Hoppa till sidans innehåll

Hälsinglands Idrottsförbund är Riksidrottsförbundets regionala organisation i Hälsingland. Vårt uppdrag är att stödja, företräda och leda distriktets idrott.

Anläggningar och idrottsmiljöer

Ett av Idrottslyftets övergripande mål är att öka tillgängligheten till anläggningar och idrottsmiljöer. Riksidrottsförbundet avsätter årligen medel till ett anläggningsbidrag med det huvudsakliga syftet att skapa nya aktivitetsytor och idrottsmiljöer för barn och ungdomar.
  • Skapad: 23 SEP 2013 16:45

Huvudsyfte
Huvudsyftet med stödet är att skapa nya aktivitetsytor och nya  idrottsmiljöer som genererar fler idrottsaktiviteter för barn och  ungdomar.

För att barnrättsperspektivet ska beaktas så skall en ansökan alltid föregås av en barnkonsekvensanalys som bifogas med ansökan.

Om-/tillbyggnad och renovering
Stöd kan även utgå till om- och tillbyggnad av idrottsmiljöer som  skapar utökade aktivitetsytor vilka genererar fler idrottsaktiviteter  för barn och ungdom i enlighet med huvudsyftet med stödet.  Om- och  tillbyggnader som främjar tillgängligheten för funktionshindrade,  jämställdhet och jämlikhet kan också beviljas stöd.

Stöd lämnas inte till löpande eller periodiskt underhåll. Om en om-  eller tillbyggnad sker på grund av att anläggningen är uttjänt, slitage  eller hög ålder beviljas inte stöd.

Undantag; ett stöd till renovering på max 200 KSEK kan beviljas om  anläggningen ägs av en förening eller sammanslutning av föreningar. Om  anläggningen ägs av annan än föreningen, t.ex. ett bolag (även om  bolaget ägs till 100 % av föreningen) eller kommunen kan inte stöd till  renovering beviljas.

Energi-/miljöprojekt och säkerhetsprojekt
Stöd kan även utgå till energi-/miljöåtgärder och säkerhetsprojekt.

Vid ansökan om stöd till energi- och miljöprojekt skall alltid en  miljö-/energirådgivning av oberoende part bifogas. Syftet är att  inventera och skapa en helhetsbild över vilka förbättringsmöjligheter,  avseende energi och miljö, det finns i den aktuella  anläggningen/objektet. Rådgivningen ska innehålla rekommendationer om  vilken/vilka åtgärder som är bra att genomföra ur ett  energi-/miljöperspektiv och den skall vara skriftlig.

För att kunna få stöd till ett säkerhetsprojekt ska projektet syfta  till att göra en anpassning av aktivitetsytan för att öka säkerheten för  barn och unga utövare. Projekt som syftar till att förbättra säkerheten  i arbetsmiljön kan inte beviljas stöd.  Om anläggningen utgör en  säkerhetsrisk pga slitage eller hög ålder (t.ex. uttjänt underlag) kan  stöd inte beviljas.

Samlingslokaler
Stöd kan även utgå till nybyggnation samlingslokaler (t.ex.  teorilokaler, sociala ytor, caféer, etc.) och omklädningsrum. Stöd kan  inte beviljas för andra ytor än ovan t.ex. förråd och liknande ytor.

Utrustning
Stöd kan beviljas för viss fast eller större utrustning som är en del  av aktivitetsytan, dock ej individuell tävlings- och  träningsutrustning, även om utrustningen använda av flera idrottare.  Stöd kan heller inte utgå till fast utrustning som inte anses vara  idrottsutrustning, t.ex. högtalarsystem, resultattavlor, etc. Fordon,  båtar och maskiner kan inte heller beviljas stöd.

Ägande-/nyttjanderätt
Anläggning ska ägas eller disponeras i sin helhet av föreningen i  minst 3 år. Om det beslutade stödet från RF överstiger 200 KSEK eller en  total investeringskostnad på 400 KSEK ska anläggning ägas eller  disponeras i sin helhet av föreningen i minst 10 år.

Om föreningen beviljas stöd skall alltid en äganderättshandling eller  arrende-/nyttjanderättsavtal i minst 3 eller 10 år framåt i tiden bifogas.  Detta gäller även om det är ett föreningsägt bolag som äger  anläggningen/idrottsmiljön. Idrottsföreningar med anläggningar och  idrottsmiljöer i form av luft, mark, vatten och väg ska beskriva det  bestående i investeringen för motsvarande tid.

Nytänkande
Stor öppenhet ska visas för nytänkande och alternativa former av  idrottsmiljöer såsom året runt användning, multifunktioner och  spontanidrott. Det kan också vara att främja öppna idrottsaktiviteter  och/eller större möjligheter att påbörja sitt idrottande i ungdomsåren  och/eller öka attraktionskraften för att behålla redan aktiva ungdomar  högre upp i åldrarna.

Stödets storlek
Respektive distrikt avgör från fall till fall hur stort ett stöd kan  bli. Stödet kan högst uppgå till 50 procent av investeringskostnaden.  Ideellt arbete kan räknas in som en del av finansieringen, dock högst  med tio procent av investeringskostnaden (200 kr per beräknad ideellt  utförd arbetstimma).

Om föreningen beviljas stöd skall alltid medfinansieringsintyg från övriga finansiärer skickas in.

Vilka kan ansöka om anläggningsstöd?

Stöd kan sökas av till RF  anslutna idrottsföreningar. Satsningar kan  ske  mellan flera  idrottsföreningar och/eller andra  samverkanspartners.

Ansökan om stöd görs i IdrottOnline. Logga in på föreningens webbsida klicka på fliken "Idrottslyftet".

Ansökningarna handläggs av respektive Distriktidrottsförbund. För mer  information om stödet, kontakta ditt distrikts handläggare.

Tänk på att arbetena inte får vara påbörjade före beslut om beviljat stöd.
Läs mer i regler för anläggningsstöd och anvisningar för anläggningsstöd.

Skribent: Helena Nilsson
Epost: This is a mailto link

Postadress:Hälsinglands Idrottsförbund
Box 523
826 27 Söderhamn

Besöksadress: Hällåsen 606
826 40 Söderhamn

Kontakt:Tel: 0104764850
E-post: This is a mailto link

Vi finns på Facebook Gilla oss