Hoppa till sidans innehåll

LSS Stadgar


1.                   Sällskapets Uppgift

1.1                 Målsättning

Sällskapet är stiftat den 14 juli 1884 och har till främsta uppgift att väcka, höja och vidmakthålla intresset för sjölivet och segelsporten, bl a genom att arrangera kappseglingar. Vidare strävar sällskapet efter att befordra kunskap i gott sjömanskap på fritidsbåtar, att till­varata medlemmarnas intressen i hamn- och sjösportfrågor samt att verka för en ren miljö på sjön.

1.2                 Organisation

Sällskapet är organiserat efter demokratiska principer, varvid indi­vi­duellt inflytande och ansvarstagande eftersträvas i gemensamma angelä­genheter.

1.3                 Medlemskap i riksförening

Sällskapet är genom medlemskap i Norrbottens Seglarförbund och Svenska Seglarförbundet anluten till Riksidrottsförbundet.

 

2.                   Medlemskap

2.1                 Medlemsansökan

Medlem intages i sällskapet efter ansökan. Ansökan får avslås endast om det kan antagas att vederbörande kommer att motarbeta sällskapets intressen. Beslut varigenom ansökan om medlemskap avslås, skall fat­tas av styrelsen.

2.2                 Långtids- och livstidsmedlemsskap

Medlem som inbetalar medlemsavgifter i förskott kan erhålla långtidsmedlemsskap eller livstidsmedlemsskap. Sådan medlem erlägger inte årlig medlemsavgift.

För medlemsskap under 12 år, långtidsmedlem erläggs 10 årsavgifter och för medlemsskap under livstid erläggs 15 årsavgifter i engångsibe­talning. Medlemsskapet räknas från och med det räkenskapsår inbetalning sker.

Långtids-  respektive livstidsmedlemsskap är möjligt för medlem som är registrerad som seniormedlem, familjemedlem eller pensionärsmedlem och medlemsskap ska anmälas minst i den tidigare registrerade ka­tegorin.

Ytterligare förmåner för medlem som väljer att förskottsinbetala medlems­avgifter beslutas av LSS styrelse för ett verksamhetsår i taget.

2.3                 Hedersmedlem

Medlem som nedlagt ett särskilt förtjänstfullt arbete för sällskapet kan efter styrelsens förslag av sällskapet väljas till hedersmedlem.

Hedersmedlem erlägger inte medlemsavgift.

2.4                 Utträde

Medlem som vill utträda ur sällskapet, skall skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses därmed omedelbart ha lämnat sällskapet.

Medlem som inte inom en månad efter påminnelse från kassören erläg­ger föreskrivna avgifter kan efter kassörens prövning i samråd med sty­relsen anses ha utträtt ur sällskapet.

2.5                 Uteslutning

Medlem som motarbetat sällskapets verksamhet eller ändamål eller up­penbarligen skadat sällskapets intressen, kan av styrelsen uteslutas. Fråga om uteslutning får inte avgöras förrän vederbörande fått tillfälle att yttra sig inom viss av styrelsen angiven tid, minst 14 dagar.

I beslut om uteslutning skall skälen härför redovisas samt skall anges vad den uteslutne skall iaktta vid överklagande av beslutet. Detta skall ske inom tre dagar från dagen för beslutet avsändes till den uteslutne i betalt brev med posten eller på annat betryggande sätt.

Beslut om uteslutning får överklagas av den uteslutne enligt reglerna i RF:s stadgar, 2013 kap 15 1§.

Sedan beslutet om uteslutning fått bindande verkan får sällskapet inte kräva den uteslutne på föreskrivna avgifter.

 

3.                   Rättigheter och skyldigheter

3.1                 Medlem

Medlem bör arbeta för sällskapet och dess anseende samt att rätta sig efter stadgar och beslut som i vederbörlig ordning fattas av organ inom sällskapet.

Medlem har rätt att delta i sällskapets angelägenheter vid möten och andra sammankomster som anordnas för medlemmarna.

Medlem har rätt till fortlöpande information om sällskapets angelägenheter.

Medlem har inte rätt till del av sällskapets behållning eller egendom vid upplösning av sällskapet.

3.2                 Båt

Båt tillhörig en eller flera medlemmar registreras av sällskapet och införs i sällskapets matrikel. Båt som deltar i av sällskapet anordnad tävling skall vara inregistrerad i erkänt segelsällskap.

 

3.3                 Tävlingsverksamhet

Medlem har rätt att delta i sällskapets idrottsliga verksamhet under de former som är vedertagna inom idrottsrörelsen och på samma villkor som gäller för övriga medlemmar.

Medlem får inte representera LSS i tävling eller uppvisning utan medgivande av styrelsen eller, om denna så bestämt, av sektionsstyrelsen. Om tävling eller uppvisning arrangeras utanför Sverige skall också vederbörande SF (specialförbund) ge sitt samtycke.

Är arrangören inte ansluten till det SF som är organiserat för att omhänderta den idrottsgren vilken tävlingen eller uppvisningen gäller, får medlemmen delta endast om detta SF godkänt tävlingen eller uppvisningen.

 

4.                   Styrelse

4.1                 Uppgifter

Sällskapets angelägenheter handhas av styrelsen. Den ska inom ramen för RF:s (Riksidrottsförbundets) stadgar samt vederbörande SF och dess stadgar, verka för sällskapets framåtskridande samt tillvarata med­lemmarnas intressen. Det åligger styrelsen särskilt att tillse att för säll­skapet bindande regler iakttas, verkställa av sällskapet fattade beslut, planera, leda och fördela arbetet inom sällskapet, ansvara för och för­valta sällskapets medel samt förbereda sällskapets sammanträden.

4.2                 Säte

Sällskapets styrelse har sitt säte i Luleå

4.3                 Styrelsens organisation

Styrelsen består av minst nio ledamöter. I styrelsen ska finnas en ordförande, en vice ordförande, en sekreterare, en kassör samt övriga ledamöter. Utöver detta  skall finnas två suppleanter. Ordföranden, vice ordföranden, sekreteraren samt kassören skall bilda ett arbetsutskott.

4.4                 Mandattider

Orföranden väljs varje år. för övriga ledamöter är mandattiden två år.

Jämna år väljes; vice ordförande, kassör, hälften av övriga ledamöter samt en suppleant.

Udda år väljes; sekreterare, andra hälften av övriga ledamöter samt en suppleant.

4.5                 Arbetsformer

Styrelsen får kalla enskild person till adjungerad ledamot.

Styrelsen är beslutsmässig om samtliga ledamöter kallats till sammanträdet och minst hälften av dessa är närvarande.

Arbetsutskottet är beslutsmässigt om tre av dess ledamöter är närvarande.

Vid sammanträde skall protokoll föras. Avvikande mening skall antecknas i protokollet.

Styrelsens arbetsår omfattar tiden från årsmötet till och med årsmötet påföljande år.

Beslut av större ekonomisk vikt skall tillställas vår- eller höstmöte eller extra möte.

Beslut som avser enbart verksamhetsåret och är av ringa ekonomisk betydelse får fattas av styrelsens arbetsutskott. Styrelsen skall informeras om arbetsutskottets beslut.

4.6                 Firmateckning

Sällskapets firma tecknas av styrelsen eller, om styrelsen så bestämmer, av två styrelseledamöter gemensamt eller av särskild utsedd person.

4.7                 Verksamhetsår

Sällskapets verksamhets- och räkenskapsår omfattar tiden 1 januari - 31 december.

 

5.                   Organisation

5.1                 Sektioner

I sällskapet skall finnas sektioner för Sällskapets verksamhetsgrenar, en Kappseglingssektion en Jollesektion.

Dessa skall vara representerade i styrelsen och där företräda sin sektionen

Sektionernas arbete skall vara planerat och dokumenterat.

5.2                 Fasta arbetsgrupper

Utöver sektioner skall finnas arbetgrupper med ansvar för olika delar av Sällskapets verksamheter. Arbetsgrupper skall vara representerade i styrelsen med en kontaktperson.

5.3                 Övrigt

Efter mötesbeslut (årsmöte eller extramöte) kan nämnder och kommittéer tillsättas eller nedläggas.

Tillfälliga arbetsgrupper för olika uppdrag kan tillsättas av sällskapets styrelse. Dessa upplöses automatiskt efter slutfört uppdrag.

 

6.                   Revision

Styrelsen skall tillhandahålla revisorerna sällskapets räkenskaper, årsmötes- och styrelseprotokoll, medlemsmatrikel och övriga handlingar som revisorerna önskar ta del av, när helst de så begär, samt när det gäller revision av förvaltningen för det senaste räkenskapsåret, senast tre veckor före årsmötet.

Revisorerna skall granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret samt till styrelsen överlämna revisionsberättelse senast 14 dagar före årsmötet.

 

7.                   Möten

7.1                 Årsmöte

Sällskapet skall ha sitt årsmöte senast den 31:a mars påföljande år.

7.1.1              Kallelse

Kallelse till ordinarie möte sker per post eller genom annonsering minst en vecka före mötet. Valnämndens förslag skall utskickas till medlem­marna samtidigt med kallelsen. Inkomna motioner skall även anges.

7.1.2              Ärendelista

Vid årsmötet skall följande ärenden behandlas:

1.    Fråga om mötets behöriga utlysande.

2.    Godkännande av föredragningslista.

3.    Val av ordförande och sekreterare för mötet.

4.    Val av två justeringsmän att jämte orföranden justera protokollet.

5.    Styrelsens berättelser.

6.    Revisorernas berättelse.

7.    Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen                   omfattar.

8.    Val av sällskapets ordförande, för ett år.

9.    Val av styrelseledamöter och suppleanter.

10.  Val av två revisorer jämte suppleanter för dessa.

11.  Val av ledamöter i valnämnden.

12.  Fastställande av medlemsavgifter för kommande år.

13.  Fastställande av budget för kommande år.

14.  Behandling av inkomna motioner.

15.  Avslutning.

Beslut i fråga av betydande ekonomisk karaktär får inte fattas om frågan inte varit upptagen på kallelsens dagordning.

7.1.3              Motion

Motion till årsmötet senast den 31:a  december.

7.2                 Sektionsmöten

Sektionsmöten hålles enligt årlig upprättad plan.

På höstmöte inom kappseglingssektionen beslutas om nästkommande sommars seglingar samt om startavgifter. 

Ej utdelade seglingspriser utdelas på höstmötet.

7.3                 Medlemsmöte

Inför sommaren kallas medlemmarna till Medlemsmöte med information om kommande sommarens aktiviteter.

7.4                 Extra möte

Styrelsen får kalla sällskapets medlemmar till extra möte.

Styrelsen är skyldig att kalla till extra möte, när revisorerna med angivande av skäl skriftligen så kräver, eller när det för angivet ändamål begärs av minst 25 av sällskapets röstberättigade medlemmar.

Kallelse jämte dagordning för extra möte översänds senast en vecka fö­re mötet till medlemmarna eller kungörs i ortspressen. Underlåter sty­relsen att inom 14 dagar kalla till mötet, får den som krävt mötet kalla till detta.

Vid extra möte får endast i dagordningen upptaget ärende avgöras.

Om rösträtt på extra möte och beslutsmässighet vid sådant möte gäller vad som sägs i paragraf 8.

 

8.                   Beslut, Omröstning

8.1                 Röstberättigad

Medlem som betalat fastställda avgifter till sällskapet och som under året fyller lägst 16 år, samt hedersmedlem har rösträtt på mötet. Rösträtten är personlig och får inte överlåtas till annan.

Medlem som inte har rösträtt, har yttrande- och förslagsrätt.

8.2                 Omröstning

Beslut fattas med acklamation (ja- eller nejrop) eller efter omröstning (votering) om sådan begärs.

Med undantag för de i paragraf 8.4  nämnda fallet avgörs vid omröstning alla frågor genom enkel majoritet.

Omröstning sker öppet, dock att val med slutna sedlar ska ske om röstberättigad medlem så begär.

Vid omröstning som ej avser val gäller vid lika röstetal det förslag som biträds av ordföranden vid mötet, om han är röstberättigad. Är han inte röstberättigad avgör lotten. Vid val skall i händelse av lika röstetal lot­ten avgöra. Beslut bekräftas med klubbslag.

8.3                 Beslutsmässighet

Mötet är beslutsmässigt om minst 20 röstberättigade medlemmar är personligen närvarande.

För beslut i fråga om sällskapets stadgar fordras 2/3 majoritet på två på varandra följande årsmöten.

Möte som utlysts för prövning i sådan fråga, får besluta om bildande el­ler nedläggning av sektion, nämnd eller kommittée. I sådant fall behövs endast enkel majoritet för beslutet.

8.4                 Jäv

Styrelseledamöter får ej delta i röstning och i beslut gällande ansvars­frihet eller vid val av revisor och revisorssuppleanter.

 

9.                   Sällskapets upplösning

9.1                 Tillgångar

I beslut om upplösning av sällskapet skall anges att sällskapets tillgångar skall användas till bestämt idrottsfrämjande ändamål. Beslutet, jämte bestyrkta avskrifter av styrelsens och årsmötets protokoll i ärendet, samt revisionsberättelse jämte balans- och resultaträkning, skall ome­delbart delges vederbörande SF.

 

10.                 Emblem, märken och medaljer

10.1               Standert

Sällskapets standert utgörs av en endera vit trekantig vimpel med blå bård och initialerna  LSS i blått, eller fyrkantig flagg med blå bård och initialerna LSS i blått. den trekantiga vimpeln förs av segelbåt i masttopp samt av motorbåt. Den fyrkantiga vimpeln förs av segelbåt under styrbords vantspridare.

Tävlingsledningens beteckning utgörs av en vit tvåtungad vimpel med blå bård och initialerna LSS i blått.

Mössmärke och föreningsmärke enligt fastställda modeller.

Segel- och motorbåt inregistrerad i sällskapet får endast föra standert av fastställd modell. Under kappsegling bör sällskapets standert föras.

10.2               Seglarmärken

10.2.1  Luleå Segelsällskaps seglarmärke i BRONS.
                                  Seglarmärket i brons är sällskapets medlemsmärke.

10.2.2         Luleå Segelsällskaps seglarmärke i SILVER.
Medlem i Luleå Segelsällskap som efter fyllda 16 år deltagit i 25 kappseglingar under LSS standert antingen som rorsman, besättning eller ledamot i seglingsnämnd är berät­tigad att bära seglarmärket i silver.

 

10.2.3         Luleå Segelsällskaps seglarmärke i GULD.
               Medlem som deltagit i 50 kappseglingar efter erhållandet av silvermärket som rorsman, besättning eller ledamot i seglingsnämnd är berättigad att bära seglarmärket i guld.

10.2.4         Luleå Segelsällskaps juniormärke i SILVER resp. GULD.
               Samma bestämmelser som under punkt 2 och 3 men utan åldersgräns gäller för rätt att bära juniormärket i silver resp. guld.

Den som uppfyller fordringarna för resp. märke erhåller rätt att bära detta efter ansökan till styrelsen. Till denna ansökan skall bifogas styrkt förteckning över antalet kappseglingar sökande deltagit i. Den som er­hållit styrelsens bekräftelse på att han erhållit rätt att bära märket har att själv lösa detta hos sällskapets kassör.

10.3               Elitmärke

Stadgar för Luleå Segelsällskaps Elitmärke i guld, instiftat år 1944:

10.3.1  Vara medlem i Luleå Segelsällskap.

10.3.2         Inneha LSS Seglarmärke i guld samt därefter deltagit i 75 kappseglingar under LSS standert, varav 50 som rorsman.

10.3.3  Avlagt prov för skepparexamen.

10.3.4         Deltagit i långseglingar om sammanlagt 2.000 distansminuter.

10.3.5  Uppnått myndig ålder.

Som långsegling godkännes endast en distans om minst 50 distansminuter. De 75 kappseglingarna samt långseglingsprestationerna om 2.000 distansminuter avses gälla från och med år 1944.

Den som uppfyller fordringarna för erhållandet av elitmärket, erhåller detta efter ansökan till styrelsen. Till ansökan skall bifogas styrkta handlingar som visar att samtliga ovannämnda fordringar uppfyllts. Tillerkänt elitmärke utdelas på allmänt möte eller vid av sällskapet anordnad högtid.

10.4               Förtjänstmedalj

Statuter fär Luleå Segelsällskaps Förtjänstmedalj i guld och silver.

10.4.1         Förtjänstmedalj i guld instiftat den 26 april 1944 avsedd att utdelas till medlem i Luleå Segelsällskap, vilken erhållit sällskapets silvermedalj och gjort sällskapet så stora                  tjänster och på sådant sätt främjat dess syften, att han eller                     hon kan anses värd Luleå Segelsällskaps tacksamhet och          erkänsla.

10.4.2         Förtjänstmedalj i silver instiftat den 26 april 1955 är avsedd att utdelas till ledamot i Luleå Segelsällskap eller annan person, vilken gjort sällskapet så stora tjänster och på                     sådant sätt främjat dess syften, att han eller hon kan anses                     värd Luleå Segelsällskaps förtjänstmedalj i silver.

10.4.3         Medaljerna framställer å åtsidan ett vikingaskepp för förlig vind med sällskapets initialer å seglet jämte omskrift: "För förtjänst". Frånsidan blank med lagerkrans inom vilken bärarens namn jämte datum graveras. De bäras å bröstet i vederbörligen fastställt band av vitt siden med blå kanter.

10.4.4         Förberedande förslag å kandidat till guldmedaljs erhållande kan väckas dels av ledamot i styrelsen och dels av minst fem medlemmar som gemensamt undertecknar skrivelse till styrelsen.

10.4.5         När sådant förslag till guldmedaljs utdelande framställts, anställer sällskapet val av sju personer att jämte styrelsen             besluta om förslaget skall fullföljas. Detta beslut skall avgöras med sluten omröstning. För beslutets giltighet    fordras att minst 10 röster avgives för förslaget.

10.4.6         Förberedande förslag till silvermedaljens erhållande kan             väckas dels av ledamot i styrelsen och dels av tre medlemmar som gemensamt undertecknar skrivelse till             styrelsen. När sådant förslag framställs kan styrelsen kan   styrelsen ge beslut i frågan om minst sju ordinarie ledamöter stöder förslaget. I annat fall kan förslagsställaren hemställa om val efter samma regler som gäller för           guldmedaljen.

10.4.7         Tillerkänd medalj utdelas på allmänt möte eller på av sällskapet anordnad högtid samt åtföljas av diplom, undertecknat av sällskapets ordförande.

10.4.8         Förtjänstmedaljerna i guld och silver skall tillverkas av material och på sätt som bedöms lämpligt för varje tid.

 

11                  Övriga stadgefrågor

Utöver dessa stadgar gäller RF:s stadgar och övriga föreskrifter och anvisningar samt vederbörande SF:s stadgar, tävlingsreglementen och övriga i vederbörlig ordning utfärdade föreskrifter.

Ordföranden och sekreteraren skall tillse att ovannämnda stadgar, föreskrifter och anvisningar finns tillgängliga för medlemmarna. 

Uppdaterad: 08 JUN 2015 12:48
Skribent: Jenny Nordström

Postadress:
Luleå SS - Segling
Box172
97105 Luleå

Kontakt:
Tel: 092068909
E-post: [saknas] Information

Se all info