Hoppa till sidans innehåll

Stadgar


KrSS 2004-03-30 Utgåva 2 Stadgar

STADGAR

För den ideella föreningen KRISTINEHAMNS SIMSÄLLSKAP

Med hemort i Kristinehamns kommun.

Bildad den 31/5 1921

Stadgarna senast fastställda/ändrade av årsmöte den 21/3 1994 i sin helhet.

§ 10 tillagd 30/3 2004

"IDROTTENS MÅL OCH INRIKTNING

Definition

Idrott är fysisk aktivitet som människor utför för att få motion och reaktion eller uppnå Tävlingsresultat.

Mål och inriktning

Idrott skall inriktas på att utveckla individen positivt i såväl fysiskt och psykiskt som socialt och kulturellt avseende.

Idrott skall utformas och organiseras så, att den i någon fom blir tillgänglig för alla och kan ge varje utövare tillfredställelse med hänsyn till vars och ens värderingar.

Idrott skall organiseras enligt demokratiska principer, varvid individuellt inflytande och ansvarstagande etersträvas i gemensamma angelägenheter.

Idrott skall verka som internationellt kontaktmedel och respektera alla människors lika värde."

(Beslutat av ríksidrottsmötet 1977)

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

1 § Ändamål

Föreningen skall bedriva simidrott.

Föreningen har som ändamål att bedriva sin idrottsliga verksamhet i enlighet med "Idrottens mål och inriktning" enligt ovan, samt med särskild målsättning att höja intresset för simidrotten, utbilda goda idrottare samt verka för en god kamratanda.

Föreningen skall i sin verksamhet aktivt verka för en dopingfii idrott.

2 § Sammansättning

Föreningen består av de fysiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar.

3 § Tillhörighet mm

Föreningen är medlem i följande specialidrottsförbund (SF): Svenska Simförbundet  och är därigenom ansluten till Sveriges Riksidrottsförbund (RF).

Föreningen tillhör dessutom det distríktsidrottstörbund (DF) inom vars område föreningens hemort är belägen samt vederbörande SF:s distriktorgan inom det distrikt i vilket föreningens hemort är belägen.

Föreningen är skyldig att följa nämnda organisationers stadgar, tävlingsbestämmelser, övriga bestämmelser och beslut som fattas av överordnat idrottsorgan. På begäran av RS eller vederbörande SF-, SDF- eller DF-styrelse är föreningen skyldig att ställa föreningens handlingar till förfogande samt lämna av dessa organ begärda uppgifter.

4 § Beslutande organ

Föreningens beslutande organ är årsmötet, extra årsmöte och styrelsen.

5 § Firmatecknare

Föreningens firma tecknas av styrelsen eller, om styrelsen så beslutar, av två styrelseledamöter gemensamt eller av särskild utsedd person.

6 § Verksamhets- och räkenskapsår

Föreningens verksamhetsår och räkenskapsår omfattar tiden fr.o.m. 1 januari  t.o.m.  31 december.

7 § Stadgetolkning m.m.

Uppstår tvekan om tolkningen av dessa stadgar, eller om fall förekommer som inte är förutsedda i stadgarna, hänskjuts frågan till nästkommande årsmöte eller avgörs i trängande fall av styrelsen.

Medlem förbinder sig genom sitt medlemskap i föreningen att i fråga om tillämpning av stadgarna skall i stället avgöras i enlighet med inom idrotten angiven ordning.

8 § Stadgeändring

För ändring av dessa stadgar krävs beslut av årsmöte med minst 2/3-delar av antalet angivna röster.

Förslag till ändring av stadgarna får skriftligen avges av såväl medlem som styrelsen.

9 § Upplösning av föreningen

För upplösning av föreningen krävs beslut av två årsmöten med minst 2/3-delar av antalet givna röster.

I beslut om upplösning av föreningen skall anges att föreningens tillgångar skall användas till bestämt idroüsfiämj ande ändamål.

Beslutet , jämte bestyrkta avskrifter av styrelsens och årsmötets protokoll i ärendet, samt revisionsberättelse jämte balans- och resultaträkníngar, skall omedelbart delges vederbörande SF:

FÖRENINGENS MEDLEMMAR

10 § Medlemskap

Medlemskap beviljas av styrelsen eller av den som styrelsen delegerat beslutanderätten till.

Ansökan om medlemskap får avslås endast om det kan antas att vederbörande kommer att motarbeta föreningens ändamål eller intressen.

Beslut om vägrat medlemskap får överklagas av den berörde enligt reglerna i RF: s stadgar.

Till hedersmedlem kan väljas person, som gjort sig synnerligen förtjänt om föreningen eller på ett utmärkt sätt befrämjat dess syfte. Hedersmedlem utses på förslag av styrelsen på föreningens allmänna sammanträden.

Person som godkännes av styrelsen, kan vinna ständigt medlemskap mot erläggande av engångsavgift.

Till passiv medlem kan styrelsen på forslag av medlem kalla för simidrottens sak intresserad person, som genom siat inträde i föreningen vilt skänka densamma sitt stöd.

Person har genom sitt medlemskap godkänt att föreningen, och de förbund som föreningen tillhör, registrerar, behandlar och publicerar på Internet, medlemmens personuppgifter som föreningen beslutat om i sin verksamhet.

12 § Uteslutning m.m.

Medlem får inte uteslutas ur föreningen av annan anledning än att denne har försummat att betala av föreningen beslutande avgifter, motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål, eller uppenbarligen skadat föreningens intressen.

Fråga om uteslutning får inte avgöras förrän medlemmen fått tillfälle att yttra sig inom styrelsens angiven tid, minst 14 dagar från det att denne fått del av de omständigheter som föranlett att medlemskapet ifrågasätt.

Beslut om uteslutning fattas av styrelsen. Beslutet får begränsas till att omfatta viss tid. Sådan tidsbegränsad uteslutning får som mest omfatta sex månader f rån beslutsdagen.

Om tillräckligt skäl för uteslutning inte föreligger får föreningen i stället meddela denne varning.

Beslut om uteslutning eller varning får inte fattas förrän medlemmen fått tillfälle att yttra sig inom viss av fdreningsstyrelsen angiven tid, minst 14 dagar. I beslutet skall skälen härför redovisas samt anges vad medlemmen skall iaktta för överklagande av beslutet. Beslutet skall inom tre dagar från dagen för beslutet tillställas den berörde.

Beslut om uteslutning eller varning skall fattas av föreningens styrelse och får av den berörde överklagas enligt reglera i RF: S stadgar.

13 § Medlems rättigheter och skyldigheter

Medlem

 • har rätt att delta i sammankomster som anordnas för medlemmarna,
 •  har rätt till information om föreningens angelägenheter,
 •  skall följa föreningens stadgar och beslut som fattas av föreningsorgan samt följa i § 3 nämnda organisationers stadgar, bestämmelser och beslut,
 • har inte rätt till del av föreningens behållning eller egendom vid upplösning av föreningen,
 • skall betala de avgifter som beslutats av föreningen.

14 § Deltagande i den idrottsliga verksamheten

Medlem har rätt att delta i föreningens idrottsliga verksamhet under de former som är vedertagna inom idrotten och på samma villkor som gäller för övriga medlemmar.

Medlem får inte delta i tävling eller uppvisning utan medgivande av styrelsen eller, om denna så bestämt, av sektionsstyrelsen. Om tävlingen eller uppvisningen arrangeras utanför Sverige, skall också vederbörande SF ge sitt samtycke, såvida inte SF i sina stadgar eller tävlingsbestämmelser fastställer en annan ordning.

Är arrangören inte ansluten till det SF som är organiserat för att omhänderta den idrottsgren vilken tävling eller uppvisningen gäller, får medlemmen delta i endast detta om SF godkänt tävlingen eller uppvisningen.

ÅRSMÖTE och EXTRA ÅRSMÖTE

15 § Tidpunkt, kallelse

Årsmötet, som är föreningens högsta beslutande organ, hålls före utgången av mars månad på tid och plats som styrelsen bestämmer.

Kallelse till årsmötet skall av styrelsen senast tre veckor före mötet ges genom kungörelse i ortspressen. Vidare skall kallelse jämte förslag till föredragningslista anslås i klubblekal el. dyl. Har förslag väckts om stadgeändring, nedläggning eller sammanslagning av föreningen med annan förening eller annan fråga av väsentlig betydelse för föreningen eller dess medlemmar skall det anges i kallelsen.

Verksamahets- och förvaltningsberättelser, revisorernas berättelser, verksamhetsplan med budget samt styrelsens förslag och inkomna motioner med styrelsens yttrande skall finnas tillgängliga för medlemmarna senast en vecka före årsmötet. I kallelsen skall anges var dessa handlingar finnas tillgängliga.

16 § Förslag till ärenden att behandlas av årsmöte

Såväl medlem som styrelsen får avge förslag att behandlas av årsmötet.

Förslag från medlem skall vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor före årsmötet. Styrelsen skall till årsmötet avge skriftligt yttrande över förslaget.

17 § Rösträtt samt yttrande- och förslagsräft på årsmötet

Medlem som har betalat förfallna medlemsavgifter och under mötesåret fyller lägst 15 år har rösträtt på möte .

Rösträtten är personlig och får inte utövas genom ombud.

Medlem som inte har rösträtt har yttrande- och förslagsrätt på mötet.

18 § Beslutsmässighet

Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättiga medlemmar som är närvarande på mötet.

19 § Beslut och omröstning

Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller om så begärs efter omröstning (votering).

Med undantag för de i 7 § första stycket och 8 § nämnda fallen avgörs vid omröstning alla frågor genom enkel majoritet. Enkel majoritet kan vara antingen absolut eller relativ.

Val avgörs genom relativ majoritet. Med relativ majoritet menas att den (de) som erhållit högsta antalet röster är vald (valda) oberoende av hur dessa röster förhåller sig till antalet avgivna röster.

Gör beslut i andra frågor än val krävs absolut majoritet, vilket innebar er än hälften av antalet avgivna röster.

Omröstning sker öppet. Om röstberättigad medlem begär det skall dock val ske slutet.

Vid omröstning som ej avser val gäller lika röstetal det förslag som biträds av ordföranden vid mötet, om han är röstberättigad. Är han inte röstberättigad avgöt lotten. Vid val skall i händelse av lika röstetal lotten avgöra.

Beslut bekräfias med klubblag.

20 § Valbarhet

Valbar till styrelsen och valberedningen är röstberättigad medlem av föreningen. Arbetstagare inom fiñreningen får dock inte väl as till ledamot av styrelsen eller till revisor i föreningen. 

21 § Ärenden vid årsmötet

Vid årsmötet skall följande behandlas och protokollföras:

 1. Fastställande av röstlängd för mötet
 2. Fråga om mötet utlysts på rätt sätt.
 3. Fastställande av föredragningslista.
 4. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 5. Val av protokolljusterare och rösträknare.
 6.  a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret,
  b) Styrelsens törvaltningsberättelse (balans- ooh resultaträkning) för det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.
 7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under set senaste verksamhets- /räkenskapsåret.
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
 9. Fastställande av medlemsavgifter.
 10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets-/räl<enskapsåret.
 11. Val av

a) föreningens ordförande för en tid av ett år,

b)tre styrelseledamöter för en tid av två år,

c) två suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av ett år,

d) två revisorer jämte suppleanter för en tid av ett år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta.

e)tre ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till ordförande samt

i) övriga funktionärer samt kommittéledamöter.

 1. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.

Beslut i fråga av större ekonomisk betydelse för föreningen eller medlemarna får inte fattas om den inte finns med kallelsen till mötet.

22 § Extra årsmöte

Styrelsen kan kall medlemmama till extra årsmöte.

Styrelsen är skyldig att kalla till extra årsmöte nä en revisor eller minst en tiondel av föreningens medlemmar begär det. Sådan framställan skall avfattas skriftligen och innehålla skälen för begäran.

När styrelsen mottagit en begäran om extra årsmöte skall den inom 14 dagar kalla till ett sådant möte att hållas inom två månader från kallelsen. Kallelse med förslag till föredragningslista för extra årsmöte skall tillställas medlemmarna senast sju dagar fors mötet eller kungöras inom samma tid i ortspressen. Vidare skall kallelsen med förslag till föredragningslista anslås i klubblokalen el. dyl.

Underlåter styrelsen att utfärda föreskriven kallelse får den som gjort framställningen utfärda kallelse i enlighet med föregående stycke.

Om rösträtt på extra årsmöte och om beslutsmässighet vid sådant möte gäller vad som sägs i 17 § och 18 §.

VALBEREDNINGEN

23 § Sammansättning, åligganden

Valberedningen består av ordförande och två ledamöter valda av årsmötet. Antalet övriga ledamöter skall vara lika fördelat mellan könen. Olika åldersgrupper skall finnas representerade.

Valberedningen utser bland sina ledamöter vice ordförande. Valberedningen sammanträder när ordföranden eller minst halva antalet ledamöter så bestämmer.

Valberedningen skall senast åtta veckor före årsmötet tillfråga dem vilkas mandattid utgår vid mötets slut, om de vilt kandidera får nästa mandattid.

Senast två veckor före årsmötet skall valberedningen meddela röstberättigade medlemmar sitt förslag.

REVISORER

24 § Revision

Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av föreningens räkenskaper, årsmötes- och styrelseprotokoll och övriga handlingar.

Föreningens räkenskaper skall vara revisorerna tillhanda senast en månad före årsmötet.

Revisorerna skall granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret samt till styrelsen överlämna revisionsberättelse senast 14 dagar före årsmötet.

STYRELSEN

25 § Sammansättning

Styrelsen består av ordförande samt sex ledamöter med rå suppleanter. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare, kassör och de övriga befattningshavare som behövs .

Vid förfall för ledamot inträder suppleant enligt av årsmötet fastställd turordning. Avgår ledamot före mandattidens utgång inträder suppleant i dennes ställe enligt samma ordning för tiden t.o.m. nästföljande årsmöte.

Styrelsen får utse person till adjungerad ledamot. Sådan ledamot har inte rösträtt men kan efter beslut av styrelsen ges yttrande- och förslagsrätt. Han får utses till befattning inom styrelsen.

26 § Styrelsens åligganden

När årsmötet inte är samlat är styrelsen föreningens beslutande organ och ansvarar får föreningens angelägenheter.

Styrelsen skall - inom ramen för RF: s, Svenska Simförbundets och dess stadgar - svara för föreningens verksamhet samt tillvarata medlemmars intressen.

Det åligger styrelsen särskilt att

 • tillse att för föreningen gällande lagar och bindande regler iakttas,
 • verkställa av årsmötet fattade beslut,
 • planera, leda och förvalta föreningens medel,
 • tillställa revisorerna räkenskaper m. m enligt 23 §, och förbereda årsmöte.

Ordförande är föreningens officiella representant. Ordföranden skall leda styrelsens förhandlingar och arbete samt övervaka att föreningens stadgar och övriga för föreningen bindande regler och beslut efterlevs. Har ordföranden förfall skall vice ordföranden träda in i ordförandens ställe. Styrelsen skall besluta om fördelningen av arbetsuppgifterna i övrigt. Har inte annat beslutats ankommer nedan angivna uppgifter på sekreteraren och kassören.

Sekreteraren

 • förbereda styrelsens sammanträden och föreningens möten,
 • föra protokoll över styrelsens sammanträden,
 • se till att fattade beslut har verkställts,
 • om ordföranden inte bestämmer annat, underteckna utgående handlingar,
 • årligen upprätta förslag till verksamhetsberättelse för föreningen.

Kassören

 • se till att medlemmarna betalar beslutande avgifter till föreningen,
 • se till att föreningen söker bidrag från stat, kommun och idrottsorganisationer m.fl.,
 • svara för föreningens bokföring vilket innebar skyldighet att föra bok över föreningens räkenskaper,
 • årligen upprätta balans- samt resultaträlcningar,
 • utarbeta underlag för budget och budgetuppföljning,
 • se till att föreningens skatter, avgifter och skulder betalas i rätt tid,
 • i förekommande fall upprätta och avge allmän självdeklaration, särskild uppgift, kontrolluppgifter, uppbördsdeklarationer och övriga föreskrivna uppgifter inom skatte- och avgiftsområdet,
 • föra medlemsförteckning,
 • föra inventarieförteckning, i vilken också av föreningen förvärvade priser införs,
 • se till att såväl föreningens medlemmar i föreningens verksamhet som föreningens byggnader, idrottsmaterial, priser och övriga tillhörigheter är försäkrade på ett betryggande sätt.

27 § Kallelse, beslutsmässighet och omröstning

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden, eller då minst halva antalet ledamöter har begärt det.

Styrelsen är beslutsmässig när samtliga ledamöter kallats och då minst halva antalet ledamöter är närvarande. För alla beslut krävs att minst hällen av styrelsens samtliga ledamöter ense om beslutet. Röstning får inte ske genom ombud.

I brådskande fall får ordföranden besluta ett ärende skall avgöras genom skriftlig omröstning eller vid telefonsammanträde. Sådant beslut skall anmälas vid det närmast därefter följande sammanträdet.

Vid sammanträdet skall protokoll föras. Protokoll skall justeras av mötesordföranden och av en särskilt utsedd protokolljusterare. Avvikande mening skall antecknas till protokollet.

28 § Överlåtelse av beslutanderätten

Styrelsen får överlåta sin beslutanderätt i enskilda ärenden eller i vissa grupper av ärenden till kommitté eller annat organ eller till enskild medlem eller anställd.

Den som fattat beslut med stöd av bemyndigande enligt föregående stycke skall fortlöpande underrätta styrelsen härom.

Uppdaterad: 04 JAN 2020 16:05 Skribent: Henrik Glawing
E-post: This is a mailto link

KrSS sponsorer

bocentrum_small

hsb

Kristinehamns energi

 

 K

 

 

 

 

 

 

 

Postadress:
Kristinehamns SS - Simidrott
Sannabadet, Arenavägen 3
68154 Kristinehamn

Besöksadress:
Sannabadet, Arenavägen 3
68154 Kristinehamn

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
E-post: This is a mailto link

Se all info