Hoppa till sidans innehåll

Policy


Österhaninge IF är en ideell idrottsförening som bedriver idrotten friidrott. Vi har inga anställda eller avlönade tränare och det som binder samman oss medlemmar i ÖIF är intresset för friidrott. För att driva och utveckla ÖIF är det nödvändigt att vi medlemmar aktiverar oss i verksamheten på olika nivåer från träning till styrelsearbete.

 

”Idrotten måste vara klokt organiserad. Utan organisation och målmedveten, osjälvisk ledning komma vi ingen vart. Men organisationen är till för idrottens skull , aldrig tvärt om.

Citat från en fd ordförande i Riksidrottsförbundet.

 

Alla medlemmar i ÖIF förbinder sig att följa föreningens stadgar, regler och policys.

Exempelvis:

 • Följa regelverket runt tävlingsverksamheten
 • Veta vilket ansvar respektive roll i föreningen innebär
 • Betala av föreningen bestämda avgifter i tid
 • Ställa upp som funktionärer vid ÖIFs arrangemang
 • Följa riktlinjerna för Alkohol/drog och nikotin
 • Känna till och följa idrottens dopingregler

 

Olika roller i föreningen

 

Styrelsens roll

 

Det åligger styrelsen särskilt att

 • tillse att för föreningens gällande lagar och bindande regler iakttas
 • verkställa av årsmötet fattade beslut
 • planera, leda och fördela arbetet inom föreningen
 • ansvara för och förvalta föreningens medel
 • tillställa revisorerna räkenskaper m m
 • förbereda årsmöte

 

 

Ledarens roll

 

Som ledare erbjuds du den utbildning som ditt uppdrag kräver. Utbildningen är kostnadsfri för dig som är ledare.

Som ledare i ÖIF tänker du på att:
~ vara ett föredöme
~ ställa upp på de arrangemang som ÖIF arrangerar
~ ge information till aktiva och föräldrar
~ anpassa träningen efter den aktives nivå
~ ha en positiv inställning till funktionärer och medtävlare

~ vara lojal mot föreningen

~ delta på ledarmöten

 

 

Den aktives roll

 

Som aktiv i ÖIF ställer du upp på att:

~ vara en god kamrat

~ lyssna och följa ledares instruktioner

~ följa ”fair play”- reglerna:

 • respektera klubbkamrater och medtävlare
 • vi tävlar med övriga deltagare och mot våra tidigare resultat.
 • respektera funktionärer och deras beslut
 • ha ett gott uppträdande, på och utanför idrottsplatsen

 

 

Föräldrarnas roll

 

För att bedriva en väl fungerande ungdomsverksamhet är föräldrarnas stöd en förutsättning. Det är viktigt att de aktiva får sätta sina egna mål med sitt idrottande och inte försöka leva upp till föräldrarnas mål. Rollen som förälder är att stötta, trösta och uppmuntra. Även föräldrar representerar ÖIF och ska föregå med gott exempel. Det är viktigt att vi respekterar rollfördelningen ledare/föräldrar. 

 

Österhaninge IFs Policy mot sexuella övergrepp

 

 Allt arbete i Österhaninge IF vilar på den värdegrund som beskrivs i ”Idrotten vill” från Riksidrottsförbundet. 

 

Huvudfokus i Österhaninge IFs arbete mot sexuella övergrepp är det förebyggande arbetet.

 

  För att ingen i föreningen skall drabbas av sexuella övergrepp kommer följande punkter att följas:  

 • Föreningen skall återkommande ta upp ämnet med tränare och ledare. 
 • Enligt § 36 i stadgarna skall en person som har anställning, ett uppdrag eller en praktiktjänstgöring inom föreningens verksamhet visa upp ett begränsat utdrag ur belastningsregistret, om arbetet innebär direkt och regelbunden kontakt med barn/ungdomar (upp till 18 år). 
 • Ett ”begränsat utdrag, sexual/våldsbrott” ur belastningsregistret skall alla ledare* över 18 år visa upp för en av tränarna utsedd person och vice ordförande samtidigt. Om någon önskar kan klubbens ordförande ersätta en av de två tidigare nämnda. För nya tränare skall det genomföras så snart det är möjligt dock senast 1 månad efter att träningsgruppen startat sin verksamhet. Vice ordförande ansvarar för att dokumentera vilka som visat upp registerutdraget och rapporterar på styrelsemöten hur många av klubbens ledare som visat upp registerutdraget. 
 • Föreningen skall aktivt arbeta för att inte försätta någon i ÖIF i situationer som kan missuppfattas eller utnyttjas. 
 • Alla i föreningen skall uppmärksamma när osunda relationer/situationer uppstår och verka för ett klimat där det är naturligt att ta upp dessa på en gång innan något händer.  

När det finns uppgifter om att övergrepp har skett skall föreningen agera på följande sätt.  

Snabbhet 

När det finns uppgifter om eller någon misstänker att ett sexuellt övergrepp har förekommit ska de som fått kännedom om händelsen skyndsamt ta upp den akuta situationen med någon i styrelsen. 

- Rykten skall omedelbart undersökas 

- Händelse som misstänks vara ett brott skall omedelbart polisanmälas 

Skydd av den utsatte 

Det viktigaste i den akuta situationen är den utsattes situation, dess fysiska och psykiska skydd och hälsa. Om det rör barn/ungdom är föräldrakontakt viktigt, om inte förövaren misstänks finnas inom familjen.  

 

Råd om den utsatte tar kontakt 

 • Börja med att lyssna noggrant utan att värdera 
 • Ställ öppna frågor och prata så att den utsatte förstår 

Österhaninge IFs Policy mot sexuella övergrepp uppdaterad 20140507 

 • Undvik kroppskontakt 
 • Avsluta med att ta bollen och lyft ansvaret från den utsatte  

Inhämta information 

Det är inte säkert att den utsatta klarar av att berätta, den utpekade förövaren kan också vara en populär och omtyckt person och/eller någon med en central funktion i föreningen. Därför är det viktigt att den som får kännedom om händelsen överväger vart hon/han lämpligen vänder sig. Ordförande har det yttersta ansvaret men man kan även vända sig till annan person i föreningen som man har förtroende för. Det är viktigt att inhämta tillräckligt med information för att kunna göra en bedömning av vilka åtgärder som skyndsamt måste vidtas. Det är också viktigt med observationer och dokumentation då detta kan komma att bli bevis eller som vittnesuppgifter längre fram i en eventuell rättsprocess.  

Bedömning 

 De ansvariga som tagit tag i situationen ska beakta såväl ansvarstagande som diskretion. Utifrån en bedömning av de uppgifter som dittills kommit fram finns ett antal frågor att överväga: 

 • Behöver den utsatta omedelbart stöd och/eller vård? 
 • Kan händelsen vara av brottslig karaktär och ska därför polisanmälas? 
 • Ska den utpekade förövaren tillfälligt avstängas från ÖIF tills frågan är utredd?

 En viktig princip är att den utsatte inte ska behöva lämna verksamheten för att den utpekade förövaren är kvar.  

Kommunikation till berörda 

Beroende på händelsens art, och hur snabbt olika uppgifter om den sprids ut i olika delar av föreningen, är det viktigt att styrelsen överväger vilken information som skall lämnas ut till vilka och på vilket sätt den skall lämnas ut.  

Suspendering av uppdrag eller uteslutning inom ÖIF 

Att vara ledare och/eller tränare är ingen rättighet utan ett förtroendeuppdrag. Styrelsen har rätt att omedelbart belägga en misstänkt med timeout. Uteslutning ur ÖIF hanteras enligt §12 i föreningens stadgar.  

Uppföljning 

 Om ett sexuellt övergrepp har skett skall föreningen använda de nätverk som finns inom Haninge kommun. Socialtjänsten i kommunen skall kontaktas av styrelsen.  

ÖIF målsättning är att om ett sexuellt övergrepp har skett eller misstänkts ha skett skall alla i föreningen känna det naturligt att ta upp det med ansvariga i föreningen. Dessutom finns ett antal ideella organisationer som man kan vända sig till, t ex:  

BRIS – Barnens Rätt I Samhället som nås på telefon - 116 111 för barn och 077-150 50 50 för vuxna  

Rädda Barnens centrum för barn och ungdomar i kris

som nås på telefon 08-698 90 00   

 

Funktionärspolicy - Österhaninge IF

 

I vår verksamhet i Österhaninge IF ingår att årligen genomföra några arrangemang som förutsätter funktionärsinsatser av medlemmar eller föräldrar till en yngre aktiv medlem i Österhaninge IF. Funktionärsskapet är obligatoriskt då klubben är helt beroende av att kunna anordna egna tävlingar då detta är vår huvudsakliga inkomstkälla för att finansiera vår träning samt våra aktivas tävlingsavgifter m m.

 

 

 

Allas insats är lika viktig

 

Alla behövs! Likväl som det behövs en tävlingsledare så behövs det hjälp med cafeterian och krattning av längdhoppsgropen. De flesta av funktionärsuppgifterna kräver inga friidrottsförkunskaper eller att behöva ta några tävlingsbeslut. Ju fler vi är som ställer upp desto lättare blir bördan på var och en vid tävlingarna. Dessutom har vi väldigt kul ihop när vi är funktionärer och lär oss saker tillsammans.

 

 

 

Arbetsinsats

 

Genomförandet av våra arrangemang gör att vi slipper andra åtaganden som korv- kakförsäljning etc. och att vi kan hålla tränings- och medlemsavgifter på en låg nivå.

 

För att vi ska kunna anordna våra arrangemang behöver ni anmäla er till minst 3 arbetspass förutom Haninge Open som är obligatorisk. Som medlem eller förälder till en/flera aktiva i Österhaninge IF har ni möjlighet att själva välja vilka arbetspass ni önskar. Har ni inte gjort ett aktivt val innan den 23/4 2017 kommer klubben att tilldela er ett eller flera arbetspass.

 

 

 

Våra arrangemang

 

På vår hemsida finns information om våra årligen återkommande arrangemang.

 

Boka in dessa datum i er kalender!

 

 

 

Anmälan

 

Anmälan som funktionär görs via vår hemsida (avsnitt Funktionärsinfo) där man kan gå in och anmäla sig till de arrangemang som passar bäst. Har du inte anmält dig innan 23/4 2017 kommer klubben att sammanställa ett funktionärsschema där ni istället blir tilldelade uppgifter.

 

 

 

Om man inte kan ställa upp

 

Kan man inte ställa upp som funktionär den dag/tid man har valt/fått tilldelad så är det ens eget ansvar att hitta någon ersättare och meddela detta till This is a mailto link

 

 

 

Information inför arrangemang

 

I god tid (senast en vecka innan) innan respektive arrangemang kommer det skickas ut information om vilken uppgift man har, vilka tider som gäller osv. Vi vill då att ni bekräftar att ni mottagit informationen.

 

 

 

* Definitionen av ledare i Österhaninge IF är tränare, styrelseledamot eller annan person med förtroendeuppdrag i föreningen, t ex klädansvariga. 

Länna Sport

 

 

 

 

 

Ange alt-text här.

 

 

 

Ange alt-text här.

 

 

Ange alt-text här.

 

 

Ange alt-text här.

 

 

Postadress:
Österhaninge IF - Friidrott
Box 2
13621 Haninge

Kontakt:
Tel: 087777504
E-post: This is a mailto link

Se all info