Hoppa till sidans innehåll

Vår policy


Alkohol- och drogpolicy samt jämställdhet- och likabehandlingsplan

Alkohol, tobak och droger
Idrott och föreningsliv hör ej ihop med alkohol och droger. Örkelljunga Gymnastikförening skall vara ett sunt föredöme. Vi bedriver en ideell verksamhet som skall verka för att medlemmarna mår bra och utvecklas både fysiskt och psykiskt. Genom vår ordinarie verksamhet blir medlemmarna delaktiga i en positiv gemenskap som i sig fungerar förebyggande. 

Vuxna inom föreningen skall i alla lägen se sig som förebilder. Föreningen får aldrig förknippas med dåligt uppförande av något slag. Utgångspunkten är att vår förening skall utgöra en trygg miljö. Föräldrar skall med förtroende kunna integrera sina barn i verksamheten. Detta ställer även krav på våra ledare som i sin samvaro med barn och ungdomar måste vara medvetna om sin roll som vuxna förebilder. 

Örkelljunga Gymnastikförening tar ställning mot alla former av droger, det vill säga mot narkotika, dopingpreparat, tobak och alkohol. 

Narkotika och dopingpreparat
Narkotika och dopingpreparat är inte i någon form förenligt med föreningens verksamhet. Allt bruk och hantering av narkotika och dopingpreparat är förbjudet enligt svensk lag. 

Tobak
Ungdomar under 18 år och ledare för dessa, får ej använda tobak inom vår verksamhet. Klubbstugan samt andra lokaler som nyttjas för vår verksamhet skall vara en rökfri miljö. Föreningen skall verka för en tobaksfri miljö. Det handlar inte om att vuxna snusare/rökare skall sluta utan att våra ungdomar inte skall börja. 

Alkohol
Örkelljunga gymnastikförening tillåter inte sina medlemmar under 18 år att nyttja alkohol under föreningens verksamheter under träning. Ledarna skall föregå med gott exempel och avhålla sig från detta i klubbens verksamhet. För seniorer och seniorledare är det mycket viktigt att de ser till att vara goda förebilder vad gäller alkohol. I de fall det kan förekomma alkohol i anslutning till ett evenemang skall samtliga närvarande vara över 18 år eller ha målsmans tillstånd att närvara. Föräldrar är föredömen och därför är det viktigt att de i samband med evenemang där Örkelljunga gymnastikförening representeras uppträder föredömligt i alkoholfrågan. I samband med föreningens evenemang avstår föreningen från försäljning av alkohol till allmänheten. I det fall utskänkning förekommer i samband med ett större arrangemang av evenemangskaraktär skall föreningen vara noga med att ordningskraven uppmärksammas. Med alkohol avses sprit, vin och dryck starkare än 2,25 volymprocent (lättöl och dylikt). 

Handlingsplan
Narkotika och dopingpreparat
Allt bruk och hantering av narkotika och dopingpreparat är förbjudet enligt svensk lag. Om någon medlem befaras använda eller påträffas brukande av narkotika eller dopingpreparat skall föreningens styrelse underrättas. Styrelsen ansvarar för att kontakt tas med vårdnadshavare, polis och/eller sociala myndigheter. 

Tobak och alkohol
I utbildningen för ungdomsinstruktörer ges ledarna redskap att resonera kring tobak- och alkoholens skadeverkningar samt negativa effekter på både hälsa och idrottsliga prestationer. En förebyggande diskussion kring tobak- och alkoholfrågor skall finnas med som ett naturligt inslag i verksamheten med våra ungdomar. Om någon medlem påträffas med att bryta mot alkohol- och tobakpolicyn vid föreningens verksamhet skall föreningens styrelse underrättas. Styrelsen ansvarar för att kontakt tas med vårdnadshavare om det rör sig om en minderårig. Erinran om att följa alkohol- och tobakspolicyn skall ske vid första tillfället. För seniorer som gör upprepade policyöverträdelser skall styrelsen kalla till ett möte med vederbörande. Vid mötet diskuteras föreningens förhållningssätt till alkohol och tobak. Örkelljunga gymnastkförening vill helst förmå medlemmar att bättra sig och ser som absolut sista utväg att utesluta dem. 

Jämställdhet- och likabehandlingsplan
I Örkelljunga gymnastikförening skall alla ha samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter, oavsett kön, etnisk eller religiös tillhörighet, sexuell läggning eller funktionshinder. All verksamhet inom föreningen ska ske utifrån ett medvetet inkluderande jämställdhets- och likabehandlingsperspektiv, med speciellt fokus på: 
- inga skillnader i resurstilldelning mellan könen.
- ingen ska behöva utstå kränkande behandling, trakasserier eller mobbning.
- alla ska kunna vara med, utifrån sina egna förutsättningar.
- att trivsel och kamratskap präglar all vår verksamhet. Ett vårdat språk, att visa hänsyn och respekt är en självklarhet.
- att medlemmars olikheter ses som en tillgång istället för ett hinder.
- att våra tränare och föräldrar/vårdnadshavare till aktiva barn och ungdomar uppmuntras
ingripa om någon blir utsatt for diskriminering, trakasserier eller annan kränkande behandling. 

All barn-och ungdomsverksamhet i Örkelljunga gymnastikförening sker i linje med FN:s konvention om barns rättigheter (Barnkonventionen). Grundtankarna i konventionen är att alla barn har samma rättigheter och värde samt har rätt att uttrycka sin mening och bli respekterat. Varje barn har rätt att få skydd mot övergrepp och utnyttjande samt rätt att få sina grundläggande behov uppfyllda.

Örkelljunga Gymnastikförening
2016-03-01

Uppdaterad: 26 AUG 2018 16:39 Skribent: Susanne Larsson
 

 

I samarbete med:

HÄLSAN

 

öfk

Postadress:
Örkelljunga GF - Gymnastik
Karin Thörnkvist, Skönnavägen 4
28636 Örkelljunga

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
E-post: orkelljungagf@yahoo....

Se all info