Hoppa till sidans innehåll

Förenings Stadgar


§ 1 Ändamål

Lilla Edets Ridklubb är en ideell förening som är ansluten till Svenska Ridsportförbundet (SvRF), och

därigenom ansluten till Sveriges Riksidrottsförbund (RF).
Föreningen är en sammanslutning av för ridsporten intresserade med ändamål att bl a främja
ridningen på sätt som anges i SvRFs stadgar, samt med särskild målsättning att ...

§ 2 Säte

Föreningen har sitt säte i Göta

§ 3 Medlemskap

Person, som anmäler sig till inträde och erlägger årsavgift antages som medlem.
Person som har gjort sig känd som olämplig eller som motarbetat föreningens ändamål och
intresse, kan av styrelsen vägras medlemskap. Beslut om att avslå medlemskap skall fattas av
styrelsen. I beslutet skall skälen redovisas samt anges hur den medlemssökande skall gå
tillväga för att överklaga beslutet. Beslutet skall inom tre dagar från dagen för beslutet sändas
till den som fått avslag på medlemsansökan.
Beslut om vägrat medlemskap får överklagas skriftligt av den berörde inom tre veckor enligt
reglerna i RF:s stadgar,15 kap.

§ 4 Avgifter

Medlem erlägger en årsavgift, vars storlek, efter förslag av styrelsen, årligen fastställes av
årsmötet. Årsavgiften skall erläggas på sätt som styrelsen fastställer.

§ 5 Utträde och uteslutning

Medlem som under ett helt år underlåtit att betala sin årsavgift får anses ha begärt utträde ur
föreningen. Medlem som av annan anledning önskar utträda ur föreningen skall skriftligen
anmäla detta till styrelsen och anses därmed omedelbart ha lämnat föreningen.
Erlagd avgift återbetalas ej.
Styrelsen kan besluta att utesluta medlem som uppenbarligen motarbetar föreningens,
distriktets eller SvRFs ändamål och intresse eller handlar på sådant sätt att ridsportens
anseende skadas. Samma gäller medlem som motarbetat föreningens verksamhet eller
uppenbarligen skadat föreningens intressen.
För beslut om uteslutning fordras 2/3 majoritet bland de vid styrelsesammanträdet närvarande
ledamöterna. Beslut om uteslutning får inte fattas utan att medlemmen beretts möjlighet att
yttra sig inom av styrelsen angiven tid (minst 14 dagar). I beslut om uteslutning skall skälen
till uteslutning redovisas samt anges vad medlemmen skall iaktta för överklagande. Beslutet
skall inom tre dagar från dagen för beslutet skriftligen tillställas den berörde. Beslut gäller inte
förrän klagotiden utgått eller, då beslutet överklagats, ärendet blivit slutligen avgjort.
Beslut om uteslutning skall fattas av föreningens styrelse och får av den berörde överklagas,
inom tre veckor enligt reglerna i RF:s stadgar 15 kap.

§ 6 Beslutande organ

Föreningens beslutande organ är allmänt möte (årsmöte) eller extra allmänt möte samt
styrelsen.

§ 7 Verksamhets- och räkenskapsår

Föreningens verksamhets- och räkenskapsår skall vara kalenderår.

§ 8 Stadgetolkning

Föreningens verksamhet bedrivs enligt dessa stadgar samt i tillämpliga delar enligt de stadgar
som gäller för det ridsportdistrikt som föreningen tillhör och SvRFs stadgar. Uppstår tvekan
vid dessa stadgars tolkning eller om fall skulle förekomma som ej varit förutsedda i dessa
stadgar hänskjutes frågan till allmänt möte eller extra allmänt möte, eller avgörs frågan
interimistiskt av styrelsen i brådskande fall.

§ 9 Stadgeändring och upplösning

Förslag till stadgeändring kan avges av styrelsen eller av enskild medlem. För stadgeändring
fordras beslut av ett enhälligt allmänt möte eller extra allmänt möte eller med minst 2/3 av
antalet avgivna röster vid två på varandra, med minst en månads mellanrum, följande
allmänna möten varav det ena årsmöte. Ändring av stadgarna skall godkännas av SvRFs
styrelse eller av utskott till vilket förbundsstyrelsen delegerat denna uppgift.
För föreningens upplösning fordras beslut av två på varandra med minst en månads
mellanrum följande allmänna möten varav det ena årsmöte. Vidare fordras att minst 2/3 av
närvarande röstberättigade är eniga om beslutet. I beslut om upplösning av föreningen skall
anges att föreningens tillgångar skall användas till bestämt ridsportfrämjande ändamål.
Beslutet, jämte bestyrkta avskrifter av styrelsens och årsmötets protokoll i ärendet, samt
revisionsberättelse jämte balans- och resultaträkningar, skall omedelbart tillställas SvRF.

§ 10 Rösträtt

Vid allmänt möte samt extra allmänt möte som hålles senast den sista februari äger varje
medlem som fyllt 15 år en röst om årsavgift för föregående eller pågående räkenskapsår
erlagts minst en månad före mötet.
Vid extra allmänt möte som hålles efter den sista februari äger varje medlem som fyllt 15 år
en röst, om årsavgift för pågående räkenskapsår erlagts minst en månad före mötet.
Röstning genom ombud (fullmakt) får ej förekomma.

§ 11 Beslut och omröstning vid allmänt möte

Omröstning sker öppet, dock skall personval ske med slutna sedlar om röstberättigad medlem
så begär. Vid val med slutna sedlar får valsedel inte uppta fler namn än det antal som skall
väljas. Samtliga ärenden utom de i 9 § avgörs genom enkel röstövervikt. Vid omröstning som
inte avser personval, gäller vid lika röstetal den mening som biträdes av ordföranden om
denne är röstberättigad. Är ordföranden inte röstberättigad skall lotten avgöra.
Vid personval skall i händelse av lika röstetal lotten avgöra.

§ 12 Valbarhet

Valbar till styrelsen och valberedningen är röstberättigad medlem i föreningen. Arbetstagare
inom föreningen får dock inte väljas till ledamot av styrelsen, valberedningen eller till revisor
i föreningen.

§ 13 Årsmöte

Årsmöte skall äga rum senast den sista februari. Förhandsmeddelande om tid och plats för
mötet skall utfärdas minst en månad i förväg på sätt som styrelsen bestämmer.
Kallelse till årsmöte utfärdas minst 10 dagar i förväg på sätt som styrelsen beslutar. Förslag
(motion) från enskild medlem att tas upp till behandling på årsmötet skall skriftligen vara
styrelsen tillhanda senast tre veckor före årsmötet.
Verksamhets- och förvaltningsberättelser, revisorernas berättelse, styrelsens förslag och
inkomna motioner skall finnas tillgängliga för medlemmarna senast en vecka före årsmötet. I
kallelsen skall anges var dessa handlingar finns tillgängliga. Årsmötet är beslutsfört med det
antal röstberättigade medlemmar som infunnit sig.

§ 14 Ärenden vid årsmöte

Vid årsmöte skall följande ärenden behandlas och protokollföras:
1. Mötets öppnande
2. Val av ordförande för mötet
3. Anmälan av styrelsens val av sekreterare vid årsmötet
4. Fastställande av röstlängd
5. Val av protokolljusterare och rösträknare
6. Fastställande av dagordning
7. Fastställande av om mötet blivit i laga ordning utlyst
8. Behandling av verksamhets- och förvaltningsberättelserna
9. Revisorernas berättelse
10. Fastställande av balans- och resultaträkningar
11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
12. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter inom ramen för det i 17 § andra stycket
angivna antalet
13. Val av ordförande för föreningen
14. Val av övriga styrelseledamöter jämte suppleanter
15. Anmälan av ungdomsledamot jämte personlig suppleant utsedda av ungdomssektionen
16. Fastställande av eventuella sektioner förutom ungdomssektion (se §22)
17. Val av två revisorer och en revisorssuppleant
18. Beslut om antalet ledamöter i valberedningen
19. Val på ett år av ordförande och ledamöter i valberedningen
20. Val av ombud till SvRFs och distriktets allmänna möten och ev andra möten där
föreningen har rätt att representera med ombud.
21. Fastställande av årsavgift för nästkommande år.
22. Övriga ärenden som enligt 13 § kan upptas till beslut på årsmöte.
23. Sammanträdets avslutande.

§ 15 Extra allmänt möte

Extra allmänt möte hålles då styrelsen så finner erforderligt, då en revisor eller då minst 10 %
av medlemmarna så begär. Styrelsen skall anordna extra allmänt möte senast en månad efter
det att sådan begäran inkommit skriftligen. Extra allmänt möte som hålles med anledning av
förslag om stadgeändring skall anordnas senast två månader efter det att begäran inkommit.
Kallelse skall utfärdas minst 10 dagar i förväg på sätt som styrelsen beslutar. I kallelsen skall
tydligt framgå det eller de ärenden som föranleder mötet. Underlåter styrelsen att kalla till
extra allmänt möte får de som gjorde framställningen utlysa extra allmänt möte enligt ovan.
Vid extra allmänt möte skall punkterna 1-7, 23 i 14 § förekomma samt ärende för vilket eller
vilka mötet sammankallats. Andra ärenden får inte förekomma.

§ 16 Valberedningen

Valberedningen består av ordförande, tillika sammankallande, och 1-2 ledamöter valda av
årsmötet. Ledamöterna väljs av årsmötet för perioden t o m nästa årsmöte.
Senast 14 dagar före mötet får medlemmar till valberedningen avge förslag på personer för
valen under 14 §. Senast en vecka före mötet skall valberedningens förslag finnas tillgängligt
för föreningens medlemmar. Ytterligare kandidatnominering kan äga rum på mötet. Alla
föreslagna kandidater skall ha accepterat nomineringen. Även förslag på kandidater till
valberedning inges till denna men valberedningen avger i detta fall ej eget yttrande.

§ 17 Styrelsen

Styrelsen är då allmänt möte eller extra allmänt möte icke är samlat, föreningens beslutande
organ.
Styrelsen skall bestå av ordförande samt lägst 5 och högst 7 ordinarie ledamöter samt
lägst 2 och högst 4 suppleanter. I styrelsen ingår en av ungdomssektionen utsedd
ungdomsledamot jämte personlig suppleant. Mandattiden gäller två år från årsmöte till och
med årsmöte. Mandattiden för ordförande är ett eller två år. Mandattiden för suppleanter är ett
år med undantag av personliga suppleanter vars mandattid följer ordinarie ledamot.
Halva antalet styrelseledamöter väljes vid varje årsmöte.
Styrelsen utser inom sig vice ordförande och sekreterare. Styrelsen kan som adjungerad
ledamot kalla enskild person, även icke medlem. Sådan ledamot har yttrande- och förslagsrätt
men inte rösträtt. Adjungerad ledamot kan även utses till särskild befattning inom styrelsen.
Styrelsen är beslutsför när samtliga ledamöter kallats och då minst halva antalet ledamöter är
närvarande. Beslut fattas med enkel röstövervikt. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.
Kallelse till styrelsesammanträde utfärdas av ordföranden när anledning till sammanträde
föreligger. Ordföranden är dessutom skyldig kalla till sammanträde då minst 2 ledamöter så
begär. Kallelse skall ske skriftligen och kallelsetiden skall vara lägst en vecka. Samtliga
ordinarie ledamöter skall kallas.
Vid styrelsesammanträde skall föras protokoll som undertecknas av protokollföraren och
justeras av mötets ordförande och en för ändamålet utsedd justeringsperson.

§ 18 Styrelsens åligganden

Styrelsen skall – inom ramen för SvRFs, RFs och dessa stadgar – svara för föreningens
verksamhet och tillvarata medlemmarnas intressen.
Det åligger styrelsen särskilt att
* Verka för föreningens ändamål
* Verkställa beslut fattade av allmänna möten
* Planera, leda och fördela arbetet inom föreningen
* Handha och ansvara för föreningens medel
* Tillse att fullständiga räkenskaper föres samt att upprätta verksamhets- och
förvaltningsberättelser och senast tre veckor före årsmötet underställa dessa
revisorernas granskning
* Bestämma dag och plats för allmänna möten och förbereda de ärenden som skall
behandlas vid allmänna möten
* Företräda föreningen inför myndigheter och organisationer m fl om inte särskilda
ombud är utsedda för detta
* Övervaka stadgarnas efterlevnad

§ 19 Firmateckning

Föreningens firma tecknas, förutom av styrelsen i sin helhet, av ordföranden eller vice
ordföranden i förening med annan styrelseledamot eller på annat sätt som styrelsen beslutar.

§ 20 Revision

För granskning av föreningens räkenskaper till styrelsens förvaltning skall utses två revisorer
och en suppleant. Revisorer och revisorssuppleant utses av årsmötet.

§ 21 Särskilda bestämmelser

Utöver vad som framgår av dessa stadgar har föreningen de uppgifter, skyldigheter och
rättigheter som framgår av distriktets, SvRFs och RFs stadgar eller som distriktet, SvRF eller
RF från tid till annan beslutar.


§ 22 Sektioner

En sektion är ingen egen juridisk person och är underordnad föreningens styrelse.
Ungdomssektion
Inom föreningen skall finnas en ungdomssektion. Sektionen skall vara organ för frågor som
speciellt berör föreningens yngre medlemmar. Sektionen väljer själv sin styrelse och arbetar i
enlighet med SvRFs instruktion för ungdomssektion. Arbetsuppgifter och arbetssätt fastställes
av sektionsstyrelsen i samråd med föreningsstyrelsen.
Föreningsstyrelsen kan ha representant jämte suppleant i sektionsstyrelsen.
Övriga sektioner
Beslut om bildande eller nedläggning av sektion fattas av allmänt möte eller extra allmänt
möte.
Ledningen för varje sektion utövas av en sektionsstyrelse, bestående av ordförande och
övriga ledamöter. Sektionsstyrelse väljs årligen bland röstberättigade medlemmar av möte
med de föreningsmedlemmar som bedriver den verksamhet vilken handhas av sektionen.
Föreningens styrelse skall, i särskild instruktion, fastställa de befogenheter och skyldigheter
som sektionsstyrelse har.

Du hittar även våra stadgar i PDF form här: stadgar.pdf

Uppdaterad: 27 FEB 2021 17:05 Skribent: Lotta Mattsson
E-post: Adressen Gömd

Postadress:
Lilla Edets RK - Ridsport
Timmervägen 57
46335 Göta

Kontakt:
Tel: 0520653080
E-post: This is a mailto link

Se all info