Hoppa till sidans innehåll

Stadgar för Orienteringsklubben Kåre


”Idrottens mål och inriktning”

 

Definition:

Idrott är en fysisk aktivitet som människor utför för att få motion och rekreation eller uppnå tävlingsresultat.

 

Mål och inriktning:

Idrott skall inriktas på att utveckla individen positivt i såväl fysiskt och psykiskt som socialt och kulturellt avseende.

Idrott skall utformas och organiseras så, att den i någon form blir tillgänglig för alla och kan ge varje utövare tillfredsställelse med hänsyn till vars och ens värderingar.

Idrott skall organiseras enligt demokratiska principer, varvid individuellt inflytande och ansvarstagande eftersträvas i gemensamma angelägenheter.

Idrott skall verka som internationellt kontaktmedel och respektera alla människors lika värde.

 

ÄNDAMÅL

Föreningen har som ändamål att verka i enlighet med idrottens mål och inriktning, genom att bedriva orientering i tävlings- och motionsform.

 

HEMORT

Föreningen har sin hemort i Falun.

 

 

MEDLEMSKAP

 

1 §

Medlem intages i  föreningen av Styrelsen efter ansökan, som skall vara åtföljd av inträdesavgift, om sådan inträdesavgift fastställts av Årsmötet.

 

Styrelsen får uppdra åt sektionsstyrelse eller särskild person att intaga medlem.

 

Ansökan om medlemskap får avslås endast om det kan antagas att vederbörande kommer att motarbeta föreningens intressen.

 

Beslut, varigenom ansökan om medlemskap avslås, skall fattas av Styrelsen.

 

Genom beslut av Årsmötet får person på förslag av Styrelsen kallas till ständig medlem eller hedersmedlem i föreningen. Om rätt att kalla enskild person till hedersledamot eller ständig ledamot i Styrelsen stadgas i 9 § RF:s stadgar.

 

2 §

Medlem som vill utträda ur föreningen, skall skriftligen anmäla detta till Styrelsen och anses därmed  ha omedelbart lämnat föreningen. Har medlemmen ej betalat föreskriven avgift till föreningen, bestämmer Styrelsen om avgiften skall betalas eller inte.

 

Medlem som inte har betalat årsavgift under två år får anses ha begärt sitt utträde ur föreningen.

 

3 §

Föreningsmedlem får inte uteslutas ur föreningen av annan anledning än att medlemmen har försummat att betala stadgade avgifter till föreningen, motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål eller uppenbarligen skadat föreningens intressen. Beslut om uteslutning fattas av Styrelsen.

 

Fråga om uteslutning får inte avgöras förrän medlemmen fått tillfälle att yttra sig inom viss av Styrelsen angiven tid (minst 14 dagar).

 

I beslut om uteslutning skall skälen härför redovisas samt anges vad den uteslutne skall iaktta vid överklagande av beslutet. Detta skall inom tre dagar från dagen för beslutet avsändas till den uteslutne i betalt brev med posten eller på annat betryggande sätt.

 

Beslut om uteslutning får överklagas av den uteslutne enligt reglerna  i 79 § punkt 1 och 80 § RF:s stadgar.

 

Sedan beslut om uteslutning fått bindande verkan får föreningen inte kräva den uteslutne medlemmen på föreskrivna avgifter.

 

MEDLEM

 

4 §

Medlem

har rätt att delta i föreningens angelägenheter vid möten och andra sammankomster som anordnas av medlemmarna,

 

har rätt till fortlöpande information om föreningens angelägenheter,

 

skall följa föreningens stadgar samt beslut som i vederbörlig ordning  har fattats av organ inom föreningen, 

 

har inte rätt till föreningens behållning eller egendom vid upplösning av föreningen.

 

5 §

Medlem skall betala den årsavgift som bestämts av Årsmötet.

Ständig medlem betalar den engångsavgift som fastställts av Årsmötet.

Hedersmedlem är befriad från avgifter.

Medlemskort får inte utlånas eller överlåtas.

  

6 §

Medlem har rätt att delta i föreningens idrottsliga verksamhet under de former som är vedertagna inom idrottsrörelsen och på samma villkor som gäller för övriga medlemmar.

 

Medlem får inte delta i tävling eller uppvisning utan medgivande av Styrelsen eller, om denna så bestämt, av sektionsstyrelsen. Om tävlingen eller uppvisningen arrangeras utanför Sverige, skall också vederbörande SF ge sitt samtycke.

 

Är arrangören inte ansluten till det SF som är organiserat att omhandha den idrottsgren vilken tävlingen eller uppvisningen gäller, får medlemmen delta endast om detta SF godkänt tävlingen eller uppvisningen.

 

STYRELSEN

 

7 §

Föreningens angelägenheter handhas av Styrelsen. Den skall – inom ramen för RF:s och vederbörande SF:s stadgar – verka för föreningens framåtskridande samt tillvarata medlemmarnas intressen.

 

Det åligger styrelsen särskilt att:

tillse att föreningens bindande regler iakttas;

verkställa av årsmötet fattade beslut;

planera, leda och fördela arbetet inom föreningen;

ansvara för och förvalta föreningens medel; och

förbereda Årsmötet.

 

8 §

Styrelsen består av ordförande och fem till nio övriga ledamöter.

 

9 §

Styrelseledamöter väljs av Årsmötet för en tid som sägs i 22 § bland föreningens röstberättigade medlemmar.

 

Avgår vald styrelseledamot före mandattidens utgång inträder suppleant, vilken enligt den mellan suppleanterna bestämda ordningen står i tur, som styrelseledamot för tiden t o m nästa Årsmöte.

 

Styrelsen utser inom sig vice ordförande och de övriga befattningar som behövs.

 

Styrelsen får kalla enskild person till adjungerad ledamot enligt reglerna i 9 § 2:a st RF:s stadgar.

   

10 §

Föreningens firma tecknas av Styrelsen eller, om Styrelsen så bestämmer, av två styrelseledamöter gemensamt eller av särskilt utsedd person.

 

11 §

Styrelsen sammanträder när ordföranden eller minst halva antalet styrelseledamöter så bestämmer.

 

Styrelsen är beslutsmässig om samtliga ledamöter kallats till sammanträdet och minst hälften av dem är närvarande.

 

Vid sammanträde skall protokoll föras. Avvikande mening skall antecknas i protokollet.

 

Ordföranden är föreningens officiella representant. Ordföranden leder Styrelsens förhandlingar och arbete samt övervakar att såväl föreningens stadgar som övriga för föreningen bindande regler och beslut efterlevs. Har ordföranden förhinder träder vice ordföranden i ordförandens ställe. I övrigt fördelas arbetsuppgifterna bland Styrelsens ledamöter enligt Styrelsens bestämmande.

 

VERKSAMHETS- OCH RÄKENSKAPSÅR mm

 

13 §

Verksamhets- och räkenskapsåret omfattar tiden 1 januari t o m 31 december.

 

Styrelsens arbetsår omfattar tiden från Årsmötet t o m Årsmötet påföljande år.

 

REVISION

 

14 §

Styrelsen skall tillhandahålla revisorerna föreningens räkenskaper, årsmötes- och styrelseprotokoll, medlemsmatrikel och övriga handlingar, som revisorerna önskar ta del av, när helst de så begär, samt när det gäller revision av förvaltningen för det senaste räkenskapsåret, senast en månad före Årsmötet.

 

Revisorerna skall granska Styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret samt till Styrelsen överlämna revisionsberättelse senast 14 dagar före Årsmötet.

 

SEKTIONER

 

15 §

Föreningen har för sin idrottsliga verksamhet erforderliga sektioner till sitt förfogande.

 

Beslut om bildande eller nedläggande av sektion fattas av Årsmötet eller extra möte som sammankallats för prövning av sådan fråga.

 

16 §

Ledningen för varje sektion utövas av en sektionsstyrelse, bestående av en ordförande och minst två övriga ledamöter. Sektionsstyrelse väljs årligen av föreningens Årsmöte bland röstberättigade medlemmar.

Löpande ärenden handläggs av ordföranden och två övriga ledamöter som utses av sektionsstyrelsen.

 

17 §

Styrelsen fastställer, i särskild instruktion eller på annat lämpligt sätt, de befogenheter som sektionsstyrelsen har.

 

18 §

Sektionsstyrelsen upprättar förslag till verksamhetsplan för sektionen att gälla under nästföljande verksamhetsår. Planen inges till Styrelsen för godkännande på tid som denna bestämmer. Styrelsen gör de ändringar som bedöms vara nödvändiga med hänsyn till föreningens skyldigheter i olika hänseenden, föreningens ekonomiska ställning eller den väntade utvecklingen av den idrottsliga verksamheten.

 

MÖTEN

 

Ordinarie möten

 

19 §

Med föreningen hålls Årsmöte senast i mars månad och i övrigt föreningsmöten enligt Årsmötets beslut. Styrelsen bestämmer tidpunkt och plats för möte.

 

Kallelse jämte dagordning för Årsmötet översändes till medlemmarna senast tre veckor före mötet eller kungörs inom samma tid av Styrelsen i Kårenytt samt genom anslag i klubblokalen, hemsidan eller dylikt.

 

Styrelsen skall hålla revisionshandlingarna och revisionsberättelsen tillgänglig för medlemmarna senast en vecka före Årsmötet.

 

20 §

Medlem, som i föreskriven ordning har betalat sina avgifter till föreningen och under året fyller lägst 12 år, samt hedersmedlem, har rösträtt på möte. Denna är personlig och får inte överlåtas på annan.

 

Medlem, som inte har rösträtt, har yttranderätt och förslagsrätt.

  

21 §

Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar, som är närvarande på mötet.

 

22 §

Vid Årsmötet förekommer följande ärenden:

 

 1. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet.
 2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
 3. Fastställande av dagordningen.
 4. Val av ordförande samt sekreterare för mötet.
 5. Val av justeringsmän, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet.
 6. Styrelsens verksamhetsberättelse samt resultat- och balansräkningar för det senaste verksamhetsåret.
 7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste räkenskapsåret.
 8. Fråga om ansvarsfrihet för Styrelsen för den tid revisionen avser.
 9. Fastställande av medlemsavgifter.
 10. Arvoden till Styrelsen.
 11. Fastställande av verksamhets- och ekonomisk plan för det kommande verksamhetsåret.
 12. Val av

a)  föreningens ordförande, tillika Styrelsen ordförande, för en tid av ett år;

b)  halva antalet övriga ledamöter i Styrelsen för en tid av två år, bland vilka sekreterare och kassör utses;

c)  två revisorer jämte suppleant för en tid av ett år, i detta val får inte Styrelsens ledamöter delta;

d)  tre ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall vara sammankallande. Båda könen skall vara representerade;

e)  sektionsordföranden och övriga ledamöter i sektionsstyrelserna för en tid av ett år. Ordförande och övriga ledamöter i skidosektionen väljs på Vårmötet för en tid av ett år för perioden 1 maj – 30 april;

f)   de övriga funktionärer som Styrelsen kan komma att föreslå.

 1. Behandling av förslag, som väckts av Styrelsen eller röstberättigad medlem minst 30 dagar före mötet.

 

Fråga av ekonomisk natur får inte avgöras om den inte finns med på dagordningen för mötet.

 

Extra möte

 

23 §

Styrelsen får kalla föreningens medlemmar till extra möte, om sådant möte behövs.

 

Vidare är Styrelsen skyldig att kalla till extra möte, när revisorerna med angivande av skäl skriftligen så kräver, eller när det för angivet ändamål begärs av minst en tiondel av föreningens röstberättigade medlemmar.

 

Underlåter Styrelsen att inom 14 dagar kalla till möte, får den som krävt mötet kalla till detta.

 

Kallelse jämte dagordning för extra möte översänds senast sju dagar före mötet till medlemmarna eller kungörs inom samma tid i ortspressen samt genom anslag i klubblokalen eller dylikt.

 

Vid extra möte får endast i dagordningen upptaget ärende avgöras.

 

24 §

Om rösträtt på extra möte och om beslutsmässighet vid sådant möte gäller vad som sägs i 20 och 21 §§.

 

BESLUT, OMRÖSTNING

 

25 §

Beslut fattas med acklamation (dvs ja- eller nejrop) eller efter omröstning (votering) om sådan begärs.

 

Med undantag för de i 26 § första stycket nämnda båda fallen avgörs vid omröstning alla frågor genom enkel majoritet (se kommentaren till 8 § i RF:s stadgar).

 

Omröstning sker öppet, dock att val skall ske med slutna sedlar, om röstberättigad medlem så begär.

 

Vid omröstning som ej avser val gäller vid lika röstetal det förslag som biträds av ordföranden vid mötet, om han/hon är röstberättigad. Är han/hon inte röstberättigad avgör lotten. Vid val skall i händelse av lika röstetal lotten avgöra.

 

Beslut bekräftas av klubbslag.

 

STADGEFRÅGOR

 

26 §

Endast Årsmötet får ändra dessa stadgar eller upplösa föreningen. I sådant fall krävs att minst 2/3 av antalet avgivna röster biträder beslutet.

 

27 §

I beslut om upplösning av föreningen skall anges att föreningens tillgångar skall användas till bestämt idrottsfrämjande ändamål. Beslutet, jämte bestyrkta avskrifter av Styrelsens och Årsmötets protokoll i ärendet, samt revisionsberättelse jämte balans- och resultaträkningar, skall omedelbart delges vederbörande SF.

 

Beslut om bildande eller nedläggning av idrottssektion skall översändas till vederbörande SF.

 

Mötet, som utlysts för prövning av sådan fråga, får besluta om bildande eller nedläggning av sektion. I sådant fall behövs endast enkel majoritet för beslutet.

  

28 §

Utöver dessa stadgar gäller RF:s stadgar och övriga föreskrifter och anvisningar samt vederbörande SF:s stadgar, tävlingsreglementen och övriga i vederbörlig ordning utfärdade föreskrifter.

 

Ordföranden och sekreteraren skall tillse att ovannämnda stadgar, föreskrifter och anvisningar finns tillgängliga för medlemmarna.

 

 

 

                                  ---MOTTO---

                                        

     Orientering är          val av väg i okänd mark,

                                     tankens skärpa under kroppslig möda,

                                     snabba beslut under spännande tävling.

    

     Orientering bjuder  dådfylld kamp mot goda kamrater,

                                     ensam strid mot markens hinder,

                                     vilsam växling mot vardagens ävlan.

    

     Orientering skapar  ett gladlynt och frimodigt släkte,

                                     en härdad stam med längtan till äventyr

                                     och dust,

                                     kärlek till naturen -  källan för livslust  

                                     och levnadskraft.

 

Uppdaterad: 20 JAN 2016 15:51 Skribent: Mats Adolfsson

Postadress:
OK Kåre - Orientering
Sjulsarvet 100
79191 Falun

Kontakt:
Tel: 0702175494
E-post: This is a mailto link

Se all info