Hoppa till sidans innehåll

Årsmöte 2019

 

Protokoll årsmöte 2019-04-14

 

1            Årsmötets öppnande.

 Ordförande Jonbjörn Hafsteinsson öppnade årsmötet.

 

2            Fastställande av röstlängd.

Vid tillfälle av sluten omröstning fastställs röstlängd.

 

3             Val av ordförande för årsmötet. 

Jonbjörn Hafsteinsson valdes att leda mötet.

 

3.b            Val av sekreterare för årsmötet.

 Peter Solman valdes.

 

4             Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet.

 Att justera årsmötesprotokoll valdes Rikard Johansson och Jan Manitski.

 

5             Fråga om kallelse skett enligt stadgarna.

 Mötet ansågs vara utlyst i laga ordning enligt stadgarna.

 

6             Fastställande av dagordning. 

Dagordningen fastställdes med tillägg om tre motioner från medlemmar under punkt 17.A,B

 och C

 

7             Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse och årsbokslut.

 Ordförande föredrog LMCK verksamhetsberättelse för 2018. Vilken godkändes. Bifogas till protokoll som bilaga 1. 

Kassören föredrog LMCK årsbokslut. Vilken godkändes. Bifogas till protokoll som bilaga 2.

 

8             Föredragning av revisors berättelse.

 Ordförande föredrog revisionsberättelse. Vilken ej gav anledning till anmärkning.

 

9             Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för gångna verksamhetsåret. 

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet av årsmötet.

 

10             Fastställande av avgifter och budget för 2019.

 Följande avgifter fastställdes av årsmötet. 125cc och större 150:- Knattebana 60:- Knatte medlem i LMCK. 0:- Camping per dygn inkl. El toa dusch. 150:-  Medlemskap 500:-  familjemedlemskap 550:- Träningskort för medlem 500:- Max avgifter per familj boende i samma hushåll 1300:-

 

11             Val av ordförande?

 Kvarstår på 1 år Jonbjörn Hafsteinsson.

 

12             Val av vice ordförande. 

Valdes Marcus Corneliusson

 

13             Val av sekreterare. 

Valdes Peter Solman

 

14             Val av kassör?

 Kvarstår Nils Jönsson

 

15             Va1 av tre ordinarie ledamöter.

A Cross Valdes Andreas Jansson

B Enduro Valdes Mikael Sahlin Palmstedt

C Ungdom Valdes Tobias Olausson

 

16             Val av revisor.

 Valdes Tommy Jonasson

 

17             Motioner från medlemmar.

 17 A. Motion från Filip Broberg gällande bildande av arbetsgrupper. Motion bifogas protokoll som bilaga 3.

 Efter diskussion beslöts att bilda arbetsgrupper i syfte att underlätta för styrelsen och tydligt dedicera ansvarsområden till respektive sammankallande i arbetsgrupp. För att säkra att LMCK anläggning gällande löpande underhåll och drift. Samt enligt SVEMO regelverk håller erforderlig standard. 

ARBETSGRUPPER MED SAMANKALLANDE.

  Crossbana stor. Anton Bragd.

  Crossbana liten. Tobias Olausson.

  Enduro spår. Kim Gustavsson.

Miljö och spolplatta. Andreas Hellkvist.

Staket och flaggbås. Sebastian Broberg.

Startgrind. Andreas Jansson.

Bevattningsanläggning. Oscar Gustavsson

 

17 B. Motion från Filip Broberg gällande ersättning till nyckelpersoner i LMCK.

 Motion bifogas protokoll som bilaga 4. Motionen avslås.

 Årsmötet uppdrog åt sammankallande i arbetsgrupperna att planera för en gemensam aktivitet för föreningens medlemmar under hösten ( September ) där av sammankallande föreslagna nyckelpersoner kan deltaga utan kostnad. Övriga medlemmar betalar självkostnadspris.

 

17 C. Motion från Kim Gustavsson gällande uthyrning av LMCK banor för tävlingar. Motionen avslogs.

 Med anledning av att Midgård enduro ställt frågan om samarrangemang med LMCK gällande deltävling i enduro SM 2019 uppdrogs åt Midgård enduros representant Kim Gustavsson att till LMCK styrelse skyndsamt inkomma med skriftlig presentation och redogörelse hur arrangemanget skall genomföras och vilka åtaganden som förväntas av LMCK. Samt om styrelsen så finner nödvändigt kalla till medlemsmöte där minimum fem representanter för Midgård enduro medverkar. I syfte att frågan kommer till avgörande å medlemsmöte.

 

18 Information och förtydliganden från styrelsen.

 Ordförande informerade om att lastmaskin endast får nyttjas av förare med lämplig behörighet vilken därför har godkänts av maskinansvarig Anton Bragd. 

Informerades om nycklar till motorsportsarenan och LMCK faciliteter.

 Beslutades att nycklar skall finnas hos representanter för styrelsen samt Anton Bragd och Kim Gustavsson i egenskap av banansvariga. Vilka skall på ordförandes uppmaning på förelagt dokument kvittera nyckel innehav.

 

19             Övriga frågor. 

A: David Rudhem tog upp problemet med så kallade brevlådeklubbar. Beslutades att LMCK tar en träningsavgift om 300:- för medlem i brevlådeklubb eller klubb som bara upplåter sin bana för egna medlemmar. ( Ex. Götene MK.) 

 

B: Jan Manitski förslog anläggande av avträde för ettan i nära anslutning till spolplatta. Beslutades att ansvarig arbetsgrupp tittar på en lösning för ett trängande behov.

 

C: Beslutades att ansvarig för facebok är Filip Broberg.

D: Förslag från Jonbjörn Hafsteinsson gällande milersättning. 

Beslutades att milersättning utgår till David Rudhem när han representerar LMCK på serielagstävlingar.

 

E: beslutades att träningsavgift eller träningskort skall erläggas vid ungdomsträning.  (Tisdagar) Samt att träningsvakts lista ovillkorligen skall föras vid all körning på banorna.

F: Klubbtröjor. Beslutades att förare i serielaget erhåller en stycken klubbtröja utan kostnad.

Att tävlingsförare med barn och ungdoms licens erhåller en stycken klubbtröja utan kostnad. Övriga tröjor 100:- st.

 

 

20            Mötet avslutas. Ordförande tackade den månghövdade skaran för visat intresse och förklarade mötet avslutat.

 

 

 

 

 

Nyheter

Nyheter

Postadress:
Lidköpings MCK - Motorcykel och Snöskoter
LMCK, Box 712
53117 Lidköping

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
E-post: ordforande@lidkoping...

Se all info