Hoppa till sidans innehåll

Värdegrund


Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling

 

INLEDNING

Ridklubben Sandgärdans verksamhet är uppbyggd på ideell bas och arbetar för gemenskap, kamratskap och social fostran. 

För oss är det viktigt att våra barn och ungdomar utvecklas i sitt idrottande och andra intressen.

Hur vi vuxna och personalen agerar mot våra barn och ungdomar är viktigt i denna utveckling. 

Ett led i detta arbete är att ha en policy för föreningens gemensamma regler som fungerar som riktlinjer och stöd för våra medlemmar.

VISION

RKS vill att elever och medarbetare ska trivas och må bra. Ingen ska känna sig diskriminerad, trakasserad eller känna sig utsatt för 

kränkande behandling. Vi vill att alla på ridskolan ska känna sig välkomna, trygga och sedda. Det ska vara trevligt och roligt att vara på 

Ridklubben Sandgärdan Sikeå.

Planen ska vara väl känd bland, personal, medlemmar, elever och föräldrar och ska tillämpas i hela vår verksamhet.

MÅLSÄTTNING

Alla medarbetare, förtroendevalda och medlemmarna har ett gemensamt ansvar för att motverka mobbning, trakasserier och 

annan kränkande särbehandling. De vuxna på anläggningen har ett särskilt ansvar att hindra mobbning. 

Upplever du dig kränkt eller mobbad ska du berätta detta för styrelsen som agerar i sakfrågan.

RKS arbetar aktivt för att förebygga och motverka alla former av kränkning. Personal/ledare ska ha kunskaper 

att upptäcka mobbning tidigt och kunna agera på lämpligt sätt.

I RKS är vi alla överrens om att kränkningar, mobbning, fördomar och förolämpningar inte är tillåtna.

 • Alla ska behandlas likvärdigt, med hänsyn tagen till människors olika förmågor.
 • Elever och personal ska mötas med respekt och tillit.  
 • Alla elever, människor och hästar, ska känna sig trygga och respekterade.
 • Alla har rätt att få vara med och känna gemenskap.
 • Ingen ska behöva vara rädd för att komma till RKS.
 • Alla Hästar ska behandlas likvärdigt utifrån varje hästs behov.
 • Ingen ska bli illa behandlad på RKS.

 

Elever med olika bakgrund möts på ridskolan och har olika erfarenhet, social mognad och förutsättningar. 

Eleverna får ej missgynnas genom särbehandling på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion, sexuell läggning eller funktionshinder. 

Ridskolan skall möta och utveckla alla elever utifrån de 7 diskrimineringsgrunderna.

 

 • Kön – Vi arbetar aktivt för att öka elevernas genusperspektiv.
 • Etnisk tillhörighet – Vi arbetar för att alla människor accepteras, oavsett etnisk tillhörighet.
 • Könsöverskridande identitet eller uttryck. – Vi arbetar för att alla har rätt att uttrycka sin identitet.
 • Religion och annan trosuppfattning - Vi arbetar vi för att alla religioner är välkomna och vi har stor förståelse för människor 
 • med olika trosuppfattningar.
 • Sexuell läggning –Vi arbetar för förståelse för olika sexuella läggningar.
 • Funktionshinder - Vi arbetar för förståelse för människor med olika funktionshinder, både synliga och icke synliga.
 • Ålder - Vi arbetar för att det inte ska finnas någon åldersdiskriminering.

 

 

ATT UPPTÄCKA DISKRIMINERING, TRAKASSERIER OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

 

All personal/ledare som misstänker att det förekommer eller bevittnar någon form av konflikt eller kränkande behandling är skyldig 

att ingripa och meddela händelsen till styrelsen som dokumenterar händelsen.

Ridlärarna ska ha en kontinuerlig dialog med eleverna, och följa upp tecken som kan tyda på kränkningar, trakasserier mm.

 

ATT UTREDA DISKRIMINERING, TRAKASSERIER OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

 

Om någon på RKS får kännedom om att en elev, är utsatt för kränkningar, diskriminering eller trakasserier, genom eleven själv, 

föräldrar, personal eller annan elev, så ska de ta kontakt med någon ridlärare eller styrelsemedlem..

 

Styrelsen ska omedelbart agera för att visa att sådant beteende inte accepteras. Arbetet ska påbörjas genast och kartläggning 

skall dokumenteras och utvärderas för att förhindra att kränkningarna upprepas.

 

Om en elev vid enstaka händelser uppträder olämpligt skall personal/ledare uppmana eleven att ändra sitt uppförande. 

Om detta inte hjälper skall personal/ledare kontakta elevens vårdnadshavare.

 

Även vid allvarlig och/eller upprepad kränkning gäller omedelbar tillsägelse. Dokumentation lämnas till styrelsen. 

Om kränkningen är av den grad att ett allvarligt samtal behövs, ansvarar berörd ridlärare för att dessa kommer till stånd. 

I möjligaste mån är man två vuxna i dessa samtal.

 

ATT ÅTGÄRDA DISKRIMINERING, TRAKASSERIER OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

 

Det första som måste ske när någon på RKS fått kännedom om att en elev/medlem är utsatt för trakasserier 

eller annan kränkande behandling är att få kränkningen att upphöra genom att:

 • Omedelbar tillsägelse från kamrat eller personal/ledare.
 • Samtal med berörda.
 • Finna en lösning som alla inblandade kan acceptera.
 • Följ upp med inblandade efter rimlig tid om lösningen fungerar.
 • Kontakt med föräldrar.

Om detta inte fungerar, så går vi vidare med:

 • Koppla in styrelsen.
 • Möte mellan elev, förälder, styrelsen, personal för samtal.

 

Om en medarbetare känner sig diskriminerad, trakasserad eller känner sig utsatt för annan kränkande behandling vidtas åtgärder 

enligt det som åligger RKS som arbetsgivare.

Alla händelser och vidtagna åtgärder dokumenteras.

 

KVALITETSSÄKRING AV LIKABEHANDLINGSPLANEN

 

För att säkerställa att arbetet mot kränkande behandling sker på ett tillfredsställande sätt och att alla rutiner följs har 

RKS tagit fram följande ansvarsfördelning och insatser:

Styrelsen har…

det yttersta ansvaret för att planen upprättas, efterlevs samt årligen utvärderas och revideras. 

Styrelsen ansvarar också för att personalen kontinuerligt utbildas för att aktivt kunna arbeta mot kränkande behandling. 

Vidare ansvarar styrelsen för att all personal på RKS  får ta del av planen och att den alltid finns uppdaterad på RKS:s hemsida.

personal/ledare har…

ansvar för att eleverna får ta del av och förstår innebörden av RKSs plan i början av varje läsår. 

Personal/ledare ska följa planen i sitt dagliga arbete med eleverna och arbeta aktivt mot kränkande behandling, 

både på och utanför lektionerna. Som personal/ledare på RKS skall man följa skolans värdegrund och uppdrag 

och vara goda förebilder för eleverna.

Elever har…

ansvar för att bidra till en god arbetsmiljö och till goda relationer med både personal/ledare och andra elever. 

Elever ska ta del av planen och handla utifrån den. Som elev på RKS förutsätts man respektera andra och visa hänsyn. 

Det är viktigt att man funderar över hur man uppträder och hur andra kan tänkas uppfatta detta. 

Om man upptäcker att någon elev blir utsatt för kränkande behandling är det viktigt att du som elev ser till att personalen/ledarna

 eller någon ur RKSs styrelse får reda på detta, om du själv anser att du inte kan eller vågar göra någonting åt det.

Föräldrar har…

ett ansvar att aktivt läsa planen på hemsidan vid varje termins start. Som förälder är det viktigt att tala med sitt barn om kränkningar 

och visa att man tar avstånd från kränkande behandling. Föräldrar förväntas prata med sitt barn om hur de har det och ta kontakt 

med ridskolan om deras barn berättar om kränkningar i ridskolan, oavsett om kränkningarna är riktade mot barnet 

eller om det är barnet själv som kränker.

 

Uppdaterad: 11 AUG 2021 10:53 Skribent: Ylva Martinsson
E-post: Adressen Gömd

Postadress:
RK Sandgärdan - Ridsport
RK Sandgärdan, Sikeå 180
91593 Robertsfors

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
E-post: rksandgardaninfo@gma...

Se all info