Hoppa till sidans innehåll

Stadgarna


 

STADGAR FÖR LIDKÖPlNGS MOTORCYKELKLUBB

Stadgar för Lidköpings Motorcykelklubb

Antagna vid årsmöte 2008-02-12

 

§ 1

FÖRENlNGENS NAMN

Foreningens namn är Lidköpings Motorcykelklubb, i stadgarna i fortsättningen kallad

"föreningen".

 

§ 2

ÄNDAMÅL

Föreningen ar en sammanslutning med personer som har intresse för motorcyklar och dess

aktiviteter. Föreningen har till ändamål att främja motorcyklister oeh dess utveckling och

tillvarata medlemmarnas gemensamma intressen.

Föreningen är ansluten till Svemo.

 

§ 3

MEDLEMSKAP

För medlemskap krävs intresse av motorcyklar.

Ansökan om medlemskap ställs till föreningens styrelse, som har rätt att bifalla elIer avslå

ansökan utan att ange något skäl.

 

§ 4

MEDLEMSFÖRPLIKTELSER

Medlem skall fö1ja föreningens stadgar eller dess styrelses beslut.

 

§ 5

MEDLEMSKAPETS UPPHÖRANDE

Medlemskap upphör genom utträde eller uteslutning.

Utträde sker efter skriftlig uppsägning, som ska inges till styrelsen före kalenderårets slut.

Medlem som ej betalt avgift eller som genom sitt handlingssätt skadar eIler motverkar

föreningens intressen, kan av styrelsen med omedelbar verkan uteslutas ur föreningen.

Styrelsens beslut om uteslutning måste vara enhälligt. I annat fall hänskjuts frågan till

föreningens avgörande. Föreningsbeslut om uteslutning skall omfattas av två tredjedels

majoritet av avgivna röster.

Medlem som urträtt eller uteslutits är inte berättigad till någon del av föreningens tillgångar.

 

§ 6

AVGIFTER

Medlem ska erlägga de avgifter som årsmötet bestämmer.

 

§ 7

STYRELSENS UTFORMNING

Föreningens angeägenheter handhas av en styrelse som består av 6 stycken ledamoter samt

ordförande. årsmötet väljer styrelse ocb utser ordförande på 2 år, vice ordförande på 1 år,

sekreterare på 1 år, kassör på 2 år samt 3 stycken ledarmöter på 1 år.

Om styrelsen fmner lärnpligt kan arbetsutskott utses.

Kallelse till styrelsesammanträden sker på det sätt styrelsen beslutar.

Ledarnot som är förhindrad att närvara, skall i god tid underrätta ordföranden eller

sekreteraren.

För beslutsmässigt fordras att ordföranden eller vice ordförande jämte minsta halva antalet

röstberättigade ledamoter är närvarande. Alla ärenden avgörs genom öppen röstning, såvida

inte sluten rösining begärs. Vid lika röstantal äger ordförande utslagsröst vid öppen röstning,

 vid sluten ska lotten avgöra.

 

§ 8

STYRELSENS UPPGIFTER

Det åligger styrelsen;

Att främja samarbetet mellan föreningen och andra organisationer

Att gemensamt ansvara för föreningens medel

Att verka för anslutning av flera medlemmar inom föreningens verksamhetsområde

Att efter ordförandes attestering verkställa utbetalningar

Att förbereda ärenden till föreningens sammanträden

Att till årsmötet framlägga bokslut och revision samt avge berättelse över sin

verksamhet för det gångna året

Att till årsmötet upprätta budgetförslag för nästföljande år

Att skyndsamt verkställa de beslut som föreningen fattat samt även i övrig på bästa

sätt tillvarata föreningens intressen

 

Det åligger ordföranden;

Att leda föreningens och styrelsens möten

Att på föreningens vägnar underteckna utgående handlingar.

Att se till att fattade beslut och föreskrifter verkställs samt företräda föreningen utåt

 

Det åligger sekreteraren;

Att föra fullständig matrikel över föreningens medlemmar

Att på ordförandens anmodan kalla till sammanträde och inför dessa föreslå dagordningen

Att vid föreningens och styrelsens sammanträden föra protokoll samt avfatta och tillställa ordföranden utgående skrivelser för underskrift samt Att distribuera meddelanden till föreningens medlemmar

 

De åIigger kassören;

Att med ordning och reda sköta förreningens räkenskaper

Att ombesörja uppbörden av avgifter samt

Att efter ordförandens attestering verkställa utbetalningar

 

§ 9

MÖTEN

Årsmöte hålls årligen före utgången av mars månad. Kallelse till årsmöte ska finnas publicerad senast två veckor före mötet via Hemsida, SMS, E-mail & lokal Tidning (NLT).

MedIemsmöten skall håIlas minst en gång per år. Motioner från medlemmar skall vara styrelsen tillhanda senast en månad före årsmötet.

 

§ 10

ÅRENDEN PÅ ÅRSMÖTE

Följande ärenden skall tas upp till behandling på årsmötet:

I Årsmötets öppnande

2 Fastställande av röstlängd

3 Val av ordförande och sekreterare för sammanträdet

4 Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet

5 Fråga om kallelse skett enligt stadgama

6 Fastställande av föredragningslista

7 Föredragning av styrelsens förvaltningsberättelse

8 Föredragning av revisors berättelse

9 Beslut om ansvarsfrihet

10 Fastställande av avgifter och budget

II Val av ordförande

12 Val av vice ordtörande

13 val av sekreterare

14 Val av kassör

15 Va1 av tre ordinarie ledamöter

16 Val av revisor

17 Motioner från medlemmar

18 Övriga frågor

19 Mötet avslutas

 

§ 11

RÖSTRÄTT

För att äga rösträtt vid föreningsmöte skall medlem senast en vecka dessförinnan ha erlagt alIa debiterade avgifter till föreningen.

Vid möte med föreningen äger varje närvarande medlem en röst.

All omröstning sker öppet, såvida icke sluten omröstning begärs.

I händelse av lika röstantal äger ordföranden utslagsröst utom vid personval då lotten skiljer.

 

§ 12

RÄKENSKAPER OCH REVISION

Föreningens Räkenskaper skall avslutas per kalenderar jämte styrelsens förvaltningsberättelse och balansräkning senast den första påföljande mars överlämnas till granskning av föreningens valda revisor. Revisor skall senast en månad därefter över sin granskning avge berättelse samt tillstyrka eller avstyrka ansvarsfrihet för styrelsen. Revisors berättelse bör före den 1 mars överlämnas till styrelsen.

 

§ 13

STADGEÅNDRING 

Förslag om ändring av eller tillägg till dessa stadgar skall ha framställts hos styrelsen senast den 1 februari sammanträdesåret för beslut på ordinarie årsmöte. Beslut om ändring av föreningens stadgar skall för att bli gäIlande fattas med tre fjärdedels majoritet av samtliga avgivna röster.

 

§ 14

UPPLÖSNING

Beslut om föreningens upplösning skall för att bli gällande fattas med minst tre fjärdedels majoritet vid på två på varandra följande möten med två månaders mellanrum, varav det ena skall vara årsmöte.

Vid föreningens uppösning skall behållna medel delas lika av de för tillfället kvarvarande medlernmama.

 

§ 15

ÖVERGÅNG TILL ANNAN KLUBB

Vid övergång till annan klubb gälIer Svemos regler.

 

§ 16

TOLKNING AV STADGAR

Vid frågor om tolkning av dessa stadgar gäller ordförandens mening tills frågan avgjorts vid möte.

Postadress:
Lidköpings MCK - Motorcykel och Snöskoter
LMCK, Box 712
53117 Lidköping

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
E-post: ordforande@lidkoping...

Se all info