Hoppa till sidans innehåll

Stadgarna


STADGAR

för

Nybro Simklubb

Stiftat den 21 november 2010

 

§1

ÄNDAMÅL

- Nybro Simklubb som är en ideell förening, har till uppgift att förena personer, som är intresserade av simning samt att främja simidrotten och verka för simkonstens utbredning. Klubben ska vara anslutet till Riksidrottsförbundet via Smålands Simförbund och Svenska Simförbundet.

 

§2

 VERKSAMHET

- Klubbens verksamhet skall bedrivas i Nybro med omnejd.

- Vår verksamhet ska bestå av simträning för barn, ungdomar och vuxna.

- Samt tävlingar om förutsättningar finns.

- Att ge alla som deltar en kamratlig och trygg social gemenskap.

- Alla som vill, oavsett etnicitet, ålder, kön, nationalitet, fysiska och psykiska förutsättningar, får vara med i klubbens verksamhet, i mån av plats.

- Barn och ungdomar ska få möjlighet att utvecklas utifrån sina egna behov och i sin egen utvecklingstakt.

- De som deltar får vara med och bestämma om och ta ansvar för sin verksamhet.

- Klubben ska vara politiskt obunden.

 

§3

MEDLEMSKAP

·    Medlemskapsåret löper från den 1 januari till och med den 31 december. Medlemsavgiften betalas senast den 28 februari.

·    Aktivt medlemskap i klubben erhålls och upprätthålls genom att erlägga av årsmötet fastställd årlig medlemsavgift för aktiv medlem

·    Passivt medlemskap erhåller den, som endast önskar vara stödjande medlem för klubben och som erlägger årlig, av årsmötet fastställd medlemsavgift avseende passiv medlem.

·    Styrelsen får endast förvägra person medlemskap, som med fog kan antas komma att motarbeta klubbens intressen.

·    Om medlem önskar utträda ur klubben, skall han skriftigt anmäla detta till styrelsen, varefter medlemskapet omedelbart upphör.

·    Om medlem inte erlagt den årliga medlemsavgiften vid kalenderårets utgång, skall detta betraktas som egen begäran om utträde och styrelsen får besluta att medlemskapet har upphört.

·    Aktiv medlem får uteslutas ur klubben, endast om han motarbetat klubbens verksamhet eller ändamål eller uppenbart skadat klubbens intressen.


Beslut om uteslutning fattas av styrelsen. Före ett sådant beslut fattas skall medlemmen ha beretts tillfälle att inom viss tid, dock minst 14 dagar, yttra sig i frågan till styrelsen. Beslut om uteslutning skall avfattas skriftligen och vara motiverat samt innehålla besvärshänvisning.
Beslutet skall snarast i rekommenderat brev, eller på annat sätt, tillställas den uteslutna. Om den uteslutna önskar överklaga beslutet skall detta ske enligt reglerna i Riksidrottsförbundets stadgar.
Sedan beslut om uteslutning blir definitivt, får klubben inte göra gällande betalningsanspråk på innevarande års medlemsavgift, om denna är obetald, men väl alla betalningsanspråk på innevarande års medlemsavgift, om denna är obetald, men väl alla övriga förfallna och upplupna avgifter.

§4

 MEDLEMS RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER

 

Aktiva medlemmar

Har lika rätt att:

·    Delta i möten och andra sammankomster, som anordnas för medlemmarna.

·    Utöva sin rösträtt och deltaga i beslut som fattas på medlemsmöten.

·    Få information om klubbens verksamhet under de former, som är vedertagna inom idrottsrörelsen.

 

Aktiva och passiva medlemmar

·    Skall följa klubbens stadgar samt beslut, som i vederbörlig ordning har fattats inom klubben.

·    Skall betala den årliga medlemsavgiften, som bestämts på årsmötet.

·    Har inte rätt till del av klubbens behållning eller egendom, om klubben upplöses.

 

§5

ORGANISATION

Klubbens verksamhet bestäms utifrån klubbens stadgar. Högsta organ är årsmötet och klubbens verkställande organ är styrelsen.

 

Årsmötet

·    Väljer styrelse samt ordförande för styrelsen utses.

·    Utser kommittéer för olika ansvarsområden, vilka är underställda styrelsen och väljer kommittéledamöter för respektive kommitté.

 

§6

MEDLEMSMÖTEN, KALLELSER, RÖSTRÄTT

 

Årsmöte ska hållas före mars månads utgång. Extra medlemsmöte skall hållas, då styrelsen finner det lämpligt eller då revisorerna eller minst en tiondel av klubbens röstberättigade medlemmar skriftligen begär detta.

 

Styrelsen bestämmer tid och plats för årsmöte och extra medlemsmöten.

Kallelse skall införas på klubbens hemsida, anslagstavla samt mail.

 

Aktiv medlem har rösträtt från och med det kalenderår som denne fyller 13 år, medan passiv medlem inte har rösträtt.

 

Rösträtt får inte överlåtas och röst får endast avges av röstberättigad, som är personligen närvarande vid medlemsmötet.

 

Då beslut skall fattas på medlemsmöte, skall styrelsen tillhandahålla aktuell röstlängd. Mötet är beslutsmässigt med de antal röstberättigade medlemmar, som närvarande vid mötet.

 

 

§7

 

 

OMRÖSTNING VID MEDELMSMÖTEN

Omröstning skall ske öppet. Beslut fattas med enkel majoritet, utom om frågor om stadgeändringar eller klubbens upplösning, då §11 och §12 skall tillämpas.

Vid val skall sluten omröstning ske, om någon närvarande röstberättigad begär det. Vid lika röstantal har mötets ordförande utslagsröst, utom vid sluten omröstning, då lotten avgör.

 

 

§8

ÄRENDEN VID MEDLEMSMÖTEN

Vid årsmötet skall följande ärenden behandlas:

1.  Fastställande av röstlängd för mötet

2.  Val av ordförande och sekreterare för mötet.

3.  Val av två justeringsmän, som också skall vara rösträknare samt jämte ordföranden justera protokollet.

4.  Fråga till årsmötet om kallelse och utlysning skett enligt stadgarna.

5.  Fastställande av föredragslista.

6.  a). Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
b). Styrelsens förvaltningsberättelse (balans och resultaträkning för det senaste räkenskapsåret.
c). Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.

7.  Fråga årsmötet, om ansvarsfrihet kan beviljas för styrelsen.

8.  Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets-/räkenskapsåret.

9.  Val av:
a). Ordförande för styrelsen.
b). 4,6 eller 8 styrelseledamöter.
c). Två suppleanter med fastställd turordning.
d). Två revisorer, samt en revisorssuppleant. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta.
e). Valberedningen, inför nästa årsmöte, bestående av en sammankallande och två ledamöter samt en suppleant.
f). Val av ombud till SDF-möten, (och ev andra möten där klubben har rätt att representera med ombud).

10. Beslut om antalet styrelseunderställda sektioner.

11. Val av personer att ingå i beslutande sektioner.

12. Fastställande av medlemsavgift för såväl aktiv som passiv medlem avseende kommande medlemskapsår.

13. Behandling av ärenden på begäran av styrelsen eller revisorerna.

14. Behandling av ärenden som begärts skriftligen av aktiv medlem senast 10 dagar före årsmötet.

15. Övriga frågor.

Vid extra årsmöte får inte beslut fattas om ändringar av stadgarna och inte i andra ärenden än dem, eller frågor av ekonomisk karaktär, för vilka mötet utlysts och som angivits i kallelsen till mötet.

 

§9

STYRELSEN/REVISORN

a). Styrelsen skall bestå av ordförande och 4,6 eller 8 ledamöter. Ordförande väljs för en tid av ett år. Övriga ledamöter väljs för en tid av två år. För dessa upphör mandattiden växelvis varigenom halva antalet mandat årligen utgår.

Styrelsens arbetsperiod börjar vid årsmötet och löper till dess att nästkommande årsmöte avslutas. Klubbens räkenskapsår löper från den 1 januari till 31 december.

Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare och kassör.

Klubbens firma tecknas av ordförande i klubben med sekreterare eller kassör. Firmateckningsrätten kan för särskilda ändamål delegeras genom fullmakt.

Styrelsen är beslutmässig, då ordföranden samt minst halva antalet ledamöter är närvarande. Varje ledamot har en röst utom, vid lika röstetal, då ordförande har två röster.

Styrelsebeslut fattas alltid med enkel majoritet.

Styrelsen får i särskilda frågor adjungera ledamöter, vilka har yttrande och förslagsrätt men ej rösträtt

b). Styrelsen skall leda klubbens verksamhet och ansvara för dess angelägenheter. Styrelsen skall, inom ramen för Riksidrottsförbundets, Svenska Simförbundets och klubbens stadgar, verka för klubbens utveckling och tillvarataga medlemmarnas intressen.

 

Styrelsen ska:

·    Planera, leda och fördela arbetet inom klubben.

·    Ansvara för klubbens ekonomi, budgetering och redovisning.

·    Verkställa stadgeenligt fattade beslut och i övrigt tillse att klubben följer gällande regler.

·    Till revisorerna årligen överlämna klubbens räkenskaper för föregående räkenskapsår senast en månad innan årsmötet.

·    Förbereda årsmötet.

c). Revisorerna skall internt granska och revidera klubbens räkenskaper och verksamhet under det löpande räkenskapsåret och de skall vid behov upprätta, och till styrelsen överlämna skriftliga rapporter och påpekanden. Revisorerna skall till styrelsen skriftligen avge sin officiella revisionsberättelse avseende det föregående räkenskapsåret, senast två veckor före det att årsmötet skall hållas. Berättelsen skall även innehålla uppgift om omständigheter av väsentlig betydelse som inträffat efter räkenskapsårets utgång.

 

§10

MEDLEMSMÄRKE

Beslutas på klubbens första årsmöte.

 

 

§11

STADGEÄNDRINGAR

Beslut om ändringar av stadgar får endast fattas vid årsmötet. För stadgeändringar krävs att den föreslagna ändringen skall meddelas i kallelsen till respektive årsmöte.

 

§12

UPPLÖSNING

Om klubben upplöses, skall likvidation ske och behållningen användas till simidrottens främjande i Nybro med omnejd. Val av likvidator samt beslut om hur behållningen skall användas, avgörs med enkel majoritet av föreningens sista årsmöte.

Bestyrkta avskrifter över styrelsen och årsmötenas protokoll för de två senaste verksamhetsåren, samt likvidationsbalansräkning jämte revisionsberättelse skall omedelbart, av den senast valda styrelsen, tillsättas Svenska Simförbundet.

 

§13

ÖVERIGA BESTÄMMELSER

Utöver dessa stadgar gäller Riksidrottsförbundets stadgar och Svenska Simförbundets stadgar samt i vederbörlig ordning utfärdade tävlingsbestämmelser och föreskrifter.

 

Ovanstående stadgar antogs enhälligt 2010-11-21

Uppdaterad: 28 JUN 2017 16:11 Skribent: Moa Andersson
E-post: Adressen Gömd

  Swishnr: 123 683 90 47

Bankgironr: 399 6097

 

 

 

Olander svart,vit

 

 

Banner_hemsida_1

Postadress:
Nybro Simklubb - Simidrott
Pär Mattsson, Blekingegatan 32
38231 Nybro

Besöksadress:
Storgatan 42
38280 Nybro

Kontakt:
Tel: 0706069645
E-post: info@nybrosimklubb.s...

Se all info