Hoppa till sidans innehåll

OK Kåres Minnesfond


Stadgar OK Kåres Minnesfond

§ 1        Fondens namn 

Fondens namn skall vara OK Kåres Minnesfond.

  

§ 2        Bakgrund 

OK Kåres Minnesfond har funnits åtminstone sedan 1980-talet. Pengar har satts in i fonden vid de tillfällen de anhöriga, i samband med någons bortgång, har önskat detta.

Ovanstående kan vara ett sätt för fonden att växa även i framtiden. Andra insättningar är också välkomna.

 

§ 3       Avsiktsförklaring/ändamål 

  

Minnesfondens syfte är att utdelning av fondens medel ska komma OK Kåres ungdomar (upp till och med 16 år) till godo. Utdelade medel ska användas till breddinriktade ungdomsaktiviteter som kommer många ungdomar till godo och syftet ska vara att behålla ungdomar i OK Kåre. En enskild aktivitet ska omfatta minst fem ungdomar.

Medel från fonden ska inte användas till riktade insatser till enskilda individer.

 

§ 4       Styrelse 

Fonden förvaltas av OK Kåres ordinarie styrelse.  Pengarna som finns avsatta i fonden och för styrelsen att tillgå och fatta utdelningsbeslut om framgår för tid till annan av senast av årsmötet fastställd resultat- och balansräkning.

 

§ 5       Styrelsens beslutsförhet

Styrelsen är beslutsför avseende utdelningsbeslut ur minnesfonden när minst fyra styrelsemedlemmar är närvarande. Vid lika röstetal har styrelsens ordförande utslagsröst.

 

§ 6       Firmatecknare 

Fonden tecknas av samma firmatecknare som för tid till annan tecknar
OK Kåre.

 

§ 7       Kassaförvaltare 

Fondens medel förvaltas på OK Kåres ordinarie räntebärande konto. Fonden redovisas årligen som en separat post i OK Kåres årsredovisning.

  

§ 8       Revision 

Revision av fondens förvaltning sker av OK Kåres valda revisorer och redovisas på klubbens årsmöte.

 

§ 9       Fondens livslängd

Fonden har inget fastställt slutdatum. Den existerar så länge det finns medel i fonden. Om det inte finns medel i fonden så är den vilande.

 

§ 10      Mottagare av fondmedel

Förslag till nyttjande av fondmedel lämnas skriftligt till styrelsen i OK Kåre. Förslaget ska innehålla beskrivning av aktivitet, samt hur detta främjar fondens syfte, och en kostnadsberäkning för aktiviteten.

Styrelsen i OK Kåre bestämmer om ansökningar ska beviljas och storleken på utdelade medel. Beslut dokumenteras i mötesprotokoll.

Den som har beviljats medel ur fonden ska redovisa användningen av erhållna medel i OK Kåres klubbtidning eller på OK Kåres hemsida eller motsvarande.

 

§ 11      Stadgetolkning mm

Uppstår tvekan om tolkning av dessa stadgar, eller om fall förekommer som inte är förutsatta i stadgarna, hänskjuts frågan till nästkommande årsmöte .

Medlem förbinder sig genom sitt medlemskap i OK Kåre att i fråga om tillämning av dessa stadgar inte väcka talan vid allmän domstol. 

 

§ 12      Stadgeändring     
 
Ändring av stadgarna kräver ett beslut vid ett årsmöte hos OK Kåre med stöd av minst två tredjedelar av de röstberättigade.

 

 

Uppdaterad: 14 NOV 2016 20:36 Skribent: Anne Bader

Postadress:
OK Kåre - Orientering
Sjulsarvet 100
79191 Falun

Kontakt:
Tel: 0702175494
E-post: This is a mailto link

Se all info

SISU_Webb_Banner_170X170_samverkan