Hoppa till sidans innehåll

Policy


Inledning

 

Kramfors Alliansen bildades 1971 och är en mycket aktiv förening med flera olika idrottssektioner varav ishockey är en av dessa. Här nedan kan du läsa hur vi inom hockeysektionen bedriver vår verksamhet.

Dokumentet ligger i linje med Kramfors Alliansens och Riksidrottsförbundets allmänna policy.

 

Ishockey är en av de största sporterna i landet.

 

Den engagerar utövare och omgivning på ett fängslande och fantastiskt sätt, inte enbart som en fritidssysselsättning, utan är för väldigt många människor, en hel livsstil.

 

Kramfors Alliansens hockeysektion erbjuder plats för spelare från ca. 5 år upp till vuxen ålder. Det innebär att många människor och familjer i trakten lever med och för ishockeyn, gläds i framgång och lider i motgång på ett mycket levande och berikande sätt.

 

Målsättningen med verksamheten är inte bara att fostra duktiga ishockeyspelare utan är större och viktigare än så. Vi vill vara med och fostra goda samhällsmedborgare som skänker sin omgivning höga livsideal, god moral och etik, som ger medmänniskor en positiv inställning till livet.

 

I vår verksamhet finns det plats för alla. KA:s hockeysektion har ett flertal hockeylag, och över 200 aktiva ishockeyspelare. För att driva detta behöver vi hjälp av olika slag, så även om Du inte vill vara med och spela själv så finns det gott om utrymme för att vara med och stötta, hjälpa och arbeta för att ge våra spelare de bästa möjligheterna för att utvecklas och mäta sina krafter med de bästa lagen i landet.

 

Policy och riktlinjer

Verksamhetens krav

En verksamhet av den art och omfattning som KA:s hockeysektion bedriver utgör en mycket viktig del i ungdomars utveckling och utbildning såväl idrottsligt som socialt. Ungdomsledare får många positiva upplevelser men har också ett stort ansvar för att ungdomarna utbildas och fostras till bra ishockeyspelare och goda förebilder både på och vid sidan av arenan. Det är även viktigt för resultatet att alla ledare, funktionärer, föräldrar och spelare inom verksamheten vet vilka krav och förväntningar som ställs på dem, så att alla kan jobba mot samma mål.

Verksamhetens inriktning

Målsättningen och inriktningen för vår verksamhet finns beskriven i detta dokument vilken alla ledare och funktionärer skall vara väl införstådda med. Detta skapar förutsättningar för den "röda tråden" i föreningen. Syftet är att verka för att alla som är verksamma inom hockeyn förstår stegen i utvecklingstrappan samt vilket arbete som krävs för att nå dit. Förståelsen skall också bidra till ökad samhörighet och stärkt klubbkänsla.

Styrning och uppföljning

Ansvaret för att följa upp verksamheten och se till så att alla arbetar mot de gemensamt formulerade målen i verksamhetsplanen åligger hockeysektions styrelse.

Bredd och inriktning

Vår verksamhet är ofta föremål för såväl anhörigas som allmänhetens kritiskt granskande ögon. En bidragande orsak är det dåliga rykte som ishockeyn generellt har fått vad det gäller elittänkande och utslagning i tidiga åldrar. Det är därför viktigt att alltid arbeta för individens bästa, vilket också är i KA:s hockeysektions intresse. För tidig elitinriktning och resultattänkande innebär ofta att man riskerar att tappa spelare, vilket är olyckligt då man i tidig ålder inte alltid kan förutsäga hur spelare kommer att utvecklas efter puberteten. Verksamhetens huvudsakliga inriktning är dock att utbilda duktiga hockeyspelare till vår verksamhet i en för spelaren anpassad, utvecklande och stimulerande nivå.

KA hockeysektions krav på ledare

Uppgiften som ungdomsledare är förenad med många trevliga stunder men medför samtidigt ett stort ansvar. För spelarna är ledaren såväl lärare som extraförälder. Som ledare kan det verka viktigt att kunna ishockey men minst lika viktigt är kunskaper om ungdomars utveckling i olika åldrar. Många av våra ungdomsledare rekryteras från föräldraleden när de egna barnen börjar med ishockey men målsättningen är dock att inte enbart ha ansvariga föräldratränare i ungdomslag. De kan då istället hjälpa till med andra funktioner inom verksamheten och laget och även vara assisterande tränare.

Det är viktigt att alla ledare vet vilka krav som ställs på dem från såväl ishockeysektionens ledning som från spelare och föräldrar. Ledarna skall därför följa de uppsatta målen och riktlinjerna som finns definierade i verksamheten. Här följer vår filosofi vad det gäller satsningen på ledare.

Följande gäller för Kramfors Alliansens hockeysektions ledare:

 • är tydliga och ärliga mot omgivningen
 • kan engagera sig och utveckla alla
 • kan medverka till att upprätta mål
 • kan skapa vi-känsla inom föreningen
 • ger förtroende såväl på som vid sidan av isen
 • kan leda och få med sig hela gruppen
 • är lyhörd och tar till sig nya impulser
 • fokuserar starkt på den hockeymässiga utvecklingen
 • är fullt införstådda med att under aktiviteterna är man ledare för alla spelare och behandlar sin egen son/dotter som vem som helst i gruppen

 

 

Mål och inriktning

Övergripande målsättning för ungdomsverksamheten

Målsättningen med ungdomsverksamheten är att förse vår verksamhet med tekniskt välutbildade spelare, väl rustade för de krav som ställs i såväl junior- som seniorhockey ifråga om individuell teknik, taktik, fysik och starkt psyke. Vi skall också fostra ungdomarna till att bli goda kamrater och förebilder såväl på som utanför ishallen liksom i skolan, vilket innebär att ta avstånd från och verka mot vandalism och mobbning samt missbruk av alkohol, tobak och droger.

 

För att uppnå denna målsättning krävs en väl fungerande organisation, välutbildade ledare samt en bra och väl förankrad ungdomspolicy som alla kan ställa upp på och jobba efter. Det är vår långsiktiga målsättning.

 

Utöver denna skall varje enskilt lag arbeta fram en egen målsättning som gäller för innevarande säsong som harmonierar med ishockeysektionens målsättningar. Observera! Målsättningar skall, så långt det är möjligt, vara mätbara så att man på ett tydligt sätt kan se om man uppfyllt målsättningarna. Det kan röra sig om träningsnärvaro uttryckt i procent, förbättringar av individuell teknik etc.

 

Övergripande målsättning för junior- och seniorverksamhet

 • att producera hockey med stort underhållningsvärde
 • att erbjuda kontakter runt ishockeysporten
 • att erbjuda hela regionen en bra verksamhet att vara stolta över

Sportsliga mål

Vår ambition är att skapa förutsättningar för att kunna tillhöra distriktets och landets bästa ungdomsklubbar. Ambitionen är även att kombinera en satsning inom ishockey med en så bred social verksamhet som möjligt i de yngre åldersklasserna. Som bekant så blir det sällan en hög topp utan en bred bas att stå på.

 

Delmålen för verksamheten är:

 • att fostra ungdomar som lär sig att samarbeta efter givna regler och växa upp till goda samhällsmedborgare
 • att ge våra ledare en högkvalificerad intern och extern utbildning såväl idrottsligt som socialt vilket gagnar vår verksamhet i ett längre perspektiv
 • att genom välutbildade och skickliga ledare i en bred verksamhet fostra förmågor för fortsatt utbildning inom verksamheten
 • att bjuda publiken på sevärd, positiv och underhållande ishockey

Ekonomiska mål

Det är tufft att bedriva en idrottslig verksamhet i ett allt hårdare ekonomiskt klimat med ständigt krympande kommunala budgetramar. Vi söker därför olika vägar för att finansiera den omfattande verksamheten, vilket innebär en hel del ideellt arbete av ledare, spelare och föräldrar i syfte att skapa balans i ekonomin och därigenom ge alla samma möjligheter/förutsättningar att delta i verksamheten.

 

De ekonomiska delmålen för verksamheten är:

 • att skapa förutsättningar för att kunna uppnå de sportsliga målen med hjälp av en välskött och ordnad ekonomi
 • att medverka till att skapa balans i vår ekonomi genom att hjälpa till med försäljning och funktionärssysslor
 • att skapa förutsättningar för hockey på högsta möjliga nivå med en balanserad budget där kiosk- och sponsorintäkter givna delar i vår verksamhet.
 • att ha ett positivt eget kapital varje verksamhetsår

Sociala mål

Den sociala målsättningen är att medverka till att ungdomarna utvecklas till bra förebilder och goda samhällsmedborgare. Alla ungdomar som börjar spela ishockey kan naturligtvis inte bli elitspelare eller proffs, men samtliga skall förhoppningsvis kunna se tillbaka på tiden som ungdomsspelare hos oss som ett positivt minne för livet.

 

Alla spelare skall tycka det är roligt att träffa laget oavsett om det är match, träning eller annan aktivitet. Det skall finnas en trygg och vänlig atmosfär som gör att alla känner sig välkomna och delaktiga i laget, oberoende individens utvecklingsnivå som ishockeyspelare. Denna övergripande målsättning förtar dock inte att det även är vår skyldighet att utveckla duktiga ishockeyspelare. Det går att kombinera en bra social verksamhet med hög sportslig kvalitet.

 

 

 

 

De sociala delmålen för verksamheten är:

 • att genom förtroende, delaktighet och målmedvetenhet skapa viktiga förutsättningar för att nå framgång såväl för individen som för laget
 • att fostra våra ungdomar till goda förebilder både på och utanför arenan vilket innefattar kunskap om drogers skadliga inverkan på kroppen
 • att ta ett idrottsligt och socialt ansvar för att förhindra utslagning i tidiga åldrar, liksom att motverka mobbning, vandalism och liknande sociala problem
 • att ge individerna god stimulans och förutsättningar för ett långt intresse inom ishockeyn
 • att skapa ett bra samarbete med näringslivet
 • att fördjupa alla aktiva i vår verksamhet i den positiva anda som vi skapar, och som bidrar till att vi

uppfattas som något attraktivt och roligt att vara delaktig i och att alla känner sig välkomna och tillfreds.

 

Målen hjälper oss att skapa engagemang, klubbkänsla och delaktighet i vår verksamhet.

 

Föräldramedverkan

 

Det är viktigt att försöka fånga upp alla goda krafter som kan hjälpa till i arbetet inom vår ungdoms- och seniorverksamhet. Föräldrarnas hjälp med de många olika funktionärsarbeten som krävs för att driva denna typ av verksamhet är av stor vikt. Med en positiv föräldramedverkan så minskas belastningen på ungdomsledarna.

 

Arbetsuppgifter vid föräldramedverkan:

 • fungera som matchfunktionärer och i sekretariat vid junior- och seniormatcher
 • arbeta i cafeterian/kiosken
 • medverka till att finna sponsorer och stöd till verksamheten
 • hjälpa till med att skjutsa spelare till träningar och matcher
 • sälja lotter och annan försäljning
 • andra aktiviteter för att stärka ekonomin
 • hålla sig uppdaterad gällande aktuell information
 • sektionsarrangemang såsom hockeyskola, hemvändarmatch, camper etc.
 • föreningsarrangemang såsom kubbturnering, Kramfors runt etc.

 

Hur lagen tränas eller matchas hanteras av våra kvalificerade ledare.

Feedback på lagledning/matchning kanaliseras via föräldramöten eller ishockeysektionens sportsligt ansvariga/styrelsen.

I omklädningsrum eller i spelarbås före, under eller efter träningar och matcher vistas endast spelare och ledare.

I yngre lag kan vissa avsteg tas från denna regel för hjälp med att knyta skridskor, behov av moraliskt stöd, etc. Det är f.ö. viktigt att verka för ett positivt klimat i laget, det avspeglar sig i en positiv stämning mellan såväl ledare som föräldrar och spelare.

 

 

ETIK OCH MORAL       
(se bilaga, spelarkontrakt)                           

KRAMFORS ALLIANSEN HOCKEYSEKTIONS BUDSKAP

 • Vi följer idrottens regler
 • Vi vet att en positiv inställning är avgörande för prestationen
 • Vi passar våra tider såväl till träning som lektioner
 • Vi är förebilder för ishockeyn, föreningen och vår skola
 • Vi ger alltid ”max” både på lektioner och träning
 • Vi fuskar inte
 • Vi är ärliga mot varandra

 

Uppförande av spelare, ledare och andra representanter inom verksamheten

Studier

För elever i grund- och gymnasieskolan skall skolans generella regelsystem följas under skoltid.

Ishockey

För träning och matcher skall KA:s hockeysektions regler och bestämmelser följas som delges i detta dokument.

Uppförande

Ishockeyeleverna skall vara ett bra föredöme både på skolan och i föreningslivet. Detta omfattar även att allmänna ordningsregler gällande andra platser skall följas.

 

Inom ishockeyn betonar vi särskilt ”det goda kamratskapet” som innebär stor ödmjukhet i kontakten med medspelare, ledare och andra. Laget/gruppen och dess trivsel, utveckling och gemensamma prestation skall alltid vara nummer ett.

 

För mig som spelare i Kramfors Alliansens hockeylag gäller:

 • Jag skall vara en bra kompis
 • Jag skall vara snäll, trevlig och ödmjuk
 • Jag skall vara hjälpsam mot andra
 • Jag skall alltid ta hänsyn till andra
 • Jag skall ge andra beröm
 • Jag respekterar materiella ting så som utrustning och anläggningar

 

Vidare skall vi inom laget:

 • Vi skall vara hjälpsamma och ställa upp för varandra
 • Vi retas och mobbar inte varandra
 • Vi skrattar inte åt den som misslyckas, vi peppar istället
 • Vi lyssnar på tränarna/ledarna
 • Vi uppträder hövligt mot varandra
 • Vi undviker svordomar och könsord
 • Vi har roligt
 • Vi respekterar reglerna i ishallarna

 

 

 

Mot andra lag:

 • Vi uppträder alltid sportsligt mot motståndaren.
 • Vi skryter inte.
 • Vi retas inte.
 • Vi spelar inte fult.
 • Vi tackar alltid alla spelare efter matchen.
 • Som spelare representerar vi laget/klubben och uppträder därmed som vi förväntas göra.

 

På egna och andra hockeymatcher gäller:

 • Vi hånar aldrig motståndare eller domare.
 • Vi hejar istället intensivt på vårt eget lag.
 • Vi lyssnar alltid på och lyder domaren, även om vi tycker han dömt fel.
 • Vi kritiserar aldrig domaren.
 • Vi tackar alltid domaren efter matchen.
 • Jag skall alltid lyssna uppmärksamt på tränaren
 • Jag skall alltid göra mitt bästa på träningarna även när det känns tungt
 • Jag stannar upp direkt när tränaren blåser av
 • Jag meddelar alltid frånvaro till tränaren i god tid i förväg

Mot Domare

På träning

 

Vid match

 • Jag är helt koncentrerad på matchen direkt redan från samlingen
 • Jag peppar andra i positiv anda hela tiden under matchförloppet
 • Jag accepterar de direktiv tränaren ger mig

Droger

Droger och idrott hör inte ihop. Med droger menas alla former av dopingpreparat, alkohol, tobak m m.

För spelare är det total tobaks, drog och alkoholförbud i Latbergshallen.

Uppföljning

Uppföljning av dessa regler sker genom spelarna/eleverna själva, ledare, tränare och lagledare i de olika lagen och föräldrar.

Påföljder

 • Om spelaren inte uppfyller kraven på uppförande har tränare och lagledning rätt att avvisa vederbörande från träningen eller matchen.

 

Vid upprepade förseelser:

1.    Ledaren rapporterar hockeysektionens representanter och samtal införs med spelare och föräldrar

2.    Samtal med spelare och föräldrar samt skriftlig varning.

3.    Vid upprepad förseelse även efter skriftlig varning äger KA:s hockeysektion rätt att besluta om omedelbar avstängning från Kramfors Alliansens hockeyverksamhet.

4.   Rekommendation till andra klubbar uteblir.

5.   Gällande dopingpreparat, droger och alkohol innebär användning och/eller handhavande omedelbar avstängning från Kramfors Alliansens hockeyverksamhet. I samband med detta sker även en polisanmälan och anmälan till socialtjänsten om händelsen.

Utbildningens innehåll

Omfattning och innehåll

Utbildningen syftar till att förbättra spelarnas färdigheter som ishockeyspelare via teoretiska kunskaper och praktisk ishockeyträning. Följande redogör för utbildningens omfattning och innehåll.

Ishockeyutbildningens innehåll:                     

 • uppvärmningsövningar
 • avslappningsövningar
 • teknikträning
 • taktik och spelsystem
 • konditionsträning
 • styrketräning
 • rörlighetsträning
 • tester etc

Åldersanpassad träning

Ungdomsträningen innebär åldersanpassad träning vilket är mest utvecklande för spelarna. Nedan uppräknade delar utgör ramverket i träningsmodellen, vilken byggs på med säsongs- och detaljplanering utformad för respektive ålderskategori.

Ungdomsträningens ramverk:

 • långsiktig målinriktad planering
 • genomarbetad isträningsmetodik
 • individuell teknisk träning
 • allmän fysisk grundträning
 • regler och spelförståelse
 • spelmoment och matcher
 • individuell och gruppvis taktisk träning
 • kunskapsnivåer i utbildningen

Kost

Rätt kost har en stor betydelse för yngre spelare. Många gånger kan koncentrationsproblem under kvällsträningar bero på bristfällig kost. Varje ungdomslag  bör genomföra kostinformation med samtliga spelare och föräldrar.

I samband med kostinformationen skall även reglerna i föreningen gällande alkohol, droger, tobak och dopingmedel påtalas, samt dess inverkan på hälsan.

Skolarbete och ishockey

Skolarbetet får aldrig åsidosättas på grund av ishockey. I de äldre pojklagen kommer det att ställas mycket stora krav på planeringsförmåga, om de skall lyckas kombinera studier med ishockey. Det är klokt att redan i unga år vara tydlig mot spelarna och ställa krav på skolarbetet. Vi skall hjälpa spelarna att utveckla ett beteende och en planeringsförmåga som är helt nödvändig inför framtiden. Här är föräldrainsatsen helt avgörande.

 

 

Generella regler och riktlinjer vid träning

 

KA:s hockeysektion rekommenderar de olika lagen att följa nedanstående hållpunkter gällande träning. Riktlinjerna kan ”mjukas” upp beroende på träningstider och ålderskategori, men viktigt är att god ordning och regler som samtliga ställer upp på finns framtagna.

 

 • Samling i god tid före träning om möjligt.
 • Undvika att föräldrar vistas i omklädningsrummet i onödan. De minsta behöver dock hjälp med av-och påtagning av utrustningen. Om möjligt skall inga föräldrar finnas i omklädningsrummet 10 min före/efter  träning/match.
 • Dusch obligatorisk efter träning
 • Utrustning och träningskläder skall tvättas regelbundet av hygieniska skäl
 • Se till att alla skydd är med och i ordning
 • Hjälm med visir/galler. OBS! Hjälmen måste vara godkänd.
 • Halsskydd

Vid förhinder

 

 • Om Du inte kan komma till träningen – meddela alltid förhinder till din tränare/lagledare i god tid!

 

Domare

För att bedriva en stor tävlingsverksamhet inom spelet ishockey krävs ett stort antal matchfunktionärer, domare.

 

Alla spelare från 14 år och uppåt bör gå föreningsdomarkursen, av flera orsaker:

 

 • Större förståelse för regelsystemet även under sin aktiva karriär
 • Bra alternativ den dagen man tycker spelandet tar för mycket tid
 • En liten extra inkomst för dömandet av matcher
 • Fortsatt koppling till verksamheten även efter den aktiva karriären

 

Vår målsättning är att alltid ha tillräckligt antal domare verksamma för att kunna tillgodose behovet på hemmaplan, gällande lag på alla nivåer.

 

Övergång av spelare

Vid övergång till och från föreningen gällande licensierade spelare tas först kontakt med ledaren som i sin tur tar kontakt med ishockeysektionens styrelse för eventuellt godkännande.

 

 

Framgångsfaktorer

Samarbete mellan åldersgrupper

I syfte att åstadkomma god stämning och ett bra klimat inom ungdomsverksamheten så är det viktigt med ett bra samarbete mellan ungdomslagen och dess ledare. Detta samarbete består t.ex. i att tränare och/eller spelare kan delta på ett äldre lags träning. (kanske även matcher) I detta sammanhang är det viktigt att fastslå att ett samarbete mellan åldersgrupper inte får syfta till att enbart utnyttja de mest utvecklade spelarna maximalt för att skörda kortsiktiga framgångar, utan att låta spelare delta på den nivå där de har bäst förutsättningar att utvecklas. En positiv dialog skall alltid föras mellan tränarna på respektive åldersnivå och åldersgrupp för att gynna detta samarbete.

Samarbete mellan föreningar

Ett bra samarbete med andra hockeyföreningar i regionen är mycket betydelsefullt. Detta för att skapa stor bredd och därmed bra förutsättningar för ungdomsishockeyn att få fram duktiga spelare. Detta samarbete förutsätts innebära att så många av spelarna som möjligt också fortsätter sin ishockeyutbildning i Kramfors Alliansen. Detta innebär även att de som inte kan eller vill svara upp mot de högre ställda kraven för junior/senior verksamhet ges möjlighet att spela ishockey i andra föreningar med en något lägre ambitionsnivå och dito målsättning. En grundförutsättning för detta är att berörda föreningar kan samarbeta utan prestigetänkande och med en gemensam grundsyn att detta samarbete gynnar såväl den egna som hela regionens ishockeyverksamhet i ett litet längre perspektiv.

Trivsel och klubbkänsla

För att åstadkomma en bra klubbkänsla och ett intresse krävs det bl.a. en välskött verksamhet med sund ekonomi, idrottsliga framgångar, samt en bred ungdomsverksamhet. Viktiga aspekter som gäller den interna klubbkänslan är att det finns förutsättningar för att alla ska känna trivsel och samhörighet inom i lagen.

 

Det är också viktigt att alla spelare, föräldrar och ledare förstår och accepterar huvudtränarens lagindelning, träningsgrupper och träningsutformning då dessa är tillsatta för att med sin kompetens.

objektivt just svara för denna uppgift. Som förälder är det särskilt viktigt att förstå att man aldrig med helt objektiv syn kan värdera sin egen sons/dotters status i jämförelse med andra spelare. Istället skall man ständigt söka nya vägar för att stimulera spelare att koncentrera sig ännu hårdare och uppmuntra dem till ännu mer träning.

Cuper m.m.

Målsättningen är att varje ålderslag skall åka på minst en cupturnering varje år förutsatt att ishockeysektionens styrelse informeras. Ambitionen skall också vara att lagen skall arrangera egna cuper i Latbergshallen eller andra arrangemang och försäljning som inbringar inkomster till vår verksamhet.

Behov av förebilder

Alla som har varit med och spelat ishockey i ett ungdomslag vet att duktiga spelare i föreningens junior- och seniorlag utgör starka förebilder för ungdomsspelarna. Som junior- och seniorspelarna uppträder på men också vid sidan av isen, så kommer också ungdomsspelarna att försöka ta efter. Inom Kramfors Alliansen ishockey arbetar vi därför gärna efter en faddermodell där junior- och seniorspelarna kan agera som faddrar i ungdomslag. I vissa fall skulle även direkt fadderskap kunna tillämpas, där personer eller familjer är fadder för en enskild spelare.

 

Material och övrig ekonomi

Materialhantering

Inför varje säsong så skall respektive åldersgrupps materialare tillsammans med den huvudmaterialansvarige göra en inventering av materialen. Syftet med detta är att undvika att det fattas utrustning när lagen går på is. ”Prova på” utrustning både för utespelare som målvakter skall finnas tillgängliga. I första hand skall de aktuella leverantörsavtalen användas.

Lagkassor

Lagkassor skall stimulera till eget arbete. Det är dock mycket viktigt att alla insamlade pengar i lagkassorna hanteras rätt. Lagen jobbar ihop pengar i syfte t.ex. för att åka iväg på cuper eller dyligt och gynna alla i laget.

 

Sponsor policy

Alla sponsorfrågor sköts med sponsorgruppen. Det får under inga omständigheter ske att man undertecknar egna sponsoravtal utan sponsorgruppens medvetande och godkännande! Ett lag som knyter till sig en sponsor som erbjuder kontanta medel skall erlägga en överenskommen summa av sponsoringens totala värde till hockeysektionen. Detta för att en rättvis ekonomisk fördelning till alla lag skall kunna godoses. När det gäller sponsring av material som t.ex. utrustning eller dylikt tillfaller sponsringen direkt till laget.

 

 

Länk till spelarkontraktet, klicka här

Uppdaterad: 08 NOV 2018 14:46 Skribent: Maria Sandin
Epost: Adressen Gömd

Postadress:
Kramfors-Alliansen - Ishockey
Krongatan 1
87234 Kramfors

Kontakt:
Tel: 061212700
E-post: ishockey@kramforsall...

Se all info