Hoppa till sidans innehåll

Stadgar


STADGAR FÖR KÖPINGS SEGLARKLUBB

 

                      Antagna 1958 samt justerade vid årsmötet 22 oktober 2009

 

 

§1                  ÄNDAMÅL OCH SYFTE

 

Köpings Seglar Klubb, stiftad den 1 december 1958, har till ändamål att :

1.1              Genom utövning av segling och friluftsliv verka för segelsportens utbredning

1.2              Främja medlemmarnas färdighet i gott sjömanskap

1.3              Främja för god kamrat- och sportanda

1.4              Genom olika arrangemang inom båtklubbens ram verka för medlemmars trevnad

1.5              Vara rådgivande kontaktorgan och remissinstans för lokala myndigheter och organisationer

1.6              Värna om allemansrätten och därmed vår marina miljö

1.7              Bedriva ungdomsarbete genom lek och tävlingar till fromma för ökade kunskaper i segling, livräddning och badvett mm

 

§2                  KSK EMBLEM

2.1           Klubbens färger är marinblått och vitt, dess standert är vit och tvåtungad med initialerna K.S.K i blått, placerade så K står över K intill standertstången och med S stående symmetriskt i en triangelspets framför dessa. Denna standert är avtecknad med texten Köpings Seglarklubb i en ring runtom, samt ett ankare i nederkant.

 

§3                 MEDLEMSKAP

3.1                    Medlem inväljs av styrelsen efter skriftlig ansökan

3.2                   Utträde skall meddelas skriftligen

3.3                 För person under 18 år erfordras målsmans tillstånd

3.4                  Medlemmarna är antingen årligen betalande, ständiga eller hedersmedlemmar.

3.5                   Till hedersmedlem kan utses den, vars arbete för segelsporten eller klubben varit av särdeles stor betydelse. Hedersmedlem väljs på förslag av styrelsen på allmänt sammanträde genom sluten omröstning med två tredjedels majoritet.

3.6                   Medlem kan av styrelse kallas till lämplig ledamot

3.7                   Medlem som ej erlägger beslutade avgifter faktureras vid varje tillfälle påminnelseavgift, som beslutas av styrelsen per verksamhetsår.

3.8                   Medlem som ej erlägger fastställd avgift eller vid anmodan ej erlägger påminnelseavgift kan efter styrelsebeslut uteslutas ur klubben

3.9                   Medlem som genom klandervärt handlingssätt skadar klubben eller dess anseende, kan av styrelsen uteslutas

 

 

§4                MEDLEMS REPRESENTATION AV KSK

4.1          Medlem får inte utan styrelsens medgivande delta i tävlingar eller representera klubben.

 

§5                VERKSAMHETSÅR

5.1          KSK verksamhetsår är kalenderår 1 jan-31 dec

 

§6                BESLUTANDE ORGAN

6.1                 Årsmöte

6.2                   Ordinarie Medlemsmöte

6.3                   Styrelsemöte

6.4                   Extra medlemsmöte

 

§7                AVGIFTER

7.1                   Medlem skall årligen utan dröjsmål betala beslutade avgifter enl §§7.2 och 7.3

7.2                   Årsmötet beslutar om kommande verksamhetsperiods inträdes- och medlemsavgift

7.3                   Styrelsen beslutar om uppläggnings-, sjö- och torrläggningsavgifter.

7.4                   Hedersmedlem är befriad från medlemsavgift

 

§8            STYRELSEN

8.1  Styrelsen åläggs utöver vad som sägs i dessa stadgar följande: 

Att:

- Verka för klubbens framåtskridande och tillvarata dess intressen

- Representera klubben

- Vara klubbens förvaltande och verkställande organ, samt bära ansvar för dess ekonomi

- Bereda inkomna ärenden och motioner till årsmötet

- Upprätta verksamhetsberättelse

- Förelägga årsmötet budgetförslag

 

8.1                   Styrelsen skall bestå av följande funktionärer:

Ordförande   mandattid 2 år, väljs udda år

Vice ordförande       mandattid 2 år, väljs jämnt år

Sekreterare             mandattid 2 år, väljs jämnt år

Kassör                     mandattid 2 år, väljs udda år

Klubbmästare         mandattid 2 år, väljs udda år

Intendent                 mandattid 2 år, väljs jämnt år

Suppleant 2 st       mandattid 1 år, väljs varje år

 

8.2                    Styrelsen sammanträder på kallelse av ordförande och är beslutsmässig, då minst hälften av antalet ledamöter är närvarande.

8.3                    Vid omröstning inom styrelsen gäller enkel röstvikt. Vid lika röstetal gäller ordförandes mening.

 

8.4                    Ordförande;
- är klubbens officiella representant
- skall leda styrelsens förhandlingar
- skall övervaka dessa stadgars efterlevnad

- skall förvara av klubben erövrade priser och erhållna utmärkelser

 

8.5   Vice ordförande ersätter vid ordinarie ordförandes frånvaro.

 

8.6          Sekreteraren;

- skall föra och förvara protokoll över styrelsens sammanträden,
- skall registrera och förvara inkomna skrivelser,

- skall sköta klubbens utgående korrespondens samt förvara kopior av densamma.
- skall jämte ordförande underteckna viktiga handlingar
- skall upprätta förslag till styrelsens årsberättelse

 

8.7          Kassören;

- skall uppbära och förvalta klubbens tillkommande medel

- skall sköta utbetalningar

- skall föra noggranna räkenskaper

- skall föra en fullständig medlemsmatrikel

- skall tillhandahålla klubbmärken, standertar och andra klubbemblem mot särskild avgift

 

8.8          Intendenten handhar vården av klubbens material och friluftsområde samt ser till att ordning upprätthålls

 

8.9          Klubbmästaren åligger att ordna klubbens samkväm och andra arrangemang till främjande av god kamratanda.

 

8.10        Suppleanterna;

- åligger att vid förfall för ordinarie styrelseledamot träda in i dennes ställe samt att för övrigt vara styrelsen behjälplig, då så påfordras.

         - suppleant kallas till styrelsens sammanträden, men äger inte rösträtt utom vid förfall av ordinarie styrelseledamot.

 

8.11       Arkivarien;

               - skall omhänderta insamlandet av fotografier, tidningsurklipp och segellitteratur

               - skall registrera och vårda klubbarkivet

 

 §9                REVISORER

9.1.1        Årligen tillsätts två revisorer samt en ersättare. Revisorerna åligger att granska klubbens räkenskaper och styrelsens förvaltning samt därutöver till årsmötet avgiva revisionsberättelse, vari ansvarsfrihet för styrelsen till- eller avstyrks.

 

§10               KOMMITTÉER OCH ARBETSGRUPPER

10.1             Inrättande av kommitté beslutas av årsmöte som även bestämmer uppgift, deltagande och mandattid.

10.2                Tävlingsnämnd tillsätts årligen och skall bestå av minst tre personer.
Nämnden utser inom sig ordförande och sekreterare. Tävlingsnämnden äger rätt att till sig adjungera medarbetare vid behov för särskild uppgift.
Tävlingsnämnden åligger att ordna klubbens tävlingar i enlighet med direktiv från allmänt sammanträde. Tävlingsnämnden avger till styrelsen en fullständig tablå över hållna tävlingar.

10.3                Träningsseglingsnämnden tillsätts årligen och består av minst tre personer. De ansvarar för klubbens träningsseglingar.

10.4                Slipkommitté tillsätts årligen och består av minst tre personer.
De ansvarar för slipområdet.

 

10.5                Krankommitté tillsätts årligen och består av minst tre personer, varav en är slipförman.
De har ansvar för planering av sjö- och torrsättningar.

10.6                Festkommitté tillsätts årligen och består av fyra personer.
De skall, tillsammans med klubbmästaren, ordna återkommande fester, enligt den fastställda årsplanen.

10.7                Arbetsgrupp inrättas av styrelsen.

 

§12               MEDLEMSMÖTEN

12.1        Två ordinarie medlemsmöten hålls varje år, årsmöte i februari och höstmöte i oktober. Styrelsen bestämmer tid och plats

            Kallelse sker genom klubbens hemsida och skriftligt.

12.2        Vid varje sammanträdes början utses två medlemmar att jämte ordförande justera protokollet.

12.3        Extra sammanträden hålls när styrelsen anser att det behövs eller då minst en femtedel av klubbens medlemmar gjort en skriftlig anhållan och där angett ändamål.

            Sammanträdet skall hållas senast två veckor efter yrkandet.

            Kallelse till extra sammanträde skall ske skriftligen och sändas minst tre dagar i förväg. Orsak till det extra mötet skall anges i kallelsen.
Inga andra ärenden får tas till behandling än de som angetts i kallelsen.

 

§13               ÅRSMÖTE

            Vid ordinarie årsmöte förekommer följande ärenden

 1. Fråga om mötets behöriga utlysande
 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet
 3. Val av två justeringsmän att jämte ordförande justera protokollet.
 4. Styrelsens verksamhetsberättelse
 5. Revisorernas berättelse
 6. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen gäller
 7. Val av:

- Styrelseledamöter som enligt §8 är i tur att väljas

- Två suppleanter till styrelsen

- En arkivarie

 1. Val av två revisorer jämte en suppleant för kommande räkenskapsår
 2. Val av medlemmar till kommittéer enligt §10
 3. Motion, som framlagts av styrelsen eller till styrelsen av röstberättigad medlem inlämnats minst 14 dagar före mötet.

Beträffande frågor under §§17 och 18, minst 30 dagar före mötet.

 1. Fastställande av årsplan för kommande säsong.

§14               RÖSTRÄTT

                              Rösträtt vid allmänna sammanträden tillkommer klubbens alla medlemmar. Rösträtt får inte utövas genom fullmakt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§15               BESLUT

15.1       Möte är beslutmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande.

15.2       Beslut fattas eller avgörs med votering (öppen eller sluten).

                                 Vid votering bestäms utgången – utom i frågor rörande § 17 och §18 genom enkel majoritet.

                              Om det vid öppen votering, som inte avser val, uppstår lika röstetal, skall det förslag gälla, som biträdes av ordföranden.

                              Vid val och sluten omröstning skall, i händelse av lika röstetal, lotten avgöra.

15.3                Styrelsen äger ej rätt att delta i val av revisorer

15.4          Alla beslut bekräftas med klubbslag

 

 

§16               ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

16.1                Medlem är skyldig till kassören genast anmäla sådant, som för hans del ger anledning till ändring i medlemsmatrikel.

16.2                Utöver dessa stadgar äger styrelsen rätt att utfärda ordningsföreskrifter och reglemente i särskilda fall.       

 

§17               STADGEÄNDRING

17.1     Förslag till ändring av dessa stadgar får endast upptas vid ordinarie
medlemsmöte och beslutade ändringar skall bekräftas vid ytterligare ett allmänt medlemsmöte. Det mötet hålls tidigast 30 dagar senare.

17.2          För godkännande av dylika förslag fordras beslut av minst 2/3 av vid vardera medlemsmöte närvarande röstberättigade medlemmar.

 

§18               KLUBBENS UPPLÖSNING

18.1     Upplöses klubben, för vilket fordras beslut på två ordinarie medlemsmöten och med tre fjärdedels majoritet skall, sedan alla skulder blivit betalda, eventuellt befintliga tillgångar överlämnas till något för segelsporten främjande lämpligt ändamål, varom beslut fattas samtidigt med beslut om klubbens upplösande.

18.2     Fråga om upplösning får ej upptas till behandling vid ett medlemsmöte med mindre än att ärendet varit angivet i medlemskallelse.

18.3     I händelse av upplösning skall berörda förbund omedelbart delgivas beslutet, jämte avskrifter av protokoll från sammanträden i denna sak samt revisorernas berättelse.

Det finns inget album kopplat till denna sida.


Bli medlem, medlemsansökan hittar du här.

 

Båtplatserna i Köping admininstreras av Köpings kommun.

Klicka här så kommer du dit. 

 

 

Postadress:
Köpings Seglarklubb - Segling
Ola Jacobsson, Schenströmsgatan 13
73143 Köping

Kontakt:
Tel: 0738851151
E-post: kopings.seglarklubb@...

Se all info