Hoppa till sidans innehåll

Stadgar


STADGAR

 

För den ideella föreningen Rasbo Gymnastikförening, organisationsnummer 817601-5058, med hemort i Uppsala kommun.

Stadgarna senast ändrade av årsmöte den 23 februari1999.

 

____________________________________________________________________________________

 

1 §                 Ändamål

Föreningen skall bedriva gymnastik för barn och vuxna.

 

2 §                 Sammansättning

Föreningen består av de fysiska personer som genom deltagande i föreningens olika grupper och betalat fastställd avgift har upptagits som medlemmar i föreningen.

 

3 §                 Tillhörighet m.m.

Föreningen är medlem i Svenska Gymnastikförbundet.

 

4 §                 Beslutande organ

Föreningens beslutande organ är årsmötet, extra årsmöte och styrelsen.

 

5 §                 Firmateckning

Föreningens firma tecknas av styrelsen eller, om styrelsen så beslutar, av två styrelseledamöter gemensamt eller av en eller flera särskilt utsedda personer.

 

6 §                 Verksamhets- och räkenskapsår

Föreningens verksamhetsår omfattar tiden kalenderår, 1 januari -31 december.

 

7 §                 Stadgetolkning m.m.

Uppstår tvekan om tolkningen av dessa stadgar, eller om fall förekommer som inte är förutsedda i stadgarna, hänskjuts frågan till nästkommande årsmöte. I brådskande fall får frågan avgöras av styrelsen.

 

Medlem förbinder sig genom sitt medlemskap i föreningen att i fråga om tillämpning av dessa stadgar inte väcka talan vid allmän domstol. Tvist om tillämpning av stadgarna skall i stället avgöras i enlighet med inom idrotten angiven ordning.

 

8 §                 Stadgeändring

För ändring av dessa stadgar krävs beslut av årsmöte med minst 2/3-delar av antalet avgivna röster.

 

Förslag till ändring av stadgarna får skriftligen avges av såväl medlem som styrelsen.

 

9 §                 Upplösning av föreningen

För upplösning av föreningen krävs beslut av årsmöte med minst 2/3-delar av antalet avgivna röster.

 

I beslut om upplösning av föreningen skall anges att föreningens tillgångar skall användas till bestämt idrottsfrämjande ändamål.

 

Beslutet, jämte bestyrkta avskrifter av styrelsens och årsmötets protokoll i ärendet, samt revisionsberättelse jämte balans- och resultaträkningar, skall omedelbart tillställas vederbörande SF.

 

FÖRENINGENS MEDLEMMAR

 

10 §               Medlemskap

Medlemskap beviljas av styrelsen eller av den som styrelsen delegerat beslutanderätten till. Ansökan om medlemskap för avslås endast om det kan antas att vederbörande kommer att motarbeta föreningens ändamål eller intressen.

Beslut att avslå medlemsansökan skall fattas av styrelsen. I beslutet skall skälen redovisas samt anges vad den medlemssökande skall iaktta för att överklaga beslutet. Beslutet skall inom tre dagar från dagen för beslutet skriftligen tillställas den som fått avslag på medlemsansökan.

 

Beslut om vägrat medlemskap får överklagas av den berörde enligt reglerna i RF:s stadgar.

 

11 §               Utträde

Medlem som vill utträda ur föreningen, skall skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses därmed omedelbart ha lämnat föreningen.

 

Medlem som inte har betalat medlemsavgift för två på varandra följande verksamhetsår får anses ha begärt sitt utträde ur föreningen. Medlemskapet upphör i sådant fall genom att personen avförs från medlemsförteckningen.

 

12 §               Uteslutning m.m.

Medlem får inte uteslutas ur föreningen av annan anledning än att denna har försummat att betala av föreningen beslutade avgifter, motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål, eller uppenbarligen skadat föreningens intressen.

 

Beslut om uteslutning för begränsas till att omfatta viss tid. Sådan tidsbegränsad uteslutning får som mest omfatta sex månader från beslutsdagen.

 

Om tillräckliga skäl for uteslutning inte föreligger får föreningen i stället meddela medlemmen varning.

 

Beslut om uteslutning eller varning får inte fattas utan att medlemmen, inom viss tid dock minst 14

dagar, fått tillfället att yttra sig över de omständigheter som föranlett att medlemskapet ifrågasätts. I beslutet skall skälen härför redovisas samt anges vad medlemmen skall iaktta för överklagande.

Beslutet skall inom tre dagar från dagen för beslutet skriftligen tillställas den berörde.

 

Beslut om uteslutning eller varning skall fattas av föreningens styrelse och får av den berörde

överklagas enligt reglerna i RF:s stadgar.

 

13 §               Medlems rättigheter och skyldigheter

Medlem

 • har rätt att delta i sammankomster som anordnas för medlemmarna,
 • har rätt till information om föreningens angelägenheter,
 • skall följa föreningens stadgar och beslut som fattats av föreningsorgan samt följa i 3 § nämnda organisationer stadgar, bestämmelser och beslut,
 • har inte rätt till del av föreningens behållning eller egendom vid upplösning av föreningen,
 • skall betala medlemsavgift inom föreskriven tid samt de övriga avgifter som beslutats av föreningen.

 

14 §               Deltagande i den idrottsliga verksamheten

Medlem har rätt att delta i föreningens idrottsliga verksamhet under de former som är vedertagna inom idrotten och på samma villkor som gäller för övriga medlemmar.

 

Medlem får inte delta i tävling eller uppvisning utan medgivande av styrelsen eller, om denna så bestämt, av sektionsstyrelsen. Om tävlingen eller uppvisningen arrangeras utanför Sverige, skall också vederbörande SF ge sitt samtycke, såvida inte SF beslutat om en annan ordning.

 

Är arrangören inte ansluten till det SF som är organiserat för att omhänderta den idrottsgren vilken

tävlingen eller uppvisningen gäller, får medlemmen delta endast om detta SF godkänt tävlingen eller

uppvisningen.

 

ÅRSMÖTET OCH EXTRA ÅRSMÖTE

 

15 §               Tidpunkt, kallelse

Årsmötet, som är föreningens högsta beslutande organ, hålls före utgången av februari månad på tid och plats som styrelsen bestämmer.

 

Kallelse till årsmötet skall av styrelsen tidigast fyra och senast två veckor före mötet tillställas

medlemmarna, eller kungöras i ortspressen. Vidare skall kallelse jämte förslag till föredragningslista anslås i klubblokal eller på annan lämplig plats. Har förslag väckts om stadgeändring, nedläggning eller sammanslagning av föreningen med annan förening eller annan fråga av väsentlig betydelse för föreningen eller dess medlemmar skall det anges i kallelsen

.

Verksamhets- och förvaltningsberättelser, revisorernas berättelser, verksamhetsplan med budget samt styrelsens förslag och inkomna motioner med styrelsens yttrande skall finnas tillgängliga för medlemmarna senast en vecka före årsmötet. I kallelsen skall anges var dessa handlingar finns tillgängliga.

 

16 §               Förslag till ärenden att behandlas av årsmötet

Såväl medlem som styrelsen får avge förslag att behandlas av årsmötet.

 

Förslag från medlem skall vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor före årsmötet. Styrelsen skall till årsmötet avge skriftligt yttrande över förslaget.

 

17 §               Rösträtt samt yttrande-och förslagsrätt på årsmötet

Medlem som har betalat förfallna medlemsavgifter och under mötesåret fyller lägst 15 har rösträtt på möte.

 

Rösträtten är personlig och får inte utövas genom ombud.

 

Medlem som inte har rösträtt har yttrande-och förslagsrätt på mötet.

 

18 §               Beslutsmässighet

Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande på mötet.

 

19 §               Beslut och omröstning

Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller om så begärs efter omröstning (votering).

 

Med undantag för de i 8 § första stycket och 9 § nämnda fallen avgörs vid omröstning alla frågor genom enkel majoritet. Enkel majoritet kan vara antingen absolut eller relativ.

 

Val avgörs genom relativ majoritet. Med relativ majoritet menas att den (de) som erhållit högsta antalet röster är vald (valda) oberoende av hur dessa röster förhåller sig till antalet avgivna röster.

 

För beslut i andra frågor än val krävs absolut majoritet, vilket innebär mer än hälften av antalet avgivna

röster.

 

Omröstning sker öppet. Om röstberättigad medlem begär det skall dock val ske slutet.

 

Vid omröstning som inte avser val gäller vid lika röstetal det förslag som biträds av ordföranden vid mötet, om ordförande är röstberättigad. Är ordförande inte röstberättigad avgör lotten. Vid val skall i händelse av lika röstetal lotten avgöra.

 

Beslut bekräftas med klubbslag.

 

20 §               Valbarhet

Valbar till styrelsen och valberedningen är röstberättigad medlem av föreningen.

 

21 §               Ärenden på årsmötet

Vid årsmötet skall följande behandlas och protokollföras:

 

1. Fastställande av röstlängd för mötet

2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt

3. Fastställande av föredragningslista

4. Val av ordförande och sekreterare for mötet

5. Val av protokolljusterare och ev. rösträknare

6. Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret

7. Styrelsens förvaltningsberättelse (balans-och resultaträkning för det senaste räkenskapsåret)

8. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets/räkenskapsåret

9. Fråga om ansvarsfrihet får styrelsen för den tid revisionen avser

10. Fastställande av medlemsavgifter

11. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets/räkenskapsåret

12. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner

13. Val av

                      a. föreningsordförande för en tid av ett år

                      b. halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två år

                      c. två suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av ett år

                      d. två revisorer jämte suppleanter för en tid av ett år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta

                      e. två ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till ordförande

                      f. beslut om val av ombud till SDF och eventuella andra möten där föreningen har rätt att representera med ombud

14. Övriga frågor

 

Beslut i fråga av större ekonomisk betydelse för föreningen eller medlemmarna får inte fattas om den inte finns med i kallelsen till mötet.

 

22 §               Extra årsmöte

Styrelsen kan kalla medlemmarna till extra årsmöte.

 

Styrelsen är skyldig att kalla till extra årsmöte när en revisor eller minst en tiondel av föreningens röstberättigade medlemmar begär det. Sådan framställning skall avfattas skriftligen och innehålla skälen för begäran.

 

När styrelsen mottagit en begäran om extra årsmöte skall den inom 14 dagar utlysa sådant möte att hållas inom två månader från erhållen begäran. Kallelse med förslag till föredragningslista för extra årsmöte skall tillställas medlemmarna senast sju dagar före mötet eller kungöras inom samma tid i ortspressen. Vidare skall kallelsen med förslag tillföredragningslista anslås i klubblokalen eller på annan lämplig plats.

 

Underlåter styrelsen att utlysa eller kalla till extra årsmöte får de som gjort framställningen vidta åtgärder enligt föregående stycke.

 

Vid extra årsmöte får endast det som föranlett mötet upptas till behandling.

 

Om rösträtt på extra årsmöte och om beslutsmässighet vid sådant möte gäller vad som sägs i 17 §

och 18 §.

 

VALBEREDNINGEN

 

23 §               Sammansättning, åligganden

 

Valberedningen består av ordförande och en övrig ledamot valda av årsmötet.

 

Valberedningen skall senast fyra veckor före årsmötet tillfråga dem vilkas mandattid utgår vid mötets slut, om de vill kandidera för nästa mandattid

 

Senast vid årsmötet skall valberedningen meddela röstberättigade medlemmar sitt förslag.

REVISORER

 

Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av föreningens räkenskaper, årsmötes-och styrelseprotokoll och övriga handlingar.

 

Föreningens räkenskaper skall vara revisorerna tillhanda senast två veckor före årsmötet.

 

Revisorerna skall granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret samt till styrelsen överlämna revisionsberättelse senast en vecka före årsmötet.

 

STYRELSEN

 

25 §               Sammansättning

Styrelsen består av ordförande samt 4 övriga ledamöter.

 

Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare, kassör och de övriga befattningshavare som behövs.

 

Vid förhinder för ledamot inträder suppleant enligt av årsmötet fastställd turordning. Avgår ledamot före mandattidens utgång inträder suppleant i dennes ställe enligt samma ordning för tiden t.o.m. nästföljande årsmöte.

 

Styrelsen får utse person till adjungerad ledamot. Sådan ledamot har inte röstratt men kan efter beslut av styrelsen ges yttrande- och förslagsrätt. Denne får utses till befattning inom styrelsen.

 

26 §               Styrelsens åligganden

När årsmöte inte är samlat är styrelsen föreningens beslutande organ och ansvarar för föreningens angelägenheter.

 

Styrelsen skall -inom ramen för RF:s, vederbörande SF:s och dessa stadgar -svara för föreningens verksamhet enligt fastställda planer samt tillvarata medlemmarnas intressen.

 

Det åligger styrelsen särskilt att

 

 • tillse att för föreningen gällande lagar och bindande regler iakttas,
 • verkställa av årsmötet fattade beslut,
 • planera, leda och fördela arbetet inom föreningen,
 • ansvara för och förvalta föreningens medel,
 • tillställa revisorerna räkenskaper mm enligt 24 §,
 • förbereda årsmöte.

 

 

Ordföranden är föreningens officiella representant. Ordföranden skall leda styrelsens förhandlingar och arbete samt övervaka att föreningens stadgar och övriga för föreningen bindande regler och beslut efterlevs. Har ordföranden förhinder skall vice ordföranden träda in i ordförandens ställe. Styrelsen skall besluta om fördelning av arbetsuppgifterna i övrigt. Har inte annat beslutats ankommer nedan angivna uppgifter på sekreteraren och kassören.

 

Sekreteraren skall

 • förbereda styrelsens sammanträden och föreningens möten,
 • föra protokoll över styrelsens sammanträden,
 • se till att föreningens handlingar hålls ordnade och förvaras på betryggande sätt,
 • se till att fattade beslut har verkställts,
 • om ordföranden inte bestämmer annat, underteckna utgående handlingar,
 • årligen upprätta förslag till verksamhetsberättelse för föreningen.

 

Kassören skall

 • se till att medlemmarna betalar beslutade avgifter till föreningen,
 • se till att föreningen söker bidrag från stat, kommun och idrottsorganisationer m.fl.,
 • svara för föreningens bokföring vilket innebär skyldighet att föra bok over föreningens räkenskaper,
 • årligen upprätta balans-samt resultaträkningar,
 • utarbeta underlag för budget och budgetuppföljning,
 • se till att föreningens skatter, avgifter och skulder betalas i rätt tid,
 • i förekommande fall upprätta och avge allmän självdeklaration, särskild uppgift, kontrolluppgifter, uppbördsdeklarationer och övriga föreskrivna uppgifter inom skatte- och avgiftsområdet,
 • föra medlemsförteckning,
 • se till att föreningens medlemmar i föreningens är försäkrade på ett betryggande sätt.

 

27 §               Kallelse, beslutsmässighet och omröstning

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden, eller då minst halva antalet ledamöter har begärt det.

 

Styrelsen är beslutsmässig när samtliga ledamöter kallats och då minst halva antalet ledamöter är närvarande. För alla beslut krävs att minst häften av styrelsens samtliga ledamöter är ense om beslutet. Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst. Röstning får inte ske genom ombud.

 

I brådskande fall får ordföranden besluta att ärende skall avgöras genom skriftlig omröstning eller vid telefonsammanträde. Om särskilt protokoll inte upprättas skall sådant beslut anmälas vid det närmast därefter följande sammanträde.

 

Vid sammanträde skall protokoll föras. Protokoll skall justeras av mötesordföranden och av en särskilt utsedd protokolljusterare. Avvikande mening skall antecknas till protokollet.

 

28 §               Överlåtelse av beslutanderätten

Styrelsen får överlåta sin beslutanderätt i enskilda ärenden eller i vissa grupper av ärenden till kommitté eller annat organ eller till enskild medlem eller anställd.

 

Den som fattat beslut med stöd av bemyndigande enligt föregående stycke skall fortlöpande underrätta styrelsen härom. 

Uppdaterad: 23 MAJ 2018 21:29 Skribent: Hanna Selen
Epost: This is a mailto link

Postadress:
Rasbo GF - Gymnastik
Christina Bellman, Midsommarvägen 20
75596 Uppsala

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
E-post: This is a mailto link

Se all info