Hoppa till sidans innehåll

Föreningens Stadga


Stadgar - Osby Simsällskap

 

§1 Föreningen

§1.1 Osby Simsällskap, stiftat den 30e september 1970 har till ändamål att genom utövning av simidrott av alla slag verka för höjande av medlemmarnas andliga och fysiska fostran för främjande av god kamrat- och idrottsanda.

 

§1.2 Föreningen är medlem i Svenska Simförbundet och därigenom ansluten till Sveriges Riksidrottsförbund (RF).

 

§1.3 Föreningen är religiöst, och partipolitiskt obunden.

 

 

§2 Medlemskap

§2.1 Som medlem räknas den som erlagt medlemsavgift till föreningen, styrelsen kan ifall särskilda skäl föreligger neka en person antagning till föreningen. Medlemskap skall skriftligen godkännas av eventuell förmyndare då en medlem ej är myndig. 

 

Medlem som nekas antagning har tre veckor på sig att överklaga beslutet till Riksidrottsförbundet.

 

§2.2 Medlem som brutit mot stadgan kan uteslutas av styrelsen, slutgiltigt beslut om uteslutande tas upp på följande årsstämma där det beslutas ifall det kvarstår eller hävs. Uteslutande av medlem får vara i högst sex månader, ifall längre tid är till nästa årsstämma skall styrelsen kalla till ett extra årsmöte.

 

§2.3 Medlem skall årligen erlägga en medlemsavgift vilken beslutas av årsstämman.

 

§2.4 Medlemmar får inte utan tillstånd från styrelse, eller av styrelse utsedd representant representera föreningen.

 

§2.5 Utträde ur föreningen skall skriftligen lämnas till styrelsen, när styrelsen mottagit denne räknas personen inte längre som medlem. 

 

§2.6 Styrelsen kan föreslå årsmötet att välja en medlem till Hedersmedlem, denne får tillgång till de förmåner som innefattar medlemmar, men är inte skyldig att betala medlemsavgift. Hedersmedlem har inte rösträtt under årsmötet ifall denne inte har betalat medlemsavgiften.

 

§3 Styrelsen

§3.1 Ett av föreningens styrande organ är styrelsen, denna agerar för att strategiskt verka för föreningens framåtskridande och verka för dess intressen vid de fall där årsmötet inte är för tiden.

 

§3.2 Styrelsen består utav en ordförande, kassör, fyra till sex ledamöter, upp till två utövarrepresentanter samt två suppleanter. Styrelsen utser inom sig själva vice ordförande samt sekreterare.

 

§3.3 Styrelsemöten kallas av ordförande och är beslutsmässigt ifall minst hälften av antalet ledamöter, samt ordförande alternativt vice ordförande är närvarande.

 

§3.4 Vid lika röstetal i omröstning under styrelsemöte har ordförande utslagsröst.

 

§3.5 Styrelsen är gemensamt ansvarig för föreningens räkenskaper, samt förvaltning.

 

§3.6 Styrelsen har mellan årsmöten tolkningsföreträde för denna stadgar.

 

§3.7 Styrelsen kan kalla medlem till Ständig Ledamot, vilket förlänger dess medlemsförmåner till att alltid få delta med yttrande, förslag dock ej rösträtt på föreningens styrelsemöten.

 

 

§4 Sektioner

§4.1 Styrelsen kan utse sektioner för att ta hand om angelägenheter vilka styrelsen inte finner bör ligga på dess bord. Dessa sektioner har av styrelsen mandat att utföra det vad dess av styrelsen antaget styrdokument för sektionen.

 

§4.2 Varje sektion ska inom sig ha en ordförande vilken representerar sektionen och håller styrelsen informerad om vad som försiggår inom sektionen.

 

 

§5 Årsmöte

§5.1 Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ, ordinarie årsmöte inom föreningen ska hållas tidigast 1 Januari, och senast 31 Mars. Extra årsmöten hålls när det anses behövas.

 

§5.2 På årsmöte har alla medlemmar vilka erlagt medlemsavgift för föregående år röst-, förslag-, samt yttranderätt. Rösträtten får ej utövas med fullmakt.

 

§5.3 Kallelse för ordinarie eller extra årsmöte skall vara medlemmar till handa senast fyra veckor före mötet. Vid extra årsmöte skall punkter vilka ämnas tas upp på mötet finnas med i kallelsen.

 

§5.4 Handlingar inför årsmötet skall vara medlemmar till handa senast två veckor innan mötet. Med handlingar avses: Förslag på dagordning, ekonomisk samt verksamhetsberättelse, förslag på verksamhetsplan samt valberedningens förslag för ny styrelse, samt revisionsberättelse. Till handlingarna skall även föreningens stadga bifogas.

 

§5.5 Vid ordinarie årsmöte ska följande ärenden tas upp i dagordningen

 1. Mötets öppnande
 2. Fråga om mötets behörighet
 3. Val av Ordförande och Sekreterare
 4. Val av två personer att justera protokollet.
 5. Berättelser från föregående år: Verksamhetsberättelse, Ekonomisk berättelse, Revisionsberättelse.
 6. Fråga om ansvarsfrihet för avgående styrelse.
 7. Stadgemässiga val:
  1. Val av ordförande, för en tid av ett år.
  2. Val av kassör, för en tid av två år.
  3. Val av utövarrepresentanter för en tid av ett år.
  4. Val av halva antalet styrelseledamöter för en tid av två år.
  5. val av suppleanter för en tid av ett år.
  6. val av revisorer samt för dessa personliga ersättare för en tid av ett år.
  7. val av en valberedning för en tid av ett år.
 8. Fastställande av medlemsavgift.
 9. Motioner, som motion räknas fråga vilken inkommit från medlem till styrelsen senast tre veckor innan mötet.
 10. Mötets avslutande

 

§5.6 Fråga om upplösande av föreningen måste inkomma till styrelsen senast två månader innan årsmötet, det måste även stå med i kallelsen att denna fråga ämnas diskuteras. Vid upplösande av föreningen skall föreningens skulder betalas, och övriga tillgångar behandlas efter vad sista årsmötet beslutar göra med dessa.

 

Vid upplösande av förening så utses en styrelse vilka under sex månader förvaltar och ser till att föreningen upplöses korrekt samt ser till att alla medlemmar blir korrekt informerade om upplösningen.

 

§5.7 Beslut fattas med acklamation eller om det behövs med öppen- eller sluten votering. Beslut fattas med enkel majoritet.

 

§5.8 Beslut som berör stadgeändring fattas med två tredjedelars majoritet.

 

§5.9 Alla beslut bekräftas med klubbslag. En kontroll över hur många som är emot ett förslag skall genomföras innan bekräftelse av beslut.

 

§5.10 Stadgeändringar som berör: §1.1, §1.2, §1.3, §5.6 samt §5.8 skall bekräftas av två på varandra ordinarie årsmöten.

 

§5.11 Stadgeändring som berör: §5.6 Kräver ett enhälligt årsmöte. Ifall minst 5 medlemmar går emot förslaget inom två veckor från årsmötet så går det inte igenom.

 

§5.12 Valbarhet till förtroendeposter är medlemmar i föreningen, arbetstagare till föreningen får inte väljas till förtroendeposter.

 

§5.13 För att kalla till extra årsmöte krävs godkännande från styrelse, revisor eller 50% av medlemmarna.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§6 Verksamhet- och räkenskapsår samt revision

§6.1 Verksamhetsåret omfattar tiden mellan ordinarie årsmöten.

 

§6.2 Räkenskapsåret omfattar tiden 1 januari till 31 december.

 

§6.3 Det åligger revisorerna att granska styrelsens förvaltning samt räkenskaper under det sistförflutna räkenskapsåret. Samt att till styrelsen lämna revisionsberättelse senast tre veckor innan årsmötet.

 

§6.4 Det åligger styrelsen att senast sex veckor innan årsmötet givit revisorerna föreningens räkenskaper.

 

§7 Utöver dessa stadga gäller de stadga och regler som Riksidrottsförbundet, Svenska Simförbundet, Skånesim och Svea Rikeslag har.

Uppdaterad: 19 FEB 2013 11:55 Skribent: Oliver Sundström

 

Guldsponsorer

 

ica-logo

Sponsorer

 

lansforsakringar

 

7_Osby-Byggmaterial_95px_ny

 

handelsbankenloggo

 

lovens

 

Postadress:
Osby SS - Simidrott
Regina Bendz, Idrottsgatan 66
28334 Osby

Besöksadress:
Skeingevägen 19
28332 Osby

Kontakt:
Tel: 0760229105
E-post: kansli@osbysimsallsk...

Se all info