Hoppa till sidans innehåll

Stadgar


STADGAR FÖR LYSEKILS SKID & LÖPARFÖRENING

 1. 1.   Syfte och ändamål.

§1.  Definition  . Lysekils Skid & Löparförening är en ideell förening i lysekil med organisationsnummer: 802464-9868. Då föreningen är ideell föreligger inget vinstsyfte. Föreningen är demokratisk sammansatt.

§2. Sätesort . Föreningen har sitt säte i Lysekil.

§3. Ändamål.   Lysekils Skid & Löparförening ska verka för att:

 • ·         Arrangera gemensamma träningar och träningsläger där medlemmarna kan utbyta erfarenheter och skapa en god gemenskap.
 • ·         Löpande under året arrangera skid- och löprelaterade träffar mm.  

§4.Verksamhetsår .  Föreningens verksamhet samt räkneskapsår löper från 1:juli-30:e juni.

§5.  Teckningsrätt.    Föreningens firma tecknas av ordförande. Styrelsen äger rätt att utse tillfälliga firmatecknare.

 1. 2.   Medlemmars rättigheter och skyldigheter

 

§1. Medlemskap.  Medlemskapkan tecknas av vem som helst. Medlemskap erhålles efter betald medlemsavgift. Medlemsavgift fastställs 1 juli varje år.

§2. Utträde och uteslutande. Utträde ur föreningen sker genom kontakt med styrelsen, då stryks personen ur föreningens register. Erlagd medlemsavgift återbetalas ej. Styrelsen äger rätt att utesluta medlem som uppenbart motarbetar föreningens syfte.

§3. Medlemmars rättigheter och skyldigheter.

 • ·         Medlem äger rätt att delta i föreningens aktiviteter.
 • ·         Medlem har rätt att delta i föreningsmöte.
 • ·         Medlem har yttrande-, motions- och rösträtt vid föreningsmöte.
 • ·         Medlem ska följa vad som står i stadgarna.
 • ·         Medlem har skyldighet att följa fastställda ordningsregler vid arrangemang.

 

3.Styrelsen.

§1. Sammansättning. Styrelsen består av ordförande och kassör samt ytterligare 3-5 styrelsemedlemmar. Styrelsen väljs av medlemmarna på årsmöte. Den sittande styrelsen avgår den sista juni samma år. Omval av styrelsemedlemmar till nästkommande år får ske. Vid eventuell avhopp får styrelsen själv fyllnadsvälja ersättare för att tillsätta posten. Om särskilda skäl föreligger kan styrelsemedlem uteslutas. För detta krävs beslut av styrelsen med 2/3 majoritet.

§2. Åliggande.

Det åligger styrelsen att:

*Verka för föreningens syfte och att ansvara för den löpande verksamheten.

*Verkställa årsmötet och övriga föreningens beslut.

*Handha  och ansvara för föreningens medel samt upprätta budget för verksamhetsåret.

*Tillse att fullständiga räkneskaper föres samt upprätta verksamhetsberättelse och revisionsberättelse, samt i god tid innan höstmötet underställa dessa föreningens revisorers granskning.

§3. Beslutsmässighet. Styrelsen är beslutsmässig då minst hälften av dess ledarmöter är närvarande. Beslut inom styrelsen fattas med enkel majoritet. Vid lika röster äger ordförande utslagsröst. Styrelsen bestämmer inom sig mötestäthet, vilket bör vara minst 2 gånger per termin.

 

 1. 4.   Föreningsmöte.

§1.Årsmöte. Årsmötet äger rum en gång per år mellan 1 april och 31 maj. Kallelse till årsmötet utfördas till samtliga medlemmar minst 3 veckor i förväg via hemsida och e-post. Skriftlig motion från enskild medlem ska vara styrelsen tillhanda senast 2 veckor innan årsmötet. Följande handlingar ska hållas tillgängliga för samtliga medlemmar senast 5 dagar innan årsmötet. Inkomna motioner samt styrelsens yttrande över dessa, förslag på ny styrelse och övriga erforderliga handlingar.

 1. 1.       Vid årsmötet ska följande ärende behandlas:

§1. Mötes öppnas.

§2. Val av mötesordförande.

§3. Val av mötessekreterare.

§4. Val av 2 justerare, tilika rösträknare vid votering.

§5. Fråga samt fastställande av mötets behöriga utlysande.

§6. Fastställande av dagordning.

§7. Fastställande av medlemsavgift.

§8. Behandling av propositioner från styrelsen och från revisorerna lämnade förslag.

§9. Behandling av motioner från föreningens medlemmar jämte styrelsens yttrande över dessa.

§10. Val av styrelse, ordförande, kassör samt övriga styrelsemedlemmar.

§11. Val av valberedning för nästkommande period.

§12. Val av revisorer för nästkommande period.

§13. Förslag på aktiviteter inför nästa verksamhetsår.

§14. Övriga frågor.

§15. Mötet avslutas.

 

Ovanstående paragrafer ska finnas med på varje årsmöte. Andra paragrafer som är väsentliga för årsmötet kan läggas till.

§2. Höstmöte.

Höstmötet äger rum 1 gång per år mellan 1 september och 31 oktober. Kallelse till höstmöte utfärdas till samtliga medlemmar minst 2 veckor i förväg via hemsidan och e-post. Följande handlingar ska hållas tillgängliga för samtliga medlemmar senast 5 dagar innan årsmötet: ekonomisk redovisning, verksamhetsberättelse, budget för verksamhetsåret samt övriga erforderliga handlingar. Vid höstmöte ska följande frågor behandlas:

*Fastställande av verksamhetsberättele för föregående verksamhetsår.

*Fastställande av resultat och balansräkning för föregående verksamhetsår.

*Revisionsberättelse

*Fråga om föregående verksamhetsår styrelses ansvarsfrihet.

 

§3. Extra årsmöte. Extra årsmöte hålles då styrelsen eller föreningens revisorer eller minst 10% av de röstberättigade medlemmarna finner erforderligt. Styrelsen ska anordna ett extra årsmöte senast 5 veckor efter en sådan begäran. Kallelsen jämte ärendelistan sänds till medlemmarna senast 1 vecka före mötet. På extra årsmöte får beslut endast fattas i frågor som står med på kallelsen.

 

5.Förvaltning och revision.

1. Räkenskaper. Räkenskaperna ska föras enligt bokföringslag och varje år sammanföras i ett bokslut. Föreningen tillämpar brutet räkenskapsår (1 juli-30 juni). Förvaltning och räkenskaper ska granskas av revisor senast 2 veckor innan räkenskapsårets avslut. Styrelsen ska till revisorerna överlämna begärda handlingar närhelst de så önskar.

§2. Ansvarsfrihet.Ansvarsfrihet för styrelsen beviljas på höstmöte eller i undantag på extra årsmöte.

 

6.Stadgar.

§1. Stadgeändring. Förslag till ändring av stadgar kan avges av styrelsen eller enskild medlem. Stadgeändring sker genom beslut på årsmöte eller extra årsmöte.

 

7.Upplösning.

§1. Upplösning. För att föreningen ska upplösas erfordras beslut av 2  på varandra följande sammanträden med minst 1 månads mellanrum, varav det ena ordinarie årsmöte. Lysekils Skid & Löparförening kan dock ej upplösas så länge minst 10 medlemmar önskar fortsätta verksamheten. Eventuella nettobetalningar överlämnas till ungdomsidrotten i Lysekils kommun.

Postadress:
Lysekil SLF - Skidor
Kaprifolvägen 25
45336 Lysekil

Kontakt:
Tel: +46768429929
E-post: This is a mailto link...

Se all info