem med en röst. Rösträtten är personlig och får inte utövas genom ombud.

 

På årsmötet skall förekomma:

1. Fastställande av röstlängd för mötet.

2. Val av mötesordförande och mötessekreterare.

3. Val av protokolljusterare och rösträknare.

4. Frågan om mötet har utlysts på rätt sätt.

5. Fastställande av föredragningslista.

6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse.

b)Föredragning av förvaltningsberättelse (balans och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret.

7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning det senaste verksamhet/räkenskapsåret.

8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen omfattar

9. Fastställande av medlemsavgifter.

10.Val av

a) Ordförande för en tid av 1 år

b) Vice ordförande för en tid av 1år

c) Sekreterare för en tid av 1 år

d) Kassör för en tid av 1 år

e) Ledamot/ledamöter för en tid av 1år

f) suppleant/-er i styrelsen för en tid av 1 år

g) Revisor på 1 år

h) Två ledamöter i valberedning för en tid av 1 år

11.Övriga frågor.

 

§ 6 Styrelsen

Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse bestående av Ordförande,

Vice Ordförande, Sekreterare, Kassör samt 1-4 ledamöter och upp till 2 suppleanter.

Ordförande, Vice Ordförande, Kassör, Sekreterare samt ledamöter väljs på 1 år.

Styrelsen skall sammanträda minst 4 gånger per år.

Styrelsen är beslutsmässig om minst hälften av dess medlemmar är närvarande.

Större frågor bör hänskjutas till föreningsmöte, som ordföranden utlyser.

Beslut må fattas såväl inom styrelsen som föreningen om enkel majoritet föreligger.

Vid lika röstetal är ordförandens röst utslagsgivande.

 

§ 7 Föreningens upplösning

Om hela föreningen läggs ner överförs tillgångarna till Svenska Barncancerfonden.

 

§ 8 Stadgeändring

För beslut om ändring av dessa stadgar, och även beslut om föreningens upplösning krävs beslut av årsmöte eller extra årsmöte med minst 2/3 av antalet avgivna röster.

Förslag till ändring av stadgar får skriftligen avges av såväl medlem som styrelse. Som stadgeändring räknas ej språklig justering.

 

§ 9 Stadgetolkning

Uppstår tvekan om tolkning av dessa stadgar, eller om fall förekommer som inte är förutsedda i stadgarna, hänskjuts frågan till nästa årsmöte. I brådskande fall får frågan avgöras av styrelsen.

 

Språklig justering räknas inte som stadgeändring

 

Stadgarna reviderade 13 mars 2005, 24 februari 2008, 22 februari 2009, 3 april 2019

 

 

 

 

Uppdaterad: 12 JUN 2010 11:58 Skribent: Björn Carlsson

 

roto-racing-ab-1400184534 

 

   

 

Gilla oss på

Facebook!

facebook1

Postadress:
Karlstad Miniracing MHF/Ungdom - Bilsport
c/o Klas Jannborg, Bygatan 5
66930 Deje

Besöksadress:
Kalvholmens Motorstadion
65221 Karlstad

Kontakt:
Tel: 0705681184
E-post: This is a mailto link

Se all info