Hoppa till sidans innehåll

Perspektivplan


 

Perspektivplan   

 

Perspektivplanen redovisar klubbens grundläggande mål och värderingar och anger inriktningen för arbete som utförs i styrelse och kommittéer. Perspektivplanen ska ligga till grund för verksamhetsplanen, som med tillhörande årsbudget presenteras för årsmötets godkännande. Perspektivplanen ska revideras på klubbens årsmöte, minst vart tredje år. Denna perspektivplan är reviderad  i oktober 2013.

 

Klubbidé 

Luleå Bouleklubb vill

 

*  att personer i alla åldrar, som vill lära sig spela boule och utöva boulespel ska  vara välkomna att göra det i vår klubb.

 

*  att vår verksamhet skall främja friskvård, idrottslig utveckling och umgänge mellan människor oavsett ålder, kön och ursprung.

 

*  integrera personer som på grund av funktionsnedsättning inte kan delta i övriga idrotter

 

*  att bouleanläggningarna skall vara en inspirerande och funktionell miljö där gemenskap, friskvård, rekreation, idrott och tävling kan utövas sida vid sida.

 

*  ha en tränings-, utbildnings- och tävlingsverksamhet för alla skicklighetsnivåer

 

*  framgångsrikt delta i Svenska Bouleförbundets arrangemang och tävlingsverksamhet.

 

För klubbens verksamhet och skötsel gäller:

 

*  Medlemmarna har att gemensamt besluta om klubbens inriktning och verksamhet, samt om hur verksamheten skall bedrivas.

 

*  Projekt i samverkan med förbund, föreningar, kommunen eller andra intressenter skall bedrivas genom utpekade projektgrupper.

 

*  Luleå Bouleklubb ska samverka med Luleå Kommun och andra intressenter i syfte att utveckla klubbens verksamhet och betydelse i kommunen.

 

*  Klubbutvecklingen skall ha, som mål att öka föreningskänslan och genom medlemmarnas egna insatser skapa ett brett, djupt och solidariskt engagemang för den egna föreningen.

 

 

 

Vision

 

*  Luleå Bouleklubb ska vara en klubb för livsglädje och friskvård åt alla och med en framgångsrik tävlingsverksamhet.

 

Medlemskap

                                                                                                                                 

 

Klubben ska erbjuda alla som vill medlemskap oavsett ålder och kön.

 

Klubben ska arbeta aktivt för att öka antalet medlemmar. Vid oacceptabel trängsel på banorna ökas öppettiderna i hallen.

 

För att behålla intresset hos dem som börjar spela boule ska klubben genomföra introduktionskurser med spel- och reglerkunskap samt träningskurser.

 

Ekonomi-, förutsättningar och konsekvenser     

 

Klubbens intäkter består till cirka 25 % av medlemsavgifter och spelavgifter. Kostnaden för medlemskap i klubben skall hållas så lågt som en sund verksamhet av god kvalitet tillåter.

 

Våra intäkter ska klara drift, underhåll och investeringar och dessutom räcka till att behålla och helst utveckla den kvalitet vi har på vår anläggning.

 

All utveckling ska ske i en avvägning mellan nödvändiga insatsbehov och en realistisk kostnadsbelastning för klubbens medlemmar. Klubbens ekonomiska åtagande får inte äventyra ekonomin.

 

Organisation & bemanning

 

Klubben ska hålla den personal som krävs för god kvalité, ordning och reda i verksamheten.

Det innebär en mindre fast kärna av personer för administration, skötsel av bana, lokaler och klubbens servering.

 

Klubbens personal och förtroendevalda skall vara väl förtrogna med klubbidé, aktuella verksamhetsmål och beslut.

 

I takt med att bouleverksamheten och bouleanläggningen utvecklas ökar kraven på kompetensutveckling av organisationen. Erfarenhetsutbyte med andra klubbar är ett viktigt inslag i detta arbete.

 

Klubbens medlemmar ska beredas tillgång till duktiga instruktörer och tränare för såväl grundutbildning som för vidareutveckling av kompetens och spelskicklighet.

 

Klubben skall erbjuda ett varierat utbud av boulekurser och träningar för att tillfredsställa olika medlemskategoriers behov av både praktiska och teoretiska boulekunskaper.

 

Medlemsinsatser

 

Föreningsverksamhet förutsätter medlemmarnas solidariska engagemang och ansvarstagande. Verksamheten skall utformas så att den inbjuder till deltagande från alla medlem­mar. Insatserna skall anpassas efter den enskildes förutsättningar.

 

Ett villkor för att föreningen skall kunna genomföra sina visioner med rimliga personalkostnader är att alla medlemmar (från 18 år) solidariskt medverkar i en årlig schemalagd arbetsinsats enligt klubbens anvisningar men i möjligaste mån anpassad efter medlemmens önskemål . Den som inte kan eller vill utföra denna arbetsinsats måste själv ordna sin ersättare. Om detta inte sker hänförs frågan till styrelsen som har att besluta om disciplinära åtgärder.

 

I föreningen utgör medlemmarna den viktigaste resursen. Vårt mål ska vara att alla medlemmarna blir engagerade i någon uppgift. En viktig princip är att de medlemmar som vill utöva en speciell aktivitet också ska stimuleras att ta ett visst ansvar för verksamheten. En viktig fas i funktionärsrekryteringen är att informera vad engage­manget egentligen innebär.

 

Funktionärer, styrelse, kommittéordförande, valnämnd m.fl. liksom ledamöter i samtliga kommittéer och intresserade medlemmar ska erbjudas funktionärsutbildning arrangerad av SBF, distrikt eller av klubben och att via deltagande i arbetsgrupper och interna sammankomster skaffa sig kännedom om klubbens olika verksamheter. Viktigt är att upprätthålla en god ömsesidig kommunikation mellan styrelse, funktionärer, medlemmar, och personal.

 

Styrelsen kan för speciella, tidsbegränsade uppdrag inrätta arbets- och projektgrupper som ska ges tydliga befogenheter och rapportansvar.

 

Klubbens funktionärer representerar klubben och ska vara väl förtrogna med och beakta klubbidé, aktuella verksamhetsmål och tagna beslut.

 

Klubben ska samarbeta med SISU-idrottsutbildarna.

 

Bakgrund

 

Luleå Bouleklubbs hall har byggts i samarbete med Luleå kommun. Klubben har åtagit sig en aktiv roll för att utveckla friskvårdsaktiviteter som innehåller både träning, tävlingsmoment och social samvaro för alla åldrar

 

Luleå Bouleklubbs anläggningar är i första hand till för klubbens medlemmar, men är också en del av kommunens satsning för fritidsaktiviteter.

Uppdaterad: 07 DEC 2017 22:36 Skribent: Rune Utterström

Postadress:
Luleå Boule-klubb - Boule
Klyvargatan 3
97438 Luleå

Besöksadress:
Klyvargatan 3
97438 Luleå

Kontakt:
Tel: 0920231110
E-post: This is a mailto link

Se all info