Hoppa till sidans innehåll

Miljöplan


Miljöplan Ronneby Segelsällskap

Inledning

Ronneby Segelsällskap (RSS) har ett hamn- och naturområde vid Angelskogsviken i Ronneby. Det är av största vikt att vi gemensamt slår vakt om denna naturresurs för ett aktivt båtliv i god miljö.

 

Syfte

Miljöplanen syftar till en gemensam miljömedvetenhet inom klubben där den enskilde medlemmen ansvarar för sina egna aktiviteter. Planen ska vara ett levande dokument och ändras i takt med att ny kunskap kommer fram och nya produkter introduceras. Miljöplanen fastställs av styrelsen i RSS och ska revideras vid förändringar.

 

Målsättning

RSS ska i all sin verksamhet verka för en god miljö och säker hamn. Miljöarbetet ansluter sig till Blekinge Båtförbunds och Svenska Båtunionens målsättning att utveckla ett båtliv i balans med människan och naturen.

 

Hamnområdet

Varje båtägare ska följa de anvisningar och regler som fastställs av RSS för att skapa en god miljö och säker hamn inom området. Båtägare ska i samband med sjösättning tillse att uppställningsplatsen är fri från pallningsmaterial och skräp. Allt material skall märkas med ägarens namn. Omärkt material innebär att Angelskogssektionen har rätt att forsla bort materialet.

Nyttjande av kupéfläkt (elektrisk värmefläkt eller dylikt) får endast ske när vederbörande

(båtägaren) själv är i eller vid båten. Fläktanläggningen får ej vara igång då vederbörande lämnar Angelskogsområdet. 

Eventuella brister inom området rapporteras till Angelskogssektionen, lista på kontaktpersoner finns i klubbhuset.

 

Sopor

För den allmänna trevnaden ska sopor läggas i avsedda kärl inom hamnområdet enligt ordningsbestämmelserna. Farligt avfall ska placeras i avsedda kärl och får inte blandas med brännbart avfall. Brännbart avfall slängs i den container som finns på området och om denna är full, tas avfallet med från Angelskog. Hushållssopor tas alltid med hem för att minska risker för skadedjur och för att minska kostnaderna för avfallshantering. 

 

Källsorterat avfall

Plåt, plast, glas och annat avfall som kan källsorteras lämnas vid kommunens anläggningar för sådant avfall. 

 

Farligt avfall

Farligt avfall placeras i avsedda kärl i miljöstationen alternativt lämnas till kommunens återvinningsstation. 

 

Toalettavfall

Tillsammans med övriga båtklubbar inom Ronneby kommun ska RSS arbeta för att Ronneby kommun anlägger toatömningsstationer för fritidsbåtar. I dagsläget finns en toatömningsstation belägen i Ekenäs vid tankstationen. 

 

Bränsle, oljor och glykol

För att skona vår egen miljö används miljöanpassade drivmedel och oljor. Detta är speciellt viktigt för tvåtaktsmotorer där Alkylatbensin kan användas tillsammans med miljöanpassade tvåtaktsoljor. För de som har motorer som klarar de nya miljövänliga bränsletyperna är det bra om de används.

Beträffande glykol så ska alla medlemmar vidta åtgärder för att förhindra att glykol kommer ut i vatten eller mark. Detta innebär bla att glykol inte får finnas i dunkar som används till tex vikter till vintertäckning. Tips: häng en hink vid avgasutsläppet så kan ni

samla upp glykol från kylvattnet som kommer med avgaserna och lämna på återvinningsstationen eller återanvända detta vid vinterkonservering av sjökylvattensystemet nästa säsong. 

 

Bottenfärger

Inom klubben skall endast miljöklassade och för båtens aktionsområde godkända bottenfärger användas. 

                          

Båtvagnar och båtvaggor

Båtvagnar och båtvaggor ska märkas och ställas upp på anvisad plats då de inte används enligt ordningsbestämmelser.

 

Bilparkering

Bilparkering sker på avsedda parkeringsplatser sjösättningsdagar. Övrig tid kan parkering ske inne på området. Om sjösättning utöver sjösättningsdagar pågår får ej parkering ske på kajer eller körvägar. Kajerna skall inte användas för annan parkering än för lastning och lossning under högsäsong.

 

Större arbeten på båtar

Vid större arbeten på båtar som kan innebära olägenhet för andra båtägare eller grannar till vår fastighet skall Angelskogsektionen informeras i god tid, helst före upptagning så att avskild plats kan förberedas om möjligt. Vid arbeten där ex bottenfärg avlägsnas skall avfallet förhindras att nå omgivningen så långt det är möjligt. Exempelvis skall marken täckas under båten och båten skall täckas in så att dammspridning till omgivningen förhindras. När förberedelserna är klara skall ansvariga i Angelskogssektionen meddelas så att inspektion kan genomföras före arbetets start. Exempel på god intäckning visas på bild nedan.

 

 

I  händelse av utsläpp av miljöfarligt ämne

Om en olycka med utsläpp av miljöfarligt ämne inträffar finns det en sk spillbox på området, se karta nedan. Denna spillbox innehåller en mängd produkter som kan användas för att begränsa och sanera utsläpp. Vid större utsläpp skall

Räddningstjänsten tillkallas. Vid alla utsläpp skall någon i Angelskogssektionen och styrelsen informeras.  

Även Miljö-och Byggnadsförvaltningen i Ronneby Kommun skall informeras om händelsen. Kontaktuppgifter till Miljö-och Byggnadsförvaltningen är:

Telefon 0457-618170, mail: This is a mailto link 

 

Det är vi medlemmar i Ronneby Segelsällskap som skapar en egen god miljö och säkerhet inom vårt unika hamnområde vid Angelskog.

                          

Idéer om RSS.s miljöarbete kan du lämna till miljöombudet, se matrikel.

Karta över vår fastighet i Angelskog