Hoppa till sidans innehåll

Stadgar


Stadgar

för

 

KRONAN VOLLEYBOLLKLUBB

 

Stiftad den 7 december 1994 

 

Reviderade vid årsmötet den 31 augusti 2000


Idrottens mål och inriktning

 

Definition

Idrott är fysisk aktivitet som människor utför för att få motion och rekreation eller uppnå tävlingsresultat.

 

Mål och inriktning

Idrott skall inriktas på att utveckla individen positivt i såväl fysiskt och psykiskt som socialt och kulturellt avseende.

Idrott skall utformas och organiseras så, att den i någon form blir tillgänglig för alla och kan ge varje utövare tillfredsställelse med hänsyn till var och ens värderingar.

Idrott skall organiseras enligt demokratiska principer, varvid individuellt inflytande och ansvarstagande eftersträvas i gemensamma angelägenheter.

Idrott skall verka som internationellt kontaktmedel och respektera alla människors lika värde.

 

Föreningen och dess ändamål

Föreningen har som ändamål att verka i enlighet med idrottens mål och inriktning.

 

Hemort

Föreningen har sin hemort i Landskrona.

 

 

 

Medlemskap

 

§ 1

 

Medlem intages i föreningen av Styrelsen efter ansökan som skall vara åtföljd av inträdesavgift, om sådan fastställts av årsmötet.

Ansökan om medlemskap får avslås endast om det kan antagas att vederbörande kommer att motarbeta föreningens intressen.

Beslut, varigenom ansökan om medlemskap avslås, skall fattas av Styrelsen.

 

§ 2

 

Medlem som vill utträda ur föreningen, skall skriftligen anmäla detta till Styrelsen och anses därmed ha omedelbart lämnat föreningen.

Medlem som inte har betalt årsavgiften under två år får anses ha begärt sitt utträde ur föreningen.


§ 3

 

Föreningsmedlem får inte uteslutas ur föreningen av annan anledning än att medlemmen har försummat att betala stadgade avgifter till föreningen, motarbetat föreningens verksamhet och ändamål eller uppenbarligen skadat föreningens intressen. Beslut om uteslutning fattas av Styrelsen.

Frågor om uteslutning får inte avgöras förrän medlemmen fått tillfälle att yttra sig inom viss av Styrelsen angiven tid (minst 14dagar).

I beslut om uteslutning skall skälen härför redovisas samt anges vad den uteslutne skall iaktta vid överklagande av beslutet.

Detta skall inom tre dagar från dagen för beslutet avsändas till den uteslutne i betalt brev med posten eller på annat betryggande sätt.

Beslut om uteslutning får överklagas av den uteslutne enligt reglerna i 79 § punkt 1 och 80 § rf:s stadgar.

Sedan beslut om uteslutning fått bindande verkan får föreningen inte kräva den uteslutne medlemmen på föreskrivna avgifter.

 

Medlem

 

§ 4

 

Medlem

har rätt att delta i möten och andra sammankomster som anordnas för medlemmarna.

har rätt till fortlöpande information om föreningens angelägenheter.

skall följa föreningens stadgar samt beslut som i vederbörlig ordning har fattats av organ inom föreningen.

har inte rätt till del av föreningens behållning eller egendom vid upplösning av föreningen.

 

§ 5

 

Medlem skall betala den årsavgift som bestäms av Årsmötet. Medlemskort får inte utlånas eller överlämnas.

 

§ 6

 

Medlem har rätt att delta i föreningens idrottsliga verksamhet inom de former som är vedertagna inom idrottsrörelsen och på samma villkor som gäller för övriga medlemmar.

Medlem får inte delta i tävling eller uppvisning utan medgivande av Styrelsen.

Om tävling eller uppvisning arrangeras utanför Sverige, skall också vederbörande Specialförbund (SF) ge sitt samtycke.

Är arrangören inte ansluten till det SF som är organiserat för att omhänderta den idrottsgren vilken tävlingen eller uppvisningen gäller, får medlemmen delta endast om detta SF godkänt tävlingen eller uppvisningen.

STYRELSEN

 

§ 7

 

Föreningens angelägenheter handhas av Styrelsen. Den skall – inom ramen för RF:s, vederbörande SF:s och dess stadgar – verka för föreningens framåtskridande samt tillvarata medlemmarnas intressen.

Det åligger Styrelsen särskilt att

 

            tillse att för föreningen bindande regler iakttas;

            verkställa av Årsmötet fattade beslut;

            planera, leda och fördela arbetet inom föreningen;

            ansvara för och förvalta föreningens medel; och

            förbereda Årsmötet.

 

§ 8

 

Styrelsen består av ordförande och sex ledamöter, jämte två suppleanter.

 

§ 9

 

Styrelseledamöter och suppleanter väljs av Årsmötet för tid som sägs i 18 § bland föreningens röstberättigade medlemmar.

Avgår vald styrelseledamot före mandattidens utgång inträder den suppleant, vilken enligt den av Årsmötet bestämda ordningen står i tur, som styrelseledamot för tiden t o m nästföljande Årsmöte.

Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare, kassör och de övriga befattningar som behövs.

Styrelsen får kalla enskild person som adjungerande ledamot enligt reglerna i 9 § andra stycket i RF:s stadgar.

 

§ 10

 

Styrelsen utser inom sig föreningens firmatecknare.

 

§ 11

 

Styrelsen sammanträder när ordföranden eller minst halva antalet styrelseledamöter så bestämmer.

Styrelsen är beslutsmässig om samtliga ledamöter kallats till sammanträdet och minst hälften av dem är närvarande.

Vid sammanträde skall protokoll föras. Avvikande mening skall föras till protokollet, om så påfordras.

Protokollen är föreningens egendom och skall bevaras i original på av Styrelsen anbefallt sätt och plats.

§ 12

 

Ordföranden är föreningens officielle representant. Ordföranden leder Styrelsens förhandlingar och arbete. Har ordföranden förhinder träder vice ordförande in i ordförandens ställe. I övrigt fördelas arbetsuppgifterna enligt Styrelsens bestämmande.

 

§ 13

 

Verksamhetsåret och räkenskapsåret omfattar tiden 1/5 – 30/4. Styrelsens arbetsår omfattar tiden från Årsmötet till och med Årsmötet påföljande år.

 

 

Revision

 

§ 14

 

Styrelsen skall tillhandahålla revisorerna föreningens räkenskaper, årsmötes- och styrelseprotokoll, medlemsmatrikel och övriga handlingar, som revisorerna önskar ta del av, när helst de så begär, samt när det gäller revision av förvaltningen för det senaste räkenskapsår, senast 1 månad före Årsmötet.

Revisorerna skall granska Styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret samt till Styrelsen överlämna revisionsberättelse senast 14 dagar före Årsmötet.

 

Möten

 

Ordinarie möten

 

§ 15

 

Med föreningen hålls årsmötet i maj eller juni.

Styrelsen bestämmer tidpunkt och plats för möte.

Kallelse jämte dagordning för Årsmöte översändes till medlemmarna senast två veckor före möte och kungörs inom samma tid av Styrelsen i ortspressen samt genom anslag i klubblokalen el. dyl.

Styrelsen skall hålla redovisningshandlingarna och revisionsberättelsen tillgänglig för medlemmarna senast en vecka före Årsmötet.

 

§ 16

 

Medlem som i föreskriven ordning har betalat sina avgifter till föreningen och under året fyller lägst 12 år har rösträtt på möte.

Denna är personlig och får inte överlåtas på annan.

Medlem, som inte har rösträtt, har yttranderätt och förslagsrätt.

 

§ 17

 

Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar, som är närvarande på mötet.

 

§ 18

 

Vid Årsmötet förekommer följande ärenden:

1.      Upprop och fastställande av röstlängd för mötet.

2.      Fråga om mötet utlysts på rätt sätt.

3.      Fastställande av dagordning.

4.      Val av ordförande samt sekreterare för mötet.

5.      Val av justeringsmän, som jämte ordförande ska justera mötesprotokollet, samt rösträknare.

6.      Styrelsens verksamhetsberättelse samt resultat- och balansräkning för det senaste verksamhetsåret.

7.      Revisorernas berättelse över Styrelsens förvaltning under det senaste räkenskapsåret.

8.      Fråga om ansvarsfrihet för Styrelsen för den tid revisionen avser.

9.      Fastställande av medlemsavgifter.

10.  Val av

a)      föreningens ordförande, tillika Styrelsens ordförande, för en tid av ett år;

b)      halva antalet övriga ledamöter i Styrelsen för en tid av två år;

c)      två suppleanter i Styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av ett år:

d)      två revisorer jämte två suppleanter för dessa med för dem fastställd turordning för en tid av ett år. I detta val får inte Styrelsens ledamöter delta;

e)      tre ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall vara sammankallande;

11.  Behandlingen av förslag som väckts av Styrelsen eller inlämnats till Styrelsen av röstberättigad medlem senast 1 månad före Årsmötet, dock för förslag om stadgeändring eller upplösning av föreningen senast 2 månader före Årsmötet.

12.  Övriga frågor.
Väckt frågan samt diskussion förs till protokollet men beslut hänskjuts till Styrelsen.


Extra möte

 

§ 19

 

Styrelsen får kalla föreningens medlemmar till extra möte, om sådant möte behövs.

Vidare är Styrelsen skyldig att kalla till extra möte, när revisorerna med angivna skäl skriftligen så kräver, eller när det för angivet ändamål begärs av minst en tiondel av föreningens röstberättigade medlemmar.

Underlåter Styrelsen att inom 14 dagar kalla till möte, får den som krävt mötet kalla till detta.

Kallelsen jämte dagordning för extra möte översänds senast sju dagar före mötet till medlemmarna och kungörs inom samma tid i ortspressen samt genom anslag i klubblokalen el. dyl.

Vid extra möte får endast i dagordningen upptaget ärende avgöras.

 

§ 20

 

Om rösträtt på extra möte och beslutsmässighet vid sådant möte gäller vad som sägs i 16 och 17 §§.

 

 

BESLUT, OMRÖSTNING

 

§ 21

 

Beslut fattas med acklamation eller efter omröstning om sådant begärs.

Med undantag för de i 22 § första stycket nämnda båda fallen avgörs vid omröstning alla frågor genom enkel majoritet.

Omröstning sker öppet, dock att val skall ske med slutna sedlar, om röstberättigad medlem så begär.

Vid omröstning som ej avser val gäller vid lika röstetal det förslag som biträds av ordförande vid mötet, om han är röstberättigad. Är han inte röstberättigad avgör lotten. Vid val skall i händelse av lika röstetal lotten avgöra.

Beslut bekräftas med klubbslag.

 

 

STADGEFRÅGOR MM

 

§ 22

Endast Årsmötet får ändra dessa stadgar eller upplösa föreningen. I sådant fall krävs att minst 2/3 av antalet avgivna röster biträder beslutet.


§ 23

 

I beslut om upplösning av föreningen skall anges att föreningens tillgångar skall användas till bestämt idrottsfrämjande ändamål.

Beslut, jämte bestyrkta avskrifter av Styrelsens och Årsmötets protokoll i ärendet, samt revisionsberättelse jämte balans- och resultaträkningar, skall omedelbart delges vederbörande SF.

Beslut om bildande eller nedläggning av idrottssektion skall översändas till vederbörande SF.

 

§ 24

 

Utöver dessa stadgar gäller RF:s stadgar och övriga föreskrifter och anvisningar samt vederbörande SF:s stadgar, tävlingsreglementen och övriga i vederbörlig ordning utfärdade föreskrifter.

Uppdaterad: 22 NOV 2009 21:12 Skribent: Nelly Kostal

 Våra sponsorer:

 http://www.restaurangclubhouse.se/

 

 

Postadress:
Kronan VBK - Volleyboll
Karin Asp, Suellsgatan 1c
26137 Landskrona

Kontakt:
Tel: +4641859558
E-post: This is a mailto link

Se all info