Hoppa till sidans innehåll

Klubbens hantering av personuppgifter GDPR


Lidköpings Motorcykelklubb Integritetspolicy

 

Parter och ansvar för behandling av dina personuppgifter.

Lidköpings MCK, Org. Nr 864001-1790, Box 712, 53117 Lidköping (nedan kallad föreningen) är personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter som sker inom ramen för föreningens verksamhet.

Föreningen har som ändamål att bedriva idrottslig verksamhet i enlighet med ”Idrottsrörelsens verksamhetsidé, vision och värdegrund”.

Det är viktigt för föreningen att alla medlemmar och medarbetare känner sig trygga och litar på att vi hanteras deras uppgifter på ett korrekt, säkert och ansvarsfullt sätt. I integritetspolicyn beskriver vi hur vi som förening hanterar medlemmars och medarbetares personuppgifter.

I denna personuppgiftspolicy förklarar vi vilka typer av personuppgifter vi kan komma att behandla och i vilket syfte vi behandlar dem. Vi redogör också för vår behandling av personuppgifterna samt vilka val och vilka rättigheter Du har i relation till den.

Hur behandlar vi Dina personuppgifter Föreningen och dess sektioner kan komma att hantera personuppgifter om medlemmar, tävlingsdeltagare och medarbetare inom följande områden

* Medlemskap i föreningen

* Tävlingar, egna medlemmar eller externa besökare

* Licenshantering

* Medarbetare/funktionärer

Vilken information som föreningen hanterar om Dig, beror på vilka av ovan områden Du är berörd av.

Hur vi samlar in personuppgifter Vi samlar in och behandlar data som:

* Du själv lämnar oss i föreningen när du blir medlem 

* Du själv lämnar till oss när du anmäler dig till tävling och träning

* När Du blir medarbetare eller anställd hos oss och du själv lämnar uppgifter till föreningen 

 

Vilken typ av personuppgifter som samlas in

Kategori                                Exempel på personuppgifter

Personbeskrivning                             Namn,

Platsdata                                              Adress

Kontaktuppgifter                                Telefonnummer, E-post, Uppgifter till anhöriga

Identifikationsnummer                     Personnummer

Finansiell data                                     Inbetalning av medlemsavgifter samt träningsavgifter

Livsstilsrelaterad data                        Medlemskap

 

Vad vi använder personuppgifter till och vilket lagligt stöd vi har att hantera Dina personuppgifter avseende Dig som är medlem behandlar vi dina personuppgifter för ändamålet att administrera Ditt medlemskap. Uppgifterna sparas för att kunna bedriva ändamålsenlig verksamhet genom efterlevnad av stadgar. Exempelvis personnummer lagras för att fullfölja vår rapportering av statliga och kommunala bidrag bland annat LOK-stöd.

Utöver detta publicera material i sociala medier och på hemsidor för att stärka vår förenings varumärke och visa på goda resultat. Tillhandahålla nyhetsbrev och informationsutskick till medlemmar.

Behandlingen av namn, e-postadress och telefonnummer sker på basis av vårt berättigade intresse av att kunna bedriva vår verksamhet, innefattande att kommunicera med medlemmar och anställda.

Vi behandlar kontaktuppgifter till anhöriga på basis av vårt berättigade intresse av att kontakta dem ifall att Du råkar ut för sjukdom eller olycka.

Avseende Dig som anställd hos oss behandlar vi Dina personuppgifter för personaladministrativa och andra administrativa ändamål. Behandlingen sker på basis av att det är nödvändigt för att fullgöra ditt anställningsavtal med oss eller för att det är nödvändigt för att uppfylla våra skyldigheter enligt lag (t.ex. inom arbetsrätten).

Hur länge sparar vi personuppgifter Vi sparar endast Dina personuppgifter om det finns en laglig grund, exempelvis för att fullgöra våra åtaganden i avtal eller i enlighet med gällande lagstiftning.

Detta innebär exempelvis att vi sparar Dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt för att fullgöra ett avtal. Vi sparar även Dina personuppgifter för att fullgöra rättsliga förpliktelser, exempelvis för att följa kraven i gällande bokföringslagstiftning.

Vi genomför en årlig bedömning av ändamålet med behandlingen av personuppgifterna om de ska kvarstår eller om det finns lagkrav på att spara Dina personuppgifter. Om inte ändamålet kvarstår eller annat lagkrav gör att vi måste besvara Dina personuppgifter ska personuppgifterna raderas.

 

Vilka delar vi personuppgifterna med? Dina personuppgifter kan delas med andra organisationer inom idrottsrörelsen för att vår verksamhet skall fungera, exempelvis vid bestraffningar enligt idrottens sanktionssystem. Vi kan även dela Dina personuppgifter med andra till exempel myndigheter och samarbetspartners, exempelvis för fullgörande av avtal eller vid rättslig förpliktelse.

Uppgifterna kommer inte att överföras till tredje land och Dina personuppgifter kommer inte att utsättas för automatiserat beslutsfattande.

Dina rättigheter:  Du har rätt att veta hur vi som förening hanterar Dina personuppgifter. Dataskyddsförordningen ger Dig större rättigheter över Dina uppgifter. Vilka rättigheter som gäller beror på den rättsliga grunden med behandlingen. Kontaktuppgifter till Lidköpings MCK för att utöva Dina rättigheter hittar du under rubriken kontaktuppgifter i denna policy.

Rätt till tillgång:  Du har rätt att få registerutdrag avseende föreningens behandling av Dina personuppgifter. Vi skall vid begäran av registerutdrag förse Dig med en kopia av registeruppgifter som är under behandling. För eventuella ytterligare kopior som Du begär får föreningen ta ut en rimlig avgift utifrån administrativa kostnader.

Rätt till rättelse:  Föreningen har ett ansvar för att den information vi behandlar om Dig är korrekt. Om Du upptäcker felaktig har Du rätt att begära att få det rättat. Felaktiga uppgifter ska utan dröjsmål rättas. Upplever Du att det saknas uppgifter som är relevanta har Du rätt att lämna synpunkter på det.

Rätt till radering:  Du har i vissa fall rätt att kunna kräva att få uppgifter om Dig raderade. Detta gäller exempelvis när Du har lämnat ett samtycke till att vi behandlar Dina personuppgifter.

Rätt till begränsning av behandling:   Du har rätt att begära en tillfällig begränsning av behandling av Dina uppgifter. Det gäller i följande situationer:

* När du anser att dina uppgifter inte är korrekt och du därför har begärt rättelse hos oss. Du kan då begära att behandlingen av dina uppgifter begränsas under tiden som utredningen pågår hos oss.

* När databehandlingen är olaglig men du motsätter dig att dina uppgifter raderas och istället begär att användningen av dessa uppgifter begränsas.

* När du behöver dina uppgifter för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk, även om vi inte längre behöver din data för ändamålen med vår behandling.

* När du har invänt mot behandlingen av dina uppgifter får vi fortsätta att behandla din data under den tid som kontrollen pågår.

* Om behandlingen av dina uppgifter begränsas tillfälligt, kommer vi underrätta dem som vi har lämnat ut den till, om att denna tillfälliga begränsning har ägt rum.

Detta gäller dock inte om det skulle visa sig omöjligt eller innebära en alltför betungande insats.

 

Rätt till dataportabilitet:   Du kan enkelt begära registerutdrag och du har i vissa fall även rätt till dataportabilitet av dina personuppgifter. 

Du kan enkelt begära detta i IdrottOnline via Min Sida. 

Rätt att göra invändningar och återkalla samtycke:  Du har rätt att göra invändningar mot den behandling av dina uppgifter som föreningen utför med stöd av berättigat intresse. Du måste då specificera vilken behandling Du invänder mot. Om föreningen anser att sådan behandling ändå ska ske, måste vi visa att det finns intressen som väger tyngre eller att det krävs enligt lag. Du har alltid rätt att invända mot behandling som avser direktmarknadsföring. Om Du gör det kommer vi inte längre att behandla dina uppgifter för detta ändamål.

Du har rätt att när som helst återkalla ett lämnat samtycke om behandling av personuppgifter. Sådan återkallelse kan begränsas till att endast avse del av behandlingen.

Anmälan om överträdelse (klagomål):   Om du anser att dina uppgifter behandlas i strid med gällande regelverk eller svenska lagar bör du anmäla det till oss snarast. Du kan också lämna in ett klagomål till Datainspektionen, besök www.datainspektionen.se.

Kontaktuppgifter Om du har frågor och synpunkter hur dina personuppgifter hanteras är Du välkommen att ta kontakt med oss i Lidköpings MCK.

Lidköpings Motorcykelklubb

E-post: This is a mailto link

Postadress:  Box 712  53117  Lidköping.

Uppdaterad: 06 MAJ 2019 19:39 Skribent: Jan-Olof Sandgren
E-post: Adressen Gömd

Postadress:
Lidköpings MCK - Motorcykel och Snöskoter
LMCK, Box 712
53117 Lidköping

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
E-post: ordforande@lidkoping...

Se all info