Hoppa till sidans innehåll

Stadgar


Stadgar

Upprättade stadgar gäller för den ideella föreningen Luleå Bouleklubb med hemort i Luleå Kommun. Bildad 1994-10-15

Stadgarna senast fastställda av årsmöte den 22 februari 2018.

Idrottsrörelsens verksamhetsidé och organisation.

Idrott är fysisk aktivitet som vi utför för att kunna prestera mera, ha roligt och må bra.

Idrott består av träning, motion och tävling.

Vi organiserar vår idrott i självständiga föreningar och förbund som tillsammans utgör en fri och frivillig folkrörelse förenad i Riksidrottsförbundet.

I tävlingsidrotten är prestationsförbättring och goda tävlingsresultat vägledande. I den hälsoinriktade bredd- och motionsidrotten är trivsel och välbefinnande normgivande medan prestation och resultat är av underordnad betydelse.

Vår verksamhetsidé

Vi vill på alla nivåer bedriva vår idrott så att den utvecklar människor positivt såväl fysiskt som psykiskt som socialt och kulturellt.

Därför vill vi utveckla vår idrott så att

 • den i alla led ständigt utvecklas och förbättras till form och innehåll
 • alla som vill, oavsett ras, religion, ålder, kön, nationalitet, fysiska och psykiska förutsättningar, får vara med i vår förenings verksamhet
 • den ger upplevelser och skapar kontakt mellan människor ur olika samhällsgrupperingar
 • de som deltar får vara med och bestämma om och ta ansvar för sin verksamhet
 • den ger alla som deltar en kamratlig och trygg gemenskap

                                              

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

§1   Ändamål

§2   Sammansättning

§3   Tillhörighet

§4   Beslutande organ

§5   Firmateckning

§6   Verksamhets- och räkenskapsår

§7    Stadgetolkning

§8   Stadgeändring

§9   Upplösning av förening

FÖRENINGENS MEDLEMMAR

§10  Medlemskap

§11  Utträde

§12  Uteslutning

§13  Medlemmars rättigheter och skyldigheter

§14  Deltagande i den idrottsliga verksamheten

ÅRSMÖTE och EXTRA ÅRSMÖTE

§15  Tidpunkt, kallelse

§16  Förslag till ärenden att behandlas av årsmöte

§17  Rösträtt samt yttrande- och förslagsrätt på årsmötet

§18 Beslutsmässighet

§19  Beslut om omröstning

§20  Valbarhet

§21  Ärende viid årsmöte

§22  Extra årsmöte

VALBEREDNING

§23  Sammansättning, åliggande

REVISORER

§24  Revisorer

STYRELSE

§25  Sammansättning

§26  Styrelsens åligganden

§27  Kallelse, beslutsmässighet och omröstning

§28  Överlåtande av beslutsrätt

KOMMITTÉER

§29  Bildande och nedläggning av kommité

§30  Ledning

§31 Instruktion för kommittéer

§32  Budget och verksamhetsplan för kommitté

TVIST

§33  Skiljeklausul

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

1 §     Ändamål

Föreningen skall bedriva idrott inom Boule-sporten.

Föreningen har som ändamål att medlemmarna skall kunna bedriva den franska sporten Boule Petanque i enlighet med ”Idrottsrörelsens verksamhetside”.

Föreningen skall i sin verksamhet aktivt verka för en drogfri idrott.

2 §     Sammansättning

Föreningen består av de fysiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar.

3 §     Tillhörighet m m

Föreningen är medlem i följande specialidrottsförbund (SF).

Svenska Bouleförbundet (SBF) med DF Norra Sveriges Bouleförbund (NSBF) ( registrerad som medlem 1994-11-20 och är genom SBF anslutet till Internationella Boulefederationen ( FIPJP )och Sveriges Riksidrottsförbund (RF) med föreningsnummer 258031018-61.

Handikappidrottsförbundet ( Registrerad som medlem 2003-01-15 ) nr 31018-50.

Föreningen är skyldig att följa nämnda organisationers stadgar, tävlingsregler och beslut fattade av överordnat idrottsorgan.

På begäran av dessa organisationer är föreningen skyldig att ställa föreningens handlingar till förfogande samt lämna av dessa organ begärda uppgifter.

4 §      Besltande organ

Föreningens beslutande organ är årsmötet , extra årsmöte och styrelsen.

5 §     Firmateckning

Föreningens firma tecknas av styrelsen eller, om styrelsen så beslutar, av två styrelseledamöter gemensamt eller av en eller flera särskilt utsedda personer.

6 §     Verksamhets- och räkenskapsår

Föreningens verksamhetsår och räkenskapsår omfattar tiden fr.o.m den 1 januari t.o.m den 31 december. Styrelsens verksamhetsår omfattar tiden 1 mars t.o.m  sista februari. Avgående styrelse överlämnar skriftlig redovisning för tiden 1 januari t.o.m sista februari till nya styrelsen senas 15 mars.

7 § Stadgetolkning m m                                                                                                               

Uppstår tvekan om tolkningen av dessa stadgar, eller om fall förekommer som inte är förutsedda i stadgarna, hänskjuts frågan till nästkommande årsmöte. I brådskande fall får frågan avgöras av styrelsen.

Medlem förbinder sig genom sitt medlemskap i föreningen att i fråga om tillämpning av dessa stadgar inte väcka talan vid allmän domstol.  Tvist om tillämpning av stadgarna skall i stället avgöras i enlighet med vad som anges i 33 §.

8 §     Stadgeändring

Förslag till ändring av stadgarna får skriftligen avges av såväl medlem som styrelsen.

9 §     Upplösning av föreningen

För upplösning av föreningen krävs beslut av två på varandra följande årsmöten, varav ett skall varaordinarie med minst 2/3 av antalet avgivna röster vid vardera mötet.

I beslutet om upplösning av föreningen skall anges dels att föreningens tillgångar skall användas till bestämt idrottsfrämjande ändamål, dels var den upplösta föreningens handlingar m.m skall arkiveras t.ex i folkrörelsearkiv eller motsvarande.

Beslut, jämte bestyrkta avskrifter av styrelsens och årsmötes protokoll i ärendet, samt revisionsberättelse jämte balans- och resultaträkningar, skall omedelbart tillställas vederbörande SF.

FÖRENINGENS MEDLEMMAR

10 §     Medlemskap  

Medlemskap beviljas av styrelsen eller av den som styrelsen delegerat rätten till.  

Genom beslut av årsmötet kan på förslag av styrelsen hedersmedlem utses.

Ansökan om medlemskap får avslås endast om det kan anses att vederbörande kommer att motarbeta föreningens ändamål eller intressen.

Beslut att avslå medlemsansökan skall fattas av styrelsen.

I beslutet skall skälen redovisas samt anges vad den medlemssökande skall iaktta för att överklaga beslutet. Beslutet skall inom tre dagar från dage för beslutet skriftligen tillställas den som fått avslag på medlemsansökan.

Beslutet om vägrat medlemskap får överklagas av den berörde inom tre veckor enligt reglerna i RF:s stadgar.

11 §     Utträde

Medlem som vill utträda ur föreningen, skall skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses därmed omedelbart ha lämnat föreningen.

För övergång till annan klubb gäller övergång enligt SBF representationsbestämmelser. ( Se SBF stadgar kap 7 ).

Medlem som inte har betalat medlemsavgift före 30 juni verksamhetsår får anses ha begärt sitt utträde ur föreningen. Medlemskapet upphör i sådant fall genom att personen avförs från medlemsförteckningen.

12 §     Uteslutning m m

Medlem får inte  uteslutas ur föreningen av annan anledning än att denne har försummat att betala av föreningen beslutade avgifter, motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål, eller uppenbarligen skadat föreningens intressen.

Beslut om uteslutning får begränsas till att omfatta viss tid. Sådan tidsbegränsad uteslutning får som mest omfatta sex månader från beslutsdagen.

Om tillräckliga skäl för uteslutning inte föreligger får föreningen i stället meddela medlemmen varning.

Beslut om uteslutning eller varning får inte fattas utan att medlemmen inom viss tid, minst 14 dagar, fått tillfälle att yttra sig över de omständigheter som föranlett att medlemskapet ifrågasätts. I beslutet skall skälen härför redovisas samt anges vad medlemmen skall iaktta för överklagande. Beslutet skall inom tre dagar från dagen för beslutet skriftligen tillställas den berörde.

Beslut om uteslutning eller varning skall fattas av föreningens styrelse och får av den berörde överklagas inom tre veckor enligt reglerna i RF:s stadgar.

13 §     Medlems rättigheter och skyldigheter

Medlem

 • har rätt att delta i sammankomster som anordnas för medlemmarna.
 • Har rätt till information om föreningens angelägenheter.
 • Skall följa föreningens stadgar och beslut som fattas av föreningsorgan samt följa i 3 § v upplösning av nämnd organisationers stadgar, bestämmelser och beslut.
 • Har inte rätt till del av föreningens behållning eller egendom vid upplösning av föreningen.
 • Skall betala medlemsavgift senast 31 januari samt de övriga avgifter som beslutats av föreningen, och inom fastställd tid.

14 §     Deltagande i den idrottsliga verksamheten

Medlem har rätt att delta i föreningens idrottsliga verksamhet under de former som är vedertagna inom idrotten och på samma villkor som gäller för övriga medlemmar.

Medlem får inte delta i tävling eller uppvisning utan medgivande av styrelsen eller, om denna så bestämt, av sektionsstyrelsen. Om tävlingen eller uppvisningen arrangeras utanför Sverige, skall också SBF ge sitt samtycke.

15 §      ÅRSMÖTET och EXTRA ÅRSMÖTE

Årsmötet, som är föreningens högsta beslutande organ, hålls före utgången av februari månad på tid och plats som styrelsen bestämmer.

Kallelse till årsmötet skall av styrelsen senast tre veckor före mötet anslås på klubbens anslagstavla, kungöras på klubbens hemsida och utannonseras i lokalt annonsblad. Vidare skall kallelse jämte förslag till föredragningslista anslås på klubbens anslagstavla. Har förslag väckts till stadgeändring, nedläggning eller sammanslagning av föreningen med annan förening eller annan fråga av väsentlig betydelse för föreningen eller dess medlemmar skall det anges i kallelsen.

Verksamhets- och förvaltningsberättelser, revisorernas berättelser, verksamhetsplan och budget samt styrelsens förslag och inkomna motioner med sttyrelsens yttrande ach valberedningens förslag tiill val vid mötet skall finnas tillgängliga för medlemmarna senast en vecka före årsmötet. I kallelsen skall anges var dessa handlingar finns tillgängliga.

16 § Förslag till ärenden att behandlas av årsmötet

Såväl medlem som styrelsen får avge förslag att behandlas av årsmötet.

Förslag från medlem skall vara styrelsen tillhanda senast 4 veckor före årsmötet. Styrelsen skall till årsmötet avge skriftligt yttrande över förslaget.

17 §     Rösträtt samt yttrande- och förslagsrätt på årsmötet

Medlem som har betalt förfallna medlemsavgifter och under mötesåret fyller lägst 15 år samt hedersmedlem har rösträtt på mötet.

Rösträtten är personlig och får inte utövas genom obud.

Medlem som inte har rösträtt har yttrande- och förslagsrätt på mötet.

Styrelseledamot har ej rösträtt i frågor som avser ansvarsfrihet och val av revisorer och –suppleanter.

18 §     Beslutförhet

Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande på mötet.

19 §     Beslut och omröstning

Beslut fattas med bifallsrop (acklamation ) eller om så bergärs efter omröstning (votering).

Genom enkel majoritet. Enkel majoritet kan vara  absolut eller relativ.

Val avgörs genom relativ majoritet. Med relativ majoritet menas att den (de) som erhållit högsta antalet röster är vald (valda) oberoende av hur dessa röster förhåller sig till antalet avgivna röster.

För beslut i andra frågor an val krävs absolut majoritet, vilket innebär mer än hälften av antalet avgivna röster. Omröstning sker öppet . Om röstberättigad medlem begär det skall dock val ske slutet.

Vid omröstning som inte avser val gäller vid lika röstetal det förslag som biträds avordföranden vid mötet, om han är röstberättigad. Vid val skall i händelse av lika röstetal lotten avgöra. Beslut bekräftas med klubbslag.

20 §     Valbarhet

Valbar till styrelsen och valberedningen är röstberättigad medlem av föreningen. Arbetstagare inom föreningen får dock inte väljas till ledamot i styrelsen, valberedningen eller till revisorer i föreningen.

21 §     Ämnen vi årsmötet

Vid årsmötet skall följande behandlas och protokollföras

 1. Fastställande av röstlängd för mötet
 2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
 3. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 4. Fastställande av föredraningslista.
 5. Val av två protokolljusterare, dessa är tillika rösträknare.
 6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.     b) Strelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret.
 7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning underdet senaste verksamhets-/räkenskapsåret.
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
 9. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
 10. Fastställande av styrelsens omkostnader.
 11. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för kommande verksamhets-/ räkenskapsåret.
 12. Fastställande av medlemsavgifter.
 13. Beslut om antalet kommittéer i klubben under nästa verksamhetsår.
 14. Val av

a)     Föreningens ordförande för en tid av 2 år

b)    Halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år

c)     Suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av ett år

d)    Ordförande i av årsmötet feslutade kommittéer

e)     2 revisorer jämte 2 suppleanter för en tid av ett år.

f)     5 ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till ordförande.

g)    Beslut om val av ombud till SDF-möten (och ev andra möten där föreningen har rätt att representera med ombud);

 1. Övriga frågor
 2. Utmärkelser ¤
 3. Avtackning ¤
 4. Avslutning                                                                                       ¤ ej obligatoriska frågor

Beslut i fråga av större ekonomisk betydelse för föreningen eller medlemmarna får inte fattas om den inte finns med i kallelsen till mötet.

22 §     Extra årsmöte

Styrelsen kan kalla medlemmarna till extra årsmöte.

Styrelse är skyldig att kalla till extra årsmöte när en revisor eller minst en tiondel av föreningens röstberättigade medlemmar begär detta. Sådan framställning skall avfattas skriftligen och innehålla skälen för begäran.

När styrelsen mottagit en begäran om extra årsmöte skall den inom 14 dagar utlysa sådant möte att hållas inom 2 månader från erhållen begäran. Kallelse med förslag till föredragningslista för extra årsmöteskall senast sju dagar före mötet anslås på klubbens anslagstavla, kungöras på klubbens hemsida och utannonseras i lokalt annonsblad. Vidare skall kallelsen med förslag till föredragningslista anslås på klubbens anslagstavla.

Underlåter styrelsen att utlysa eller kalla till extra årsmöte får de som gjort framställningen vidta åtgärder enligt föregående stycke.

Vid extra årsmöte får endast det som föranlett mötet upptas till behandling.

Om rösträtt på extra årsmöte och om beslutsmässighet vid sådant möte gäller vad som sagts i 17 § och 18 §.

VALBEREDNING

23 §      Sammansättning, åligganden

Valberedningen består av ordföranden och fyra övriga ledamöter valda av årsmötet. Antalet övriga ledamöter skall vara fördelat mellan könen och olika åldersgrupper skall finnas representerade.

Valberedningen utser bland sina ledamöter en viceordförande. Valberedningen sammanträder när ordföranden eller minst halva antalet ledamöter bestämmer.

Valberedningen skall senast 4 veckor före årsmötet tillfråga dem vilkas mandattid utgår vid mötets slut, om de vill kandidera för nästa mandattid.

Senast 2 veckor före årsmötet skall valberedningens föörslag inlämnas till föreningens ordförande. Förslaget skall vara anslaget på föreningens anslagstavla senas en vecka före årsmötet.

24 §     Revisorer

Revisorerna harrätt att fortlöpande ta del av föreningens räkenskaper, årsmötes-, och styrelseprotokoll och övriga handlingar.

Föreningens räkenskaper skall vara revisorerna tillhanda senast en månad före årsmötet.

Revisorerna skall granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret samt till styrelsen överlämna revisionsberättelse senast 14 dagar före årsmötet.

STYRELSEN

25 §     Sammansättning

Styrelsen består av ordföranden samt 6 övriga ledamöter. Styrelsen skall bestå av kvinnor och män.

Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare, kassör och övriga befattningshavare som behövs.

Vid förhinder för ledamot inträder suppleant enligt av årsötet fastställd turordning. Avgår ledamot före mandattidens utgång inträder suppleant i dennes ställe enligt samma ordning för den tiden t.o.m. nästföljande årsmöte.

Styrelsen får utse person till adjungerad ledamot.  Sådan ledamot har inte rösträtt men kan efter beslut av styrelsen ges yttrande- och förslagsrätt. Han får utses till befattning i styrelsen.

26 §     Styrelsens åligganden

När årsmötet inte är samlat är styrelsen beslutande organ och ansvarar för föreningens angelägenheter.

Styrelsen skall- inom ramen för RF:s, SBF:s, SDF:s och dess stadgar- svara för föreningens verksamhet enligt fastställda planer samt tillvarata medlemmarnas intressen.

Det åligger styrelsen särskilt att

 • Tillse att för föreningen gällande lagar och bindande regler iakttas,
 • Verkställa av årsmötet eller annat allmänt möte fattade beslut,
 • Planera, leda och fördela arbetet inom föreningen, i förekommande fall adjungera andra föreningsmedlemmar för att klara av att verkställa förekommande uppgifter.
 • Ansvara för och förvalta föreningens medel,
 • Tillställa revisorerna räkenskaper m m enligt 24 §, och förbereda årsmöte och annat allmänt möt,
 • Kalla till minst två informationsmöten per år.

Ordföranden är föreningens officiella representant. Ordföranden skall leda styrelsens förhandlingar och arbete samt övervaka att föreningens stadgar och övriga för föreningen bindande regler och beslut efterlevs. Har ordföranden förhinder skall vice ordföranden träda in i ordförandens ställe. Styrelsen skall besluta om fördelning av arbetsuppgifterna i övrigt. Har inte annat beslutats ankommer nedan angivna uppgifter på sekreteraren, kassören och övriga funktionärer.

Sekreteraren

 • Tillsammans med ordförenden förbereda styrelsens sammanträden och föreningens möten.
 • Föra protokoll över styrelsens sammanträden, och anslå upprättade protokoll på klubbens anslagstavla.
 • Se till att föreningens handlingar hålls ordnade och förvaras på ett betryggande sätt samt ansvara för att föreningens historia dokumenteras.
 • Om ordföranden inte bestämmer annat, underteckna utgående handlingar.
 • Årligen upprätta förslag till verksamhetsberättelse för föreningen.
 • Se till att fattade beslut her verkställts.

Kassören

 • Föra medlemsförteckning och se till att medlemmarna betalar beslutade avgifter till      .
 • Se till att föreningen söker bidrag från stat, kommun och idrottsorganisationer m.fl.
 • Svara för föreningens bokföring vilket innebär skyldighet att föra bok över föreningens räkenskaper.
 • Årligen upprätta balans- och resultaträkning.
 • Utarbeta underlag för budget och budgetuppföljning.
 • Se till att föreningens skatter, avgifter och skulder betalas i rätt tid.
 • I förekommande fall upprätta och avge allmän självdeklaration, särskild uppgift, kontrolluppgifter, uppbördsdeklarationer och övriga föreskrivna uppgifter inom skatte- och avgiftsområdet.
 • Föra inventarieförteckning, i vilken också av föreningen förvärvade priser införs.
 • Se till att såväl föreningens medlemmar i föreningens verksamhet som föreningens  byggnader, idrottsmateriel, priser och övriga tillhörigheter är försäkrade på ett betryggande sätt.

För övriga funktionärer gäller

 • Att efterleva den policy och de regler som i förekommande fall finns upprättade för uppgifterna, samt när så är nödvändigt anlita andra föreningsmedlemmar som medhjälpare.

27 §        Kallelse, beslutsmässighet och omröstning

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden, eller då minst halva antalet ledamöter har begärt det. Styrelsen är beslutsmässig när samtliga ledamöter kallats och då minst halva antalet ledamöter är närvarande. För alla beslut krävs att minst hälften av styrelsens ledamöter är ense om beslutet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Rösstning får inte ske genom ombud.

I brådskande fall får ordföranden besluta att ärendet skall avgöras genom skriftlig omröstning eller vid telefonsammanträde. Om särskilt protokoll inte upprättas skall sådant beslut anmälas vid det närmast därefter följande sammanträdet.

Vidsammanträde skall protokoll föras. Protokoll skall justera av mötesordförande och av en särskild utsedd protokolljusterare. Avvikande mening skall antecknas till protokollet.

28 §     Överlåtelse av beslutsrätten

Styrelsen får överlåta sin beslutsrätt i enskilda ärenden eller i vissa grupper av ärenden till sektion, kommitté eller annat organ eller till enskild medlem eller anställd.

Den som fattat beslut med stöd av bemyndigande enligt föregående stycke skall fortlöpande underrätta styrelsen härom.

29 §     Bildande och nedläggning av kommittéer

Beslut om bildande och nedläggning av kommittéer fattas av föreningens årsmöte eller extra årsmöte som sammankallas för prövning av sådan fråga.

Föreningen har för sin verksamhet kommittéer enligt senaste årsmötets beslut.

30 §     Ledning

Ledning för varje kommitté består av ordförande och övriga ledamöter.

a)     Kommittéordföranden väljs av föreningens årsmöte

b)    Ordförande utser övriga ledamöter årligen bland röstberättigade medlemmar

Val av kommittémedlemmar skall underställas föreningens styrelse för godkännande. Härutöver får föreningens styrelse utse en av sina ledamöter att ingå i kommittén. Föreningens styrelse har rätt att entlediga ledamot i kommitté.

31 §     Instruktion för kommittéerna

Föreningens styrelse skall, i särskild instruktion eller på annat lämpligt sätt, fastställa de befogenheter och skyldigheter som kommittéerna har.

32 §     Budget och verksamhetsplan för kommitté

Kommittéerna upprättar förslag till budget och verksamhetsplan för kommittén att gälla för nästföljande verksamhetsår. Budget och planen inges till styrelsen för godkännande på tid som denna bestämmer. Styrelsen gör i samråd med kommittérna de ändringar i budget och planer som bedöms vara nödvändiga med hänsyn till föreningens skyldigheter i olika hänseenden. Föreningens ekonomiska ställning eller den väntade utvecklingen av klubbens verksamhet.

TVIST

33 §     Skiljeklausul

Talan i tvist mellan medlem och föreningen får inte väckas vid allmän domstol. Sådan tvist skall, utom i fall då annan ordning är föreskriven i RF:s eller SF:s stadgar, avgöras enligt lagen om skiljeförfarande. Dock skall följande gälla rörande kostnaderna för skiljeförfarande. Vardera parten svarar för egna kostnader liksom för kostnaderna för den skiljeman man utser. Ordförandens kostnader, inklusive kostnaderna för eventuell sekreterare, delas lika mellan parterna.

 

Uppdaterad: 25 OKT 2016 09:33 Skribent: Rune Utterström

Postadress:
Luleå Boule-klubb - Boule
Klyvargatan 3
97438 Luleå

Besöksadress:
Klyvargatan 3
97438 Luleå

Kontakt:
Tel: 0920231110
E-post: This is a mailto link

Se all info