Hoppa till sidans innehåll

Stadgar Ösmo GIF HK


STADGAR

FÖR

HANDBOLLSKLUBBEN

INOM

IDROTTSALLIANSEN

ÖSMO GYMNASTIK

OCH

IDROTTSFÖRENING

 

 

ÖSMO GIF:s HANDBOLLSKLUBB

BILDAD DEN 1 SEPTEMBER 1971

 

 

STADGAR

 

ANTAGNA DEN 27 MARS 1991 SAMT REVIDERADE DEN 7 JUNI 2004 OCH DEN 26 APRIL 2006

 

KLUBBEN VAR TIDIGARE EN SEKTION INOM ÖSMO GIF

 

 STADGAR

FÖR

ÖSMO GYMNASTK- OCH IDROTTSFÖRENING:s HANBOLLS KLUBB 

OMBILDAD FRÅN

ÖSMO GYMNASTK- IDROTTSFÖRENING

STIFTAD DEN 15 DECEMBER 1935.

 

IDROTTENS MÅL OCH INRIKTNING

 

DEFINITION

Idrott är fysisk aktivitet som människor utför för att få motion och rekreation eller uppnå tävlingsresultat.

 

MÅL OCH INRIKTNING

Idrotten skall inriktas på att utveckla individen positivt i såväl fysiskt och psykiskt som socialt och kulturellt avseende. Idrott skall utformas och organiseras så, att den i någon form blir tillgänglig för alla och kan ge varje utövare tillfredställelse med hänsyn till vars och ens värderingar.

Idrott skall organiseras enligt demokratiska principer, varvid individuellt inflytande och ansvartagande eftersträvas i gemensamma angelägenheter. Idrott skall verka som internationellt kontaktmedel och respektera alla människors lika värde.

ÄNDAMÅL

ÖSMO GIF:s handbollsklubb har som ändamål att verka i enlighet med idrottens mål och inriktning. 

ÖSMO GIF:s handbollsklubb, i allmänna former kallad ÖSMO GIF HK, som är en självständig ideell klubb, skall inom ramen för dessa stadgar och IA ÖSMO GIF:s stadgar bedriva handboll.

 

HEMORT

ÖSMO GIF:s handbollsklubb har sin hemort i Nynäshamns kommun.

 

MEDLEMSKAP

§ 1

Medlem intages i klubben efter erlagd årsavgift, om sådan avgift har fastställts av årsmötet.

Genom beslut av årsmötet får person på förslag av styrelsen kallas till ständig medlem eller hedersmedlem i klubben.

Om rätt att kalla enskild person till hedersledamot eller ständig ledamot av styrelsen gäller vad som sägs i § RF:s stadgar.

§ 2

Har medlem inte beaktat föreskriven avgift till klubben, bestämmer styrelsen om avgiften skall betalas eller inte.

§ 3

Medlem får inte uteslutas av annan anledning än att medlemmen har försummat att betala avgifter till klubben, motarbetat dess verksamhet eller ändamål, brutit mot klubbens stadgar eller annars uppenbarligen har skadat klubbens intressen. Beslut om uteslutning fattas av styrelsen.

Fråga om uteslutning inte får avgöras, förrän medlemmen har fått tillfälle att yttra sig inom tre veckor.

I beslut om uteslutning skall skälen härför redovisas samt anges vad den uteslutne skall göra, om han vill överklaga beslutet (se kap 13 RF:s stadgar). Beslutet skall inom tre dagar från dagen för beslutet avsändas till den uteslutne i betalt brev med posten eller på annat betryggande sätt.

Beslut om uteslutning får överklagas enligt reglerna i § 79 punkt 1 och § 80 i RF:s stadgar.

Sedan beslut om uteslutning har fått bindande verkan, får klubben inte kräva den uteslutne medlemmen på avgifter.

ORGANISATION

§ 4

ÖSMO GIF:s handbollsklubbs verksamhet utövas genom följande organ; årsmötet, extra årsmöte, medlemsmöte och styrelse.

 

STYRELSE

§ 5

Ösmo GIF:s handbollsklubbs angelägenheter handhas av styrelsen, som är högsta organ när inte årsmöte hålls.

Det åligger styrelsen att:

* Tillse att stadgarna efterlevs.

* Verkställa av årsmötet fattade beslut.

* Planera och leda arbetet i klubben.

* Ansvara för och förvalta klubbens medel.

* Förbereda klubbmöte.

§ 6

Styrelsen, som är klubbens högsta organ när möte inte hålls, består av ordförande och minst två övriga ledamöter. Styrelsen utser bland sina ledamöter, erforderliga funktionärer såsom sekreterare och kassör.

§ 7

Ordförande och ledamöter väljs för en tid som sägs i § 15.

Styrelsen får kalla enskild person till adjungerad ledamot av styrelsen. Sådan ledamot har yttrande- och förslagsrätt men inte rösträtt. Denne får utses till befattning inom styrelsen.

§ 8

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordförande eller när styrelsen har beslutat härom eller på begäran av minst två ledamöter ur styrelsen.

Vid sammanträde skall efter vederbörlig kallelse minst hälften av ledamöterna vara närvarande för att styrelsen skall vara beslutsmässig. För att beslut krävs att minst hälften av ledamöterna är eniga om beslutet. Röstning får inte ske genom fullmakt. Avvikande mening skall antecknas i protokollet.

Om ordförande anser det vara nödvändigt, får brådskande ärende avgöras genom skriftlig omröstning eller vid telefonsammanträde.

§ 9

ÖSMO GIF:s handbollsklubbs firma tecknas av ordförande och kassör var för sig.

 

§ 10

Ordförande är klubbens officiella representant. Ordförande leder styrelsens förhandlingar och arbete samt övervakar att såväl klubbens stadgar som övriga för klubben bindande regler och beslut efterlevs och verkställs. Har ordförande förhinder träder annan ledamot in i ordförandes ställe. I övrigt fördelas arbetsuppgifterna bland styrelsens ledamöter enligt styrelsens bestämmande.

Sekreteraren har att:

* Förbereda styrelsens sammanträden och klubbens möten tillsammans med ordförande.

* Föra protokoll över styrelsens sammanträden.

* Registrera och förvara skrivelser.

* Om ordförande inte bestämmer annat, underteckna utgående skrivelser och förvara kopior av dessa.

* Årligen upprätta förslag till verksamhetsberättelse.

 

Kassören har att:

* Se till att medlemmarna betalar förskrivna avgifter.

* Se till att klubben söker de bidrag från stat, kommun och idrottsorganisationer m fl. som finns att få.

* Driva in fodringar och verkställa utbetalningar för klubben samt se till att det finns verifikationer över dessa.

* Svar för klubbens bokföring vilket innebär skyldighet att föra kassabok över klubbens räkenskaper.

* I förekommande fall lämna särskild uppgift, upprätta deklaration samt lämna arbetsgivare- respektive kontrolluppgifter tillsammans med ordförande.

* Se till att klubben betalar de skatter och avgifter som kan vara aktuella för klubben.

* Föra medlemsmatrikel och inventarieförteckning, i vilken också av klubbens förvärvade priser införs.

* I den mån varken RF:s samlingsförsäkring eller vederbörande SF:s försäkringar är tillräckliga, enligt beslut av styrelsen, tillse att såväl klubbens medlemmar i klubbens verksamhet är försäkrade enligt SHF:s stadgar och föreskrifter samt klubbens idrottsmateriel, priser och övriga tillhörigheter är försäkrade till betryggande belopp.

* Utarbeta underlaget för budget tillsammans med ordförande.

VERKSAMHETS- OCH RÄKENSKAPSÅR

§ 11

ÖSMO GIF:s handbollsklubbs verksamhets- och räkenskapsår omfattar tiden 1 maj – 30 april.

Arbetsåret omfattar tiden från årsmötet till och med årsmötet det närmast påföljande året.

REVISION

§ 12

ÖSMO GIF:s handbollsklubbs förvaltning och räkenskaper revideras av en revisor eller revisorersättare, som har utsetts av årsmötet.

Styrelsens räkenskaper och övriga handlingar lämnas till revisorn eller revisorersättare senast tre veckor före årsmötet. Handlingarna skall efter verkställd revision jämte revisionsberättelsen vara styrelsen tillhand senast två veckor före årsmötet.

Styrelsen skall dessutom tillhandahålla revisorn eller revisorersättaren klubben mötes- och styrelseprotokoll, medlemsmatrikel och övriga handlingar som revisorn eller revisorersättaren önskar ta del av.

MÖTEN

§ 13

Årsmöte och extra årsmöte är ÖSMO GIF:s handbollsklubbs högsta beslutande organ. Årsmötet består av de medlemmar som är närvarande på mötet.

Årsmötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar, som efter kallelse i vederbörlig ordning deltar i mötets beslut.

Rösträtt har den som i vederbörlig ordning har betalt sina avgifter till klubben. Dessutom har hedersmedlem rösträtt.

Röstberättigad medlem har en röst. Rösträtten får inte överlåtas på annan.

Yttrande- och förslagsrätt på årsmötet har röstberättigade medlemmarna och revisor, revisorersättare och motionär i vad avser egen motion.

Ledamot av styrelsen har inte rösträtt i ärende om ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning, vid val av revisor, revisorersättare eller annars vid avgörande av fråga för vilken ledamoten är ansvarig.

§ 14

Årsmötet äger rum årligen i maj månad på tid och plats som styrelsen bestämmer.

Kallelse till årsmöte skall ske senast fyra veckor för mötet.

Styrelsen skall hålla redovisningshandlingar och revisionsberättelsen tillgänglig för medlemmarna senast en vecka före årsmötet.

 

§ 15

Vid årsmötet skall följande ärenden förekomma:

1. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet.

2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

3. Fastställande av dagordningen.

4. Val av ordförande samt sekreterare för mötet.

5. Val av två personer att jämte ordförande justera mötets protokoll, tillika rösträknare.

6. Behandling av styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelse.

7. Revisorernas berättelse.

8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

9. Beslut om årsavgift.

10. Val av antal ledamöter till styrelsen.

11. Val av ordförande för styrelsen för en tid av ett år.

12. Val av styrelseledamöter för en tid av två år.

13. Val av revisor och en revisorersättare för en tid av ett år.

14. Behandling av ärenden som styrelsen har hänskjutit till årsmötet.

15. Behandling av motioner som senast tre veckor före årsmötet har inkommit till styrelsen från medlem i klubben.

16. Övriga ärenden.

Fråga om ekonomisk natur får ej avgöras om den ej finns med på dagordningen för mötet.

§ 16

Styrelsen får kalla till extra årsmöte.

Styrelsen är skyldig att kalla till extra årsmöte, när revisorerna med angivande av skäl så begär, eller när det för angivet ändamål begärs av minst 1/10 av klubbens röstberättigade medlemmar. Om styrelsen då inte kallar till mötet, får de som har begärt mötet kalla till detta.

Kallelse jämte dagordning för extra årsmöte översänds senast sju dagar före mötet.

Vid extra årsmöte får endast i dagordningen upptaget ärende avgöras.

BESLUT

§ 17

Med undantag för ärenden som anges i § 20 och § 21 avgörs alla ärenden vid omröstning med enkel majoritet. Omröstning sker öppet, dock att val skall ske med slutna sedlar om röstberättigad så begär.

Vid omröstning, som inte avser val, gäller vid lika röstetal det förslag som biträds av ordföranden, om han är röstberättigad. Är han ej röstberättigad, avgör lotten.

Se vidare kommentarer under § 8 RF:s stadgar.

 

STADEFRÅGOR

§ 18

Uppstår tvekan om den riktiga tolkningen av dessa regler eller om fall uppstår, som inte är förutsett i dessa stadgar hänskjuts frågan till nästkommande årsmöte eller avgörs i trängande fall av klubbens styrelse.

§ 19

Endast årsmötet får ändra dessa stadgar eller upplösa klubben.

För ändring av klubbens stadgar, krävs beslut av årsmötet med minst 2/3 av antalet avgivna röster.

Stadgeändring träder i kraft först efter godkännande av IA ÖSMO GIF:s styrelse.

§ 20

För upplösning av ÖSMO GIF handbollsklubb krävs beslut härom med minst 2/3 av antalet avgivna röster vid två på varandra följande årsmöten, med minst ett års mellanrum.

I beslut om upplösning skall anges att tillgångarna skall användas för bestämt idrottsfrämjande ändamål. Beslut jämte bestyrkta avskrifter av styrelsen och årsmötets protokoll i ärendet, revisonsberättelse samt balans- och resultaträkningar skall omedelbart delges IA ÖSMO GIF och Svenska handbollsförbundet.

§ 21

Utöver dessa stadgar gäller IA ÖSMO GIF:s stadgar, RF:s stadgar och övriga förskrifter och anvisningar samt Svenska Handbollsförbundets stadgar, tävlingsreglementen och övriga i vederbörlig ordning utfärdade föreskrifter.

Ordförande och sekreterare skall tillse att ovan nämnda stadgar, föreskrifter och anvisningar finns tillgängliga för medlemmarna.

Det finns inget album kopplat till denna sida.

Postadress:
Ösmo GIF HK - Handboll
Tärnvägen 6
14834 Ösmo

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
E-post: This is a mailto link

Se all info