Hoppa till sidans innehåll

Säkerhetsregler


 Säkerhetsregler vid Rosersbergs Jaktskytteklubb 2020

Dessa regler grundas på SäkB 2015 rev april (nedan refererad till som ”SäkB”) och utgör RJSK detaljerade tillämpningsbestämmelser för bl.a. vapenhantering samt skyttets utförande. Reglerna gäller från 2019-04-24 och t.v.

 

Reglerna anslås på alla RJSK skjutbanor, i Tallmilan samt finns på RJSK hemsida www.rjsk.se, under fliken Säkerhet.
Du kan även ladda ner detta som pdf version för utskrift.
Säkerhetsregler vid Rosersbergs Jaktskytteklubb ver. 3.9.pdf

 

Dessa Regler SKALL följas av alla som skjuter/leder skjutning/är åskådare, på och vid RJSK Skjutbanor.

 

 1. Skjutledare - All skjutning vid RJSK Skjutbanor, skall ledas av en Skjutledare utsedd av RJSK Styrelse. Ingen annan än RJSK Styrelse får utse person att leda skjutning på RJSK Skjutbanor (RJSK Styrelses beslutade regler om Skjutledare på Inskjutningsbanan, framgår av aktuell Skjutbaninstruktion).

   

 2. Skjutledaren är ansvarig för säkerheten vid skjutbanan och hans anvisningar skall ovillkorligen åtlydas av alla skyttar och åskådare på skjutbanan.

   

 3. Vid all vapenhantering skall vapnet alltid behandlas som om det vore laddat, och vapnet skall alltid hanteras i ofarlig riktning (dvs. mot eget mål eller kulfång, skjutledare fastställer vid behov ofarlig riktning).

   

 4. Rikta aldrig vapen, laddat eller oladdat, mot någon människa.

   

 5. Alla vapen som förs vid RJSK skjutbanor skall alltid vara i Säkert Läge, utom när skytt på skjutstation av Skjutledaren, har getts tillstånd/order att ladda eller tillstånd/order att börja skjutning.

  Krav för att Säkert Läge skall råda, innebär för respektive av följande sex vapentyper a-f att:

  1. Repetergevär: Slutstycket skall alltid vara utdraget (tillbakadraget), också i fodral.

  2. Halvautomatiskt gevär: Säkerhetspropp skall alltid vara isatt, också i fodral (Tillämpningsregler om Säkerhetspropp finns på RJSK hemsida under fliken Säkerhet).

  3. Brytgevär (hagelgevär, dubbelstudsare, enkelskottsstudsare) skall alltid bäras brutet (se dock Regel 7 och 8 om vapenfodral resp. vapenställ).

  4. Pumprepetergevär: Säkerhetspropp skall alltid vara isatt, också i fodral.

  5. Bygelrepetergevär: Säkerhetspropp skall alltid vara isatt, också i fodral.

  6. Fallblocksgevär: Säkerhetspropp skall alltid vara isatt, också i fodral.

    

 6. Den enskilde vapeninnehavaren har själv det fulla ansvaret att bevaka till RJSK skjutbanor eget medfört vapen och ammunition, för att förhindra att obehörig tillgriper dessa.

   

 7. Vapen ska om möjligt transporteras i vapenfodral eller motsvarande till och från skjutplatsen. Brytgevär får härvid vara stängt. Vapen i vapenfodral är att betrakta som att det hanteras i ofarlig riktning, jfr Regel 3.

   

 8. Vid ankomst till skjutbana skall ovillkorligen, av enskild medfört vapen, omgående placeras i befintligt vapenställ (brytgevär må härvid stängas, samtidigt som det med pipan uppåt hålls i lodrätt läge

  under nedställningen i vapenstället). Även vapen i vapenfodral skall ställas i vapenställ.

   

 9. På skjutbana skall av enskild medförd ammunition, i sin förpackning, förvaras i stängd väska, eller tillsluten påse, fram till dess att skytten beordras inta skjutstation.

   

 10. På skjutbana är all onödig hantering av vapen och ammunition förbjuden. Som onödig hantering

  på skjutbana betecknas: vapenvård före/efter skjutning, förevisning av eget vapen eller egen ammunition, för andra skyttar/åskådare (skall utföras på annan plats än RJSK skjutbaneområde.) (Anm: Regel 8+9+10 syftar till att förhindra oavsiktlig laddning av vapen -> ta bort risken för vådaskott.)

   

 11. Skytt får inte handskas med vapen eller ammunition utan att känna till dess funktion och bestämmelser för dess hantering.

   

 12. Rör aldrig någon annans vapen utan ägarens medgivande.

   

 13. Kontrollera alltid omedelbart, att ett vapen du tar emot från någon är oladdat.

  Sådan kontroll skall även utföras när skytt hämtar tilldelat RJSK ”lånevapen” från vapenställ.

   

 14. Anläggningsövningar, utom på skjutstation, är absolut förbjudna - fråga Skjutledaren om tillåtelse för anläggningsövningar, så anvisar han eventuellt särskild plats.

   

 15. Provriktning och skjutning får endast ske på anvisad skjutstation.

   

 16. Endast skytt och skjutledare får uppehålla sig på, respektive invid, skjutstation.

  Behöver skytten hjälp, får han detta av skjutledare. Väntande skyttar och åskådare skall uppehålla sig på anvisad plats och får ej störa pågående skjutning med t.ex. högljutt prat.

   

 17. All skjutning skall startas av Skjutledare med ordern ”Eld” eller ”Varsågod att börja skjutning”.

   

 18. Laddning får aldrig ske förrän på Skjutledarens order. Före laddning skall skytt kontrollera att loppet är fritt från främmande föremål.

   

 19. Patroner får inte placeras i någon del av vapnet förrän skytten står på anvisad skjutstation, med vapnet i tillåten skjutriktning och Skjutledaren har gett order om att börja skjutning.

   

 20. Lägg eller ställ aldrig ifrån dig ett laddat vapen eller överlämna ett sådant till någon annan.

   

 21. All skjutning skall avslutas av Skjutledare (efter färdigskjuten serie) med följande tre order: ”Eld upphör, Patron ur, Visitation efter skjutning”.

  Visitation efter skjutning skall alltid genomföras av Skjutledaren innan skytt tillåts avlägsna sig från sin skjutstation. Visitationen skall avslutas genom att varje vapen anordnas till säkert läge enligt Regel 5.

   

 22. Vid fara skall Skjutledaren, eller den person som upptäcker fara, omedelbart avbryta pågående skjutning genom ordern ”STOPP” / AVBRYT. Härvid skall omedelbart all eldgivning upphöra och samtliga skyttar skall öppna sina gevär

  och ta ur alla patroner ur geväret (d.v.s. göra Patron ur).

   

 23. Vid laddning eller patron ur skall:

  • kulvapen (och hagelgevär laddat med slug) riktas inom skjutbanans kulfång, såväl i sida som i höjd,

  • hagelgevär laddat med hagel skall riktas inom skjutbanans skjutgränser i sida, samt i höjd snett uppåt eller snett ned mot marken.

  Vid laddning respektive patron ur, får inget finger hållas i varbygeln.

   

 24. Laddat kulgevär (och hagelgevär laddat med slug) skall vara riktat inom aktuellt kulfång, såväl i sida som i höjd, innan vapnet får osäkras.

   

 25. Hagelgevär får inte läggas ihop/slutstycket (på halvautomat/pumpgevär) får inte föras fram, förrän det är skyttens tur att skjuta och vapnet riktas inom skjutbanans skjutgränser i sida.

   

 26. Vid skytte mot lerduvor är rem på vapnet förbjuden.

   

 27. Skjut endast mot de mål som är angivna av Skjutledaren.

   

 28. Skytt får inte sikta på eller skjuta på annan skytts mål/lerduvor, eller medvetet sikta på eller skjuta på levande djur.

   

 29. Vid eventuell klick skall skytten bibehålla vapnet:

  • mot kulfånget för kulgevär (och hagelgevär laddat med slug), (dvs. pipan skall riktas inom kulfångets begränsning i såväl sida som i höjd) (jfr. Regel 23 och 24),

  • inom skjutbanans skjutgränser i sida och rakt fram i höjdled för hagelgevär, samt påkalla Skjutledarens uppmärksamhet och fråga vilka åtgärder skytten skall/får vidtaga.

  Ett klickat vapen får aldrig öppnas förrän tidigast efter att minst 10 sekunder förflutit efter klicken. Det klickade vapnet får inte läggas eller ställas ner eller föras bort från skjutstationen, förrän den klickade patronen har avlägsnats och ”Patron ur” + ”Visitation efter skjutning” har utförts. Den klickade patronen skall tas om hand av Skjutledaren. (Logistikenheten tar emot klickad resp. skadad ammunition.)

   

 30. Då skifte av skjutstation under hagelserie förbereds samt genomförs (enbart Trap & Sporting):

  • ska vapnet brytas/slutstycket hakas upp, och alla patroner tas ut ur vapnet

  • får vapnet inte riktas utanför skjutgräns, förrän vapnet är öppnat och patronerna är urtagna

   (förflyttning till nästa skjutstation sker gemensamt på kommandot ”Skifte”),

  • får det inte finnas patroner i geväret under förflyttningen (vapnet skall vara tomt/plundrat).

  • Säkerhetspropp skall inte användas under pågående serie vid skifte av skjutstation.

  Avseende Skeet tillämpas ovanstående varje gång, innan skeetskytt får lämna skjutplatta nr 1-7. Innan skeetskytt får lämna skjutplatta 8, skall samtliga åtgärder enligt Regel nr 21 utföras.

   

 31. Buller/Hörselskydd skall användas av såväl skyttar, skjutledare som åskådare vid skjutbanan och som befinner sig inom 25 m från vapen som avfyras. Gravida bör samråda med läkare före vistelse i bullrig miljö.

   

 32. Skyddsglasögon skall användas av alla som uppehåller sig inom 30 m från målet, vid all skjutning med stålhagel på skjutbana. (RJSK tillämpningsregler om Skyddsglasögon, krav på deras utförande samt RJSK utlåning av sådana, framgår av RJSK hemsida, fliken Säkerhet.)

   

 33. Skjutledaren bestämmer ovillkorligen vem som har rätt att skjuta eller ej och kan avvisa skyttar och åskådare från skjutbanan om denne finner att de uppträder olämpligt. Skytt eller åskådare som inte lyssnar på kommandon och instruktioner, uppträder allmänt störande, hanterar vapnet ovarsamt, använder ett ovårdat språk eller uppträder våldsamt eller ifrågasättande mot skjutledare eller andra skyttar eller skjuter mot levande djur, skall omgående avvisas från skjutbanan.

  Dock skall skjutledare först beordra genomförandet av och kontrollera åtgärder enligt Regel 21. Rapportering av händelsen skall ske enligt Regel 35.

   

 34. Skytt som i samband med skjutning, misstänks vara påverkad av alkohol eller droger skall omgående avvisas från skjutbanan. Denna Regel tillämpas även avseende åskådare. Avvisningen genomförs och rapporteras på samma sätt som anges i Regel 33.

   

 35. Tillbudsrapportering,

  Händelse som har inträffat vid RJSK i samband med skjutning eller hantering av vapen/ammunition, och som upplevs ha hotat säkerheten/medfört förhöjd risk för skyttar, funktionärer eller åskådare, men utan att skada har uppkommit, benämns tillbud och skall av Skjutledaren/Tävlingsledaren rapporteras till RJSK Styrelse.

  Rapport om tillbud ska ske senast inom 24 timmar per e-mail till This is a mailto link Rapportblankett för tillbud finns i Tallmilan (Styrelserummet) och på RJSK hemsida, fliken Säkerhet.

   

 36. Olycksrapportering

  Händelse som har inträffat vid RJSK i samband med skjutning eller hantering av vapen/ammunition, och där skada uppstått på person eller egendom, benämns olycka och skall av Skjutledaren/ Tävlingsledaren omgående per telefon 112, anmälas till Polisen samt direkt därefter, via telefon skall RJSK Ordförande eller sekreterare informeras om det inträffade. Kopia av olycksrapporten ska skickas senast inom 24 timmar per e-mail till RJSK Styrelse adress: This is a mailto link Rapportblankett för olycka finns i Tallmilan (Styrelserummet) och på RJSK hemsida, fliken Säkerhet.

   

 37. Anvisning om skyttars minimiålder

  Skytteföreningar som RJSK, får enligt lag låna ut gevär under formen ”Uppsiktsutlåning”, d.v.s. under Skjutledarens omedelbara uppsikt, och detta också till låntagare som ännu inte har uppnått 18 års ålder. (Se Vapenlagen, SFS 1996:67; 3 kap. 3 §.)

  Följande åldersgränser är härvid RJSK anvisningar till Skjutledare:

  Cal. 22: min 10 år, Hagel: min 12 år, Klass 1: min 15 år.

  Skjutledaren har rätt och skyldighet att bedöma aktuell individs personliga mognad och utveckling, kroppsligt såväl som mentalt, och därvid göra en individuell anpassning av dessa åldersgränser.

   

 38. Tillåten hagelammunition

  Hagelammunition med hagel av stål och av högst storlek US 6 (utan begränsning av hagelladdningens vikt) får säkerhetsmässigt användas på följande skjutbanor: Skeetbanan, Sportingbanan, Trap 1 och 2 samt Jägarexamensbanan.

  Hagelammunition med hagel av bly är ej tillåten oavsett hagelstorlek, på dessa skjutbanor.

   

 39. Särskild tillämpning vid RJSK av SäkB §1.1 Giltighet, paragrafens sista punkt ”Avsteg”, RJSK Regel om sådant avsteg.

Det är vid RJSK absolut förbjudet för skytt, Skjutledare, Banchef eller annan funktionär eller åskådare, att göra något som helst avsteg från SäkB bestämmelser.

Uppdaterad: 07 MAJ 2019 09:59 Skribent: Säkerhetsansv. RJSK
Epost: This is a mailto link

Här kan du uppdatera din e-post information : Länk

***********************************

Vill du avlägga prov för jägarexamen?

Kontakta oss för mer information!

Läs mer...

 

 

Postadress:
Rosersbergs SpSK - Skyttesport
Box 4014
19504 Rosersberg

Kontakt:
Tel: 0859035787
E-post: This is a mailto link

Se all info