Hoppa till sidans innehåll

Stadgar


Stadgar för Simklubben Poseidon

STADGAR för Simklubben Poseidon i Lund antagna vid årsmöte 2005-03-03

SK Poseidons stadgar i PDF format
Bilaga till stadgar i PDF formatALLMÄNNA BESTÄMMER

1 § Föreningens ändamål
 
Föreningen har som ändamål att bedriva sin idrottsliga verksamhet enligt följande målsättning

Simning och simhopp är sporter som passar alla och som ger en mycket god och allsidig träning där pojkar och flickor deltar tillsammans och på lika villkor. Våra idrotter ger en fysisk skolning för livet, inte bara genom att bygga upp grundfysiken, utan också genom att grundlägga bra motionsvanor. Allvarliga skador är sällsynta.

Simmare och simhoppare i SK Poseidon lär sig, målmedvetenhet, sund levnadsföring och att hantera framgångar och motgångar, vilket ger en god start i livet. Alla får känna kamratskap, och de äldre aktiva får lära sig att vara goda förebilder för de yngre. Några aktiva startar elitkarriärer - kanske med sikte mot ungdomslandslag och framtida olympiska spel, några fungerar som starka sociala motorer och några är framtida tränarämnen och ungdomsledare. I Poseidon är alla aktiva viktiga.

Gott kamratskap, högutbildade tränare, och en genomtänkt träningslinje ser till att varje aktiv simmare eller simhoppare skall kunna utvecklas maximalt utifrån sina förutsättningar och sina ambitioner.

Vi siktar inte bara mot att vara en av Sveriges bästa simklubbar, utan också mot att varje simmare eller simhoppare ska känna tillfredsställelsen av att nå sina egna uppsatta mål.

Simklubben Poseidon delar också idrottsrörelsens övergripande verksamhetsidé, vilken i sin helhet biläggs stadgarna (bilaga 1).

 

2 § Sammansättning

Föreningen består av de fysiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar.

 

3 § Tillhörighet

Föreningen är medlem i Svenska Simförbundet (SSF) och är därigenom ansluten till Sveriges Riksidrottsförbund (RF).
Föreningen tillhör dessutom Skånes idrottsförbund samt Skånes Simförbund.
Föreningen är skyldig att följa nämnda organisationers stadgar, tävlingsregler och beslut fattade av överordnat idrottsorgan.
På begäran av RF eller Svenska Simförbundet och Skånes Simförbund är föreningen skyldig att ställa föreningens handlingar till förfogande samt lämna av dessa organ begärda uppgifter.

 

4 § Beslutande organ

Föreningens beslutande organ är årsmöte, extra årsmöte samt styrelse.

 

5 § Firmateckning

Föreningens firma tecknas av styrelsen eller, om styrelsen så beslutar, av två styrelse-ledamöter gemensamt eller av en eller flera särskilt utsedda personer.

 

6 § Verksamhets- och räkenskapsår
 
Föreningens verksamhetsår och räkenskapsår omfattar tiden fr.o.m. den 1 januari t.o.m. den 31 december.

 

7 § Stadgetolkning m.m.

Uppstår tvekan om tolkningen av dessa stadgar, eller om fall förekommer som inte är förutsedda i stadgarna, hänskjuts frågan till nästkommande årsmöte. I brådskande fall får frågan avgöras av styrelsen.
Medlem förbinder sig genom sitt medlemskap i föreningen att i fråga om tillämpning av dessa stadgar inte väcka talan vid allmän domstol. Tvist om tillämpning av stadgarna skall i stället avgöras i enlighet med vad som anges i 33 §.

 

8 § Stadgeändring

För ändring av dessa stadgar krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet av¬givna röster.
Förslag till ändring av stadgarna får skriftligen avges av såväl medlem som styrelse.

 

9 § Upplösning av föreningen    
                                                    
För upplösning av föreningen krävs beslut på två årsmöten i rad. Mellan årsmötena skall två månader ha förflutit. För beslut om upplösning krävs kvalificerad majoritet på båda årsmötena d.v.s. två likalydande beslut med minst 2/3 av antalet avgivna röster.
I beslut om upplösning av föreningen skall anges dels att föreningens tillgångar skall användas till bestämt idrottsfrämjande ändamål, dels var den upplösta föreningens handlingar m.m. skall arkiveras t.ex. i folkrörelsearkiv eller motsvarande.
Beslutet, jämte bestyrkta avskrifter av styrelsens och årsmötets protokoll i ärendet, samt revisionsberättelse jämte balans- och resultaträkningar, skall omedelbart tillställas Svenska Simförbundet.

 

FÖRENINGENS MEDLEMMAR
                                  
10 § Medlemskap

Personer med intresse för klubbens verksamhet kan bli medlemmar i Simklubben Poseidon.

Medlem har att erlägga de medlemsavgifter som årligen beslutas av årsmötet.

Medlemskap beviljas av styrelsen eller av den som styrelsen delegerat beslutanderätten till

Ansökan om medlemskap får avslås endast om det kan antas att vederbörande kom¬mer att motarbeta föreningens ändamål eller intressen.

Beslut att avslå medlemsansökan skall fattas av styrelsen.
I beslutet skall skälen redovisas samt anges vad den som söker medlemskap skall iaktta för att överklaga beslutet. Beslutet skall inom tre dagar från dagen för beslutet skriftligen tillställas den som fått avslag på medlemsansökan.
Beslut om vägrat medlemskap får överklagas av den berörde inom tre veckor enligt reglerna i Riksidrottsförbundets stadgar.

 

11 § Utträde

Medlem som vill utträda ur föreningen, skall skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses därmed omedelbart ha lämnat föreningen.
Medlem som inte har betalat medlemsavgift för två på varandra följande verksamhetsår får anses ha begärt sitt utträde ur föreningen. Medlemskapet upphör i sådant fall genom att personen avförs från medlemsförteckningen.

 

12 § Uteslutning m.m.

Medlem får inte uteslutas ur föreningen av annan anledning än att denne har försummat att betala av föreningen beslutade avgifter, motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål, eller uppenbarligen skadat föreningens intressen.
Beslut om uteslutning får begränsas till att omfatta viss tid. Sådan tidsbegränsad uteslutning får som mest omfatta sex månader från beslutsdagen.
Om tillräckliga skäl för uteslutning inte föreligger får föreningen i stället meddela medlemmen varning.
Beslut om uteslutning eller varning får inte fattas utan att medlemmen inom viss tid, minst 14 dagar, fått tillfälle att yttra sig över de omständigheter som föranlett att medlemskapet ifrågasätts. I beslutet skall skälen härför redovisas samt anges vad medlemmen skall iaktta för överklagande. Beslutet skall inom tre dagar från dagen för beslutet skriftligen tillställas den berörde.
Beslut om uteslutning eller varning skall fattas av föreningens styrelse och får av den berörde överklagas inom tre veckor enligt reglerna i RF:s stadgar.

 

13 § Medlems rättigheter och skyldigheter    
                                 
Medlem
• har rätt att delta i sammankomster som anordnas för medlemmarna.
• har rätt till information om föreningens angelägenheter.
• skall följa föreningens stadgar och beslut som fattats av
 föreningsor¬gan samt följa i  3 § nämnda organisationers stadgar,
 bestämmelser och beslut.
• har inte rätt till del av föreningens behållning eller egendom vid
 upplösning av för¬e¬ningen.
• skall betala medlemsavgift samt de övriga avgifter som beslutats av föreningen.

 

14 § Deltagande i den idrottsliga verksamheten  
                           
Medlem har rätt att delta i föreningens idrottsliga verksamhet under de former som är vedertagna inom idrotten och på samma villkor som gäller för övriga med¬lemmar.
Medlem får inte delta i tävling eller uppvisning utan medgivande av styrelsen eller, om denna så bestämt, av sektionsstyrelsen. Om tävlingen eller uppvisningen arrange¬ras utanför Sverige, skall också vederbörande Simförbund ge sitt samtycke, såvida inte SF beslutat om en annan ordning.
Är arrangören inte ansluten till det Simförbund som är organiserat för att omhänderha den idrottsgren vilken tävlingen eller uppvisningen gäller, får medlemmen delta endast om detta Simförbund godkänt tävlingen eller uppvisningen.

 

ÅRSMÖTET och EXTRA ÅRSMÖTE 
                           
15 § Tidpunkt, kallelse

Årsmötet, som är föreningens högsta beslutande organ, hålls före utgången av mars månad på tid och plats som styrelsen bestämmer.
Kallelse till årsmötet skall av styrelsen senast tre veckor före mötet tillställas medlemmarna, med brev, per e-post eller genom utlysning på föreningens hemsida. Vidare skall kallelse jämte förslag till föredragningslista anslås i klubblokalen. Har förslag väckts om stadgeändring, nedläggning eller sammanslagning av föreningen med annan förening eller annan fråga av väsentlig betydelse för föreningen eller dess medlemmar skall detta anges i kallelsen.
Verksamhets  och förvalt¬ningsberättelser, revisorernas berättelser, verksamhetsplan med budget, styrelsens för¬slag och inkomna motioner med styrelsens yttrande samt valberedningens förslag till val skall finnas tillgängliga för medlemmarna senast en vecka före årsmötet. I kallelsen skall anges var dessa handlingar finns tillgängliga.

 

16 § Förslag till ärenden att behandlas av årsmötet  
                    
Såväl medlem som styrelsen får avge förslag att behandlas av årsmötet.
Förslag från medlem skall vara styrelsen tillhanda senast två veckor före årsmötet. Styrelsen skall till årsmötet avge skriftligt yttrande över förslaget.

 

17 § Rösträtt samt yttrande- och förslagsrätt på årsmötet 
            
Medlem som har betalat förfallna medlemsavgifter och under mötesåret fyller lägst 15 år har rösträtt på möte.
Rösträtten är personlig och får inte utövas genom ombud.
Medlem som inte har rösträtt har yttrande- och förslagsrätt på mötet.

 

18 § Beslutsmässighet

Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande på mötet.

 

19 § Beslut och omröstning

Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller om så begärs efter omröstning (votering).
Med undantag för de i 8 § första stycket och 9 § nämnda fallen avgörs vid omröst¬ning alla frågor genom enkel majoritet. Enkel majoritet kan vara antingen absolut eller relativ.
Val avgörs genom relativ majoritet. Med relativ majoritet menas att den (de) som er¬hållit högsta antalet röster är vald (valda) oberoende av hur dessa röster förhåller sig till antalet avgivna röster.
För beslut i andra frågor än val krävs absolut majoritet, vilket innebär mer än hälften av antalet avgivna röster.
Omröstning sker öppet. Om röstberättigad medlem begär det skall dock val ske slu¬tet.
Vid omröstning som inte avser val gäller vid lika röstetal det förslag som biträds av ordföranden vid mötet, om han är röstberättigad. Är han inte röstberättigad avgör lotten. Vid val skall i händelse av lika röstetal lotten avgöra.

 

20 § Valbarhet

Valbar till styrelsen och valberedningen är röstberättigad medlem, som vid tiden för årsmötet fyllt 18 år. Arbetstagare inom föreningen får dock inte väljas till ledamot av styrelsen, valberedningen eller till revisor i föreningen.

 

21 § Ärenden vid årsmötet

Vid årsmötet skall följande behandlas och protokollföras:
 1. Fastställande av röstlängd för mötet.
 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 3. Val av protokolljusterare och rösträknare.
 4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
 5. Fastställande av föredragningslista.
 6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
  b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det
  senaste räkenskapsåret.
 7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verk¬samhets-/räkenskapsåret.
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
 9. Fastställande av medlemsavgifter.
 10. Fastställande av budget och verksamhetsplan för det kommande verksamhets-/räkenskapsåret.
 11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
 12. Val av
  a) föreningens ordförande för en tid av 1 år.
  b) halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år.
           c) två revisorer jämte suppleanter för en tid av ett år. Styrelseledamot är ej valbar,
  d) tre ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till ordförande.
  13 a) Beslut om sektioner för kommande verksamhetsår,
  b) Val av sektionsstyrelse
 14. Övriga frågor. Beslut får ej fattas under denna punkt.

 

22 § Extra årsmöte

Styrelsen kan kalla medlemmarna till extra årsmöte.
Styrelsen är skyldig att kalla till extra årsmöte när en revisor eller minst en tiondel av föreningens röstberättigade medlemmar begär det. Sådan framställning skall avfattas skriftligen och innehålla skälen för begäran.
När styrelsen mottagit en begäran om extra årsmöte skall den inom 14 dagar utlysa sådant möte att hållas inom två månader från erhållen begäran. Kallelse med förslag till föredragningslista för extra årsmöte skall tillställas medlemmarna senast sju dagar före mötet eller utlysas genom föreningens hemsida. Vidare skall kallelsen med förslag till föredragningslista anslås i klubblokalen eller på annan lämplig plats.
Underlåter styrelsen att utlysa eller kalla till extra årsmöte får de som gjort framställningen vidta åtgärder enligt föregående stycke.
Vid extra årsmöte får endast det som föranlett mötet upptas till behandling.
Om rösträtt på extra årsmöte och om beslutsmässighet vid sådant möte gäller vad som sägs i 17 § och 18 §.

 

VALBEREDNINGEN

 

23 § Sammansättning, åligganden

Valberedningen består av ordförande och två övriga ledamöter valda av årsmötet.
Valberedningen skall senast sex veckor före årsmötet tillfråga dem vilkas mandattid utgår vid mötets slut, om de vill kandidera för nästa mandattid.
Senast en vecka före årsmötet skall valberedningen lämna över sitt förslag till föreningen.

 

REVISORER

 

24 § Revision

Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av föreningens räkenskaper, årsmötes- och styrelseprotokoll och övriga handlingar.
Föreningens räkenskaper skall vara revisorerna tillhanda senast en månad före årsmötet.
Revisorerna skall granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret samt till styrelsen överlämna revisionsberättelse senast 14 dagar före årsmötet.

 

STYRELSEN

25 § Sammansättning

Styrelsen består av ordförande samt sex till tio övriga ledamöter. Styrelsen skall bestå av kvinnor och män.
Hälften av styrelsens ledamöter väljs vid varje årsmöte.
Styrelsen utser de befattningshavare som behövs.
Styrelsen får utse person till adjungerad ledamot. Sådan ledamot har inte rösträtt men kan efter beslut av styrelsen ges yttrande- och förslagsrätt. Denne får utses till befattning inom styrelsen.

 

26 § Styrelsens åligganden

När årsmöte inte är samlat är styrelsen föreningens beslutande organ och ansvarar för föreningens angelägenheter.
Styrelsen skall - inom ramen för RF:s och SF:s stadgar - svara för föreningens verksamhet enligt fastställda planer samt tillvarata medlemmarnas intressen.
Det åligger styrelsen särskilt att:
• tillse att för föreningen gällande lagar och bindande regler iakttas.
• verkställa av årsmötet fattade beslut.
• planera, leda och fördela arbetet inom föreningen.
• ansvara för och förvalta föreningens medel.
• tillställa revisorerna räkenskaper m m enligt 24 §.
• förbereda årsmöte.
Ordföranden är föreningens officiella representant. Ordföranden skall leda styrelsens förhandlingar och arbete samt övervaka att föreningens stadgar och övriga för föreningen bindande regler och beslut efterlevs. Styrelsen skall besluta om fördelning av arbets-uppgifterna.

 

27 § Kallelse, beslutsmässighet och omröstning 
                           
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden, eller då minst halva antalet ledamöter har begärt det. 
Styrelsen är beslutsmässig när samtliga ledamöter kallats och då minst halva antalet ledamöter är närvarande. För alla beslut krävs att minst hälften av styrelsens samtliga ledamöter är ense om beslutet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Röstning får inte ske genom ombud.
Ordföranden får besluta att ärende skall avgöras genom skriftlig omröstning eller vid telefonsammanträde. Om särskilt protokoll inte upprättas skall sådant beslut anmälas vid det när¬mast därefter följande sammanträdet.
Vid sammanträde skall protokoll föras. Protokoll skall justeras av mötesordföranden och av en särskilt utsedd protokolljusterare. Avvikande mening skall antecknas till proto¬kollet.

 

28 § Överlåtelse av beslutanderätten
                                                 
Styrelsen får överlåta sin beslutanderätt i enskilda ärenden eller i vissa grupper av ärenden till sektion, kommitté eller annat organ eller till enskild medlem eller anställd.
Den som fattat beslut med stöd av bemyndigande enligt föregående stycke skall fortlöpande underrätta styrelsen härom.

 

SEKTIONER 

 

29 § Beslut om sektioner.

Beslut om föreningens sektioner fattas av föreningens årsmöte eller extra årsmöte som sammankallats för prövning av sådan fråga.

 

30 § Sektionsstyrelse

Ledningen för varje sektion utövas av en sektionsstyrelse, bestående minst tre ledamöter. Sektionsstyrelse väljs årligen bland röstberättigade medlemmar på föreningens årsmöte.
Härutöver får föreningens styrelse utse en av sina ledamöter att ingå i sektionsstyrelse.
Sektionsstyrelsen har rätt att under verksamhetsåret adjungera personer till sektionen.

 

31 § Instruktion för sektionsstyrelse  
                                             
Föreningens styrelse skall, i särskild instruktion eller på annat lämpligt sätt, fastställa de befogenheter och skyldigheter som sektionsstyrelse har.

 

32 § Budget och verksamhetsplan för sektion  
                              
Sektionsstyrelsen upprättar förslag till budget och verksamhetsplan för sektionen att gälla under nästföljande verksamhetsår. Budget och planen inges till styrelsen för godkännande på tid som denna bestämmer. Styrelsen gör de ändringar i budgeten och planen som bedöms vara nödvändiga med hänsyn till föreningens skyldigheter i olika hänseenden, föreningens ekonomiska ställning eller den väntade utvecklingen av den idrottsliga verksamheten.

 

TVIST

 

33 § Skiljeklausul 

Talan i tvist mellan medlem och föreningen får inte väckas vid allmän domstol. Sådan tvist skall, utom i fall då annan särskild ordning är föreskriven i RF:s eller SSF:s stadgar, avgöras enligt lagen om skiljeförfarande. Dock skall följande gälla rörande kostnaderna för skiljeförfarandet. Vardera parten svarar för egna kostnader liksom för kostnaderna för den skiljeman man utsett. Ordförandens kostnader, inklusive kostnaderna för eventuell sekreterare, delas lika mellan parterna.

 

Bilaga till SK. Poseidons stadgar antagna vid ordinarie årsmöte 2005-03-03

 

Bilaga 1

Idrottsrörelsens verksamhetsidé

 

Idrott är

Idrott är fysisk aktivitet som vi utför för att kunna prestera mera, ha roligt och må bra.

 

Idrott består av

Idrott består av träning och lek, tävling och uppvisning.

 

Vi organiserar vår idrott

Vi organiserar vår idrott i självständiga föreningar och förbund som tillsammans utgör en fri och frivillig folkrörelse förenad i Riksidrottsförbundet.

Vi delar in vår idrott

Vi delar in vår idrott efter ålder och ambitionsnivå. Med barnidrott avser vi i allmänhet idrott till och med tolv års ålder. Med ungdomsidrott avser vi idrott för tonåringar upp till och med 20 år. Med vuxenidrott avser vi idrott för dem som är över 20 år.
I barnidrotten leker vi och låter barnen lära sig olika idrotter. Barnets allsidiga idrottsutveckling är normgivande för verksamheten. Tävling är en del av leken och ska alltid ske på barnens villkor.
I ungdomsidrotten och vuxenidrotten skiljer vi på prestationsinriktad tävlingsidrott och hälsoinriktad bredd- och motionsidrott.
I tävlingsidrotten är prestationsförbättring och goda tävlingsresultat vägledande. I den hälsoinriktade  bredd- och motionsidrotten är trivsel och välbefinnande normgivande medan prestation och resultat är av underordnad betydelse.

 

Vår verksamhetsidé

Vi vill på alla nivåer bedriva vår idrott så att den utvecklar människor positivt såväl fysiskt och psykiskt som socialt och kulturellt.
Därför vill vi utforma vår idrott så att
• den i alla led ständigt utvecklas och förbättras till form och innehåll
• alla som vill, oavsett ras, religion, ålder, kön, nationalitet, fysiska
 och psykiska förutsättningar, får vara med i föreningsdriven
 idrottsverksamhet
• den ger upplevelser och skapar kontakt mellan människor ur olika
 samhällsgrup¬peringar
• de som deltar får vara med och bestämma om och ta ansvar för sin
 verksamhet
• den ger alla som deltar en kamratlig och trygg social gemenskap.

(Idrottsrörelsens verksamhetsidé är antagen av 1995 års Riksidrottsmöte.  Ang ”Bra idrott och bra i idrott” se bilaga).

 

Uppdaterad: 19 JAN 2010 13:32 Skribent: Thorbjörn Holmberg


SK Poseidon på Facebook:

SK Poseidons sponsorer:

 

länk till Simtävlingar 2018

länk till Simtävlingar 2017

 livetiming

simmanu

octo open

Postadress:
SK Poseidon - Simidrott
Högevallsgatan 1
22229 Lund

Besöksadress:
Högevallsgatan
22229 Lund

Kontakt:
Tel: 046128260
Fax: 046189779
E-post: kansliet@skposeidon....

Se all info