Hoppa till sidans innehåll

Flaggsignaler


 

 

G 10.1 a) Blå/gul Startflagga/Nationsflagga/Startljus

Används normalt för att starta ett heat eller tidskörning. Flaggan ska vid stående start inte lyftas över huvudhöjd innan alla bilar står stilla på startplattan. Sker start med ljussignaler, innebär släckning av ljusen att starten går

 

G 10.2 a) Röd flagga/ljus

Rörlig röd flagga/rött blinkande ljus visas vid alla posteringar runt banan när ett beslut att toppa tränings- eller tävlingsheat fattats av tävlingsledningen. Flaggan/ljuset betyder att allt tävlande upphör, omkörningsförbud råder och att förarna under största uppmärksamhet, samtidigt som man är beredd att omedelbart stanna, fortsätter till bandepån eller annan anvisad plats för vidare instruktioner. Flaggan kan även användas i samband med ljusdirigerad stående start.

 

G 10.2 b) Gul flagga/ljus

Signal till tävlande att fara föreligger. Omkörning är förbjuden mellan första gula flaggan/ljuset och den plats efter incidenten där grön flagga/ljus visas (eller till hindret passerats, se sportgrensregler). Omkörningsförbudet upphävs vid nästa bemannade postering även om grönflagg/ljus ej har visats på denna postering.

Det är inte tillåtet att köra om under gul flagga!

 

G 10.2 c) Gul flagga med röda ränder

Flaggan visas fast som en information att banbeläggningen är hal, förorsakad av regn eller oljespill o. Dyl. Flaggan visas beroende på omständigheterna i minst två (2) varv såvida banbeläggningen inte återgått till normal vidhäftning tidigare. Det är inte nödvändigt att visa grön flagga/ljus på den följande flagg/ljusposteringen.

 

G 10.2 d) Ljusblå flagga/ljus

Visas normalt rörlig och som en upplysning till tävlande att denne är på väg att bli omkörd.

 

G 10.2 e) Vit flagga/ljus

Flaggan/Ljuset, som ska visas rörlig/blinkande, upplyser tävlande om att ett fordon rör sig betydligt långsammare inom den sektion där flaggan/ljuset visas.

 

G 10.2 f) Grön flagga/ljus

Flaggan/ljuset visas rörlig/blinkande och upplyser om att banan är klar. Den visas av posteringen omedelbart efter den postering, där en incident inträffat, som förorsakat gul flagga/ljus. Flaggan/ljuset kan också användas av tävlingsledaren för att starta ett warm-up varv eller ett träningspass.

 

G 10.1 h) Svart/vit rutig flagga/målflagga

Flaggan visas rörlig och betyder at tävling- eller träningsheatet avslutats.

 

G 10.1 i) Svart flagga

Flaggan/ljussignalskylten visas orörlig tillsammans med den tävlandes nummer för förseelser under pågående heat. Den tävlande ska ovillkorligen köra in i bandepå till av tävlingsledningen anvisad plats för information om straffsats.

 

G 10.1 j)  Svart flagga med orange 40 cm runt fält/ljussignalskylt/Teknisk signal

Flaggan/ljussignalskylten visas orörlig tillsammans med den tävlandes nummer. Används för att informera förare att dennes bil har ett tekniskt fel som kan vara en fara för föraren och/eller medtävlande samt att denne måste stanna på sin bandepåplats före nästa varv. När problemet åtgärdats och besiktningschef (chefstekniker) eller biträdande d:o gett klartecken får föraren fortsätta tränings- eller tävlingsheatet.

 

G 10.1 k) Svart och vit diagonalt delad flagga/ljussignalskylt/ /Observationssignal

Flaggan/ljussignalskylt visas orörlig tillsammans med den tävlandes nummer och innebär att den tävlande är under observation och kan komma att bestraffas. Den tävlande får fortsätta heatet men ska direkt efter heatet ta kontakt med tävlingsledning för meddelande om anledning av visad flagga/ljussignalskylt.

Efter kompletterande information från den tävlande och ev. övriga inblandade, kan den tävlande bestraffas. Straff kan utdömas även om den tävlande ej tagit kontakt med tävlingsledningen direkt efter avslutat heat. Flaggan/ljussignalskylt visas under ett varv.

 

G 10.1 m) Blå med diagonalt röda fält + skylt om möjligt (endast Karting)

 

Gäller varvad förare - kör omedelbart in i depå. Flaggan visas före varvning, och om möjligt tillsammans med tävlandes nummer.

 

G 10.1 n) Gul ”SLOW” tavla

Tavlan ska vara minst 600 x 800 mm och texthöjd 400 mm, stapelbredd min 20 mm.  

Tavlan ska vara gul med den svarta texten SLOW.

 

                  

KA 5.21 Neutralisering av kvalheat eller finaler

a) Tävlingsledaren kan besluta att neutralisera ett kvalheat eller final. Denna procedur används när banan är delvis blockerad, eller att förare och funktionärer är i fysisk fara, men omständigheterna inte är sådana för att stoppa heat eller final.

b) När tävlingsledaren beslutar att neutralisera ska alla flaggposteringar visa rörliga gula flaggor och en SLOW tavla (gul tavla med texten ”SLOW” med svarta bokstäver), som ska visas tills neutralisation är avslutad. Blinkande orange/gula lampor vid start ska visas under neutralisering.

c) Alla tävlande kartar ska linjera upp bakom den ledande föraren och omkörning är inte tillåtet. Omkörning är endast tillåten om en kart saktar ner på grund utav allvarliga problem.

d) Under neutraliseringen bestämmer ledaren hastigheten, som ska vara reducerad så att fältet samlas upp i en så tät formation som möjligt.

e) Kartarna får köra in i bandepå under neutraliseringen, men får endast köra ut på banan igen efter att tillstånd ges av funktionär samt köra med reducerad hastighet tills den når slutet av formationen bakom den ledande karten.

f) När tävlingsledaren beslutar att avbryta neutraliseringen, så ska de blinkande orange/gula lamporna vid start släckas, detta är en signal till förarna att racet kommer att återstartas nästa gång vid passering av startlinjen. Under det sista neutraliserade varvet, ska ”SLOW” tavlorna fortfarande visas men gulflaggorna ska visas fast.

g) Vid det momentet ska ledande kart fortsätta att bestämma hastigheten, som ska vara reducerad. Racet återstartas med rörlig grön flagga vid startlinjen, acceleration är endast tillåten efter korsat den gula linjen. De gula flaggorna och ”SLOW” tavlan på flaggposteringarna kommer se-dan att tas bort och ersättas med rörlig grön flagga, som ska visas maximalt i ett varv.

h) Varje varv under neutralisationen kommer att räknas.

i) Om racet avslutas under neutralisering, ska kartarna få målflagga som vanligt. Omkörning är endast tillåten om en kart saktar ner på grund utav allvarliga problem.

j) Vid användande av Tracksa ljussignal så ersätts gula flaggor med det inbyggda ”Pace Car” som består av enkelt blinkande gult ljus. När tävlingsledare avbryter neutraliseringen så ska de blinkande orange/gula lamporna vid start släckas och ”SLOW” skyltarna tas bort, detta är en signal till förarna att racet kommer att återstartas nästa gång vid passering av startlinjen. Racet återstartas med grön rörlig grön flagga vid startlinjen och enkelt blinkande gult ljus ersätts med grönt ljus som visas maximalt i ett varv.

 

 

KA 5.22 Avbrytande av tävling eller träning

A. Om det skulle bli nödvändigt att avbryta tävlingen eller träning på grund av att banan är blockerad av en olycka, väderförhållanden eller andra förutsättningar som gör det farligt att fortsätta ska tävlingsledningen visa röd flagga vid mållinjen.

Samtidigt visas röda flaggor vid flaggposteringarna. Beslutet av att avbryta en tävling eller träning kan endast göras av tävlingsledningen. Om röd flagga är given:

a) Under träning: alla kartar skall omedelbart reducera hastigheten och köra sakta till bandepån och alla stående kartar på banan skall flyttas till bandepån. Träningen ska omstartas så snart som möjligt för att möta den ursprungliga träningstiden.

b) Under heat: alla kartar ska omedelbart reducera hastigheten och köra sakta till bandepån alternativt stanna på den plats som bestämdes på förarsammanträdet, gällande detta:

- klassificeringen av heatet bestäms efter varvet innan röd flagga var given

- kartar eller räddningsfordon kan vara på banan

- banan kan vara helt blockerad beroende på en incident

- väderförhållanden kan gjort det omöjligt att köra med en hög hastighet på banan

Proceduren som följer varierar på antalet varv genomförda av ledaren innan röd flagga för avbrytandet av tävlingen gavs.

- mindre än 75% av distansen för heatet (avrundat till närmsta heltal av antalet varv). Om heatet kan omstartas gäller KA 5.23.

- 75% eller mer av distansen för heatet (avrundat till närmsta heltal av antalet varv). Kartarna kör direkt till depå och heatet kommer att anses stoppat när ledande karten korsar mållinjen på det senaste fullbordade varvet vilket röd flagga var given.

c) Under finaler: alla kartar ska omedelbart reducera hastigheten och köra sakta till bandepån alternativt stanna på den plats som bestämdes på förarsammanträdet, gällande detta:

- klassificeringen av heatet bestäms efter varvet innan röd flagga var given

- kartar eller räddningsfordon kan vara på banan

- banan kan vara helt blockad beroende på en incident

- väderförhållanden kan gjort det omöjligt att köra med en hög hastighet på banan

B. Proceduren som följer varierar på antalet varv genomförda av ledaren innan röd flagga för avbrytandet av tävlingen gavs.

Fall A: mindre än 2 varv. Inga poäng kommer att tilldelas. Om det kan bli en omstart så kommer det att bli en ny start inom 30 minuter efter utdelalandet av röd flagga. Längden på det nya racet kommer att vara den fulla distansen. Den första starten kommer att bli ogiltig och inte räknas.
Startuppställningen
kommer att bli enligt den ordinarie.
De
förare som har korsat mållinjen på det senaste fullbordade varvet vilket röd flagga var given och de som var i bandepå när röd flagga visades får delta i omstarten. Vakanta platser på startuppställningen ska vara tomma.

Fall B: mer än 2 varv men mindre än 75% av distansen för heatet (avrundat till närmsta heltal av anta-et varv). Om heatet kan omstartas så gäller KA 5.23. Om detta inte är möjligt så tilldelas halva poäng.

Fall C: 75% eller mer av distansen för heatet (avrundat till närmsta heltal av antalet varv). Kartarna kör direkt till depå och heatet kommer att anses avslutat när ledande karten korsas mållinjen på det senaste fullbordade varvet vilket röd flagga var given. Alla poäng kommer att delas ut. Vid användande av Tracksa ljussystem ersätts röd flagga med motsvarande röd blinkande lampa.

 

KA 5.23 Omstart av heat eller finaler

Efter en situation med avbrytande av heat eller tävling ska fördröjningen hållas så kort som möjligt. Tävlingsledningen skall snarast meddela förarna vilken tid som återstår till nästa start. I varje fall måste det ges minst en varning vid 10 minuter. Skyltar kommer att visas för 10 minuter, 5 minuter, 3 minuter, 1 minut och när 30 sekunder återstår till omstart. Varje signal kommer att meddelas med en ljudvarning.

Reparation av karten är endast tillåten i bandepå och det är endast förare och mekaniker som får reparera karten. Det är tillåtet att byta ut reservdelar men endast utrustning som identifieras med chassi eller motorer. Alla kartar måste vara redo för start vid 3 minuter skylten. Tävlingen eller heatet skall omstartas med ”SLOW” process och KA 5.24 gäller. Längden på det nya heatet kommer att vara lika med skillnaden mellan den bestämda distansen och antalet körda varv innan heatet avbröts. Förare som passerat mållinjen på det senast fullgjorda varvet och de som var i bandepå (med undantag när det är finaler) när röd flaggan visades är tillåtna att delta i den nya starten. Startpositionen vid omstart bestäms med hjälp av placeringarna från det senast fullgjorda varvet innan heatet blev avbrutet.

 

KA 5.24 Återstart med ”SLOW” process

Om ett race är avbrutet enligt KA 5.22 så kommer omstarten genomföras med en ”SLOW” process. På order av tävlingsledaren kommer förarna att starta i en neutraliserad situation för ett eller flera varv. Alla flaggposteringar ska visa en ”SLOW” tavla och gula flaggor ska visas fast. Om formationen är samlad ska tävlingsledaren omstarta med en rörlig grön flagga vid mållinjen. Omkörning är inte tillåtet innan kartarna har passerat mållinjen. När kartarna närmar sig mållinjen, där en rörlig grön flagga visas av tävlingsledaren, får förarna endast accelerera efter att de passerat den gula linjen.

Alla flaggposteringar kommer att ersätta ”SLOW” tavlan och gula flaggor med rörliga gröna flaggor. Flaggorna kommer att visas i maximalt ett varv. Vid användande av Tracksa ljussystem ersätts ”SLOW” tavlan och gula flaggor med det inbyggda ”Pace Car” signalerna som består av enkelt blinkande gult ljus. ”SLOW” skylten ska ha storleken 600×800 mm och texthöjd 400 mm, stapelbredd min 20mm.

 

 

 

 

 

Uppdaterad: 26 FEB 2017 19:02 Skribent: Pernilla Sjöberg

Postadress:
SMK Västerås Karting
Box 360
72107 Västerås

Besöksadress:
Hälla ring 1
72134 Västerås

Kontakt:
Tel: 021800181
E-post: info@vasteras-kartin...

Se all info