Hoppa till sidans innehåll

Stockholms Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna Stockholm är två stödorganisationer under Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna.
Vi företräder, utvecklar, utbildar och stödjer idrottsföreningarna i Stockholmsdistriktet.

Stagdar

STADGAR För Stockholms Idrottshistoriska Förening (SIHF). Bildad 21 juni 1998 på initiativ av Stockholms Idrottsförbund.
  • Uppdaterad: 19 JAN 2016 12:56

§ 1 Ändamål

Stockholms Idrottshistoriska Förening har till ändamål och uppgift att dokumentera, främja och samordna stockholmsidrottens historia. 

Föreningen är Stockholms Idrottsförbunds samarbetspartner i idrottshistoriska frågor.

§ 2 Föreningens säte

SIHF:s säte är i Stockholms stad.

§ 3 Medlemskap

Såväl fysiska som juridiska personer kan erhålla medlemskap.

Medlemskap i SIHF erhålles efter inbetald fastställd årsavgift.

Styrelsen beslutar om medlemskap. 

Medlem som vill utträda ur föreningen ska skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses därmed omedelbart ha lämnat föreningen. Medlem, som ej erlagt sin årsavgift under två år, anses ha begärt sitt utträde ur föreningen.

§ 4 Medlem

Medlem har rätt att delta i möten och andra sammankomster, som anordnas av föreningen.

Medlem har rätt till fortlöpande information om föreningens angelägenheter.

Medlem skall följa föreningens stadgar och beslut, som i vederbörlig ordning har fattats av organ inom föreningen.

Medlem skall betala den årsavgift som beslutats av årsmötet.

 

§ 5 Årsavgift

SIHF:s årsavgift för fysisk person och för juridisk person fastställes av det årsmöte, som infaller före det år för vilket årsavgiften avses.

§ 6 Styrelsen

SIHF:s angelägenheter handhas av styrelsen. Den skall inom ramen för dessa stadgar verka för föreningens framåtskridande.

Föreningen ska eftersträva en jämn könsfördelning i styrelsen

(Stadgarna reviderade vid årsmötet den 17 mars 2014)

Det åligger styrelsen särskilt att tillse att för föreningen bindande regler iakttas, att verkställa av årsmötet fattade beslut, att planera, leda, fördela och utveckla arbetet inom föreningen, att ansvara för och förvalta föreningens tillgångar och att förbereda årsmötet.

Styrelsen består av ordförande och högst sex ledamöter.

Styrelsen har att besluta om sin interna organisation.

Styrelsen får utse enskild person till adjungerad ledamot i styrelsen. Adjungerad ledamot har yttrande- och förslagsrätt men inte rösträtt. 

Styrelsen väljs av årsmötet bland föreningens röstberättigade medlemmar för en tid som sägs i § 14.

§ 7 Teckningsrätt

SIHF:s firma tecknas av styrelsen, eller om styrelsen så beslutar, av två styrelseledamöter gemensamt.

§ 8 Styrelsesammanträden

Styrelsen sammantrader, när ordföranden eller minst halva antalet styrelseledamöter så beslutar.

Styrelsen är beslutsmässig, om samtliga ledamöter kallats till sammanträdet, och minst hälften av dem är närvarande.

Vid sammanträde skall protokoll föras. Avvikande mening skall antecknas i protokollet.

§ 9 Verksamhetsår och räkenskapsår

SIHF:s verksamhetsår och räkenskapsår är kalenderåret.

Styrelsens arbetsår omfattar tiden från årsmötet till och med årsmötet påföljande år.

§10 Revision

Styrelsen skall tillhandahålla revisorerna föreningens räkenskaper, årsmötes- och styrelseprotokoll, medlemsmatrikel och övriga handlingar, som revisorerna önskar ta del av, närhelst de så begär.

När det gäller revision av förvaltningen för det senaste räkenskapsåret ska det ske senast två månader före årsmötet.

Revisorerna skall granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret samt till styrelsen överlämna revisionsberättelse senast en månad före årsmötet.

§ 11 Valberedningen

Valberedningen består av ordförande och två övriga ledamöter valda av årsmötet.

Valberedningen sammanträder, när ordföranden eller de två övriga ledamöterna så bestämmer.

Valberedningen ska senast den 1 januari tillfråga dem, vilkas mandattid utgår vid årsmötets slut, om de vill kandidera för nästa mandattid.

Senast två månader före årsmötet ska valberedningen meddela medlemmarna uppgift på dem som står i tur att avgå och namnen på dem som har avböjt återval.

§ 12 Förslagsrätt till valberedningen

Medlemmarna får senast fyra veckor före årsmötet till valberedningen avge förslag på personer för valen under 14 § punkterna 13 a – c.

Senast tre veckor före årsmötet ska valberedningen skriftligen delge medlemmarna sitt förslag beträffande varje val enligt 14 § punkterna 13 a – c samt meddela namnen på de kandidater i övrigt som föreslagits till valberedningen.

§13 Möten

SIHF håller årsmöte senast den 15 april och allmänna möten, när så anses lämpligt.

Styrelsen bestämmer tidpunkt och plats för möten.

Kallelse jämte dagordning för årsmötet översänds till medlemmarna senast två månader före mötet.

I kallelsen redovisas hur och var årsmöteshandlingarna kommer att finnas tillgängliga.

Dagordning jämte verksamhetsberättelse, balans- och resultaträkning, revisionsberättelse, styrelsens förslag, verksamhetsplan och budget, valberedningens förslag samt ev. motioner med styrelsens yttrande översänds med e-post senast tre veckor före mötet. Samtidigt ska handlingarna finnas tillgängliga på det sätt som angivits ovan.

Medlem, som i föreskriven ordning har betalt sina avgifter till föreningen, har rösträtt vid möten.

Möten är beslutsmässiga med det antal röstberättigade medlemmar, som är närvarande vid mötet.

§14 Årsmötet

Vid årsmötet skall förekomma följande ärenden:

  1. Upprop och fastställande av röstlängd for mötet.
  2. Fråga om mötet har utlysts i stadgeenlig ordning.
  3. Fastställande av dagordning.
  4. Val av ordförande och sekreterare for mötet.
  5. Val av justeringsman, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet.
  6. Val av erforderligt antal rösträknare.
  1. Styrelsens verksamhetsberättelser och balans- samt resultaträkning för det senaste räkenskapsåret.
  2. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste räkenskapsåret.
  3. Beslut med anledning av föreliggande balans- och resultaträkning.

10.  Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

11.  Fastställande av årsavgiften.

12.  Fastställande av verksamhetsplan och budget för det kommande verksamhetsåret.

13.  Val av

a)  föreningens ordförande, tillika styrelsens ordförande, för en tid av ett år,

b)  halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två år,

c)  två revisorer och suppleant för en tid av ett år och

d)  tre ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall vara ordförande.

14.  Behandling av förslag som väckts av styrelsen eller inlämnats till styrelsen av    röstberättigad medlem senast sex veckor före mötet.

15.  Övriga frågor.

Fråga av ekonomisk art får inte avgöras om den ej finns med på dagordningen för mötet.

§ 15 Förslag till ärenden att behandlas vid årsmötet

Förslag till ärenden att behandlas vid årsmötet (motion) ska vara styrelsen tillhanda senast den 31 januari. Rätt att avge motion tillkommer medlemmarna. 

§ 16 Extra möte

Styrelsen får kalla föreningens medlemmar till extra möte, om sådant möte behövs. Vidare är styrelsen skyldig att kalla till extra möte, när revisorerna med angivande av skäl skriftligen så kräver, eller när det för angivet ändamål begärs av minst en tiondel av föreningens röstberättigade medlemmar.

Underlåter styrelsen att inom två veckor kalla till mötet, får den som krävt mötet kalla till detta.

Kallelse jämte dagordning för extra möte översänds senast sju dagar före mötet till medlemmarna.

Vid extra möte får endast i dagordningen upptagna ärenden avgöras.

§17 Beslut och omröstning

Beslut fattas med acklamation (d.v.s. med ja- eller nejrop) eller efter omröstning (votering), om sådan begärs.

Med undantag för de i §§ 18 och 19 nämnda fallen avgörs vid omröstning alla frågor genom enkel majoritet.

Omröstning sker öppet, dock att val skall ske med slutna sedlar, om röstberättigad medlem så begär.

Vid omröstning som ej avser val gäller vid lika röstetal det förslag som biträds av ordföranden vid mötet, om han är röstberättigad. Är denne inte röstberättigad, avgör lotten. Vid val skall i händelse av lika röstetal lotten avgöra.

Beslut bekräftas med klubbslag.

§18 Stadgefrågor

Endast årsmötet får ändra dessa stadgar. För beslut om stadgeändring krävs beslut med minst två tredjedelar av avgivna röster.

§19 Upplösning

För upplösning av föreningen krävs beslut med minst två tredjedelar av avgivna röster vid två på varandra följande ordinarie årsmöten. Beslut om upplösning skall innehålla föreskrift om användning av befintliga tillgångar och samlingar. 

Skribent: Pontus Gyllensten

Postadress:Stockholms Idrottsförbund
Vretenvägen 4
171 54 Solna

Kontakt:Tel: [saknas] Information
E-post: [saknas] Information

Vi finns på Twitter Följ oss

Vi finns på Facebook Gilla oss