Hoppa till sidans innehåll

Klubbens Stadgar


Ljungby MKs Stadgar Beslutade av årsmötet 2008-03-01


Idrottens verksamhetsidé


KAPITEL 1: Allmänna bestämmelser


[§ 1 Ändamål]

Ljungby MK (LMK) att befrämja och arrangera bilsport i Ljungby med omnejd på ett sådant sätt att dem står i överenskommelse med Idrottsrörelsens verksamhetside´ enligt RF. Att dessutom företräda bilsportens olika verksamhetsgrenar inom LMK:s verksamhetsområde.

Att aktivt verka för en drog och dopingfri verksamhet.

 

[§ 2 Organisation]

LMK består av huvudsektion med dess styrelse.

Styrelsen kan om behov föreligger utse kommitteer för olika verksamheter inom klubben.

 

[§ 3 Tillhörighet]

Klubben skall i sin verksamhet i tillämpliga delar följa regler, förordningar och stadgar utfärdade av Svenska Bilsportförbundet.

 

[§ 4 Beslutande organ]

LMK:s högsta beslutande organ är dess årsmöte och om så erfordras extrainsatt årsmöte

 

[§ 5 Bolag]

Eventuell bolagsbildning inom LMK beslutas av årsmöte och extra årsmöte.

 

[§ 6 Styrelsens sammansättning]

Vid tillsättande av valda funktioner i LMK skall klubben så långt det är möjligt verka för att så stor jämställdhet mellan män och kvinnor, yngre och äldre uppnås.

LMK:s styrelse skall bestå av minst 7 ordinarie ledamöter samt minst 2 suppleanter, vilka samtliga väljs av årsmötet.

Av dessa utser årsmötet ordförande för 1 år. Vidare väljs halva antalet styrelseledamöter för 2 år detta gäller även val av suppleanter.

Vid behov beslutar styrelsen att utse kommitte´. Ordförande eller sammankallande i kommitte´ skall tillhöra styrelsen.

Styrelsen skall omedelbart efter årsmötet ha styrelsemöte där konstituering sker varvid vice ordf, kassör och sekreterare utses.

 

[§ 7 Firmateckning]

Ljungby MK:s firma tecknar av ordförande och kassör gemensamt eller var för sig.

 

[§ 8 Verksamhets- och räkenskapsår]

LMK:s verksamhetsår är 1 jan till och med 31 december.

Styrelsens arbetsår innefattar tiden från ordinarie årsmöte till nästa årsmöte.

 

[§ 9 Stadgetolkning]

Vid tolkningsfrågor avseende LMK:s stadgar hänskjuts dessa till klubbens årsmöte eller om så erfordras till SDF för beslut.

 

[§ 10 Ändring stadgar]

Förslag till ändring av stadgar kan göras av styrelsen eller av enskild medlem (via styrelsen) senast 1 mån före årsmötet.

Stadgeändring beslutas av årsmötet. 2/3 majoritet erfordras.

 

[§ 11 Miljö]

LMK skall aktivt bidra till ett effektivt miljöarbete och vara miljöcertifierad.

 

[§ 12 Klubbens upplösning]

Beslut om LMK:s upplösning kan endast ske vid årsmöte. Vid sådant beslut krävs även beslut från extra årsmöte. Besluten endast giltiga om dessa är tagna med 2/3 majoritet. I samband med förslag till upplösning bör även synpunkter från revisorerna inhämtas. Endast styrelsen kan föreslå upplösning.

I händelse av upplösning skall även årsmötet fatta beslut om klubbens tillgångar.

 

 

KAPITEL 2: Årsmöte


[§ 1 Rösträtt]

Medlemmar i LMK med fullgjord medlemsavgift äger 1 röst vardera vid LMK:s årsmöte

 

[§ 2 Beslutsmässighet, Yttranderätt, Förslagsrätt]

Årsmötet beslutsmässigt om minst 7  medlemmar är närvarande.

Samtliga medlemmar i LMK med fullgjord medlemsavgift har yttrande och förslagsrätt vid LMK:s årsmöte.

 

[§ 3 Tidpunkt och kallelse]

Kallelse till årsmöte skall ske senast 14 dagar före årsmötet till klubbmedlem med personligt brev eller med E-post.

Årsmöte skall avhållas senast den 15 mars efter verksamhetsårets utgång

Föredragningslista, verksamhets- och förvaltningsberättelser, verksamhetsplan med ekonomisk plan, ev förslag från styrelse, ev förslag från enskild medlem skall senast vid årsmötet finnas tillgängliga för klubbmedlem.

 

[§ 4 Ärende vid årsmötet]

1   Mötets öppnande

2   Fastställande av röstberättigade

3  Godkännande av dagordning/föredragningslista

4  Mötet stadgeenligt utlyst

5   Val av mötets precidium

a) ordförande för mötet

b) sekreterare för mötet

c) vice ordförande för mötet

6  Val av 2 justeringsmän, som tillsammans med ordförande justerar protokollet

7  Val av 2 rösträknare

8  Styrelsens verksamhetsberättelse

9  Styrelsens förvaltningsberättelse/ekonomisk rapport

10 Revisionsberättelse

11 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen

12 Av styrelsen framlagda förslag

13 Motioner/av medlem framlagda förslag

14 Verksamhetsplan för innevarande verksamhetsår

15 Budget för innevarande verksamhetsår

16 Beslut om medlemsavgift för nästkommande verksamhetsår

17 Val av ordförande för innevarande verksamhetsår

18 Val av styrelseledamöter på 2 år

19 Val av styrelsesuppleant på 2 år

20 Val av revisor på 2 år

21 Val av valberedning med sammankallande (totalt minst 2 st) för 2 år.

22 Övriga frågor

23 Mötets avslutning

 

[§ 5 Valbarhet]

Medlem med fullgjord medlemsavgift i LMK är valbar.

 

[§ 6 Extra årsmöte]

Kan kallas av styrelsen.

 

[§ 7 Beslut, omröstning]

Fattas med bifallsrop eller med rösträkning om sådan begärs.

Vid lika röstetal utförs lottning.

 

[§ 8 Ikraftträdande]

Årsmötesbeslut är giltiga från och med mötets avslutning.

 

 

KAPITEL 3: Valberedning


[§ 1 Sammansättning]

Ordförande/Sammankallande samt 2 ledamöter väljs vid årsmötet.

 

[§ 2 Åligganden]

Valberedningen anger förslag på kandidater till valbara poster på årsmötet.

 

[§ 3 Förslagsrätt]

Klubbmedlem äger rätt att till valberedning lämna förslag på personer till valbara poster i klubben. Dessa väljs vid årsmötet.

Förslag lämnas senast 1 mån före årsmötet.

 

 

KAPITEL 4: Revision

 

[§  1 Revisorer och revision]

Väljs av årsmötet.

Revisor (-er) skall snarast efter avslutat verksamhetsår granska klubbens räkenskaper för det gångna verksamhetsåret och upprätta revisionsberättelse för den tid revisionen omfattar. Revisionsberättelse skall finnas tillgänglig senast vid klubbens årsmöte.

 

 

KAPITEL 5: Styrelsen

 

[§ 1 Sammansättning,Kallelser,Beslutsmässighet]

Styrelsen är Ljungby MK:s högsta beslutande organ.

Ordförande väljs av årsmötet, ledamöter väljs för en tid av 2 år. Styrelsen konstituerar sig själv på övriga poster.

Styrelsen är beslutsmässig om minst ordförande och hälften av styrelseledamöterna är närvarande.

Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst.

Styrelseledamot får inte utöva sin rösträtt med fullmakt.

Styrelsemöten kan även ske med telefonsammanträde.

 

[§ 2 Styrelsens förvaltning och åligganden]

Styrelsen förvaltar klubbens angelägenheter enligt dessa stadgar.

Att genomföra kontinuerliga sammanträden

Att föra protokoll,  räkenskaper och tillställa årsmötet erforderliga handlingar

Att hålla årsmöte

Styrelsen kan utse arbetsutskott bestående av ordförande samt 2 ledamöter.

Styrelsen kan även utse kommitte´ för verksamhetsgren eller inom klubben berörd verksamhet.

Härvid skall sammankallande/ordförande i kommitté tillhöra styrelsen.

Leda och utveckla klubbens verksamhet inom de olika tävlingsformerna.

Svara för att klubbens aktiva tävlande/funktionärer bereds lämplig utbildning

Arbeta för god trafikkunskap inom Ljungby Kommun

Underhålla och skapa goda förbindelser med andra ideella förningar

Skapa och underhålla goda kontakter med kommun, landsting, polismyndighet

Ha goda kontakter med markägare och företag som berörs av vår verksamhet

Ha goda kontakter med press med mera.

Att genomföra olika arrangemang för klubbmedlemmarna

Att i den idrottliga verksamheten följa RF:s och SBF:s stadgar, bestämmelser och tävlingsregler

Att tillställa SBF årsrapport och årsavgift

Att särskilt stötta de som tävlar i Ljungby MK

 

 

KAPITEL 6: Tävlingar


[§1 Tävlingsregler]

Att tävlingar genomförda i LMK:s regi genomförs enligt SBF:s gällande regler.

 

[§ 2 Tävlingskalender]

Att i god tid planera och söka tillstånd för den tävlingsverksamhet som klubben bedriver.

 

Den 1 mars 2008
Sekreterare
Conny Johansson

Uppdaterad: 15 MAR 2015 19:15 Skribent: Alexander Sjöstrand

Fb                

 

Postadress:
Ljungby MK - Bilsport
Box 852
34118 Ljungby

Besöksadress:
Kånnavägen 1
34118 Ljungby

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
E-post: This is a mailto link

Se all info

Ljungby MK

Samarbetspartner

Gibon