Hoppa till sidans innehåll

RF´s anvisningar för barn- och ungdomsidrott


Idrottsrörelsen har i sitt idéprogram ”Idrotten Vill” gemensamt bestämt att all barn- och ungdomsverksamhet ska utgå ifrån ett barnrättsperspektiv och följa FN:s barnkonvention. Men det är kanske inte alltid självklart vad det betyder i praktiken. Riksidrottsförbundet (RF) har därför arbetat fram anvisningar för barn- och ungdomsidrott. De är meningen att hjälpa och stötta föreningar och enskilda ledare att forma verksamheten utifrån ett barnrättsperspektiv.

Ett barnrättsperspektiv innebär att med respekt för barnets åsikter alltid ha dess bästa, det vill säga dess välmående, hälsa och positiva utveckling, för ögonen. Ambitionen är att anvisningarna ska hjälpa förbund och föreningar till ökad medvetenhet om vad man håller på med och varför.

Platformen_8 Foto KGZ

Totalt är det 16 stycken anvisningar som är uppdelad i avsnitten träning och tävling, ledarskap, delaktighet samt trygghet och säkerhet. Under varje anvisning så framgår det också varför det är viktigt att följa respektive anvisning.

Det här är en digital version av anvisningarna, som också innehåller länkar, referenser och annat material kopplat till anvisningarna.

Träning och tävling


Ledarskap

Delaktighet

Trygghet och säkerhet

 

 

 

 

Livslångt intresse

Idrott för barn och ungdomar ska utformas så att de kan lära sig idrotten och få ett livslångt intresse för idrott och fysisk aktivitet.

- Idrott för barn och ungdomar ska inriktas på lärande och långsiktig utveckling.
- Träningen ska se till de aktivas olika förutsättningar.

Därför att: Fysisk aktivitet är viktigt för hälsan och välmående i alla åldrar och det är roligare att idrotta om man kan de grundläggande färdigheterna.

Så att: Alla, oavsett prestation, får en positiv upplevelse av föreningsidrotten som får dem att vilja stanna kvar, som aktiva, ledare, förtroendevalda eller både och. De upplever glädjen i idrotten i sig snarare än det enskilda resultatet.

 

Allsidighet

Träning för barn och ungdomar ska vara allsidig. De aktiva ska ges möjlighet att utöva flera olika idrotter och ges möjlighet att göra detta i olika föreningar.

- Idrott för barn ska organiseras så att den möjliggör aktivt deltagande i flera idrotter.
- Barn och ungdomar ska erbjudas allsidighet och variation i sin träning, oavsett träningsmängd och typ av idrott.

Därför att: Det är viktigt, speciellt för växande barn och ungdomar, att träna hela kroppen, men också mentala och sociala egenskaper. Ju fler idrotter barnen får möjlighet att prova på desto större är chansen att de hittar något som passar dem. Barn och ungdomar som tränar med variation har större chans att nå seniorelit.

Så att: Stimulera till idrott och fysisk aktivitet hela livet. För att undvika akuta skador på grund av ensidig belastning och därmed minska framtida hälsoproblem eller avhopp på grund av rörelsehinder.

 

Enkelhet

Idrott för barn ska i första hand bedrivas under enkla former i närområdet.

- Träning för barn ska planeras och genomföras så att resandet minimeras.
- Träningsformer för barn ska ta hänsyn till barnens utvecklingsnivå.

Därför att: Det ger en trygghet för både barn och föräldrar. Även om det är en utopisk tanke bör strävan vara attbarn och ungdomar kan ta sig till idrottsområdet själva vilket förutsätter närhet. Barnidrotten ska likt tidigare beskrivit präglas av glädje och inlärning av grundläggande teknik och då behövs ingen avancerad utrustning eller avancerade träningsformer. 
Det är vidare centralt att barn ägnar sig åt att idrotta, inte resa till och från träningar/tävlingar. Barn liksom vuxna blir bra på det de tränar på och att åka bil/tåg/flyg som passagerare bör inte vara merparten av tiden som barn spenderar i idrotten. Vi tror även att det är viktigt att barn har saker att se fram emot och inte omedelbart få allt serverat. I jämförelse med skolan så ökar oftast radierna på utflykterna med barnens ålder. Slutligen är detta ett sätt att hålla kostnaderna nere.

Så att: Så många som möjligt, oavsett socioekonomiska villkor, ges chansen att vara med. Det ger dessutom större möjligheter att ägna sig åt andra fritidssysselsättningar.

Lek och motorik

Idrott för barn ska vara lekfull och i första hand inriktas på glädje och motorisk utveckling.

- Idrott för barn ska vara lekfull och i första hand inriktas på glädje och motorisk utveckling.
- All idrottsträning för barn ska innehålla de motoriska grundfärdigheterna.

Därför att: God motorik, glädje och gemenskap är förutsättningar för idrottslig utveckling.

Så att: Fler ska idrotta längre.

 

Ambition och förutsättning

Ungdomar som har ambition och förutsättningar att göra en elitsatsning ska ges möjlighet och stöd att göra detta. Det ska ske med hänsyn till hela människan.

- Varje form av elitsatsning ska kunna kombineras med minst gymnasial utbildning.
- Elitsatsande förbund ska erbjuda sina aktiva stöd inom idrottsmedicin, idrottsnutrition, idrottspsykologi och fysiologi.
- Elitsatsande föreningar ska orientera sina aktiva om, och om möjligt erbjuda, stöd inom idrottsmedicin, idrottsnutrition, idrottspsykologi och fysiologi.

Så att: Den aktive har något att falla tillbaka på när idrottskarriären är över. Elitsatsningen inte äventyrar den aktives hälsa, vare sig på kort- eller långsikt.

Därför att: Ungdomar ska ges möjlighet att förverkliga drömmar. En helhetssyn på den aktiva ger bättre idrottsliga resultat.

 

Bredd

Ungdomar som vill fortsätta idrotta i första hand för glädjens och välmåendets skull, med lägre idrottsliga ambitioner, ska ges möjlighet att göra detta inom ramen för föreningsidrotten.

- Tävlings- och träningsformer inom barn- och ungdomsidrotten ska utformas så att den även gynnar breddverksamhet.
- Föreningen ska ha en tydlig beskrivning av hur den bedriver sin barn- och ungdomsverksamhet.

Därför att: Barn och ungdomar utvecklas i olika takt och det bör finnas möjligheter att växla spår i sin idrott utifrån både utvecklingskurvor, men också utifrån omständigheter såsom andra fritidsintressen och skolan. Det finns även allt fler barn och ungdomar som vill träna och tävla utan resultatkrav och långsiktiga ambitioner.

Så att: Så många som möjligt är kvar så länge som möjligt och att samtliga ges möjlighet att nå sin fulla potential.

 

Långsiktig utveckling

Tävlingsverksamheten för barn och ungdomar ska utformas så att den stimulerar till kvalitativ och långsiktig idrottslig utveckling och motverkar toppning och utslagning.

- Tävlingar ska utformas så att alla deltagare får delta så mycket som möjligt i den enskilda tävlingen.
- Tävlingssystem, tävlingsformer och tävlingsregler för barn ska ta hänsyn till barnens utvecklingsnivå.
- Tävlingsintensiteten (antal tävlingar, speltid, sträckor etc.) ska inte vara så hög att den går ut över träningen.

Därför att: Huvudmålet är att stimulera ett livslångt idrottsintresse, inte att kortsiktigt vinna segrar och låta några sitta på bänken eller delta väldigt lite i den aktuella tävlingen. Kontinuerlig utveckling är mer stimulerande än ständiga segrar. Även ur ett elitperspektiv är det viktigt att behålla och stimulera så många som möjligt eftersom ingen med säkerhet kan säga vem som kommer att nå elitnivå.

Så att: Så många som möjligt stimuleras att idrotta så länge som möjligt.

Resultat

Tävlingsverksamhet för barn ska ske lokalt och resultaten ska ges liten uppmärksamhet.

- Tävlingsverksamhet för barn ska planeras så att resandet minimeras.
- Nationella mästerskap ska inte förekomma för barn, inte heller nationella tävlingar som kräver kvalificering.
- Rankinglistor ska inte förekomma för barn.
- SF ska inte ta ut barn till landslag eller motsvarande.*
- SF ska inte sanktionera att barn tävlar internationellt.*
*Enligt 8 kap. 8 § RF:s stadgar krävs SF:s godkännande För att representera förening eller förbund i tävling eller uppvisning utanför Sverige, och landslag är alltid en SF-angelägenhet.

Därför att: Barn vill idrotta, inte sitta i en bil till och från tävlingar eller matcher. Därför bör tävlandet ske så lokalt som möjligt. Nationella mästerskap och tävlingar som bara är öppna för de bästa är per definition prestigefyllda och sätter olämplig press på barnen, där tävlingen ska vara en del av den idrottsliga leken. Detta förhindrar inte att det i vissa idrotter kan finnas säkerhetsmässiga skäl att kräva vissa kunskaper för att få delta.Barnidrott handlar om lek och utveckling. Därför ska barns prestationer sättas i relation till den egna utvecklingen, inte till andra. Rankinglistor, vare sig de är nationella eller bara omfattar den egna föreningen, innebär just att barn jämförs med varandra.Självklart har barn rätt att få veta hur det har gått för dem i en tävling. Men deras prestationer ska sättas i relation till den egna utvecklingen, inte till andra.Att tidigt plocka ut barn till lands- eller distriktslag innebär i första hand en premiering av tidig mognad och säger ingenting om deras utvecklingspotential. Det är viktigt att komma ihåg att vägen till en landslagsuttagning börjar fler år i förväg. För att bli uttagen till exempelvis ett 15-årslandslag krävs oftast att man visar framfötterna senast i 13-års åldern. Internationella tävlingar är i de flesta fall prestigefyllda och innebär långa resor. Det vi talar om här är naturligtvis inte möjligheten för barn som bor i gränsområden att tävla i grannlandet, som kan ligga närmare än närmaste svenska motstånd. Sammantaget ska det enskilda barnets utveckling stå i centrum och inte barnens inbördes rangordning.

Så att: Så många som möjligt stimuleras att idrotta så länge som möjligt.

 

Ledarnas kunskap

Idrott för barn och ungdomar ska ledas av ledare med grundläggande kunskaper om barns fysiska, psykiska och sociala utveckling.

- Alla barn- och ungdomsledare ska genomgå minst utbildningen "Plattformen" eller motsvarande utbildning godkänd av SF.

Därför att: Hög kunskap hos ledare ökar förståelsen för barn och ungdomars specifika behov i relation till idrottens villkor.

Så att: Barn och ungdomar erbjuds träning som stimulerar och utvecklar dem, samtidigt som skador, överbelastning, utslagning eller andra negativa aspekter undviks.

 

Kontinuerlig utbildning

Ledare på alla nivåer inom barn- och ungdomsidrotten ska genom kontinuerlig utbildning ges möjlighet att fördjupa sina kunskaper om såväl träningsplanering inom den egna idrotten som barns och ungdomars olika behov och utveckling.

- Förbund och föreningar ska årligen se över och vid behov uppdatera planer för att höja kompetensen hos såväl nya som mer erfarna ledare/tränare.
- Förbund och föreningar ska erbjuda barn- och ungdomsledare möjlighet till fortbildning om barns och ungdomars utveckling.
- Förbund och föreningar ska erbjuda föräldrautbildning.

Därför att: Alla barn och ungdomar har rätt till utbildade ledare som förstår betydelsen av att arbeta långsiktigt med de aktiva, samt att aktiva utvecklas olika. En satsning på ledare/tränare och deras nivå av utbildning gynnar hela verksamheten; från rekrytering till att behålla, utveckla och prestera.Kompetensen inom idrotten ökar då beprövad erfarenhet som alla får inom idrotten kompletteras med utbildning. Inga aktiva, oavsett ålder, blir bättre av mindre träning, speltid eller uppmärksamhet.

Så att: Barn och ungdomar erbjuds rätt träning för rätt ålder, behov och utvecklingsnivå och föräldrar inser värdet av detta och får förståelse för verksamheten som föreningen erbjuder.

Aktives ledarutbildning

Ledarskap ska vara en naturlig del av ungdomars idrottsutbildning som en stimulans till och förberedelse för framtida ledaruppdrag.

- Förbund och föreningar ska erbjuda ungdomar olika former av ledarutbildningar.

Därför att: Idrottsrörelsen, och även andra verksamheter, har ofta stort behov av ledare. Att leda andra är ofta stimulerande och roligt. De sociala aspekter som idrotten erbjuder kan bibehållas då fler har möjlighet att vara kvar inom idrotten.

Så att: Alla som har haft eller har kontakt med idrotten får möjligheter till att utveckla det egna ledarskapet.Ungdomar som vill ersätta sin aktiva karriär, eller i kombination med den, kan fortsätta vara engagerade inom idrotten som ledare. De som så önskar får prova på ett ledarskap, vilket kan stimulera till framtida studie- och yrkeskarriärer

Inflytande

Idrottsrörelsen ska på alla nivåer ta tillvara barns och ungdomars erfarenheter och synpunkter i utformning och ledning av tränings- och tävlingsverksamheten.

- Samtliga barn och ungdomar ska uppmuntras att ge synpunkter på den verksamhet de befinner sig i.
- I takt med ökad ålder ska de aktiva ges större inflytande.
- Ett forum som är känt för barn och ungdomar för att ta tillvara deras åsikter ska finnas i varje förening.

Därför att: Barn och ungdomars egen vilja att idrotta är anledningen till att idrottsrörelsen anordnar olika idrottsaktiviteter. Barn och ungdomar som involveras i beslut som rör deras idrottsverksamhet utvecklar en starkare inre motivation och stannar därför kvar längre.

Så att: Idrottsverksamheten bedrivs ur ett barn- och ungdomsperspektiv och att utövaren är i centrum.

 

Lärande

Barn och ungdomar ska ges möjligheter att skaffa sig kunskaper om de faktorer som påverkar deras idrottande och få inflytande över beslut som påverkar dessa.

- Barn och ungdomar ska med stigande ålder få ökad kunskap om grundläggande träningslära, fysiologi, anatomi, kost, skador m.m.

Därför att: Kunskap om den egna idrotten möjliggör bättre förståelse för vad som krävs för att utvecklas inom idrotten och bäddar även för en eventuell ledarkarriär.

Så att: Den aktive själv har möjlighet att göra aktiva val efter ambition och vilja samt lättare kunna träna och tävla utan ledning av tränare och ledare.

Trygg miljö

Idrottsföreningarna ska erbjuda alla barn och ungdomar en kamratlig och trygg miljö.

- Det ska finnas minst två närvarande vuxna per lag/grupp vid varje tränings- och tävlingstillfälle.
- Föreningen ska regelbundet arbeta med aktiviteter som syftar till att skapa en trygg idrottsmiljö.
- Föreningen ska årligen säkerställa att all relevant materiel inte utgör en säkerhets- eller skaderisk.
- Förbund och föreningar ska i samband med alla större beslut som rör barn och ungdomar klargöra konsekvenserna av dessa ur barnens och ungdomarnas perspektiv.

Därför att: Idrottens föreningsliv är en viktig miljö för lärande för många barn och ungdomar. Att få uppleva en känsla av sammanhang där det finns vuxna som bryr sig om och ser alla barn är en viktig del för deras möjlighet att känna sig motiverade. Vidare är det centralt att om det händer saker på träningen, ex skador, att vuxna eller andra ansvariga finns i närheten och kan bistå.

Så att: Fler barn och ungdomar trivs och väljer att stanna kvar.

 

Rent spel

Barn och ungdomar ska i idrottsverksamheten få lära sig att ta hänsyn till kamrater och ledare samt lära sig vikten av rent spel.

- Föreningen ska ha en uppdaterad handlingsplan för hur den ska förebygga att barn och ungdomar far illa.
- Föreningen ska ha en uppdaterad handlingsplan för hur den ska främja rent spel.

Därför att: Idrotten vill erbjuda en miljö för samtliga barn och ungdomar som deltar som gör att de utvecklas som idrottare såväl som hela människor.

Så att: Fler barn och ungdomar lär för livet och inte bara utvecklas inom idrotten. Riskerna för trakasserier och mobbning minskar.

 

Värderingar

Idrott för barn och ungdomar ska utvecklas enligt idrottens värderingar. Alla inblandade ska aktivt motverka bruket av doping och andra regelöverträdelser.

- Föreningen ska löpande med sina tränare och aktiva arbeta med frågor som rör idrottens värderingar.
- Föreningen ska löpande arbeta med att motverka doping.

Därför att: Fler barn och ungdomar lär för livet och inte bara utvecklas inom idrotten. Riskerna för trakasserier och mobbning minskar.

Så att: Mobbning, trakasserier och alla former av diskriminering motverkas och att vi bidrar till att förebygga doping.

 

Verksamheter som uppenbart strider mot riktlinjerna

I den debatt som förs kring barn- och ungdomsidrotten kommer ofta frågan hur vi ser till att föreningar och förbund följer de riktlinjer som finns i Idrotten vill och hur vi hanterar fall där verksamheten uppenbart strider mot dem.

En utgångspunkt är att det är både praktiskt och principiellt otänkbart att bygga upp en omfattande kontrollapparat. Den verksamhet som eventuellt står i strid med anvisningarna finns huvudsakligen i den dagliga tävlings- och träningsverksamheten, och det finns uppenbart ingen möjlighet att täcka nästan 5,5 miljoner aktiviteter varje år. Det är inte heller önskvärt.

RF kommer dock att agera när vi på ett eller annat sätt får information om en verksamhet som uppenbart strider mot anvisningarna.

Grundprincipen är att försöka åstadkomma en utveckling av förbundens/föreningarnas verksamhet genom dialog med berört förbund/förening och att också ge stöd till det genom till exempel utbildning.

Bara i sista hand blir ekonomiska sanktioner aktuella. Men statligt stöd ska enligt både förordningen om statsstöd till idrottsverksamhet och Riksidrottsförbundets egna LOK-stödsregler inte utgå till verksamheter som inte utgår från ett barnrättsperspektiv och strider mot intentionerna i Idrotten vill. 

För frågor kring detta kontakta oss på Stockholmsidrotten.

 

>>> Ladda ner anvisningarna (PDF)

Uppdaterad: 13 OKT 2016 07:17 Skribent: Helen Alpstig
Epost: This is a mailto link

facebook_icon