Hoppa till sidans innehåll

Stadgar


Nävekvarns Gymnastik och Idrottsförenings styrelses förslag till reviderade stadgar

 

Nävekvarns Gymnastik och Idrottsförening

Stadgar reviderade vid årsmötet 2018

Styrelsens Förslag

Nävekvarns Gymnastik och Idrottsförening  NGIF  med adress Nyköpingsvägen 56  61176 Nävekvarn har vid årsmötet 2018 03 18 och vid allmänt möte 2018 xx xx antagit följande reviderade stadgar att gälla från och med verksamhetsåret 2019.

Ändamål

§ 1                 Föreningen har till ändamål att bedriva tävlings, motions och friluftsverksmhet. Föreningen lägger tyngd i att främja gemenskap, etik och moral, och att visa respekt mot varandra. NGIF ska ha en miljö där alla kan uppfylla sina personliga mål i aktiviteten hon eller han deltar i.

Medlemskap

§ 2                 Medlem i NGIF blir man genom inbetalning av medlemsavgift beslutad av senaste ordinarie årsmöte. Inbetalningen skall åtföljas av namn,  adress, personnummer 10 siffror, e-postadress och mobiltelefonnummer. För deltagande i någon av NGIF:s aktiviteter krävs medlemskap. Maximalt tre gånger kan man prova på en aktivitet utan att vara medlem. Medlemsavgiften löper kallenderårsvis, ny medlem som löser medlemsavgift efter 1 november gäller den även för nästkommande år. Medlem som önskar utträda ur NGIF medelar detta med  e-post till NGIF:s officiella e-postadress, medlemmen får därefter inte deltaga i NGIF:s verksamhet. Eventuell erlagd medlemsavgift återbetalas inte.

§ 3                 Genom beslut på ordinarie årsmöte kan medlem utnämnas till hedersledamot. Hedersledamot är befriad från såväl medlemsavgift som de inträdes och verksamhetsavgifter som föreningen uttar.

§4                  Medlem som inte stadgeenligt erlagt medlemsavgift senast på av årsmötet beslutat datum betraktas som utträdd ur föerningen och får därefter inte deltaga i någon av NGIF:s verksamheter.

§5                  Medlem som brutit mot föreningens stadgar och etik och moral kan av styrelsen uteslutas ur NGIF. Bertäffande det formella tillvägagångsättet hänvisas till RF:s normalstadgar.

§6                  Frivilligt utträde eller uteslutning skall inte förhindra att ansökan om nytt medlemskap kan beviljas.

§ 7                 Medlem har inte rätt att på annat sätt än som föreskrivs i vederbörande idrottsförbunds stadgar och bestämmelser delta i tävlingar och uppvisningar som omfattar idrottsgrenar anslutna till riksidrottsförbundet och som anordnas av organisation utanför förbundet eller vari utom förbundet stående idrottsutövare deltar.

Styrelsen

§8                  NGIF:s angelägenheter handhas av en styrelse bestående av ordförande, kassör och sekreterare, därutöver ett så stort antal övriga ledamöter som svarar mot antalet sektioner eller motsvarande verksamhetsområden inom föreningen samt suppleanter till dessa övriga ledamöter. Ledamöter och deras suppleanter skall anses representera sina respektive sektioner inom styrelsen.

                      Samtliga ovan nämnda styrelsemedlemmar, dvs. även suppleanter utses vid ordinarie årsmöte bland röstberättigade medlemar.

                      Avgår styrelseledamot före mandatperiodens utgång inträder vederbörandes suppleant. Avgår ordföranden inträder vise ordförande. Avgår kassör väljer styrelsen inom sig ny kassör, allt dock endast fram till nästkommande ordinarie årsmöte.

                      Styrelsen utser inom sig  vice ordförande.

§ 9                 Styrelsen sammanträder på kallelse av ordförande och är beslutsmässig då minst hälften av antalet ordinarie ledamöter är närvarande. Suppleant skall i detta avsende anses representera frånvarande ordinarie ledamot.

§ 10               Ny verksamhet i föreningen kan av styrelsen antagas om den faller inom föreningens intressessfär och kan bära sin egen verksamhet avseende ledare och styrelseledamot och kan bedömmas långsiktig.                      

§ 11               Styrelsen skall verka för föreningens frammåtskridande och tillvarataga föreningens och medlemmarnas intressen. Orförande är NGIF:s officielle representant, leder styrelsens förhandlingar och övervakar dessa stadgars efterlevnad. I ordförandes frånvaro träder vice ordförande i hans ställe.

                      I övrigt fördelas arbetsuppgifterna bland styrelsens ledamöter enligt styrelsens bestämmande varvid dock                                                                  sekreteraren bör tillkomma.

                      Att föra och förvara sammanträdesprotokoll,                                                     Att handlägga och förvara in och utgående korrespondens.                               Att upprätta förslag till styrelsens årsberättelse.

 

 

Kassören bör tillkomma.

                      Att infordra och uppbära medlemsavgifter.                                                        Att söka och uppbära statliga, kommunala och andra anslag eller bidrag.       Samt att verkställa utbetalningar.

Att föra fullständig kassabok över NGIF:s räkenskaper.

Att förvalta tillfälliga överskottsmedel betryggande och helst räntebärande.

Att föra medlemsmatrickel och förteckning över gemensamma inventarier samt.

Att till betryggande belopp försäkra NGIF:s idrottsmareriel, priser och övriga tillhörigheter.

§12                Sekreterarens och kassörens uppdrag kan i lämpliga delar delegeras ut till betroda medlemmar efter styrelsens beslut.

§ 13               Styrelsens ledamöter är gemensamt ansvariga för föreningens förvaltning. Föreningens firma tecknas av ordförande och kassör två i förening.

Sektioner

§ 14               Den rent idrottsliga verksamheten handhas av föreningens sektioner / kommiteer. Inom varje sektion / kommite utses årligen bland röstberättiga medlemmar representant och suppleant i syrelsen.                                      Sektion / kommite åligger.                                                             Att skapa förutsättningar för och övervaka medlemmars träning.                      Att annordna, leda och protokollföra dels klubbmästerskap och övriga tävlingar och uppvisningar inom NGIF, dels allmänna tävlingar och uppvisningar till vilka styrelsen lämmnat sitt medgivande, samt                                                                             Att ombesörja NGIF:s representarion utåt i de idrottsgrenar sektionen / kommiten handhar.

                      Sektions / kommitens representant avlämnar årlig verksamhetsberättelse till styrelsen.

Möten

§ 15               Med NGIF hålles.Dels ordinarie årsmöte senast  i mars månad, dels ordinarie möten i styrelsen minst en gång per kvartal. Dels extra allmänna eller styrelsemöten när så erfordras. Tidpunkt och plats för möten bestämms av styrelsen under iaktagande av att kallelse till årsmöte skall utfärdas senast 10 dagar före mötet. Till styrelsens ordinarie möten skall kallelse utgå senast 6 dagar före mötesdagen.

 

§ 16               På årsmöte och andra medlemsmöten tillkommer rösträtt alla medlemmar som erlagt förfallna avgifter och som under kallenderåret uppnår en ålder av lägst 18 år samt ständiga medlemmar och hedersledamöter.

                      Rösträtt får inte utövas med fullmakt. Icke röstberättigad  medlem har yttranderätt men ej förslagsrätt.

§ 17               Medlemsmöte är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande dock minst 5 medlemmar.

§ 18               Vid ordinarie årsmöte skall följande ärenden förekomma:                                   1. Fråga om mötets behöriga utlysande.                                                                2. Val av a, ordförande samt b, sekreterare för årsmötet.                                      3. Val av två justeringsmän att jämte ordföranden  justera årsmötesprotokollet.

                      4. Styrelsens och sektioners / kommiteers verksamhetsberättelser.

                      5. Ekonomisk berättelse.

                      6. Revisorernas berättelser.

                      7. Fråga om styrelsens ansvarsfrihet för den tid revisionen avser.

                      8. Val av:

                      a. ordförande för två år.

                      b. Kassör för två år. Ordf. och kassör väljs vartannat år

                      c. Minst tre ledamöter i styrelsen varav minst en från vardera sektion / kommite för ett år.

                      d. Suppleanter till ledamöter under c. för ett år.

                      e. Två revisorer jämte suppleanter för ett år. I detta val får styrelsens     ledamöter inte deltaga.

                      f. Sådana funktionärer som av tradition väljes eller av styrelsens mening bör väljas av årsmötet.

                      9. Förslag som väckts av styrelsen eller till styrelsen inlämnats av röstberättigad medlem minst 14 dagar före mötet.  

§ 19               Verksamhetsåret och räkenskapsåret omfattar kallenderåret. Styrelsens räkenskaper tillhandahålls revisorerna senast 21 dagar före ordinarie årsmöte.

§ 20               Revisorerna åligger att granska och yttra sig över förvaltning och räkenskaper under det sistförflutna räkenskapsåret. Revisionsberättelsen skall delges styrelsen senast tre dagar före ordinarie årsmöte.

Beslut.

§ 21               Beslut vid årsmöte och andra medlemsmötenfattas med acklamation eller avgörs genom vanligtvis öppen votering. Vid votering bestämms utgången  - utom i stadgefrågor -  genom enkel majoritet.

                      Om det vid öppen votering, som inte avser val, uppstår lika röstetal, skall det förslag gälla, som biträdes av mötets ordförande.

                      Vid votering som avser val samt vid sluten omröstning skall i händelse av lika röstetal lotten avgöra. Alla beslut bekräftas genom klubbslag.

§ 22               Beslut av ekonomisk natur får inte fattas , om frågan inte varit upptagen i föredragningslistan för vederbörande möte.

§ 23               Vad som stadgas angående beslutsordningen vid föreningens möten                    ( §§ 21 och 22) skall tillämpas även vid styrelsens ordinarie möten.

Stadgefrågor

§ 24               Förslag om ändring av dessa stadgar eller om NGIF:s upplösning får endast beslutas vid två på varandra följande medlemsmöten, varav ett skall vara ordinarie årsmöte. För godkännande av dylika förslag erfordras beslut av minst två tredjedelar av vid mötet närvarande röstberättigade medlemmar. Minst två månader skall förflyta mellan mötena. Det skall framgå i kallelsen till mötet om vad det gäller.

 

§ 25               Beslut om upplösning av NGIF skall innehålla föreskrift om användning av NGIF:s tillgångar för bestämt, Idrottsligt eller motionsfrämjande ändamål och skall omedelbart delges respektive specialförbund medels bestyrkta avskrifter  av styrelsens och årsmötets protokoll i ärendet, åtföljda av revisionsberättelse jämte balans samt vinst och förlusträkningar.

 

§ 26               Utöver dessa stadgar gäller riksidrottsförbundets stadgar och övriga föreskrifter och anvisningar, samt vederbörande specialförbunds stadgar, tävlingsreglementen och övriga i vederbörlig ordning utfärdade föreskrifter.

                      Ordförande och sekreterare är ansvariga för att ovannämda stadgar , föreskrifter och anvisningar vid behov finns tillgängliga för föreningens medlemmar på föreningens hemsida och arkiv.

                       

Nävekvarns GOIF

Bildad 1926-03-12
Föreningsnummer 3232
Postadress Hyttvallen Nyköpingsvägen 56
61176 Nävekvarn
Telefon 015550779, 073-6310762
Mobil +46073-6310762
E-post This is a mailto link
E-post dataskydd This is a mailto link
Hemsida http://www.ngif.se
PlusGiro 121586-2
Swish 1234955589
Organisationsnummer 819001-0424
Föreningens hemsidor

 

 

 

 

 

Övrigt vad som

händer i

Nävekvarn

www.navekvarn.se

 

NGIF:s

sponsorer

Klicka på skyltarna för att

komma till deras hemsidor

Intersportloggan

IMG_0543

 IMG_0545

 

  

 

Bil & traktorservice

Hyrställningar

Städ och fastighetsservice

Wettergrens tak

Byggmästarna AB

 

 

 

 

 

Postadress:
Nävekvarns GOIF
Hyttvallen Nyköpingsvägen 56
61176 Nävekvarn

Kontakt:
Tel: 015550779, 073-6310762
E-post: This is a mailto link

Se all info