Hoppa till sidans innehåll

Stadgar


Dessa stadgar är godkända på årsmötet 2019/03/18.

Stadgar för Korpförening i Emmaboda

Stadgarna följer Korpen Svenska Motionsidrottsförbundets normalstadgar för korpförening.

Föreningen bildades 1965  Stadgarna reviderade 2019

 

1 KAP. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

 Korpföreningen har som ändamål att bedriva idrotts-, motions-, rekreations- och friskvårdsverksamhet för sina medlemmar i enlighet med Korpens verksamhetsidé och värdegrund samt bedriva öppen verksamhet. Korpen ska aktivt verka för en idrott fri från droger och doping.

Tillhörighet

Föreningen är medlem i Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet och därigenom ansluten till Riksidrottsförbundet (RF) samt Korpen Småland. Föreningen är skyldig att följa ovan nämnda organisationers stadgar, tävlingsregler och beslut fattade av överordnat idrottsorgan.

 Uppgifter

Föreningen har till uppgift

  • Att rekrytera och ansluta medlemmar.
  • Att bilda lag (s.k. korpklubbar) för deltagande i lagidrotter.
  • Att bilda träningsgrupper inom olika idrotter.
  • Att främja och bedriva hälsoinriktad motionsidrott och friskvård för sina medlemmar.
  • Att rekrytera ledare och funktionärer och genom samarbete med korpförbund, SDF (Specialdistriktsförbund) och SISU (Studieförbundet SISU, Idrottsutbildarna) ansvara för utbildning av dessa.
  • Att i gemensamma angelägenheter söka samarbete med andra idrottsorganisationer, folkrörelser och kommunala myndigheter.

 Åligganden

1.    Tillse att alla deltagare i förenings verksamhet är medlemmar i föreningen. Undantaget är öppna arrangemang. §5:3

2.    Årligen betala medlemsavgift och avge rapport om styrelsens sammansättning till Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet

3.    Föra räkenskaper och upprätta verksamhetsberättelse med resultat- och balansräkning, föra protokoll vid årsmöten, styrelsemöten och andra möten samt föra medlemsförteckning.

4.    Hålla årsmöte och därvid efter verkställd revision, besluta om ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning.

 2 KAP FÖRENINGENS MEDLEMMAR

 Medlemskap

Beviljas av styrelsen eller den som styrelsen delegerat beslutanderätten till.

Utträde

Medlem som vill avsluta sitt medlemskap skaanmäla detta till kansliet. Medlem som ej har giltigt medlemskap anses ha begärt sitt utträde ut föreningen.

Uteslutning

Medlem f kan uteslutas ur om denne har försummat att betala av föreningen beslutade avgifter, motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål eller uppenbarligen skadat föreningens intressen.

 För tillvägagångssätt vid uteslutning se boken Stadgar för Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet 2008 sid 51. Boken finns på kansliet.

 Medlems rättigheter och skyldigheter

1.    Medlem har rätt att delta i föreningens idrottsliga verksamhet.

2.    Medlem har rätt att delta i beslut om föreningens verksamhet, avgifter, val samt ansvarsfrihet

3.    Medlem har rätt till information om föreningens angelägenheter

4.    Medlem ska följa föreningens stadgar och beslut

5.    Medlem har inte rätt till del av föreningens behållning eller egendom vid upplösning av föreningen

6.    Medlem ska betala medlemsavgift senast 2 veckor efter angiven förfallodag.

 Medlem godkänner genom sitt medlemskap att föreningen och det förbund föreningen tillhör registrerar, behandlar och på Internet publicerar medlemmens personuppgifter på det sätt som föreningen och förbundet beslutar om i sin verksamhet och enligt GDPR, dataskyddsförordningen..

 3 KAP ÅRSMÖTE OCH EXTRA ÅRSMÖTE

 Årsmöte hålls före utgången av mars månad, på tid och plats som styrelsen bestämmer.

Kallelse till årsmötet skall senast tre (3) veckor före mötet tillställas medlemmarna eller kungöras i lokalpressen. Vidare skall kallelse jämte förslag till föredragningslista anslås i klubblokal eller annan lämplig plats.

Verksamhets- och förvaltningsberättelser etc. skall finnas tillgängliga för medlemmarna senast en vecka före mötet. Var dessa finns skall anges i kallelsen.

 Förslag till ärenden att behandlas vid årsmötet.

Förslag skall vara styrelsen tillhanda senast två veckor före årsmötet.

Rösträtt samt yttrande- och förslagsrätt på årsmötet.

Medlem som har betalat medlemsavgift har rösträtt. Rösträtten är personlig och kan inte utövas genom ombud.

 Beslutförhet

Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande på mötet.

 Valbarhet

Valbar till styrelsen och valberedning är röstberättigad medlem av föreningen.

Anställd inom föreningen får dock inte väljas till ledamot av styrelsen, valberedning eller som revisor i föreningen.

 Ärenden vid årsmötet

Vi följer listan 7§ sid 54 i stadgar för Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet

Punkt 13 på denna lista rör val av

a)    Föreningens ordförande för en tid av ett (1) år.

b)    Halva antalet övriga medlemmar för en tid av två (2) år.

c)    Tre (3) st. suppleanter för en tid av ett (1) år

d)    Två (2) revisorer jämte suppleanter för en tid av ett (1) år

e)    Tre (3) st. ledamöter av valberedningen. En från styrelsen och två utomstående, där en utses till sammankallande.

 4 KAP VALBEREDNING

 Valberedning skall samlas 4 veckor före årsmötet och tillfråga dem vilkas mandattid utgår vid årsmötets slut om de vill kandidera för nästa mandatperiod.

 5 KAP REVISORER

 Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av föreningens räkenskaper, årsmötes- och styrelseprotokoll samt övriga handlingar.

Föreningens räkenskaper skall vara revisorerna tillhanda senast 30 dagar för årsmötet.

Revisorerna skall till styrelsen lämna revisionsberättelse senast 14 dagar före årsmötet.

 6 KAP STYRELSEN

 Styrelsen består av ordförande och … övriga ledamöter

Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare, kassör och övriga befattningshavare som behövs.

Vid förhinder för ledamot inträder suppleant. Avgår ledamot före mandattidens utgång inträder suppleant i dennes ställe till och med nästa årsmöte.

Föreningens styrelse måste bestå av minst tre (3) ledamöter.

 Styrelsens åligganden

1.    Tillse att föreningens gällande lagar och bindande regler följs.

2.    Verkställa av årsmötet fattade beslut

3.    Planera, leda och fördela arbetet inom föreningen.

4.    Ansvara för och förvalta föreningens ekonomiska medel.

5.    Tillställa revisorernas räkenskaper m.m. enl. 5 kap.

6.    Förbereda årsmötet.

Ordföranden skall

1.    Vara föreningens officiella representant.

2.    Leda styrelsens förhandlingar och arbete.

3.    Övervaka att föreningens stadgar och beslut efterlevs.

 Sekreteraren skall

1.    Föra protokoll vid styrelsens möten

 Kassören skall

1.    Svara för föreningens bokföring

2.    Årligen upprätta balans- och resultaträkningar

3.    Se till att ha relevanta försäkringar

 Sekreteraren och kassörens uppgifter enl. Stadgar för Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet sköts till stor del av anställd kanslist.

 Kallelse och beslutsmässighet

 Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden.

Styrelsen är beslutsmässig när samtliga ledamöter kallats och minst halva antalet ledamöter är ense om beslutet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Röstning får inte ske genom ombud.

I brådskande fall får ordföranden besluta att ärende skall avgöras genom skriftlig omröstning eller telefonsammanträde. Sådant beslut ska anmälas vid näst kommande styrelsemöte

Vid sammanträde skall protokoll föras. Protokoll ska justeras av mötesordförande och undertecknas av sekreterare. Avvikande mening ska antecknas till protokollet.

 7 KAP SEKTIONER

 Bildande och nedläggning av sektion

Beslut om bildande eller nedläggning av sektion fattas av föreningens årsmöte.

Föreningen har sin idrottsliga verksamhet indelad i olika sektioner:

 

 

Uppdaterad: 12 MAR 2019 17:25 Skribent: Lena Andersson
Epost: Adressen Gömd

GLÖM INTE hämta din vinst!!

Bouletävling  23 maj

Tipspromenader SLUT. RESULTAT

BouleEmma utomhus Måndag och Torsdag kl 13.00

CYKELhelg 24-25 augusti: Familje- och DACKEtrampen

Språkpromenad varje onsdag kl 18. Vi talar alla enkel svenska.

 

 

 

Postadress:
Korpförening Emmaboda - Korpen
Nygatan 16b
36130 Emmaboda

Besöksadress:
Nygatan 16b
36130 Emmaboda

Kontakt:
Tel: 047112973
Fax: 047112973
E-post: This is a mailto link

Se all info