Hoppa till sidans innehåll

Protokoll årsstämma

27 NOV 2011 13:54
Här hittar ni årsmötesprotokollet för 2011.
  • Uppdaterad: 02 MAJ 2018 20:43

                                                                 Protokoll fört vid årsmöte med Lidköpings Pistol-

                                                                 skytteförening den 2011-02-22 kl. 19.00 i

                                                                 Kvartersgården, Margretelund, Lidköping i närvaro

                                                                 av 24 stycken medlemmar.

 

§ 1.     Ordförande Joakim Laurén hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet

öppnat.

         
§ 2.     Den uppgjorda dagordningen godkändes

         
§ 3.     Årsmötet ansåg behörigen utlyst.

         
§ 4.      Till ordförande för mötet valdes Joakim Laurén.                   
                     
§ 5.      Till sekreterare valdes Johan Larsson.

         
§ 6.      Att, jämte ordföranden, justera dagens protokoll valdes Lennart Gustavsson och

Jan-Erik Nordin.

         
§ 7.      Sekreteraren föredrog styrelsens verksamhetsberättelse. Då berättelsen innehöll fel

namn angående valberedningens sammansättning så skulle detta justeras.

 

Ingemar Lindqvist läste upp sportskyttekommitténs verksamhetsberättelse.                        

Årsmötet godkände därefter de båda upplästa verksamhetsberättelserna.

 

§ 8.      Ursula Donnerhack föredrog inkomst- och utgiftsstat för år 2010 och budget för 2011.

                     
§ 9.      Föredragning av revisorernas berättelse.

 

§ 10.    Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för år 2010.

 

§ 11.    Årsmötet fastställde årsavgiften för år 2012 till följande: Senior 500:- kr, 100:- kr för

            ungdom under 21 år samt 50:- kr för ungdom under 18 år som endast skjuter luftpistol.

            För stödmedlemmar 200:-.

 

§ 12.    Det uppgjorda tävlings- och träningsprogram för år 2011 godkändes efter några

            mindre justeringar.

 

§ 13.    Från styrelsen hänskjutna frågor:

            1.  Årsmötet gav styrelsen i uppdrag att lösa hur hanteringen av skraplotter ska ske

                 Skraplotterna ska då fungera som priser vid klubbtävlingar, vilket har beslutats

                 vid ett tidigare årsmöte

 

§ 14    De nya stadgarna antogs ej. Styrelsen behöver förbereda frågan om nya stadgar bättre

           och fick i uppdrag att göra detta till nästa årsmöte.

 

§ 15.   Inga motioner eller förslag hade inkommit.

 

§ 16.   Till ordförande för år 2011 omvaldes Joakim Laurén.

 

§ 17.   Till styrelseledamöter omvaldes Kristina Andersson, Ursula Donnerhack,

           Johan Larsson och Lars Fredell. Alla utom Lars valdes på 2 år. Lars valdes på 1 år. 

 

§ 18.   Till styrelsesuppleanter nyvaldes Halvard Fridell och Anders Grimling, båda på 1 år.

 

§ 19.   Till revisorer omvaldes Kenneth Karlsson och Johan Kjellström.

 

§ 20.   Omval av John Plahn som revisorsuppleant.

 

§ 21.   Till valberedning omvaldes Jan-Erik Nordin, sammankallande. Lennart Gustavsson

           och Ingemar Lindqvist omvaldes även de.

 

§ 22.   Till pressombud omvaldes Mona Rundqvist och Ingemar Lindqvist.

 

§ 23.   Till tävlingskommitté nyvaldes Jimmy Ivarsson, sammankallande.

            John Plahn, Christian Johansson, Fredrik Portström och Johan Kjellström omvaldes..

 

§ 24.   Till sportskyttekommitté omvaldes Ingemar Lindqvist, sammankallande, Lena

           Ljungqvist samt Kristina Andersson.

 

§ 25.   Till kontaktman för skjutledarna omvaldes Harry Pehrsson.

 

§ 26    Till stugkommitté valdes Christer Karlsson, sammankallande, Jan-Erik Nordin,

           Sven-Olof Billing och Kenneth Hagelin.

 

§ 27.   Ombud till Skaraborgs Pistolskyttekrets årsmöte valdes Kenneth Karlsson och

           Lars Fredell.

 

§ 28.   Ombud till Västergötlands Sportskytteförbunds årsmöte om valdes Ingemar Lindqvist,

           och Kristina Andersson. Jan-Erik Nordin nyvaldes.

 

§ 29    Styrelsen hade förslagit att Harry Pehrsson skulle väljas in som hedersmedlem.

           Årsmötet såg detta som ett mycket bra förslag och Harry Pehrsson invaldes som

           hedersmedlem.   

 

§ 30.   Under punkten övriga frågor tog Gunnar upp frågan om klubbens hemsidas utseende.

           Klubben behöver en bättre hemsida, vilket alla höll med om. Styrelsen bad om

           medlemmarnas hjälp att hitta någon som kan ta på sig ansvaret med att modernisera

           sidan.

 

           Klubbmästerskapet i fältskytte C som ej slutfördes i fjol diskuterades.

           Årsmötet beslutade att låta resultatet vara och ej genomföra den utestående

           särskjutningen.

 

           Årsmötet gav valberedningen en eloge för det jobb le lagt ner för att hitta

           Funktionärer att välja.

          

§ 31.   Prisutdelningen förrättades förtjänstfull av Ursula Donnerhack.

 

§ 32.   Ordförande Joakim Laurén tackade de närvarande och avslutade årsmötet.

 

           Under kvällen bjöd föreningen på kaffe, kaka och hemgjord smörgåstårta.

           Ett stort tack till Ursula för det som vanligt mycket välsmakande fikat.

 

 

 

Vid protokollet:                                                             Justeras:

 

 

 

Johan Larsson                                                                Joakim Laurén

Sekreterare                                                                     Ordförande

 

 

 

                                                                                       Jan-Erik Nordin

 

 

 

                                                                           Lennart Gustavsson

Skribent: Johan Larsson

Postadress:
Lidköpings PSF - Skyttesport
Ursula Donnerhack, Källbytorp Myra
53195 Källby

Kontakt:
Tel: 051062426
E-post: lidkopingspf@hotmail...

Se all info