Hoppa till sidans innehåll

Dokument
 STADGAR FÖR MOTORKLUBBEN NORD JÄMTEN INOM
MELLANNORRLANDS BILSPORTFÖRBUND; SVENSKA BILSPORTFÖRBUNDET OCH
RIKSIDROTTSFÖRBUNDET.

1 §                 Ändamål

Föreningen skall bedriva motorsport som omfattas av
SBF;s  regelverk.Föreningen har som ändamål att bedriva sin idrottsliga
verksamhet i enlighet med ”Idrottsrörelsens verksamhetsidè”, samt med särskild
målsättning mot ungdomsverksamhet inom bilsport.Föreningen skall i sin verksamhet aktivt verka för en
dopingfri idrott.


2§                  Sammansättning

Föreningen består av de fysiska personer som har
upptagits i föreningen som medlemmar.


3 §                 Tillhörighet ochVerksamhetsområde

Föreningen tillhör: Svenska Bilsportförbundet (SBF)

Ochär därigenom ansluten till Sveriges Riksidrottsförbund (RF)

Föreningen tillhör dessutom Jämtland Härjedalens idrottsförbund (DF)och Mellannorrlands Bilsportförbund (SDF)

Föreningen är skyldig att följa nämnda organisationers stadgar, tävlingsregler och beslut fattade av överordnat idrottsorgan.

På begäran av RS eller vederbörande SF-, SDF- eller DF-styrelse är föreningen
skyldig att ställa föreningens handlingar till förfogande samt lämna av dessa
organ begärda uppgifter.

Klubbens verksamhet utövas i första hand inom Strömsunds
kommun., men kan även omfatta övriga riket. 


4 §                 Beslutande organ

Föreningens beslutande organ är av årsmötet vald styrelse.Föreningens löpande angelägenheter handhas oinskränkt av dess styrelse, som har
sitt säte inom Strömsund kommun. Årsmötet kan tillsätta särskilda personer för
ledning av dom olika verksamheterna. Deras befogenheter bestämmes av styrelsen.

5 §                 Firmateckning

Föreningens firma tecknas av styrelsen eller om den så beslutar, av två styrelseledamöter gemensamt eller varför sig.

 

6 §                 Verksamhets- ochräkenskapsår samt arbetsår

Föreningens verksamhetsår och räkenskapsår omfattar tiden från den 1 januari till och med den 31 december.

Styrelsens arbetsår omfattar tiden från årsmötet till
påföljande ordinarie årsmöte.

7 §                 Stadgetolkning


Uppstår tvekan om tolkningen av dessa stadgar, eller om fall förekommer  som inte är förutsedda i stadgarna, hänskjuts frågan till nästa årsmöte. I brådskande fall får frågan avgöras av styrelsen.

 Medlem förbinder sig genom sitt medlemskap i föreningen att ifråga om tillämpning av dessa stadgar inte väcka talan vid allmän domstol.Tvist om tillämpning av stadgarna skall istället avgöras i enlighet med vad som
anges i 29 §.

8 §                 Stadgeändring


Ändring av eller tillägg till dessa stadgar får beslutas av två på varandra följande möten, varav ett skall vara ordinarie årsmöte. För beslut om stadgeändring krävs bifall av minst 2/3-delar av antalet avgivna röster.

Förslag till ändring av stadgarna får skriftligen avges av såväl medlem som styrelsen.

9 §                 Upplösningav föreningen

För upplösning av föreningen krävs två på varandra följande möten varav ett skall vara ordinarie årsmöte. För beslut om upplösning krävs bifall av 2/3 av antalet avgivna röster. I händelse av föreningens upplösning skall dess tillgångar överlämnas till lämplig institution i och för bilsportens befrämjande inom distriktet. Vid upplösning av föreningen skall handlingar mm.förvaras enligt mötets beslut.Beslutet, jämte bestyrkta avskrifter av styrelsens och årsmötets protokoll i ärendet, samt revisionsberättelse jämte balans och resultaträkningar, skall omedelbart tillställas SF.

10 §               Medlemskap

Medlemskap beviljas av styrelsen eller den som styrelsen delegerat beslutanderätten till.

Ansökan om medlemskap får avslås endast om det kan antas att vederbörande kommer att motarbeta föreningens ändamål och intressen.

Beslut att avslå medlemsansökan skall fattas av styrelsen.

I beslutet skall skälen redovisas samt anges vad den medlemssökande skall iaktta för att överklaga beslutet. Beslutet skall inom tre dagar från dagen för beslutet skriftligen tillställas den som fått avslag på medlemsansökan.

Beslut om vägrat medlemskap får överklagas av den berörde inom tre veckor enligt reglerna i RF;s stadgar.

Medlemmar utgöres av årsmedlemmar och hedersmedlemmar.Som medlem äga ingå alla som omfattas av klubbens verksamhet oavsett hemvist.

Tillhedersmedlem kan på årsmöte på styrelsens förslag utses sådan person, som varit verksam i klubben och avflyttat från orten ,under året fyllt 70 år eller genom
särskilt visat intresse gjort sig förtjänt därav.

Årsmedlem  erlägger en efter förslag av styrelsen för kommande år fastställd årsavgift, person som under året fyller 18 år erlägger halv årsavgift.

Medlemskap i klubben innebär en maning och vädjan till medlemmarna att i sin verksamhet som motormän främja klubbens syftemål.

11 §               Utträde

Medlem som vill utträda ur föreningen, skall skriftligen anmäla detta till styrelsen
och anses därmed omedelbart ha lämnat föreningen.

Medlem som inte har betalat medlemsavgift för två på varandra verksamhetsår får anses ha begärt sitt utträde ur föreningen. Medlemskapet upphör i sådant fall

genom att personen avförs från medlemsförteckningen.


12 §               Uteslutning


Medlem får inte uteslutas ur föreningen av annan anledning än att denne har försummat att betala av föreningen beslutade avgifter, motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål, eller uppenbarligen skadat föreningens intressen.

Beslut om uteslutning får begränsas till att omfatta viss tid. Sådan tidsbegränsad uteslutning får som mest omfatta sex månader från beslutsdagen.

Om tillräckliga skäl för uteslutning inte föreligger fårföreningen i stället meddela medlemmen varning.

Beslut om uteslutning eller varning får inte fattas utan att medlemmen inom viss tid, minst 14 dagar fått skälen härför redovisat samt anges vad medlemmen skall iaktta för överklagande. Beslutet skall inom tre dagar från dagen för beslutet skriftligen tillställas den berörde.

Beslut om uteslutning eller varning skall fattas av föreningens styrelse och får av den berörde överklagas inom tre veckor enligt reglerna i RF:s stadgar

13 §               Medlems rättigheter och skyldigheter

Medlem


           har rätt att delta i sammankomster som anordnas för medlemmarna,


 • har rätt till information om föreningens angelägenheter,

 • skall följa föreningens stadgar och beslut som fattas av föreningsorgan
  samt följa i 3 § nämnda organisationers, bestämmelser och beslut.

 • har inte rätt till del av förenings behållning eller egendom vid
  upplösning av föreningen,

 • skall betala medlemsavgift senast den sista mars samt de övriga
  avgifter som beslutats av föreningen.

 

 • Årsmötet och extra årsmöte
 •  

 14 §               Tidpunkt och kallelse till årsmöte

Årsmötet, som är föreningens högsta beslutande organ, hålles årligen under februari månad och före SDF:s årsmöte på tid och plats som styrelsen bestämmer.

Kallelse till årsmöte skall minst åtta dagar före mötet tillställas medlemmarna genom skriftlig kallelse eller genom annons i dagspressen. Föredragningslista jämte verksamhets- och förvaltningsberättelse tillhandahålles vid årsmötet.

Har förslag väckts om stadgeändring, upplösning av föreningen eller fråga av väsentlig betydelse för föreningen eller dess medlemmar skall det anges i kallelsen.

15 §               Ärenden att behandlas vid årsmötet


Motioner och förslag till ärenden att behandlas vid årsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast 14 dagar före årsmötet. När förslag avser dessa stadgar, skall sådant förslag vara styrelsen tillhanda senast 1 januari.Rätt att inge förslag tillkommer styrelsen och medlem som fullgjort sina förpliktelser enligt dessa stadgar


16 §               Årsmötets sammansättning och beslutförhet


Årsmötet består av medlemmar som erlagt årsavgift för det verksamhetsår som årsmötet avser. Årsmötet är beslutsmässigt med det antal medlemmar, som efter kallelse i vederbörlig ordning deltar i årsmötet.

§ 17               Rösträtt samt yttrande och förslagsrätt på årsmötet

Yttrande och förslagsrätt vid årsmöte har förutom medlemmarna ledamot av styrelsen och revisorerna.

Rösträtt vid årsmöte bestäms genom förteckning av närvarande på  cirkulationslista. Röstberättigad är den som senast den 30 mars fullgjort sina ekonomiska förpliktelser gentemot   föreningen.

Rösträtten är personlig och får inte utövas genom ombud.

Medlem som inte har rösträtt har  yttrande- och förslagsrätt på mötet.

18 §               Beslut och omröstning

Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller om så begärs efter omröstning (votering).

Med undantag för de i 8 § första stycket och 9 § nämnda fallen avgörs vid omröstning alla frågor genom enkel majoritet. Enkel majoritet kan vara antingen enkel absolut eller relativ.

Val avgörs genom relativ majoritet. Med relativ majoritet menas att den (de) som erhållit högsta antalet röster är vald (valda) oberoende av hur dessa röster förhåller sig till antalet avgivna röster.

För beslut i andra frågor än val krävs absolut majoritet,vilket innebär mer än hälften av antalet avgivna röster.

Omröstning sker öppet. Om röstberättigad medlem begär det skall dock val ske slutet.

Vid omröstning som inte avser val gäller vid lika röstetal det förslag som biträds av ordföranden vid mötet, om han är röstberättigad. Är han inte röstberättigad avgör lotten. Vid val skall i händelse av lika lotten avgöra.

Beslut bekräftas med klubbslag.

19 §               Valbarhet

Valbar till styrelsen och valberedningen är röstberättigad medlem av föreningen. Arbetstagare inom föreningen får dock inte väljas till ledamot av styrelsen, valberedningen eller till revisor i föreningen.

20 §               Ärenden vid årsmötet


Vid årsmötet skall följande ärenden förekomma.

 1. Mötets öppnande (ev. parentation)

 2. Fastställande av röstlängd för mötet

 3. Val av ordförande och sekreterare för mötet

 4. Val av två protokolljusterare och två rösträknare för mötet

 5. Fråga om mötets behöriga utlysande

 6. Fastställande av föredragningslista

 7. Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret

 8. Styrelsens förvaltningsberättelse för senaste verksamhetsåret

 9. Revisorernas berättelse.

 10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid som revisionen avser.

 11. Fastställande av medlemsavgifter.

 12. Fastställande av arbetsplan för innevarande arbetsår samt behandling av budget för innevarande  räkenskapsår.

 13. Behandling av förslag enligt § 11 samt övriga av styrelsen till mötet änskjutna ärenden, varvid dock iakttages att fråga inte får avgöras om den inte finns med på föredragningslistan.

 14. Val av ordförande för ett år.

 15. Val av halva antalet styrelseledamöter för en tid av två år.

 16. Val av två revisorer och en revisorssuppleant för en tid av ett år.

 17. Val av ordförande och 1 ledamot i valberedningen för en tid av 1 år.

 18. Beslut om val av ombud till SDF-årsmöte.

 19. Meddelande  av tid och plats för SDF:s årsmöte.

 

  Beslut i fråga av större ekonomisk betydelse för klubben får
  inte fattas om den inte finns med i kallelsen till årsmötet.
  21 §               Extra årsmöte

Extra årsmöte kan sammankallas, när styrelsen så anser erforderligt eller då minst 2/3-delar av klubbens röstberättigade medlemmar  hemställer härom.  Sådan framställning skall avfattas skriftligen och innehålla skälen för begäran.

När styrelsen mottagit sådan begäran om extra årsmöte skall den inom 14 dagar utlysa sådant möte att hållas inom två månader från erhållen begäran. Kallelse skall tillställas medlemmarna senast sju dagar före mötet eller kungöras inom samma tid i ortspressen.

Underlåter styrelsen att utlysa eller kalla till extra årsmöte får de som gjort framställningen vidta åtgärder enligt föregående stycke.

Om rösträtt på extra årsmöte och om beslutsmässighet vid sådant möte gäller vad som sägs i 17 § och 18 §.

Vid extra möte får endast det som föranlett mötet upptas tillbehandling. Kallelse till extra årsmöte jämte föredragningslista översändes till medlemmarna senast 7 dagar före mötet.


22 §               Ikraftträdande av beslut på årsmöte


Beslut fattade av årsmötet gäller från mötets avslutande om inte annat bestäms.

23 §               Valberedning


Valberedningen, som skall om möjligt bestå av kvinnor och
män, utgöras av ordförande och en övrig ledamot valda av årsmötet.

Det åligger valberedningen att till årsmötet avgiva förslag till de val som skall verkställas av mötet. Valberedningen skall senast två månader före årsmötet skriftligen tillfråga dem, vilkas mandattid utgår vid mötet, om de är beredda att kandidera för den kommande mandatperioden. Senast sex veckor före årsmötet skall valberedningen meddela styrelsen vilka av de tillfrågade som avböjt att kandidera. Valberedningen förbereder, till styrelsens konstituerande möte, val av övriga poster som styrelsen skall tillsätta.

Röstberättigade medlemmar inom klubben äger rätt att till valberedningen avgiva förslag till ledamöter i styrelsen och sådant förslag avgives till valberedningen senast tre veckor före årsmötet.

Valberedningens förslag framlägges för medlemmarna vid årsmötet.

24 §               Revisorer och revision


Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av föreningens räkenskaper, årsmötes- och styrelseprotokoll och övriga handlingar.

Föreningens räkenskaper och handlingar skall vara revisorerna tillhanda senast 1 månad före årsmötet.

Revisorerna skall granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhets och räkenskapsåret samt till styrelsen överlämna revisionsberättelse senast 14 dagar före årsmötet.

Styrelsen


25 §               Styrelsens sammansättning                   

Styrelsen består av ordförande samt sex ledamöter. Styrelsen skall bestå av kvinnor och män.

Med undantag för ordföranden som väljes för ett år i sänder väljes ledamöterna för två år i sänder med halva antalet varje år, och kan återväljas.

Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare, kassör och de övriga befattningshavare som behövs.

Vid förhinder för ledamot inträder suppleant enligt av årsmötet fastställd turordning. Avgår ledamot före mandattidens  utgång inträder suppleant i dennes ställe enligt samma ordning för tiden t.o.m. nästföljande årsmöte.

Styrelsen får utse person till adjungerad ledamot. Sådan har inte rösträtt men kan efter beslut av styrelsen ges yttrande och förslagsrätt.Han får utses till befattning inom styrelsen.


26 §               Styrelsens åligganden


När årsmötet inte är samlat är styrelsen föreningens beslutande organ och ansvarar för föreningens angelägenheter.

Styrelsen skall inom ramen för RF:s, vederbörande SF:s,SDF:s och dessa stadgar svara för föreningens verksamhet enligt fastställda planer samt tillvarata medlemmarnas intressen.

Det åligger styrelsen atttillse att för föreningen gällande lagar och
bindande regler iakttas,


 • verkställa av årsmötet fattade beslut

 • planera, leda och fördela arbetet inom
  föreningen,

 • ansvara för och förvalta föreningens medel,

 • tillställa revisorerna räkenskaper mm enligt 24
  §, och

 • förbereda årsmöte.

Ordföranden är föreningens officiella representant.
Ordföranden skall leda styrelsens förhandlingar och arbete samt övervaka att
föreningens stadgar och övriga för föreningen bindande regler och beslut
efterlevs. Har ordföranden förhinder skall vice ordföranden träda in i
ordförandens ställe. Styrelsen skall besluta om fördelning av arbetsuppgifterna
i övrigt. Har inte annat beslutats ankommer nedan angivna uppgifter på
sekreteraren och kassören.


Sekreteraren


förbereda styrelsens sammanträden och
föreningens möten,


 • föra protokoll över styrelsens sammanträden.

 • se till att föreningens handlingar hålls ordnade
  och förvaras på ett betryggande sätt samt ansvara för att föreningens historia
  dokumenteras,

 • se till att fattade beslut har verkställt,

 • om ordföranden inte bestämmer annat, underteckna
  utgående handlingar,

 • årligen upprätta förslag till
  verksamhetsberättelse för föreningen.


Kassören


föra medlemsförteckning och se till att
medlemmar betalar beslutade avgifter till föreningen,


 • se till att föreningen söker bidrag från stat,
  kommun och idrottsorganisationer m.fl,

 • svara för föreningens bokföring vilket innebär
  skyldighet att föra bok över föreningens räkenskaper,

 • årligen upprätta resultaträkningar,

 • utarbeta underlag för budget och
  budgetuppföljning,

 • se till att föreningens skatter avgifter och
  skulder betalas i rätt tid,

 • i förekommande fall upprätta och avge allmän
  självdeklaration, särskild uppgift, kontrolluppgifter uppbördsdeklarationer och
  övriga föreskrivna uppgifter inomskatter och avgiftsområdet,

 • föra inventarieförteckning, i vilken också av
  föreningens förvärvade priser införs,

 • se till att föreningens medlemmar i föreningens
  verksamhet som föreningens byggnader, idrottsmateriel, priser och övriga
  tillhörigheter är försäkrade på ett betryggande sätt.

27 §               Kallelse,beslutsmässighet och omröstning


Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden, eller dåminst halva antalet ledamöter har begärt det.

Styrelsen är beslutsmässighet när samtliga kallats och då minst halva antalet ledamöter är närvarande. För alla beslut krävs att minst hälften av styrelsens samtliga ledamöter är ense om beslutet.

Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Röstning får inte ske genom ombud.

I brådskande fall får ordföranden besluta att ärende skall avgöras genom skriftlig omröstning eller vid telefonsammanträde. Om särskilt protokoll inte upprättas skall sådant beslut anmälas vid närmast därefter följande sammanträde.

Vid sammanträde skall protokoll föras. Protokoll skall justeras av mötesordföranden och av en särskilt utsedd protokollsjusterare.
Avvikande mening skall antecknas i protokollet.


28 §               Överlåtelse av beslutanderätten

Styrelsen får överlåta sin bestämmanderätt i enskilda ärenden eller i vissa grupper av ärenden till sektion, kommitè eller annat organeller enskild medlem eller anställd.

Den som fattat beslut med stöd av bemyndigande enligt föregående stycke skall fortlöpande underrätta styrelsen härom.


Tvist

29 §               Skiljeklausul


Talan i tvist mellan medlem och föreningen får inte väckas vid  allmän domstol. Sådan tvist skall,utom i fall då annan särskild ordning är föreskriven i dessa stadgar, SDF:s,SBF:s eller RF:s stadgar, avgöras enligt lagen om skiljeförfarande. Dock skall följande gälla rörande kostnaderna för skiljeförfarandet. Vardera parten svarar för egna kostnader liksom för kostnaderna för den skiljeman man utsett.
Ordförandens kostnader, inklusive kostnaderna för eventuell sekreterare, delas
lika mellan parterna.
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 


mknj3
prot_2bästa
prot_3tider
 
 
 

Postadress:
MK Nord-Jämten - Bilsport
Öhnvägen 17
83335 Strömsund

Kontakt:
Tel: 067012260
E-post: This is a mailto link

Se all info