Hoppa till sidans innehåll

Protokoll från årsmötet 2013


 

Protokoll från SS Delfinens årsmöte 24 mars 2013

 

1.     Fastställande av röstlängd för mötet

Röstlängd: Barbro Nerhagen, Johan Lundström, Bertil Brandt, Peter Krumlinde, Liselotte Sjöberg, Bengt Herrlin, Leif Cederfeldt.

 

2.     Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

Mötet hade utlysts på rätt sätt.

 

3.     Fastställande av föredragslista.

Föreslagen föredragningslista antogs.

 

4.     Val av ordförande, sekreterare, protokolljusterare och rösträknare

Följande valdes: Liselotte Sjöberg ordförande, Leif Cederfeldt sekretere, Barbro Nerhagen och Bertil Brandt protokolljusterare och rösträknare.

 

5.     Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.

Verksamhetsberättelsen lästes upp av Liselotte Sjöberg, godkändes och lades till handlingarna.

 

6.     Styrelsens förvaltningsberättelse (resultat- och balansräkning) för det senaste verksamhetsåret.

Resultat- och balansräkning delades ut redovisades av Peter Krumlinde och lades till handlingarna. Det konstaterade att året gått med 5846 kr i vinst jämfört med en förlust på 23016 kr under året 2011. Detta med hjälp av hälften av IniVASSenregattans resultat som totalt gav ett överskott på 15401 kr.

 

 

7.     Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets- räkenskapsåret.

Någon revisionsberättelse föreligger inte på grund av missförstånd om aktuell revisor för 2012. Revision kommer dock att utföras av Sven Wendelbo Hanssson och hans revisionsberättelse kommer att tillföras årshandlingarna.

 

8.     Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

Årsmötet beslöt att ge styrelsen ansvarsfrihet under förutsättning att det tillstyrkes i den kommande revisionsberättelsen.

 

9.     Fastställande av medlems- och båtplatsavgifter.

Årsmötet beslöt att ändra medlemsavgifterna för år 2014 enligt styrelsens förslag till:

  • ·        Juniorer                   250 kr (+25 kr)
  • ·        Seniorer                  400 kr (+75 kr)
  • ·        Familj                      600 kr (+100 kr)
  • ·        Stödmedlem            200 kr (oförändrad)

Avgifter för båtplatser beslöt hållas oförändrade.

  • ·        Katamaran              450 kr
  • ·        Stor jolle                  200 kr (E-jolle, Laser, 420, 470 eller liknande)
  • ·        Liten jolle                150 kr (Optimist)

De båtar som får ligga upplagda på hamnplan är segeljollar och båtar som används av SS Delfinen (följebåtar).

 

 

10.  Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets- räkenskapsåret.

Liselotte Sjöberg läste upp verksamhetsplanen. Budgeten är beräknad till utfallet för 2012. Årsmötet fastställde verksamhetsplan och budget.

 

 

11.  Behandling av styrelsens förslag och rättidigt inkomna motioner.

Inga förslag eller motioner var inkomna.

 

12.  Val av:

 

 a.     Sällskapets ordförande för en tid av 1 år: Liselotte Sjöberg (omval).

b.     Halva antalet ledamöter i styrelsen för en tid av 1 år: Leif Cederfeldt (omval), Bengt Herrlin (nyval) och Peter Krumlinde (nyval).

c.      Suppleanter i styrelsen för en tid av 1 år: Inga suppleanter valdes.

d.     Revisorer jämte suppleanter för en tid av 1 år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta: Bertil Brandt (nyval). Inga suppleanter valdes.

e.     Suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av 1 år: Se punkt c ovan.

f.       Beslut om val av ombud till Svenska Seglarförbundets möten (och eventuellt andra möten där sällskapet har rätt att representera med ombud): Liselotte Sjöberg.

 

 

13.  Övriga frågor

 

Det beslöts att C55 båtarna skall läggas upp på hamnplanen efter användning. Under seglingsskolan får dock båtarna ligga i vattnet måndag – fredag, men tas upp över helgen. Motivet till detta beslut är att påväxt av snäckor mm ger stort underhållsarbete. Vidare säkras båtarna för skador vid storm. Bengt Herrlin tar fram hjälpmedel för att uppläggning skall ske smidigt (utan bil).

 

Årsmötet beslöt att adjungera hamnkapten Johan Lundström till styrelsemötena.

 

Det råder stor osäkerhet beträffande vem som har nycklar till klubbstugan. Årsmötet beslöt att nyckeldepositionen som upptas som en skuld på 7600 kr återförs till resultaträkningen. Nytt lås och nycklar anskaffas av styrelsen.

  

Ordföranden tackade medlemmarna och avslutade mötet.

 

 

Vid protokollet:                                                      Justeras:

 

Leif Cederfeldt                                                       Barbro Nerhagen                                                                  Bertil Brandt

 

Undertecknat protkoll och revisionsberättelse finns i pärm hos ordförande Liselotte Sjöberg

 

Uppdaterad: 06 APR 2014 21:42 Skribent: Liselotte Sjöberg

Vi tackar våra sponsorer för deras stöd:

 

Hälsingehöjdens konusultbyrå

 

 

   

ICA Vågen

 

 

 

 

 

 

Salt & Peppar

 

 SabaFruit

  

 

   

 

 

  

 

 

 

 Gastronomi Leverantören

 

 

Gransegel

  

 Hårkompaniet

 

Vi söker fler sponsorer:

Anmäl dig här

Postadress:
SS Delfinen Vejbystrand - Segling
Skålgropsvägen 16
26274 Ängelholm

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
E-post: styrelsen@ssdelfinen...