Hoppa till sidans innehåll

Stadgar för lag 42 Team Sollefteå


Stadgar reviderade vid årsmöte och extra årsmöte
2020-02-15

1 § Ändamål

Föreningen har som ändamål att bedriva idrottslig verksamhet i enlighet med ”Idrottsrörelsens verksamhetsidé, vision och värdegrund”, med särskild inriktning att utöva draghundsport och delta på Vindelälvsdraget, anordna aktiviteter för medlemmarna och köra hund och ha skoj ihop oavsett målsättning.

Föreningen ska motverka all form av diskriminering samt aktivt verka för en dopingfri idrott.

NB: Ovanstående formulering i stadgarna i enlighet med direktiv från Riksidrottsförbundet 2019.

2 § Sammansättning

Föreningen består av de fysiska personer som upptas som medlemmar.

3 § Beslutande organ

Föreningens beslutande organ är årsmötet och styrelsen.

4 § Verksamhet och räkenskapsår

Föreningens verksamhetsår och räkenskapsår är 1/1-31/12.

5 § Medlemskap

Medlemskap i föreningen och i laget beviljas av styrelsen och innefattar ett år i taget så länge medlemsavgiften betalas in årligen och medlemmen inte utesluts eller begär utträde.

6 § Utträde och uteslutning av medlem

Medlem som vill begära utträde gör det till styrelsen alternativt anses ha lämnat föreningen om medlemsavgiften inte betalats på två år.

Uteslutning kan förekomma om medlem underlåter att följa föreningens stadgar eller motarbetar föreningens målsättning och verksamhet. Uteslutning fattas av styrelsen och årsmötet.

7 § Årsmöte och medlemsmöten

Årsmötet ska hållas en gång per år senast 15 april, dock senast när Svenska Draghundssportförbundet stipulerar att årsrapporten ska vara redovisad. Årsmötet skall utlysas minst 4v före, övriga möten senast 2v före. Motioner skall inkomma till styrelsen senast 2v före årsmötet. Betalande medlem har en röst på årsmötet.

Minst ett medlemsmöte ska hållas någon gång under verksamhetsåret, detta för att samla in information och önskemål från medlemmarna. Styrelsemöten ska ske minst två gånger per verksamhetsår. Stadgeändringar ska tas upp på ett årsmöte och beslutas på nästkommande årsmöte tillika extra insatt årsmöte. Alla

föreningens möten kallas på facebooksidan. Protokoll beslutas på årsmötet hur de kommer medlemmarna tillhanda.

På årsmötet behandlas följande punkter:

 • Val av ordförande och sekreterare för mötet

 • Val av protokolljusterare och tillika rösträknare

 • Fastställande av röstlängd

 • Fråga om mötet har utlyst på rätt sätt enligt stadgarna

 • Fastställande av dagordningen

 • Verksamhetsberättelse

 • Balans och resultat

 • Revisionsberättelse

 • Fråga om ansvarsfrihet

 • Fastställande av medlemsavgift

 • Fastställande av verksamhetsplan och budget

 • Behandling av inkomna motioner

 • Val av styrelse: 

 • Ordförande 1år

 • Val av ledamöter 4st på 2år (växelvis för att inte alla ska väljas samtidigt)

 • Val av suppleanter 2st 2år (växelvis för att inte alla ska väljas samtidigt)

 • Val av ungdomsledamot tillika ungdomsansvarig 1år

 • Val av ungdomssuppleant 1år

 • Val av revisor 1år, revisorssuppleant 1år

 • Val av valberedning 2st 1år

 • Övriga frågor

8 § Valberedning och revisor

Valberedningen består av två personer och revisorn består av en ordinarie samt en suppleant. Dessa utses på årsmötet. Valberedningen ska till årsmötet förbereda de olika valen. Revisorn har rätt att fortlöpande ta del av styrelsens arbete med verksamheten genom att delta på styrelsemöten och få protokollen skickade vid begäran. Föreningens räkenskaper skall vara revisorn tillhanda senast 4v före årsmötet och revisorn skall överlämna revisionsberättelsen till styrelsen senast vid årsmötet.

9 § Styrelsen

Styrelsen består av ordförande, kassör, sekreterare och två ledamöter samt två suppleanter. Dessa är föreningens beslutande organ och ansvarar för föreningens verksamhet. Firmatecknare för föreningen är ordförande och kassör var för sig. Styrelsen skall tillvarata medlemmarnas intressen.

10 § Upplösning av föreningen

Beslut om upplösning av föreningen beslutas på årsmötet och eventuella tillgångar fördelas på betalande medlemmar. För att beslut om upplösning ska kunna tas måste 2/3 av samtliga medlemmars röster eller 4/5 av de på årsmötet närvarande vara eniga.

 

Uppdaterad: 22 DEC 2019 12:30 Skribent: Susanna Löfgren Ahokas
Epost: Adressen Gömd

Postadress:
Lag 42 Team Sollefteå - Draghundsport
Camilla Eklund Engvall, Västgranvåg 330
88191 Sollefteå

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
E-post: This is a mailto link

Se all info