Hoppa till sidans innehåll

Förslag till ny lydelse av RJSKs stadgar 2013-02-26


 

STADGAR

 

 

 

ROSERSBERGS JAKTSKYTTEKLUBB


 

STADGAR FÖR ROSERSBERGS JAKTSKYTTEKLUBB

§ 1. Namn och lokalisering

1.1 Klubbens namn är ROSERSBERGS JAKTSKYTTEKLUBB – RJSK,
med lokalisering i Sigtuna kommun.
Dess styrelse har sitt säte i Skyttecentrum, Tallmilan, Rosersberg.

§ 2. Ändamål och målsättning

2.1 RJSK är en ideell förening som skall tillvarata medlemmarnas intressen i jakt- och tävlingsskytte och vapenfrågor.

2.2 Klubbens verksamhet bedrivs vid Skyttecentrum, Tallmilan, Rosersberg i Sigtuna kommun.

2.3 Klubbens målsättning är:

 • att bereda medlemmarna träningsmöjligheter i jaktskytte, för att befrämja den jägarmässiga skjutskickligheten.
 • att verka för en ändamålsenlig och säker vapenhantering
 • att aktivt stödja tävlingsskytte inom viltmål och lerduvor
 • att bedriva provverksamhet inom ramen för jägarexamen
 • att i övrigt stödja skyttet i stort.

§ 3. Organisation

3.1 Klubbens angelägenheter beslutas av klubbens medlemmar vid årsmötet eller extra årsstämma, enligt § 7, samt i övrigt av en av årsmötet vald styrelse.

3.2 RJSK är en av flera lika värderade sektioner inom Rosersbergs Skytteförening, som företräds av dess styrelse vilken på sektionsårsmötenas uppdrag leder förekommande gemensamma angelägenheter.

§ 4. Medlemskap

4.1 Klubbens medlemmar indelas i ordinarie medlemmar och hedersmedlemmar.

4.2 Medlemskap kan erhållas av varje jaktskytteintresserad person, efter prövning och beslut av styrelsen.

4.3 Medlemskap skall ej beviljas om det kan befaras strida mot klubbens intressen eller ändamål.

4.4 Medlemsansökan skall göras skriftligen till klubbens styrelse.

4.5 Styrelsen motiverar ej beslut i fråga om medlemskap.

4.6 Medlemskap är personligt och kan ej överlåtas.

4.7 Till hedersmedlem kan väljas person som på ett förtjänstfullt sätt arbetat för klubbens intresse.

4.8 Hedersmedlem väljs av årsmötet efter förslag från styrelsen.

4.9 Junior är medlem som fyllt 15 år och under året fyller högst 18 år.

4.10 Genom medlemskap ger medlem samtycke till att RJSK får behandla/registrera och offentliggöra medlems personuppgifter (inklusive i förekommande fall foto) i dennes egenskap av medlem, inom ramen för de ändamål RJSK har med upprättandet av hemsidor, intranät, medlems- och adressregister och övriga personuppgiftsregister (enligt PUL).
RJSK är skyldig att vid medlemskapets upphörande - avföra medlems registrerade personuppgifter

§ 5. Medlems skyldigheter

5.1 Medlem är skyldig:

 • att följa stadgar och regler, samt de föreskrifter som utfärdats av årsmötet eller på dess uppdrag av styrelsen
 • att ofördröjligen till styrelsen anmäla misstänkta fall av skadegörelse, missbruk eller annan åverkan av anläggningar och förmåner
 • att biträda vid de arbetsdagar eller övriga aktiviteter som årsmötet eller styrelsen beslutat om och som framgår av verksamhetsplanen.

§ 6. Delgivning av protokoll

6.1 Om medlem namnges i protokoll skall personen i fråga erhålla justerat protokollsutdrag.

§ 7. Utträde, uteslutning och varning

7.1 Medlem som vill utträda ur klubben bör skriftligen meddela detta till styrelsen.

7.2 Medlem som ej erlagt fastställda avgifter inom föreskriven tid, anses ha utträtt ur klubben på egen begäran.

 

7.3 Medlem kan av styrelsen uteslutas ur klubben ifall att denne:

 • har agerat så att klubbens intressen eller ändamål skadas.
 • uppenbart har brutit mot klubbens stadgar, regler eller föreskrifter.
 • har brutit mot eller visat bristande efterlevnad av gällande säkerhetsbestämmelser, vid utövande av skytte inom Tallmilan.
 • har missbrukat medlemsförmån, genom försäljning eller överlåtande av sådan förmån till annan juridisk eller fysik person.

7.4 Beslut om uteslutning skall ske vi styrelsesammanträde och kräver minst 2/3 majoritet. Beslut om uteslutning skall dokumenteras i protokoll och delges enligt §6. Medlem som är berörd skall kallas till styrelsesammanträdet och medges föra talan i egen sak. Om den kallade uteblir utan att anmäla förhinder kan ärendet behandlas ändå.

§ 8. Avgifter

8.1 Vid inträde skall ordinarie medlem erlägga inträdesavgift som fastställts av årsmötet. Damer och juniorer erlägger ej inträdesavgift.

8.2 Inträdesavgift respektive årsavgift återbetalas ej vid utträde ur klubben.

8.3 Årsavgift skall erläggas inom föreskriven tid, årsavgift fastställs av årsmötet. Hedersmedlemmar erlägger ej årsavgift.

8.4 Serieavgifter. Inför varje nytt verksamhetsår (vid säsongsstart) fastställer styrelsen nivån på de avgifter som skall gälla för av klubben tillhandahållna produkter (serier, ammunition, vapenlån, m.m.)
För att motivera medlemmarna att ta på sig arbetskrävande funktionärsuppgifter inom klubben samt att utföra vissa arbetsinsatser för klubben, kan Styrelsen besluta om vissa belöningar till de personer som har utfört sådana uppgifter. Belöningarna kan t.ex. utgöras av ett antal fria serier, lägre seriepris, lägre ampris, m.m. och kopplas till arbetsinsatsens omfattning.

§ 9. Sammanträden och motioner.

9.1 Ordinarie årsmöte hålls årligen före 28:e februari, på tid och plats som styrelsen beslutar.

9.2 Extra årsstämma hålls då styrelsen finner så erforderligt, eller då en femtedel av medlemmarna så påfordrar.

9.3 Kallelse till ordinarie årsmöte eller extra årsstämma utsändes skriftligen till varje medlem senast tio (10) dagar före avsedd sammanträdesdag. I kallelsen till extra årsstämma anges de ärenden som skall behandlas. Endast de ärenden som angivits i kallelsen får behandlas vid årsmöte respektive extra årsstämma.

9.4 Medlem som önskar att visst ärende (motion) skall behandlas vid ordinarie årsmöte skall senast 31:a december inlämna ärandet till styrelsen för behandling. Styrelsen skall om möjligt avge förslag till beslut i fråga som väckts i motion.

§ 10. Årsmötet.

10.1 I fråga varom beslut skall fattas på årsmötet skall, om möjligt, styrelsen avge förslag till beslut. Avsteg medges om ärendet avser personval eller avses behandlas under § Övrigt.

10.2 Årsmötet fattar årligen beslut om klubben skall tillhöra organisation och i så fall, vilken eller vilka.

10.3 Ordinarie årsmötes dagordning, enligt bilaga nr. 1.

§ 11. Styrelsens sammansättning.

11.1 Klubben företräds av styrelsen, som på medlemmarnas uppdrag leder klubbens verksamhet, förvaltar klubben tillgångar, förbereder ärenden till årsmötet och extra årsstämma, samt verkställer därvid fattade beslut.

11.2 Styrelsen består av ordinarie ordförande, 1:e vice ordförande, 2:e vice ordförande, sekreterare, kassör, två ledamöter, samt fyra ersättare.

11.3 Ordförande välj av årsmöte för en tid av ett år. Övriga ledamöter väljs för en tid av två år.
Tre ordinarie och två ersättare väljs ena året och övriga ledamöter nästkommande år.

11.4 Styrelsen utser så snart kan ske, på konstituerande styrelsemöte, 1:e vice ordförande, 2:e vice ordförande, sekreterare, kassör samt fördelar övriga arbetsuppgifter. Styrelsen kan vid behov och för viss tid, till sig adjungera expertis/sakkunnig respektive viss funktionär.

11.5 Avgår styrelseledamot ersätts denna av ersättare. Ny ersättare väljs vid kommande årsmöte.

§ 12. Styrelsens ansvar

12.1 Styrelsen sammanträder på kallelse från sekreteraren eller då minst tre av styrelsens ordinarie ledamöter så påkallar.

12.2 Styrelsen är beslutsför då ordförande eller vice ordförande samt fyra ledamöter är närvarande.

12.3 Vid styrelsesammanträde skall protokoll föras vilket skall justeras av vid mötet utsedd justeringsman.

12.4 Ledamot som inte kan närvara vid styrelsemöte skall underrätta sekreteraren eller ordförande härom.

12.5 Ersättare kallas till styrelsemöte i likhet med ordinarie ledamot och äger rätt att deltaga enligt eget bedömande, ersättare har yttranderätt men rösträtt endast som tjänstgörande ersättare.

12.6 Styrelsen kan fatta beslut om närvaro vid styrelsemöte av annan person än ledamot och ersättare, beslutet skall protokollföras.

12.7 För av styrelsen fattade beslut är envar ledamot ansvarig som deltagit i beslutet och ej reserverat sig.

12.8 Reservation skall antecknas i protokollet.

12.9 Ordförande är klubbens officiella representant och leder styrelsens arbete.
I ordförandens frånvaro eller för särskilda uppgifter träder ledamot som valts av styrelsen i hans ställe.

§ 13. Räkenskaper och revision

13.1 Verksamhets- och räkenskapsår omfattar tiden 1:a Januari till 31:a December.

13.2 För granskning och revision av klubbens räkenskaper och förvaltning väljer årsmötet årligen två revisorer och två revisorsersättare.

13.3 Styrelsen skall årligen och i god tid före årsmötet överlämna resultat- och balansräkning samt övriga begärda handlingar till revisorerna för granskning.

13.4 Revisorerna skall granska förvaltning av det gångna verksamhetsåret och överlämna revisionsberättelse till styrelsen senast 10 dagar före årsmötet.

§ 14. Beslut och omröstning

14.1 Som årsmötets och klubbens beslut gäller den mening, för vilken de flesta rösterna avgivits (enkel majoritet).

14.2 Vid röstning äger varje medlem en (1) röst.

14.3 Medlem kan låta sig företrädas av skriftligen befullmäktigat ombud. Ombud får företräda högst en (1) medlem. Ombud skall vara medlem i RJSK.

14.4 Vid lika röstetal avgörs personval genom lottning. I andra frågor har ordförande utslagsröst.

14.5 Röstningen genomförs med handuppräckning, såvitt ej sluten omröstning begärts.

14.6 Vid fråga om ansvarsfrihet får ej de deltaga som berörs av beslutet.

14.7 Styrelseledamot har att själv påtala om jäv föreligger, innan beslut fattas.


§ 15. Valberedningen

15.1 För att biträda styrelsen och årsmötet vid ny- och omval av styrelseledamöter och andra förtroendevalda utser årsmötet en valberedning om tre personer varav en är sammankallande.

15.2 Valberedningen skall senast 10 dagar före årsmötet, till styrelsen överlämna namnförslag beträffande de personval som skall förrättas på årsmötet.

§ 16. Firmatecknare och bemyndigande

16.1 Klubbens firma tecknas av styrelsen gemensamt eller av ledamöter enligt bemyndigande som beslutats och antecknats i protokoll.

16.2 Bemyndigandet skall förnyas årligen vid konstituerande styrelsesammanträde.

§ 17. Ordningsregler, funktionärer, mm.

17.1 Styrelsen äger utge instruktioner och föreskrifter avseende klubbens verksamhet vid Tallmilan, samt utse de funktionärer som krävs för att klubbens verksamhet skall kunna bedrivas rationellt, bland annat:

 • Banchefer
 • Skjutledare
 • Nyckelregler
 • Nyckelansvarig
 • Säkerhetsbestämmelser (generella för RJSK, respektive för resp. skjutbana)
 • Säkerhetsansvarig
 • Webansvarig
 • Ledamöter i tävlingskommitté
 • Kontaktmän mot externa organisationer
 • Regler för genomförandet av prov för jägarexamen
 • Arbetsordning för styrelsen
 • Medlemsmatrikel.

§ 18. Stadgeändring

18.1 För ändring av dessa stadgar erfordras beslut i två på varandra följande, med minst 30 dagars mellanrum, hållna möten varav det ena skall vara ordinarie årsmöte.

18.2 För giltighet av dylikt beslut erfordras att minst 2/3-delar av de närvarande röstberättigande medlemmarna bifaller stadgeändringsförslaget.

18.3 Förslag till ändring eller tillägg till dessa stadgar skall skriftligen inlämnas till styrelsen senast 31:a December, styrelsen överlämnar förslaget jämte eget yttrande till årsmötet.

§ 19. Klubbens upplösning

19.1 Beslut om klubbens upplösning skall fattas enligt samma regler som gäller för stadgeändring.

19.2 Upplöses klubben, tillfaller samtliga klubbens handlingar, kontanta medel, andra tillgångar och övriga ägodelar Rosersbergs Skytteförening.

§ 20. Fastställande av stadgar

Dessa stadgar har fastställts vid:

Ordinarie/Extra årsmöte 20____-____-____ samt vid

Ordinarie/Extra årsmöte 20____-____-____

 

MÖTE 1

 

 

_________________________                           _________________________

Ordförande/                                                         Sekreterare/

 

 

MÖTE 2

 

 

_________________________                           _________________________

Ordförande/                                                         Sekreterare/

 

 

 

 

                                                                                              Bilaga 1

 

Dagordning för årsmöte vid RJSK

§1.                 Mötets öppnande

§2.                 Fastställande av dagordning

§3.                 Fastställande av röstlängd

§4.                 Val av mötesordförande

§5.                 Val av sekreterare för mötet

§6.                 Val av justeringsmän tillika rösträknare

§7.                 Fråga om mötet är laga utlyst

§8.                 Föredragning av verksamhetsberättelse

§9.                 Föredragning av förvaltningsberättelse

§10.               Föredragning av revisionsberättelse

§11.               Fråga om ansvarsfrihet för det gångna året

§12.               Personval enligt följande

§12.a             Val av ordförande på ett år (varje år)

§12.b             Val av tre styrelseledamöter på två år (varje år)

§12.c             Val av två ersättare på två år (varje år)

§12.d             Val av två revisorer på ett år (varje år)

§12.e             Val av två revisorersersättare på ett år (varje år)

§12.f             Val av valberedning, en sammankallande och två ledamöter, på ett år

§13.               Beslut om organisationstillhörighet på ett år

§14.               Beslut om avgifter, inträdes- och årsavgifter för nästkommande år

§15.               Förslag till årsmötet från styrelsen (Propositioner)

§16.               Förslag till årsmötet från medlemmar (Motioner)

§17.               Övriga frågor (Här fattas inga beslut)

§18.               Utdelning av förtjänsttecken och priser

§19.               Mötet avslutas

 

Uppdaterad: 22 JAN 2013 11:25 Skribent: Ragnar Ekholm

Vill du avlägga prov för jägarexamen?

Kontakta oss för mer information!

Läs mer...

 

Postadress:
Rosersbergs SpSK - Skyttesport
Box 4014
19504 Rosersberg

Kontakt:
Tel: 0859035787
E-post: This is a mailto link

Se all info