Hemsidor i Idrottonline stängs ner 2022-12-31. Läs mer
Hoppa till sidans innehåll

OK P4 - Orientering

Kallelse till OK P 4:s årsmöte 2022.                                                                                             
Plats: Soldathemmet, Pansarvägen 2 Skövde  

Tid: Måndag 4 april kl 18.00 
Klubben bjuder på förtäring. 

Även i år har vi närvarolotteri med fina bokpriser. 

Vill ni i förväg se styrelsens verksamhetsberättelse och årsbokslut för 2021 eller förslag till verksamhetsplan och budget för 2022, så kontakta ordförande Kay Svensson. 

Anmäl gärna deltagande senast 28 mars till Kay Svensson
070 – 7575605 eller This is a mailto link så att vi kan planera förtäringen.  

Varmt välkomna alla OL-vänner! 

OBS: För full rösträtt krävs att årsavgiften betalats. Medlemsavgiften är 100 kr och betalas på plusgiro 490 59 33-0. Glöm inte ange namn.
                                                                                                                                      

Dagordning

1. Mötets öppnande

2. Fastställande av röstlängd för årsmötet

3. Val av mötesordförande och mötessekreterare

4. Val av protokollsjusterare och rösträknare

5. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

6. Fastställande av föredragningslista.

7. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för 2021.

b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för 2021.

8. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verk-

samhets/räkenskapsåret.

9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser (2021).

10. Fastställande av medlemsavgift för år 2023.

11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.

12. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för år 2022.

13. Arvoden till styrelsen.

14. Val av

a) föreningens ordförande för en tid av ett år.

b) två ledamöter i styrelsen för en tid av två år.

c) två suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid

av ett år.

d) två revisorer jämte suppleant för en tid av ett år.

e) tre ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en utses som

sammankallande.

15. Övriga frågor

16. Mötets avslutande

 

Postadress:
OK P4 - Orientering
Kay Svensson, Fredriksbergsvägen 129
54162 Skövde

Kontakt:
Tel: 0500435215
E-post: This is a mailto link...

Se all info