Hoppa till sidans innehåll

Integritetspolicy


Integritet och GDPR

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

För att föreningen ska kunna bedriva sin verksamhet behandlas personuppgifter för olika ändamål kopplade till verksamheten. Föreningen behandlar personuppgifter för att administrera löpande föreningsaktiviteter (ex. träningsverksamhet och medlemsmöten), kommunicera med medlemmarna (kallelser till aktiviteter, information till målsmän m.m.) samt hantera medlemsrelaterade ekonomiska transaktioner (medlemsavgifter och tävlinsavgifter m.m.).

Föreningen hanterar även personuppgifter i samband med ansökan om tävlingslicens till SF/SDF. Utöver behandlingen av personuppgifter vid licensansökningsprocessen behandlas personuppgifter vid varje tävlingstillfälle kopplat till licensens regelverk. Personuppgifterna behandlas vid anmälan till tävling, under pågående tävling och efter tävlingstillfället vid resultatrapportering.

Föreningen behandlar även personuppgifter för att ansöka om bidrag från bland annat Riksidrottsförbundet och föreningens hemkommun.

Föreningen är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som sker vid:

 • Hantering av medlemskap i föreningen
 • Föreningsadministration
 • Deltagande i föreningens träningsverksamhet
 • Deltagande i föreningens tävlingsverksamhet
 • Licenshantering
 • Ansökan om bidrag
 • Sammanställning av statistik och uppföljning
 • Utbildningar arrangerade av föreningen
 • Kontakt med medlem • Besök på vår hemsida
 • Publicering av material på hemsida och sociala medier
 • Tillträdesförbud (om tillämpligt)
 • Ordningsstörningar och otillåten påverkan (om tillämpligt)

Vilka delar vi personuppgifter med?

Uppgifterna kommer inte att överföras till tredje land och dina personuppgifter kommer inte att utsättas för automatiserat beslutsfattande. Om föreningen vid något enstaka tillfälle måste dela dina personuppgifter med tredje land kommer du att informeras särskilt om detta.

Det kan exempelvis bli aktuellt om du anmäler dig till en tävling i tredje land.

Vilken laglig grund har vi för personuppgiftsbehandling?

Föreningen har nedan sammanställt den lagliga grunden för behandlingen av personuppgifter som sker inom föreningens verksamhet.

 • Ändamål med behandling >Laglig grund
 • Hantering av medlemskap i föreningen >Avtal
 • Föreningsadministration >Avtal
 • Deltagande i föreningens träningsverksamhet >Avtal
 • Licenshantering >Avtal
 • Deltagande i föreningens tävlingsverksamhet >Avtal
 • Ansökan om bidrag >Rättslig förpliktelse
 • Sammanställning av statistik och uppföljning >Allmänt intresse
 • Utbildningar arrangerade av föreningen >Allmänt intresse vid statsbidragsfinansierad utbildning, annars samtycke
 • Kontakt med föreningen >Intresseavvägning
 • Besök på vår hemsida >Intresseavvägning
 • Publicering av material på hemsida och sociala medier >Intresseavvägning och ibland samtycke
 • Tillträdesförbud >förpliktelse
 • Ordningsstörningar och otillåten påverkan >Rättsligförpliktelse

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Föreningen kommer att genomföra en bedömning årsvis om ändamålet med behandlingen av personuppgifterna kvarstår. Om inte ändamålen med behandlingen av personuppgifterna kvarstår kommer uppgifterna att raderas.

Vilka rättigheter har du?

Du som registrerad i föreningen har flera rättigheter som du bör känna till.

Du har rätt att få ett registerutdrag avseende föreningens behandling av dina personuppgifter. Föreningen ska vid begäran av registerutdrag förse dig med en kopia av de personuppgifter som är under behandling.

För eventuella ytterligare kopior som du begär får föreningen ta ut en rimlig avgift utifrån administrativa kostnader. Du kan enkelt begära ett registerutdrag i IdrottOnline via Min Sida.

Du har i vissa fall även rätt till dataportabilitet av personuppgifterna. Du kan enkelt begär dataportabilitet av dina personuppgifter i IdrottOnline via Min Sida.

Du har rätt att få dina personuppgifter korrigerade om de är felaktiga, ofullständiga eller missvisande och rätt att begränsa behandlingen av personuppgifterna tills de blir ändrade. Du har under vissa omständigheter rätt att bli raderad:

 • Om uppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de samlades in för
 • Om behandlingen grundar sig på den enskildes samtycke och du återkallar samtycket
 • Om behandlingen sker för direktmarknadsföring och du motsätter sig att uppgifterna behandlas
 • Om du motsätter sig personuppgiftsbehandling som sker inom ramen för myndighetsutövning eller efter en intresseavvägning och det inte finns berättigade skäl som väger tyngre än dina intressen
 • Om personuppgifterna har behandlats olagligt
 • Om radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet
 • Om personuppgifterna avser barn och har samlats in i samband med att barnet skapar en profil i ett socialt nätverk

Du har också rätt att dra in ett samtycke, motsätta dig automatiskt beslutsfattande, profilering och invända mot direktmarknadsföring.

Du kan när som helst utöva dina rättigheter genom att begära tillgång till och rättelse eller radering av personuppgifter, begära begränsning av behandling eller invända mot behandling.

Kontakta styrelsen för att utöva dina rättigheter.

Vidare har du rätt att inge ett klagomål avseende föreningens behandling av personuppgifter till Datainspektionen, besök www.datainspektionen.se.

Mer information om hur föreningen arbetar för att tillvarata dina rättigheter återfinns i Instruktioner för att tillvarata enskildas rättigheter.

Några viktiga punkter:

 • Nynäshamn MCK samt styrelsen innehar inget medlemsregister eller register över licenser. De register där medlemskap och licenser finns registrerade, är Lots, Idrott-On-Line och TA, som ligger under SBF respektive SVEMO. De behandlar personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning samt Idrottens Uppförandekod för behandling av personuppgifter. Läs mer om uppförandekoden, hur idrottsrörelsen ska jobba med GDPR samt ta del av mallar, checklistor och instruktioner på www.rf.se/personuppgifter

   

 •  Vissa uppgifter som registreras vid tävling och träning som arrangeras av Nynäshamn MCK genom t.ex. anmälningslistor, startlistor, resultatlistor där bl.a. namn, licens etc. framgår, behandlas och arkiveras av Nynäshamn MCK. Vidare kan dessa även förekomma i sociala medier. Detta för att föreningen ska kunna administrera och genomföra vår verksamhet.

 •  Du har rätt att få veta vilken information vi behandlar om dig och få den ändrad eller raderad.

 • När medlemskapet upphör hos Nynäshamn MCK, raderas personuppgifterna i
  medlemsregistret Idrott-On-Line respektive TA.

  Genom ditt medlemskap i Nynäshamn MCK samt anmälan/deltagande i tävling/träning, samtycker du till ovanstående information. Om du inte samtycker till ovanstående information måste du kontakta Nynäshamn MCK och meddela detta. För mer information se/läs bifogade länkar, som finns via Riksidrottsförbundet (RF)

  • Vår integritetspolicy för behandling av personuppgifter Link:
  https://www.rf.se/globalassets/riksidrottsforbundet/dokument/dokumentbank/policies/integritetspolicyfor-behandling-av-personuppgifter.pdf?w=900&h=900

  • Avtalet för IdrottOnline Link:
  http://idrottonline.se/globalassets/svenskidrottidrottonline/
  dokument/avtal-idrottonline_180523.pdf

  • Användarvillkoren för IdrottOnline App Link:
  http://idrottonline.se/MobilApp/anvandarvillkor

  • Informationen kring säkerhet t.ex. privacy by design och privacy by default inom IdrottOnline Link:
  http://idrottonline.se/OmIdrottOnline/PersonuppgifterochIdrottOnline/sakerhetidrottonline

 

Parter och ansvar för behandlingen av dina personuppgifter, Nynäshamns MCK - Motorcykel och Snöskoter
Box 157 14922 Nynäshamn är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter som sker inom ramen för föreningens verksamhet.

Föreningen har som ändamål att bedriva idrottslig verksamhet i enlighet med ”Idrottsrörelsens verksamhetsidé, vision och värdegrund”.

Om du vill veta mer

Har du frågor om föreningens personuppgiftsbehandling eller vill utöva dina rättigheter kontaktar du styrelsen.

Uppdaterad: 18 JAN 2020 16:44

 Våra sponsorer.

JB 7

 

 

 

 CJ Byggtjänst

Elprodukter

JWR

24mx

LBC

 

 M4_logo

osscar_logo

woody_logo

Wide open

 

Postadress:
Nynäshamns MCK - Motorcykel och Snöskoter
Box 157
14922 Nynäshamn

Kontakt:
Tel: 0768637943
E-post: This is a mailto link

 

   

Golvbalans

Optimera

HLL

Vika Dörr och smide

Max EL

Fönster koncept

O.M.P. Byggproduktion

Motoinkdesigns