Hoppa till sidans innehåll

Protokoll 2018-11-10

pastedGraphic.png

 

Styrelsemötes protokoll 2018-11-10

 

Jonbjörn Hafsteinsson, ordförande

Nils Jönsson, Kassör

Peter Solman sekreterare

Marcus Korneliusson

Micke Sahlin  

 

 

 1. Mötet kallat i laga ordning?

Ordf: hälsade alla välkomna och meddelade att kallelse till mötet har gått ut.

 

 1. Val av Justeringsman. Att jämte ordf. justera dagens protokoll.

Till justeringsman valdes. Mikael Sahlin

 1. Medlemsmöte och fest.

Beslutades att LMCK har ett medlemsmöte och medlemsfest 7 eller 8 dec. Mikael Sahlin kontaktar O,lerys och sonderar.

 

 1. Medlemsregister och utskick.
 2. Ordf.Informerade att Jonbjörn Hafsteinson, Jan Olov Sandgren och Nils Jönsson sköter detta för 2019

 

 1. Träningstider 2019. 

Beslut. Att Ordf. Ansöker hos Lidköpings kommunom träningstider alla dagar i veckan förutom fredagar. Samt möjlighet till träningstid dagtid för de som har specialidrott i gymnasievalet.

 

 1. Ordf. Informerade om funktionärs utbildning.

Jonbjörn kommer att under 2019Ge möjlighet för klubbens medlemmar att gå funktionärsutbildning.

 

 1. Tävlingar i klubbens regi 2018. 

Ordf. informerade om tävlingarna.Detkonstaterades att de avlöpt väl men det finns några lärdomar att ta med inför 2019

 

 1. Tävlingar 2019.

Beslutades att ansöka om en deltävling i serien. Samt en deltävling i Sverigecupen helst en av de första för året.

 

 1. Gräsklippare.   

Beslöts att försöka hålla liv i åkgräsklipparen även 2019 ävenom det innebär rimliga reparations kostnader.

 

 

 1. Hjulburen trimmer.

Beslutades att LMCK övertar en hjulburen grästrimmer frånJonbjörn för en kostnad om 3550:- sek.

 

 1. Klubbtröjor.

 Beslutades att nya klubbtröjor införskaffas för säsongen 2019.

 

 1. Miljömattor.

 Beslutades att efterhöra intresset för nya miljömattor vid nästamedlemsmöte.

 

 1. Knattebanan.

 Föreningen genom styrelsen framför ett stort tack till TobiasOlausson och Johan Unger med medhjälpare för det arbete de nerlagt på knattebanans nya faciliteter.

 

 1. Prova på verksamhet. 

Beslutades att inköpa en Yamaha PW 50 från Jonbjörn för 12,000:- sek. Samt att från 2019 ta en avgift om 200:- per tillfälle för att nyttja klubbens materiel vid ” Prova på tillfällen” Samt att Ordf. och Sekr. upprättar ett formulär med villkor att undertecknas av målsman vid ” Prova på tillfällen”

 

 1. Flaggor.

Beslutades att LMCK inköper nya Banvakts flaggor till ett max. Belopp om 2500:

 

 1. Straffavgift uteblivna tävlande serien 2017

Beslut att serielagets kassa återbetalar till LMCK 3000:- då serielagets kassa har haft intäkter i samband med arrangemanget ansåg styrelsen att även kostnaderna bör landa på serielags kassan. LMCK bidrog även med ett garanti belopp till serielaget.

 

 1. Kostnad ljud serielags tävling 2017.

 Beslut att serielagskassan återbetalar tillLMCK 2100:- Då serielagskassan har haft intäkter vid arrangemanget ansåg styrelsen att kassan även bör bära kostnaderna för det samma.

 

 1. Upp Hill racing.

 Informerades om att Uphill racing.  Anders Olofsson önskadeattvid några tillfällen under 2019 använda LMCK banor för sina kursdeltagare. Styrelsen uppdrog åt ordf. Jonbjörn att reglera ersättningsnivån.

 

 

 1. Arbetsutskott. AU. 

Mötet beslutade att bilda ett arbetsutskott. AU.  Med mandat att mellan styrelsemöten driva föreningens angelägenheter. Arbetsutskottet består av. Ordf. Och Kassör samt grenansvarig för Cross och grenansvarig för enduro. AU. Har mandat att för LMCK räkning fatta beslut med ekonomisk påverkan upp till 10.000:- ( Tio tusen SEK.)

AU. Har vid nästkommande styrelsemöte informations plikt mot styrelsen.

 

 1. Protokoll.

 Styrelsen beslutade att det justerade protokollet från varje styrelsemöte skall anslås på LMCK. Hemsida.

 

 1. Kontanthantering träningsvakt.

 Beslutades att från och med säsongen 2019 skallträningsvakt sammanräkna de kontanta intäkterna vid varje träningstillfälle. Samt lägga dem i ett daterat kuvert som sedan försluts och förvaras i kassaskåpet. Allt för att underlätta kassörens arbete.

 

 1. Guldhjälms utbildning.

 Mikael Sahlin kommer att i föreningens regi hålla guldhjälms utbildning under vintern 2018/2019.

 

 1. Ny del enduroslinga.

 Föreningen genom styrelsen riktar ett stort tack till KimGustavsson för allt arbete han nedlagt för tillkomsten av den nya bansträckningen. Vilken har uppskattats av såväl hemma förare som gästande.

 

 1. Matarväg. 

Mikael Sahlin informerade att Folkrace sonderar möjligheten attbygga en matarväg vilkens sträckning kan inkräkta i någon mån på LMCK område. Styrelsen uppdrog åt Mikael Sahlin att bevaka LMCK intressen i ärendet. Styrelsen var i grunden positiva till en ny väg då vi ser att den även kan nyttjas av LMCK.

 

 1. Ekonomi.

Ordf.Och kassör informerade om föreningens ekonomiska ställning. Det konstaterades att det var något tunt i kassan för tillfället.

 

 

 

Vid pennan

 

Peter Solman.

Nyheter

Nyheter

Postadress:
Lidköpings MCK - Motorcykel och Snöskoter
LMCK, Box 712
53117 Lidköping

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
E-post: ordforande@lidkoping...

Se all info