Hoppa till sidans innehåll

Mjölby BS Stadgar


§ 1 ÄNDAMÅL.. 2

§ 2 SAMMANSÄTTNING.. 2

§ 3 TILLHÖRIGHET M.M. 2

§ 4 BESLUTANDE ORGAN.. 2

§ 5 FIRMATECKNING.. 2

§ 6 VERKSAMHETS- OCH RÄKENSKAPSÅR.. 2

§ 7 STADGETOLKNING M.M. 2

§ 8 STADGEÄNDRING.. 2

§ 9 UPPLÖSNING AV FÖRENINGEN.. 3

§ 10 MEDLEMSKAP.. 3

§ 11 UTTRÄDE.. 3

§ 12 UTESLUTNING M.M. 3

§ 13 MEDLEMS RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER.. 4

§ 14 DELTAGANDE I DEN IDROTTSLIGA VERKSAMHETEN.. 4

§ 15 ÅRSMÖTE OCH EXTRA ÅRSMÖTE TIDPUNKT, KALLELSE.. 4

§ 16 FÖRSLAG TILL ÄRENDEN ATT BEHANDLAS PÅ ÅRSMÖTET.. 4

§ 17 RÖSTRÄTT SAMT YTTRANDE- OCH FÖRSLAGSRÄTT PÅ ÅRSMÖTET.. 4

§ 18 BESLUTSMÄSSIGHET.. 4

§ 19 BESLUT OCH OMRÖSTNING.. 5

§ 20 VALBARHET.. 5

§ 21 ÄRENDEN VID ÅRSMÖTET.. 5

§ 22 EXTRA ÅRSMÖTE.. 6

§ 23 VALBEREDNINGEN SAMMANSÄTTNlNG, ÅLIGGANDEN.. 6

§ 24 REVISION.. 6

§ 25 STYRELSEN SAMMANSÄTTNING.. 6

§ 26 STYRELSENS ÅLIGGANDEN.. 7

§ 27 KALLELSE, BESLUTSMÄSSIGHET OCH OMRÖSTNING.. 8

§ 28 ÖVERLÅTELSE AV BESLUTANDERÄTTEN.. 8

 

 

§ 1 ÄNDAMÅL

Föreningen ska bedriva bågskytte samt främja god kamrat­ och idrotts anda. Föreningen ska i sin verksamhet aktivt verka för en dopingsfri idrott.

§ 2 SAMMANSÄTTNING

Föreningen består av de fysiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar.

§ 3 TILLHÖRIGHET M.M.

Föreningen är medlem i följande specialidrottsförbund (SF):

Svenska Bågskytteförbundet (SBF) och är därigenom ansluten till Sveriges Riksidrottsförbund (RF).

Föreningen tillhör dessutom det distriktsförbund (D F) inom vars område föreningens hemort är belägen samt vederbörande specialidrottsdistriktsförbund (SDF) inom det SF -distrikt där föreningens hemort är belägen.

Föreningen är skyldig att följa nämnda organisationers stadgar, tävlingsbestämmelser, övriga bestämmelser och beslut fattade av överordnat idrottsorgan.

På begäran av RS eller vederbörande SF-, SDF eller DF-­styrelse är föreningen skyldig att ställa föreningens handlingar till förfogande samt lämna av dessa organ begärda uppgifter.

 

§ 4 BESLUTANDE ORGAN

Föreningens beslutande organ är årsmötet, extra årsmöte och styrelsen.

§ 5 FIRMATECKNING

Föreningens firma tecknas av styrelsen eller, om styrelsen så beslutar, av två styrelseledamöter gemensamt eller enskild.

 

§ 6 VERKSAMHETS- OCH RÄKENSKAPSÅR

Föreningens verksamhetsår och räkenskapsår omfattar tiden från och med 1/1 till och med 31/12.

§ 7 STADGETOLKNING M.M.

Uppstår tvekan om tolkningen av dessa stadgar, eller om fall förekommer som inte är förutsedda i stadgarna, hänskjuts frågan till nästa årsmöte. I brådskande fall får frågan avgöras av styrelsen.

Medlem förbinder sig genom sitt medlemskap i föreningen att i fråga om tillämpning av dessa stadgar inte väcka talan vid allmän domstol. Tvist om tillämpningen av stadgarna ska istället avgöras i enlighet med inom idrotten angiven ordning.

 

§ 8 STADGEÄNDRING

För ändring av dessa stadgar krävs beslut av årsmöte med minst 2/3-delar av antalet avgivna röster. Förslag till ändring av stadgarna får skriftligen avges av såväl medlem som styrelsen.

§ 9 UPPLÖSNING AV FÖRENINGEN

För upplösning av föreningen krävs beslut av årsmöte med minst 2/3-delar av antalet avgivna röster.

I beslut om upplösning av föreningen skall anges att föreningens tillgångar skall användas till bestämt idrottsfrämjande ändamål.

Beslutet, jämte bestyrkta avskrifter av styrelsens och årsmö­tets protokoll i ärendet, samt revisionsberättelse jämte ba­lans- och resultaträkningar skall omedelbart tillställas veder­börande SF.

 

FÖRENINGENS MEDLEMMAR

§ 10 MEDLEMSKAP

Medlemskap beviljas av styrelsen eller av den som styrelsen delegerat beslutanderätten till (exempelvis månadsmöte).

Ansökan om medlemskap får avslås endast om det kan antas att vederbörande kommer att motarbeta föreningens ändamål eller intressen.

Beslut att avslå medlemsansökan skall fattas av styrelsen. I beslutet skall skälen redovisas samt anges vad den medlemssökande skall iaktta för att överklaga beslutet. Beslutet skall inom tre dagar från dagen för beslutet skriftligen tillställas den som fått avslag på medlemsansökan.

Beslut om vägrat medlemskap får överklagas av den berörde enligt reglerna i RF:s stadgar.

§ 11 UTTRÄDE

Medlem som vill utträda ur föreningen, skall skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses därmed omedelbart ha lämnat föreningen.

Medlem som inte har betalat medlemsavgift senast den 31 mars får anses ha begärt sitt utträde ur föreningen. Medlemskapet upphör i sådant fall genom att personen avförs från medlemsförteckningen efter ytterligare ett års utebliven avgift och vid efterföljande årsskifte.

 

§ 12 UTESLUTNING M.M.

Medlem får inte uteslutas ur föreningen av annan anledning än att denne har försummat att betala av föreningen beslu­tade avgifter, motarbetat föreningens verksamhet eller up­penbarligen skadat föreningens intressen.

Beslut om uteslutningen får begränsas till att omfatta viss tid. 

Sådan tidsbegränsad uteslutning rar som mest omfatta sex månader från beslutsdagen.

Om tillräckliga skäl för uteslutning inte föreligger får föreningen i stället meddela medlemmen varning.

Beslut om uteslutning eller varning får inte fattas utan att medlemmen, inom viss tid dock minst 14 dagar, fått tillfället att yttra sig över de omständigheter som föranlett att medlemskapet ifrågasätts. I beslutet skall skälen redovisas samt anges vad medlemmen skall iaktta för överklagande. Beslutet skall inom tre dagar från dagen för beslutet skriftligen tillställas den berörde.

Beslut om uteslutning eller varning skall fattas av föreningens styrelse och får av den berörde överklagas enligt reglerna i RF:s stadgar.

 

§ 13 MEDLEMS RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER

Medlem

 • Har rätt att delta i sammankomster som anordnas för medlemmarna,
  • Har rätt till information om föreningens angelägenheter,
 • Skall följa föreningens stadgar och beslut som fattas av förenings organ samt följa i § 3 nämnda organisationers stadgar, bestämmelser och beslut.
 • Har inte rätt till del av föreningens behållning eller egendom vid upplösning av föreningen,
 • Skall betala medlemsavgift senast den 31/3 samt de övriga avgifter som beslutats av föreningen.

§ 14 DELTAGANDE I DEN IDROTTSLIGA VERKSAMHETEN

Medlem har rätt att delta i föreningens idrottsliga verksamhet under de former som är vedertagna inom idrotten och på samma villkor som gäller för övriga medlemmar.

Medlem får inte delta i tävling eller uppvisning utan medgi­vande av styrelse. Om tävlingen eller uppvisningen arrang­eras utanför Sverige, skall också vederbörande SF ge sitt samtycke, såvida inte SF beslutat om en annan ordning.

Är arrangören inte ansluten till det SF som är organiserat för att omhänderha den idrottsgren vilken tävlingen eller uppvisningen gäller, får endast medlemmen delta om detta SF har godkänt tävlingen eller uppvisningen.

 

§ 15 ÅRSMÖTE OCH EXTRA ÅRSMÖTE TIDPUNKT, KALLELSE

Årsmötet, som är föreningens högsta beslutande organ, hålls före utgången av februari månad på tid och plats som styrelsen bestämmer.

Kallelse till årsmötet skall av styrelsen senast 6 veckor före mötet och tillställas medlemmarna i analogform eller digitalt media om det finns att tillgå så, samtliga medlemmar ges möjlighet att närvara. Vidare skall kallelse anslås i klubblokal eller på annan lämplig plats. Kallelse för årsmötet skall inkludera senaste datum för inlämnande av motioner & förslag till stadgeändring. 

Har förslag väckts om stadgeändring, nedläggning eller sammanslagning av förening med annan förening eller annan fråga av väsentlig betydelse för föreningen eller dess medlemmar skall det anges i kallelsen.

§ 16 FÖRSLAG TILL ÄRENDEN ATT BEHANDLAS PÅ ÅRSMÖTET

Såväl medlem som styrelsen får avge förslag att behandlas av årsmötet. Förslag till stadgeändringar skall vara till styrelsen senast fyra veckor före mötet för att styrelsen ska kunna ge sitt yttrande till dessa. Motioner skall vara till styrelsen senast fyra veckor före mötet för att styrelsen ska kunna ge sitt yttrande till dessa. Motioner och stadgeändringar bör skyndsamt efter styrelsens delgivits detta, publicera dessa på klubbens anslagstavla samt sociala medier för att underlätta ställningstagande inför årsmötet, datum skall anges på kallelse för årsmötet.”. 

§ 17 RÖSTRÄTT SAMT YTTRANDE- OCH FÖRSLAGSRÄTT PÅ ÅRSMÖTET

Medlem som betalat förfallna medlemsavgifter och under mötes året fyller lägst 16 år har rösträtt på möte. Rösträtten är personlig och får inte utövas genom ombud. Medlem som inte har rösträtt har yttrande- och förslagsrätt på mötet.

§ 18 BESLUTSMÄSSIGHET

Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade med­lemmar som är närvarande på mötet.

 

§ 19 BESLUT OCH OMRÖSTNING

Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller om så begärs efter omröstning (votering).

Med undantag för de i § 8 första stycket och § 9 nämnda fallen avgörs vid omröstning alla frågor genom enkel majoritet. Enkel majoritet kan vara antingen absolut eller re­lativ.

Val avgörs genom relativ majoritet. Med relativ majoritet menas att den (de) som erhållit högsta antalet röster är vald (valda) oberoende av hur dessa röster förhåller sig till antalet avgivna röster.

För beslut i andra frågor än val krävs absolut majoritet, vilket innebär mer än hälften av antalet avgivna röster.

Omröstning sker öppet. Om röstberättigad medlem begär det skall dock val ske slutet.

Vid omröstning som inte avser val gäller vid lika röstetal det förslag som biträds av ordföranden vid mötet, om han eller hon är röstberättigad. Är han eller hon inte röstberättigad avgör lotten. Vid val skall i händelse av lika röstetal lotten avgöra.

Beslut bekräftas med klubbslag.

 

§ 20 VALBARHET

Valbar till styrelsen och valberedningen är röstberättigad medlem av föreningen. Arbetstagare inom föreningen får dock inte väljas till ledamot av styrelsen eller till revisor i föreningen.

§ 21 ÄRENDEN VID ÅRSMÖTET

Vid årsmötet skall följande behandlas och protokollföras:

a)   Fastställande av röstlängd för mötet.

b)   Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

c)    Fastställande av föredragningslista.

d)   Val av ordförande och sekreterare för mötet.

e)   Val av protokolljusterare och rösträknare.

f)     Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret,

g)   Styrelsens förvaltningsberättelse (balans­ och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret.

h)   Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets- I räkenskapsåret.

i)     Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tidrevisionen avser.

j)     Fastställande av medlemsavgifter.

k)    Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets-/räkenskapsåret.

 1. Fastställande av budget för ungdomsverksamheten för det kommande verksamhets-/räkenskapsåret.

l)     Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner. 

m)  Val av

1)   Föreningens ordförande för en tid av 1 år.

2)   Halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år.

3)   2 suppleant i styrelsen för en tid an 1 år.

4)   2 revisorer jämte suppleant för en tid av ett år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta.

5)   2 ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till ordförande.

6)   Beslut om ombud till SDF-möten (och ev. till) andra möten där föreningar har rätt att representera med ombud).

n)   Övriga frågor.

Beslut i fråga av större ekonomisk betydelse för föreningen eller medlemmarna får inte fattas om den inte finns med i kallelsen till mötet.

§ 22 EXTRA ÅRSMÖTE

Styrelsen kan kalla medlemmarna till extra årsmöte.

Styrelsen är skyldig att kalla till ett extra årsmöte när en revisor eller minst en tiondel av föreningens röstberättigade medlemmar begär det. 

Sådan framställning skall avfattas skriftligen och innehålla skälen för begäran.

När styrelsen mottagit en begäran om extra årsmöte skall den inom 14 dagar utlysa sådant möte att hållas inom 2 månader från erhållen begäran.

Kallelse med förslag till före­dragningslista för extra årsmöte skall tillställas medlemmarna senast sju dagar före mötet eller kungöras inom samma tid i ortspressen.

Vidare skall kallelsen med förslag till föredragningslista an­slås i klubblokalen eller på annan lämplig plats.

Underlåter styrelsen att utlysa eller kalla till extra årsmöte får de som gjort framställningen vidta åtgärder enligt föregående stycke.

Vid extra årsmöte får endast det som föranlett mötet upptas till behandling.

Om rösträtt på extra årsmöte och om beslutsmässighet vid sådant möte gäller vad som sägs i § 17 och §18.

§ 23 VALBEREDNINGEN SAMMANSÄTTNlNG, ÅLIGGANDEN

Valberedningen består av ordförande och 1 övrig ledamot valda av årsmötet eller av två av årsmötet utsedda personer. Olika åldersgrupper och kön bör vara representerade.

Valberedningen skall före årsmötet tillfråga dem vilkas mandattid utgår vid mötets slut, om de vill kandidera för nästa mandatperiod.

 

REVISORER

§ 24 REVISION

Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av föreningens räkenskaper, årsmötes- och styrelseprotokoll och övriga handlingar.

Revisorerna skall granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret samt till styrelsen överlämna revisionsberättelse.

 

§ 25 STYRELSEN SAMMANSÄTTNING

Styrelsen består av ordförande samt 4 övriga ledamöter. Styrelsen skall bestå av både kvinnor och män.

Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare, kassör och de övriga befattningshavare som behövs.

Vid förhinder för ledamot inträder suppleant. 

Avgår ledamot före mandattidens utgång inträder suppleant i dennes ställe för tiden t o m nästföljande årsmöte.

Styrelsen får utse person till adjungerad ledamot. Sådan leda­mot har inte rösträtt men kan efter beslut av styrelsen ges yttrande- och förslagsrätt. Denna får utses till befattning inom styrelsen.

 

§ 26 STYRELSENS ÅLIGGANDEN

När årsmöte inte är samlat är styrelsen föreningens beslutande organ och ansvarar för föreningens angelägenheter.

Styrelsen skall- inom ramen för RF:s, vederbörande SF:s och dessa stadgar - svara för föreningens verksamhet enligt fastställda planer samt tillvarata medlemmarnas intressen.

Det åligger styrelsen särskilt att:

 • Tillse att för föreningen gällande lagar och bindande regler iakttas,
 • Verkställa av årsmötet fattade beslut,
 • Planera, leda och fördela arbetet inom föreningen,
 • Ansvara för och förvalta föreningens medel,
 • Tillställa revisorerna räkenskaper m.m. enligt § 24,
 • Förbereda årsmöte

Ordföranden är föreningens officiella representant. 

Ordföranden skall leda styrelsens förhandlingar och arbete samt övervaka att föreningens stadgar och övriga för fören­ingen bindande regler och beslut efterlevs. Har ordföranden förhinder skall vice ordförande träda in i ordförandens ställe. Styrelsen skall besluta om fördelning av arbetsuppgifterna i övrigt. Har inte annat beslutats ankommer nedan angivna uppgifter på sekreteraren och kassören.

  

Sekreteraren

 

 • Förbereda styrelsens sammanträden och föreningens möten,
 • Föra protokoll över styrelsens sammanträden,
 • Se till att föreningens handlingar hålls ordnade och förvaras på betryggande sätt,
 • Se till att fattade beslut har verkställts,
 • Om ordföranden inte bestämmer annat, underteckna utgående handlingar,
 • Årligen upprätta förslag till verksamhetsberättelse för föreningen.

 

Kassören

 • Se till att medlemmarna betalar beslutade avgifter till föreningen,
 • Se till att föreningen söker bidrag från stat, kommun och idrottsorganisationer m. fl.,
 • Svara för föreningens bokföring vilket innebär skyldighet att föra bok över föreningens räkenskaper,
 • Årligen upprätta balans- samt resultaträkningar,
 • Utarbeta underlag för budget och budgetuppföljning,
 • Se till att föreningens skatter, avgifter och skulder betalas i rätt tid,
 • I förekommande fall upprätta och avge allmän självdekla­ration, särskild uppgift, kontrolluppgifter, uppbörds­deklarationer och övriga föreskrivna uppgifter inom skatte- och avgiftsområdet,
 • Föra medlemsförteckning,
 • Föra inventarieförteckning, i vilken också av föreningen förvärvade priser införs,
 • Se till att såväl föreningens medlemmar i föreningens verksamhet som föreningens byggnader, idrottsmateriel, priser och övriga tillhörigheter är försäkrade på ett betryggande sätt.

§ 27 KALLELSE, BESLUTSMÄSSIGHET OCH OMRÖSTNING

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller då minst halva antalet ledamöter begärt det.

Styrelsen är beslutsmässig när samtliga ledamöter kallats och då minst halva antalet ledamöter är närvarande. Alla ledarmöte skall ges möjligheten att närvara.

För alla be­slut krävs att minst hälften av styrelsens samtliga ledamöter är ense om beslutet. Vid lika röstetal har ordföranden ut­slagsröst. 

Röstning får inte ske genom ombud.

I brådskande fall får ordföranden besluta att ärende skall avgöras genom skriftlig omröstning eller vid telefonsammanträde. Om särskilt protokoll inte upprättas

skall sådant beslut anmälas vid det närmast därefter följande månadsmöte.

Vid månadsmöte skall protokoll föras. 

Protokoll skall justeras av mötesordföranden och även särskilt utsedd protokolljusterare. Avvikande mening skall antecknas i protokollet.

§ 28 ÖVERLÅTELSE AV BESLUTANDERÄTTEN

Styrelsen får överlåta sin beslutanderätt i enskilda ärenden.

Den som fattat beslut med stöd av bemyndigade enligt före­gående stycke skall fortlöpande underrätta styrelsen härom.

 

 

 

 

 

 

STADGAR

För den ideella föreningen

Mjölby Bågskyttesällskap

 

Med hemort Mjölby Kommun

Uppdaterad: 11 FEB 2018 18:59 Skribent: Rikard Dylander

Postadress:
Mjölby BS - Bågskytte
Hansi Fredriksson, Lunnevadsvägen 14
59048 Vikingstad

Kontakt:
Tel: 0709687004
E-post: This is a mailto link

Se all info