Hemsidor i Idrottonline stängs ner 2022-12-31. Läs mer
Hoppa till sidans innehåll

Stadgar


 

RONNEBY SEGELSÄLLSKAPS STADGAR reviderade 2015-02-10

 

 

Innehåll

RONNEBY SEGELSÄLLSKAPS STADGAR. 1

STADGAR. 3

SEKRETERARENS ÅLIGGANDE: 5

KASSÖR/EKONOMI ÅLIGGER: 5

SEKTIONSANSVARIG ÅLIGGER: 5

MILJÖOMBUDETS ÅLIGGANDE: 6

SEGLINGSSEKTIONENS ÅLIGGANDE:........................................................ 6

ANGELSKOGSSEKTIONENS ÅLIGGANDE: 7

INFORMATION OCH MARKNADS ÅLIGGANDE:........................................... 7

Fullmakt skall delge följande: 8

Bilaga 1. 11

Drogpolicy för Ronneby Segelsällskap. 11

Antagen på föreningens årsmöte. 11

Inledning.................................................................................................... 11

Tobak........................................................................................................ 11

Alkohol....................................................................................................... 12

Följande regler gäller: 12

Narkotika och dopingpreparat 12

Följande regler gäller: 13

BILAGA. 13

 

 

 

 

 

STADGAR

Ronneby Segelsällskap stiftades den 23 april 1921. Några av segelsällskapets mål är att genom utbildning, ungdomsverksamhet samt tävlingar öka medlemmarnas färdighet i uppförande i båt genom att ständigt beakta ett gott sjömanskap. Segelsällskapet skall även tillse att bevara och utveckla goda seglartraditioner. Segelsällskapet skall även se till att underlätta för sina medlemmar med familjer, så att medlemmarnas möjlighet till ett kvalitativt friluftsliv berikas såväl i Sverige som i kringliggande farvatten. Verksamheten skall också bedrivas på sådant sätt att den främjar gott kamratskap, förhindra all sorts av diskriminering, mobbning och utanförskap. Segelsällskapet är en ideell/allmännyttig förening som bygger sin verksamhet på att samtliga medlemmar är delaktiga och efter sin förmåga, utföra uppdrag/arbeten för och i klubbens regi. Segelsällskapet skall dessutom bedriva en verksamhet som har som ambition att underlätta och erbjuda attraktiva tjänster avseende båtägandet för den enskilda medlemmen.

 

§ 1 Medlemskap

Medlemskap kan beviljas efter gjord ansökan. Styrelsen kan avslå sådan ansökan om särskilda skäl föreligger. Sådant skäl kan t.ex. vara att den inträdessökande häftar skuld till annan förening för årsavgift eller andra i vederbörande förenings stadgar fastställda avgifter, vilka förfallit till betalning under sistflutet år. Genom beslut på ordinarie årsmöte kan medlem kallas till Hedersmedlem. Medlem har genom sitt medlemskap godkänt att Ronneby Segelsällskap och de förbund som föreningen tillhör, registrerar, behandlar och internetpublicerar, medlemmens personuppgifter som föreningen beslutat om i sin verksamhet. Styrelsen verkar för att födelseuppgifter men ej personnummer skall förekomma inom föreningens öppna administration.

 

§ 2 Utträda

Medlem som vill utträda ur Ronneby Segelsällskap gör skriftlig anmälan därom till styrelsen och är därmed omedelbart skild från Ronneby Segelsällskap, eventuellt förfallna avgifter erlägges enligt styrelsens bestämmande.

 

§ 3 Ordningsföreskrifter

Medlem, som åsidosätter den ordning som är föreskrivit i segelsällskapets stadgar och Angelskogs verksamhetsregler eller ej erlagt stadgade avgifter, eller som eljest brutit mot dessa stadgar, eller har handlat på ett sådant sätt att Ronneby Segelsällskaps heder har åsidosatts, kan av styrelsen uteslutas ur Ronneby Segelsällskap.

 

Fråga om uteslutning av medlem får icke företagas till fastställande förrän medlemmen ifråga beretts tillfälle att inom en viss av styrelsen angiven tid (minst 14 dagar), avgiva yttrande i ärendet.

 

 

Beslut om uteslutning skall med angivande av orsaken delgivas vederbörande medlem genom att tillsända skrivelsen angående uteslutningen med postförsändelsen, rekommenderat brev med mottagningsbevis.

 

Grundas beslut om uteslutning på bristande betalning av stadgade årsavgifter och särskilda skäl ej föreligger behöver medlem ej delges beslutet.

 

Medlem som besitter förfallna betalningsföreläggande gentemot segelsällskapet såsom årsavgift eller dylikt och blivit tillsända betalningspåminnelser enligt § 4, kan anses som utesluten fr.o.m. nästkommande kvartalsskifte. Inbetalas avgifterna därefter återkallas beslut om uteslutning, dock skall inträdesavgift som beslutas på årsmötet enligt § 15 erläggas.

 

Medlem som utesluts av styrelsen äger rätt att vid möte med Ronneby Segelsällskap söka ändring i styrelsens beslut, under förutsättning att medlem inom 14 dagar efter det att medlem fått del av beslutet, till styrelsen skriftligen anmält besvär över detsamma. Ärendet angående dylikt besvär skall föreläggas det ordinarie styrelsemöte, som hålls närmast efter besvärstidens utgång och skall särskilt angivas i kallelsen till ifrågavarande styrelsemöte, till vilken klaganden minst åtta dagar förut kallas, medelst rekommenderat brev. Sedan beslut om uteslutning erhållit bindande verkan, upphör alla förpliktelser mellan Ronneby Segelsällskap och den förutvarande medlemmen såvida avser stadgeenliga avgifter.

 

§ 4 Medlemsavgifter

Medlem erlägger en årsavgift och övriga avgifter som bestäms på årsmöte enligt § 14. Avgifterna skall inbetalas senast den 1 mars. Hedersmedlem är befriad från årsavgift.

 

§ 5 Deltagande i tävling och uppvisningar

Medlem får icke utan sektionsansvarigs medgivande representera Ronneby Segelsällskap.

 

I frågor av principiell natur skall sektionsansvarig alltid kontakta styrelsen för konsultation innan svar på frågor/frågeställningen av principiell natur ges.

 

§ 6 Deltaga i tävling och uppvisningar

Medlem får icke rätt att på annat sätt än som föreskrives i vederbörande specialförbunds stadgar och bestämmelser deltaga i tävlingar och uppvisningar, som omfattar idrottsgrenar anslutna till riksidrottsförbundet och som anordnas av organisationen utanför förbundet eller vari förbundet stående idrottsutövare deltaga.

 

 

§ 7 Segelsällskaps angelägenheter handhas av styrelse

Ronneby Segelsällskaps angelägenheter handhas av en styrelse bestående av lägst fem och högst elva övriga ledamöter enligt följande: Ordförande, kassör, sekreterare samt ytterligare högst åtta ledamöter (sektionsansvariga) samt två stycken suppleanter.

 

Ledamot i styrelsen utses vid ordinarie årsmöte av röstberättigade medlemmar. Val av styrelse och suppleanter skall ske så, att hela styrelsen ej förnyas samma år. Mandattiden skall vara ett (1) år för ordföranden samt suppleanter och två (2) år för övriga styrelsemedlemmar. Avgår styrelseledamot före mandattidens utgång, inträder suppleant för tiden intill nästföljande årsmöte. Styrelsen utser inom sig vice ordförande och suppleanter för kassör och sekreterare.

 

§ 8 Styrelsen sammanträder

Styrelsen sammanträder enligt fastlagd årsplan eller på kallelse av ordförande och är beslutsmässig, då minst häften av antalet ledamöter är närvarande.

 

§ 9 Styrelsen skall verka för följande

Styrelsen skall verka för Ronneby Segelsällskaps framåtskridande och tillvarataga dess intressen. Ordförande är Ronneby Segelsällskaps officielle representant, leder styrelsens förhandlingar och övervakar dessa stadgars efterlevnad. I ordförandens frånvaro träder vice ordförande i hans ställe. 

 

SEKRETERARENS ÅLIGGANDE:

 • Att föra och förvara protokoll över styrelsens sammanträden
 • Att se till att inkommande skrivelser registreras och förvaras på ett korrekt sätt
 • Att om ordförande icke annorlunda bestämmer, underteckna alla utgående skrivelser och förvara kopior av dessa
 • Att föra medlemsmatrikel och inventarieförteckning, i vilken även införs av Ronneby Segelsällskap förvärvade pris skall ombesörjas
 • Att om styrelsen icke annorlunda bestämmer, förvara nämnda priser
 • Att upprätta förslag till styrelsens årsberättelse

 

KASSÖR/EKONOMI ÅLIGGER:

 • Att uppbära alla avgifter (anslag) till och verkställa alla utbetalningar för Ronneby Segelsällskap
 • Att föra fullständig kassabok och verifikationer över Ronneby Segelsällskaps räkenskaper
 • Att till betryggande belopp försäkra Ronneby Segelsällskaps idrottsmaterial, priser och övriga tillhörigheter

 

SEKTIONSANSVARIG ÅLIGGER:

 • Att ansvara för sektionens tilldelade medel (budget)
 • Att leda arbetet inom sektionen
 • Att enligt styrelsens bestämmande ombesörja Ronneby Segelsällskaps representation utåt inom de områden sektionen har att ansvara för

 

MILJÖOMBUDETS ÅLIGGANDE:

 • Att ansvara för Ronneby Segelsällskaps regelverk gällande miljöfrågor, så att dessa överensstämmer med gällande lagstiftning
 • Att vara Angelskogssektionens rådgivare i miljörelaterade frågeställningar
 • Att utföra kontroller avseende hanteringen av miljöfarliga ämnen inom Angelskogsområdet genom att göra stickprov
 • Att tillse att årlig provtagning genomförs enligt gällande bestämmelser.
 • Att i samråd med Angelskogssektionen vidmakthålla och utveckla avfallshanteringsplanen för Angelskog

 

§ 10 Styrelsens ansvar

Styrelsens ledamöter är gemensamt ansvariga för sin förvaltning.

 

§ 11 Sektioner

Seglingssektionen, Angelskogssektionen och Information/marknadssektionens verksamheter handhas av en för den verksamhet utsedd sektion. Seglingssektionen och Angelskogssektionen väljs vid ordinarie årsmöte. Ansvariga för Information/marknadssektionen utses vid styrelsens konstituering. Antal i respektive sektion bestäms av styrelsen inför årsmötet med hänsyn till planerad verksamhet.

 

SEGLINGSSEKTIONENS ÅLIGGANDE:

 • Att planera och genomföra de av Svenska Seglarförbundet sanktionerade kappseglingstävlingar Ronneby Segelsällskap åtagit sig
 • Att svara för materiel och utrustningar som Ronneby Segelsällskap disponerar för sektionens verksamhet
 • Att planera och genomföra av Blekinge Seglarförbund sanktionerade kölbåtseglingar Ronneby Segelsällskap åtagit sig
 • Att anordna protokollförda klubbseglingar
 • Att till utbildningsledaren anmäla behovet av funktionärsutbildning
 • Att planera och genomföra jolle- och ungdomsverksamhet inom Ronneby Segelsällskap
 • Att planera och genomföra av Blekinge Seglarförbund sanktionerade jolleseglingar Ronneby Segelsällskap åtagit sig
 • Att vara sammanhållande för jollesegling inom Ronneby Segelsällskap
 • Att svara för materiel och utrustningar som Ronneby Segelsällskap disponerar för sektionens verksamhet
 • Att svara för att tävlingsledare, domare och mätmän uppfyller de av Svenska Seglarförbundet angivna kompetenskraven
 • Att planera och genomföra utbildningar enligt önskemål från sektionerna eller styrelsen
 • Seglingssektionen skall informera och aktivt arbeta för att uppfylla de åliggande Ronneby Segelsällskap har fastställt angående drogpolicy enligt § 24

 

 

 

ANGELSKOGSSEKTIONENS ÅLIGGANDE:

 • Att förvalta Ronneby Segelsällskaps slip, kran byggnader och bryggor samt övrig utrustning på området
 • Att utfärda bestämmelser för slipen och båthantering samt övervaka dess efterlevnad
 • Att svara för att Ronneby Segelsällskaps anordningar på slipområdet är i god ordning och utnyttjas med full säkerhet
 • Att fördela och administrera bryggplatserna vid Angelskog
 • Att svara för utbildning av kranförare
 • Att svara för att miljöfarlig verksamhet enligt gällande miljöskyddslag inte bedrivs inom område Angelskog 1:9, samt övervaka att miljöfarliga ämnen ej dumpas eller spills inom området

 

Utöver ovan ska regler för verksamheten på Angelskog uppdateras kontinuerligt av sektionen. Förändringar skall spridas genom anslagstavla, e-post samt med hjälp av sällskapets webb och informationshäfte.

 

INFORMATION OCH MARKNADS ÅLIGGANDE:

 • Att planera och genomföra fadderverksamhet inom klubben
 • Att ha huvudansvaret för information och marknadsföring gällande klubbens verksamhet
 • Att ansvara för annonsering för klubbens aktiviteter och verksamheter

 

Sektionerna upprättar förslag till utgifts- och inkomststat som arbetsplan för sektionens verksamhet under nästföljande verksamhetsår. Förslaget ingives till styrelsen å tid som av denna beslutats. Styrelsen, som äger vidtaga eventuella erforderliga ändringar i förslaget, fastställer och protokollför utgifts- och inkomststat för varje sektion. På förslag från styrelsen eller från röstberättigad medlem väljes övriga funktionärer för att handha Ronneby Segelsällskaps verksamhet. Sådant val bör ske vid årsmötet. Styrelsen kan vid behov utse medlem att representera Ronneby Segelsällskap i viss fråga eller att handha visst ärende.

 

§ 12 Årsmöte

Ronneby Segelsällskap håller ordinarie årsmöte före februari månads utgång:

 • Extra årsmöte hålls när så erfordras
 • Tidpunkt och plats för möte beslutas av styrelsen
 • Kallelse till ordinarie årsmöte skall utfärdas senast 14 dagar före årsmötet
 •  Motioner till årsmötet skall inlämnas till kansliet senast 30 dagar innan årsmötet
 •  Styrelsen är skyldig att kalla till extra årsmöte när en revisor eller minst en tiondel av föreningens röstberättigade medlemmar begär det. Sådan framställning skall avfattas skriftligen och innehålla skälen för begäran

 

§ 13 Rösträtt

Rösträtt tillkommer medlem, som erlagt förfallna avgifter och som under året uppnår en ålder av lägst 17 år. Rösträtt får utövas med fullmakt, dock endast 1 fullmakt/medlem. Icke röstberättigad medlem har yttranderätt men icke förslagsrätt

 

Fullmakt skall delge följande:

 • Medlem vilken ger rätt att till annan medlem att disponera fullmakten
 • Fullmakten skall även innehålla medlemsnamnet och medlemsnumret för den medlem som delgivits fullmaktsrätten
 • Fullmakten skall vara daterad

 

§ 14 Vid ordinarie årsmöte förekommer följande ärenden

 

 1. Fråga om mötets behöriga utlysande

 

 1. Val av ordförande och sekreterare för mötet

 

 1. Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet

 

 1. Årsberättelse för styrelse och sektioner

 

 1. Revisorernas berättelse

 

 1. Fråga om ansvarighetsfrihet för styrelse och sektioner för den tid revisionen avser

 

 1. Fastställande av årsplan och budget

 

 1. Förslag, som väckts av styrelsen eller till styrelsen inlämnats av sektion eller röstberättigad medlem skall vara kansliet till handa minst 14 dagar före årsmötet. Förslag om stadgeändring eller upplösning av Ronneby Segelsällskap skall vara kansliet till handa, minst 30 dagar före årsmötet

 

9 Val

 • Val av Ronneby Segelsällskaps ordförande, tillika styrelsens ordförande, för en tid av ett (1) år
 • Val av två ordinarie ledamöter (kassör och sekreterare) för en tid av två (2) år
 • Val av sektionsansvariga för Seglingssektionen och Angelskogssektionen samt Miljöombud för en tid av två (2) år
 • Förslag och val av ytterligare antal ledamöter enligt § 7 och § 11 (1-5st)
  • Ledamot Angelskogssektionen
  • Ledamot Seglingssektionen
  • Ledamot
  • Ledamot

 

 • Val av två suppleanter för en tid av ett (1) år
 • Val till övriga funktioner inom Ronneby Segelsällskap enligt förslag från styrelsen eller röstberättigad medlem
 • Val av två revisorer jämte två suppleanter för en tid av ett (1) år, i detta val får styrelsens ledamöter ej deltaga
 • Val till valberedningskommitté, bestående av 3 ledamöter för en tid av två (2) år

 

 

§ 15 Verksamhets och räkenskapsår

Verksamhetsåret omfattar tiden från ordinarie årsmöte till och med närmast följande ordinarie årsmöte. Räkenskapsåret omfattar tiden 1/1 – 31/12. Räkenskaperna (jämte styrelseprotokoll, medlemsmatrikel, inventarieförteckning mm) tillhandahålles revisorerna senast 14 dagar före ordinarie årsmöte.

 

§ 16 Revisorerna åligger

Revisorerna åligger att granska sektionernas och styrelsens förvaltning och räkenskaper under sistflutna räkenskapsåret samt att till styrelsen överlämna revisionsberättelsen senast två (2) dagar före ordinarie årsmöte.

 

§ 17 Beslut

Beslut fattas med acklamation eller avgöres genom votering (öppen eller sluten). Vid votering bestämmes utgången – utom i frågor som omförmäles i § 20 – genom enkel majoritet. Om vid öppen votering, som icke avser val, uppstår lika röstetal, skall det förslag gälla, som biträdes av ordföranden; vid val och sluten omröstning skall i händelse av lika val röstetal, lotten avgöra. Alla beslut bekräftas genom klubbslag.

 

§ 18 Föredragningslistan

Beslut i frågor får icke fattas om frågan icke varit upptagen i föredragningslistan för vederbörligt möte.

 

§ 19 Stadgefrågor

Förslag om ändring av dessa stadgar eller om Ronneby Segelsällskaps upplösning skall vid 2 ordinarie årsmöte upptagas till avgörande. För godkännande av dylika förslag erfordras beslut av minst 2/3 av vid mötet närvarande röstberättigade medlemmar.

 

§ 20 Upplösning av Ronneby Segelsällskap

Beslut om upplösning av Ronneby Segelsällskap skall innehålla föreskrift om användning av Ronneby Segelsällskap tillgångar för bestämt, idrottsbefrämjande ändamål och skall omedelbart delgivas riksidrottsförbundet medelst bestyrkta avskrifter av styrelsens och årsmötets protokoll i ärendet, åtföljda av revisionsberättelse jämte balans- samt vinst- och förlusträkningar.

 

§ 21 Medlems köp, byte eller försäljning av båt

Medlems köp, byte eller försäljning av båt bör snarast anmälas till styrelsen. Vid behov av certifikat hänvisas medlemmar att beställa genom riksorganisationerna.

 

§ 22 Ronneby Segelsällskap standert

Ronneby Segelsällskap standert är vit med röda ”flygande” kanter och Ronneby Segelsällskap i svart. Standerten är kantad och bokstäverna placerade i triangel. Miniatyrstandert kan bäras på rockuppslag, mössa eller blazer. Ronneby Segelsällskap standert bör föras av alla medlemmars båtar och skall när den föres vara i gott skick. 

 

 

 

 

Ronneby Segelsällskap standert klubbmärke utgöres av fyren Gåsfeten i silhuett inramad av texten RONNEBY SEGELSÄLLSKAP.

Färgen: vit bakgrund, Gåsfeten, Ronneby Segelsällskap standert initialer och text i svart. Inramning, förutom texten RONNEBY SEGELSÄLLSKAP och ”fyrblänk” i rött. Som blazer eller mössmärke utföres klubbmärket enfärgat mot kontrasterande enfärgad bakgrund.

 

§ 23 Övriga stadgar

Utöver dessa stadgar gäller riksidrottsförbundets stadgar, allmänna tävlingsbestämmelser och övriga föreskrifter och anvisningar samt vederbörande specialförbunds stadgar, tävlingsreglementen och övriga i vederbörlig ordning utfärdade föreskrifter. Ordföranden och sekreteraren är ansvariga för att ovannämnda stadgar, föreskrifter och anvisningar finns tillgängliga för föreningens medlemmar.

 

§24 Ronneby segelsällskaps drogpolicy

Ronneby Segelsällskap verkar för att barn, ungdomar och vuxna i gemenskap utan alkohol eller andra droger, skall träna, tävla och umgås runt våra seglings- och båtaktiviteter.

 

För att ta del av drogpolicyn för Ronneby Segelsällskap, se bilaga 1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilaga 1

 

 

Drogpolicy för Ronneby Segelsällskap

 

Antagen på föreningens årsmöte

2009-02-10

 

Inledning

Ronneby Segelsällskap är en ideell förening som bedriver och vill stimulera intresse för båtliv i alla åldrar.

 

Ronneby Segelsällskap vill tydliggöra och etablera en gemensam syn och ett gemensamt förhållandesätt till tobak, alkohol, narkotika och olika dopingpreparat.

 

En grundläggande förutsättning för att detta skall lyckas är att alla vuxna som kommer i kontakt med barn och ungdomar i föreningen är medvetna om sin roll som förebilder. Detta gäller oavsett om man är ledare styrelse- eller kommittémedlem eller förälder.

 

Alla ungdomar som deltar i verksamheten skall, på ett aktivt sätt, informera om föreningens syn i dessa frågor.

 

Tobak

Ställningstagande och riktlinjer vad gäller tobak:

 

 • Vi strävar efter att klubbens ungdomar helt skall undvika att använda tobak. Ett led i detta är att informera dem om riskerna med tobaksanvändning. Informationen sker bland annat genom informationsmaterial som finns att tillgå samt att ledarna har till uppgift att aktivt vid lämpliga tillfällen, samtala med ungdomarna om tobaken och dess verkningar

 

 • Vi strävar efter att få en rökfri miljö med att rökning inte skall förekomma i anslutning till möten eller träningar

 

 • Ledarna ska föregå med gott exempel och får inte röka i samband med att de träffar ungdomar vid träning, tävling och andra aktiviteter som är knutna till verksamheten i klubben

 

Om tobaksbruk förekommer bland klubbens ungdomar agerar klubben genom enskilt samtal. Vid upprepade tillfällen kan kontakt med förälder ske

 

Om tobaksbruk förekommer i olämpliga sammanhang bland klubbens ledare agerar klubben genom att frågan tas upp med vederbörande

 

 

 

Alkohol

Ställningstagande och riktlinjer vad gäller alkohol:

 

 • Segelsällskapets ungdomar skall helt undvika att använda alkohol. Ett led i detta är att informera dem om riskerna med alkoholbruk. Informationen sker bland annat genom informationsmaterial som finns att tillgå samt att ledarna har till uppgift att aktivt och vid varje för ändamålet lämpligt tillfälle, samtala med ungdomarna om alkohol och dess skadeverkningar

 

Följande regler gäller:

 

 • Ledare och andra vuxna som är knutna till segelsällskapets verksamhet får inte bruka alkohol när de har ansvar för segelsällskapets ungdomar i samband med träning, resor, läger eller liknande tillfällen

 

 • Allt bruk av alkohol bland klubbens ungdomar är förbjuden i alla sammanhang som är knutna till segelsällskapets ungdomsverksamhet

 

 • Vi accepterar inte att ungdomar, ledare eller annan vuxen kommer bakfull till någon verksamhet i segelsällskapet

 

Om alkoholbruk förekommer bland segelsällskapets ungdomar agerar segelsällskapet genom enskilt samtal och kontakt med förälder.

 

Om otillåtet eller olämpligt alkoholbruk förekommer bland segelsällskapets ledare eller annan vuxen agerar segelsällskapet genom enskilt samtal.

 

Narkotika och dopingpreparat

Ställningstagande och riktlinjer vad gäller narkotika och dopingpreparat:

 

 • För att få segelsällskapets ungdomar att förstå faran med narkotika och dopingpreparat finns informationsmaterial att tillgå. Ledarna har också till uppgift att samtala med ungdomar om narkotika och dopingpreparat.

 

 

Följande regler gäller:

 • All bruk och innehavande av narkotika och dopingpreparat är förbjuden i alla sammanhang.

 

Vid misstanke om narkotika-/dopningsbruk eller narkotika-/dopnings- innehav hos någon medlem i segelsällskap vidtas följande åtgärder:

 

 • Enskilt samtal och då det gäller ungdomar, kontakt med förälder. Därefter vidtas vidare åtgärd. Vad det gäller dopingbruk/innehav beaktas eventuella åtgärder fastlagda av distrikt/centrala instanser

 

 • Ytterst kan avstängning från klubbens verksamhet bli aktuell.

 

 

BILAGA

 

 • Alla ledare får ett papper med olika punkter som skall tas upp vid varje ”inledande” träning för de medlemmar som fyllt till exempel 13 år. Policyn redovisas och ungdomarna får varsin informationsbroschyr/informationsblad om tobak, alkohol och andra droger

 

 • Plansch och informationsmaterial om tobak, alkohol och andra droger hängs upp på anslagstavlan, Angelskog. I anslutning till detta hängs även drogpolicyn upp

 

Can – centralförbundet för alkohol och narkotikaupplysning – har utformat ett flertal olika faktablad om tobak, alkohol och narkotika kostnad 2 kr styck, kan beställas på This is a mailto link eller telefon 08-412 46 00.

 

Plansch- ”Alla vinner” – om tobak. Skapad av Folkhälsoinstitutet, gratis, kan beställas från Strömbergs distributionstjänst telefon 08-449 88 22.

Uppdaterad: 05 MAR 2019 09:01 Skribent: Kathleen Vogelius
E-post: Adressen Gömd

Postadress:
Ronneby Segelsällskap - Segling
Heabyvägen 4
37297 Ronneby

Kontakt:
Tel: 045717330
E-post: kansli@ronnebysegels...

Se all info