Hoppa till sidans innehåll

Stadgar


STADGAR FÖR SEGELSÄLLSKAPET DELFINEN VEJBYSTRAND

 

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

§1       Firma och ändamål 

 

Segelsällskapet Delfinen Vejbystrand skall vara sällskapets
firma.  Sällskapet har sitt säte i Vejbystrands hamn,  Ängelholms kommun.

 

Sällskapet har som ändamål att befrämja båtliv i allmänhet och segling i synnerhet
genom att segla mycket. Sällskapets medlemmar skall verka för gott sjömanskap och föra kunskaper vidare till andra intresserade, företrädesvis våra unga, samt verka för ett kultiverat
hamnliv i Vejbystrands hamn och annorstädes.

 

§ 2       Sammansättning 

 

Sällskapet består av fysiska personer som upptagits i sällskapet som medlemmar.

 

§ 3       Tillhörighet m. m 


Sällskapetskall söka medlemskap i Svenska Seglarförbundet (SSF) och därigenom
bli anslutet till Sverige Riksidrottsförbund (RF) och Skånes Seglarförbund.

 

Sällskapet blir skyldigt att följa dessa organisationers stadgar, tävlingsbestämmelser, övriga bestämmelser och beslut fattade av överordnat idrottsorgan.

 

På begäran av RS eller vederbörande SF-, SDF-, DF-styrelse är sällskapet skyldigt
att ställa sällskapets handlingar till förfogande samt att lämna dessa organ begärd uppgifter.


§ 4       Beslutande organ 

 

Sällskapets beslutande organ är årsmöte, extra årsmöte och styrelsen.

 

§ 5       Firmateckning 

 

ällskapets firma tecknas av styrelsen, eller om styrelsen så beslutar, av två av styrelseledamöterna gemensamt eller av en eller flera särskilt utsedda personer.


§ 6       Verksamhets- och räkenskapsår 


Sällskapets verksamhets- och räkenskapsår omfattar tiden 1 januari t o m 31 december.


§ 7       Stadgetolkning 


Uppstår tvekanom tolkning av dessa stadgar, eller om fall förekommer som inte är förutsedda i stadgarna, hänskjuts frågan till nästkommande årsmöte. I brådskande fall får frågan avgöras av styrelsen.


Medlem förbinder sig genom sitt medlemskap i sällskapet att i fråga om tillämpning av dessa stadgar inte väcka talan vid allmän domstol. Tvist om tillämpning av stadgarna ska istället avgöras i enlighet med inom
idrotten angiven domstol.


§ 8       Stadgeändring

För ändring av dessa stadgar krävs beslut av årsmöte med minst 2/3-delar av antalet avgivna röster. Förslag till ändring av stadgar får skriftligen avges av såväl medlem som av styrelsen.

 

§ 9       Upplösning av sällskapet 


För upplösning av sällskapet krävs beslut av årsmöte med minst 2/3-delar av avgivna röster.


I beslut om upplösning av sällskapet skall anges föreningens tillgångar skall användas till bestämt idrottsfrämjande ändamål.

 

Beslut, jämte bestyrkta avskrifter av styrelsens och årsmötets protokoll
i ärendet, samt revisionsberättelse jämte balans- och resultaträkning, skall omedelbart tillställas SSF.


 

SÄLLSKAPETS MEDLEMMAR 


§ 10         Medlemskap 

 

Medlemskap beviljas av styrelsen eller av den som styrelsen delegerat beslutanderätten till.


Ansökan om medlemskap tar avslås endast om det kan antas att vederbörande kommer att motarbeta sällskapets ändamål och intressen.


Beslut att avslå medlemsansökan skall fattas av styrelsen. I beslutet skall skälen redovisas samt anges vad den medlemssökande skall iakta för att överklaga beslutet. Beslutet skall inom tre dagar från dagen för beslutet skriftligen tillställas den som fått avslag på medlemsansökan.


Beslut om vägrat medlemskap får överklagas av den berörde enligt reglerna i RF:s stadgar.


§11                 Utträde 


Medlem som utträda ur sällskapet, skall skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses därmed omedelbart ha lämnat sällskapet.


Medlem som inte betalat medlemsavgiften för två på varandra följande verksamhetsår får anses ha begärt sitt utträde ur sällskapet. Medlemskapet upphör i sådant fall genom att personen
avförs från medlemsförteckningen.


§ 12                 Uteslutning m.m. 


Medlem får inte uteslutas ur sällskapet av annan anledning än att denna har försummat att betala av sällskapets beslutade avgifter, motarbetat sällskapets verksamhet och ändamål eller uppenbarligen skadat sällskapets intressen.


Beslut om uteslutning får begränsas till att omfatta viss tid. Sådan tidsbegränsad uteslutning får som mest omfatta sex månaderfrån beslutsdagen.


Om tillräckliga skäl för uteslutning inte föreligger får sällskapet i stället meddela medlemmen en varning.


Beslut om uteslutning eller varning får inte fattas utan att medlemmen inom viss tid dock minst 14 dagar, fått tillfället att yttra sig över de omständigheter som föranlett att medlemskapet ifrågasätts I beslutet skall skälen härför redovisas samt anges vad medlemmen skall iaktta för överklagande. Beslut skall inom tre dagar för dagen för beslutet tillställas den berörde.


Beslut om uteslutning eller varning skall fattas av sällskapets styrelse och får av den berörde överklagas enligt reglerna i RF:s stadgar.

 

§13                 Medlems rättigheter och skyldigheter 


Medlem

 • har rätt att delta i sammankomster som anordnas för medlemmarna,
 • har rätt till information om sällskapets angelägenheter,
 • skall följa sällskapets stadgar och beslut som fattas av sällskapets organ samt följa § 13 nämnda sällskapets stadgar, bestämmelser och beslut,
 • har inte rätt till del i sällskapets behållning eller egendom vid upplösning av sällskapet,
 • skall betala medlemsavgift senast före midsommar
  samt de övriga avgifter som beslutas av sällskapet

 

§ 14                 Deltagande i den idrottsliga verksamheten 


Medlem har rätt att delta i sällskapets idrottsliga verksamhet under de former som är vedertagna inom idrotten och på samma villkor som gäller för övriga medlemmar.


Medlem får inte delta i tävling eller uppvisning utan medgivande av styrelsen eller, om denna så bestämt av sektionsstyrelsen. Om tävling eller uppvisning arrangeras utanför Sverige, skall också SSF ge sitt samtycke, såvida inte SFF beslutat om annan ordning.


Är arrangören inte ansluten till SSF, får medlemmen delta endast om SSF godkänt tävlingen eller uppvisningen.

 

ÅRSMÖTE OCH EXTRA ÅRSMÖTE 


§ 15     Tidpunkt, kallelse 


Årsmötet, som är sällskapets högsta beslutande organ, hålls före utgången av juli på tid och plats som styrelsen bestämmer.


Kallelse till årsmötet skall av styrelsen senast två veckor före mötet tillställas medlemmarna, anslås på klubbstugan och sällskapets hemsida eller kungöras i NST. Vidare skall förslag till föredragningslista anslås i klubbstugan.


Har förslag väckts om stadgeändring, nedläggning eller sammanslagning av sällskapet med annan förening eller annan fråga av väsentlig betydelse för sällskapet eller dess medlemmar skall det anges i kallelsen.


Verksamhets- och förvaltningsberättelser, revisorernas berättelser, verksamhetsplan med budget samt styrelsens förslag och inkomna motioner med styrelsens yttrande skall finnas tillgängliga för medlemmarna senast en vecka före årsmötet. I kallelsen skall anges var dessa handlingar finns tillgängliga.


§16             Förslag till ärenden att behandla av årsmötet 


Såväl medlem som styrelse får avge förslag att behandlas av årsmötet.


Förslag från medlem skall vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor före årsmötet. Styrelsen skall till årsmötet avge skriftligt yttrande över förslaget.


§ 17        Rösträtt samt yttrande- och förslagsrätt på årsmötet.


Medlem som betalat förfallna medlemsavgifter och under verksamhetsåret fyller lägst 14 år har rösträtt på mötet.

Rösträtten är personlig och får inte utövas av ombud.

Medlem som inte har rösträtt har yttrande- och förslagsrätt på mötet. 

 

§18                  Beslutsmässighet 


Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande vid mötet.


§19                  Beslut och omröstning 


Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller om så begärs efter omröstning (votering).


Med undantag för de i § 8 första stycket och § 9 nämnda fallen avgörs vid omröstning alla frågor genom enkel majoritet. Enkel majoritet kan vara antingen absolut eller relativ.


Val avgörs genom relativ majoritet. Med relativ majoritet menas att den/de som erhållit högsta antalet röster är vald/valda oberoende av hur dessa röster förhåller sig till antalet avgivna röster.


För beslut i andra frågor än val krävs absolut majoritet, vilket innebär mer än hälften av antalet avgivna röster.


Omröstning sker öppet. Om röstberättigad medlem begär det skall dock val ske slutet.


Vid omröstning som inte avser val gäller vid lika röstetal det förslag som biträds av ordföranden vid mötet, om han är röstberättigad. Är han inte röstberättigad avgör lotten. Vid val skall i händelse av lika röstetal lotten avgöra.


Beslut bekräftas med klubbslag.


§ 20     Valbarhet 


Valbar till styrelsen och valberedningen är röstberättigad medlem av föreningen. Arbetstagare inom sällskapet får dock inte väljas till ledamot av styrelse eller till revisor i sällskapet.


§21      Ärenden vid årsmötet


Vid årsmötet skall följande behandlas och protokollföras:

 1. Fastställande av röstlängd för mötet
 2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
 3. Fastställande av föredragningslista
 4. Val av ordförande, sekreterare, protokolljusterare och rösträknare
 5. Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret
 6. Styrelsens förvaltningsberättelse (resultat- och balansräkning) för det senaste räkenskapsåret
 7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senast verksamhets-/räkenskapsåret
 8. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser
 9. Fastställande av medlems- och båtplatsavgifter
 10. Fastställande av verksamhets plan samt behandling av budget för det kommande verksamhets­ /räkenskapsåret
 11. Behandling av styrelsens förslag
  och rättidigt inkomna
  motioner
 12. Val av:
 • Sällskapets ordförande för en tid av 1 år
 • Ledamöter i styrelsen för en tid av 1 år
 • Revisor för en tid av 1år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta.
 • Valberedning för en tid av 1 år.
 • Beslut om val av ombud till Skånes Seglarförbunds möten (och ev. andra möten där sällskapet har rätt att representera med ombud)

    13. Övriga frågor

 

§ 22     Extra årsmöte


Styrelsen kan kalla medlemmarna till extra årsmöte.


Styrelsen är skyldig att kalla till extra årsmötet när revisor eller minst 1/10 av sällskapets röstberättigade medlemmar så begär. Sådan framställning avfattas skriftligen och skall innehålla skälen för begäran.


När styrelsen mottagit en begäran om extra årsmöte skall denna inom 14 dagar kalla till ett sådant möte som skall hållas inom två månader från kallelsen. Kallelse med förslag till föredragningslista för extra årsmötet skall tillställas medlemmarna senast sju dagar före mötet eller kungöras inom samma tid i NST. Vidare skall kallelsen med förslag till föredragningslista anslås i klubblokalen eller på annan lämplig plats.

 

VALBEREDNINGEN


§23     Sammansättning, åligganden 


Valberedningen består av ordförande och 2 ledamöter valda av årsmötet. Antalet övriga ledamöter skall vara lika fördelat mellan könen. Olika åldersgrupper skall finnas representerade.Valberedningen utser bland sina ledamöter en vice ordförande. Valberedningen sammanträder när ordföranden eller minst halva antalet ledamöter så bestämmer.


Valberedningen skall senast 6 veckor före årsmötet tillfråga dem vilkas mandattid utgår vid mötets slut, om de vill kandidera för nästa mandatperiod.


Senast 3 veckor före årsmötet skall valberedningen meddela röstberättigade medlemmar sina förslag.

 


REVISORER 


§ 24      Sammansättning


Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av sällskapets räkenskaper, årsmötes- och styrelseprotokoll och övriga handlingar.


Sällskapets räkenskaper skall vara revisorerna tillhanda senast en månad före årsmötet. Revisorerna skall granska styrelsens förvaltnings och räkenskaper för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret samt till styrelsen överlämna revisionsberättelse senast 14 dagar före årsmötet.STYRELSEN 


§25     Sammansättning 


Styrelsen består av ordförande samt minst 2 övriga ledamöter. Styrelsen skall bestå av kvinnor och män.


Styrelsen utser inom sig sekreterare, kassör och övriga befattningshavare om så behövs.


Vid förhinder för ledamot inträder suppleant enligt av årsmötet fastställd turordning.  Avgår ledamot före mandattidens utgång inträder suppleant i dennes ställe enligt samma urordning för tiden t o m nästföljande årsmöte.


Styrelsen får utse person till adjungerad ledamot. Sådan ledamot har inte rösträtt men kan efter beslut av styrelsen ges yttrande- och förslagsrätt.


§ 26     Styrelsens åligganden 

 

När årsmöte inte samlat är styrelsen sällskapets beslutande organ och ansvarar för sällskapets angelägenheter.


Styrelsen skall
- inom ramen för RF:s, SSF:s och dess stadgar
- svara för sällskapets verksamhet enligt fastställda planer samt tillvarata medlemmarnas intressen.


Det åligger styrelsen att:

 • tillse att för sällskapet gällande lagar och bindande regler iakttas,
 • verkställa av årsmötet fattade beslut,
 • planera, leda och fördela arbetet
  inom sällskapet,
 • ansvara för och förvalta sällskapets medel,
 • tillställa revisorerna räkenskaper m.m. enligt § 24,
 • förbereda och genomföra årsmöte

Ordförande är sällskapets officiella representant. Ordförande skall leda styrelsens förhandlingar och arbete samt övervaka sällskapets stadgar och övriga för sällskapet bindande regler och beslut efterlevs. Har ordföranden förhinder skall sekreteraren träda  in  i ordförandens ställe. Styrelsen skall besluta om fördelning av arbetsuppgifterna i övrigt. Har inte annat beslutats ankommer nedan angivna uppgifter på sekreteraren och kassören.


Sekreterare

 • förbereder styrelsens sammanträden och sällskapets möten,
 • för protokoll över styrelsens möten,
 • ser till att sällskapets handlingar hålls ordnade och förvaras på betryggande sätt,
 • ser till att fattade beslut verkställs
 • om ordförande inte bestämmer annat, undertecknar utgående handlingar
 • årligen upprättar förslag till verksamhetsberättelse för sällskapet


Kassör

 • ser till att medlemmarna betalar beslutade avgifter för sällskapet,
 • ser till att sällskapet söker bidrag från stat, kommun, idrottorganisationer m.fl.,
 • svarar för sällskapets bokföring vilket innebär skyldighet att föra bok över sällskapets räkenskaper,
 • årligen upprättar resultat- och balansräkning,
 • utarbetar underlag för budget och budgetuppföljning,
 • ser till att sällskapets skatter, avgifter och skulder betalas rättidigt,
 • i förekommande fall upprättar och avger allmän självdeklaration, särskild uppgift, kontrolluppgift uppbördsdeklarationer och övriga föreskrivna uppgifter inom skatte- och avgiftsområdet,
 • föra medlemsförteckning,
 • föra inventarieförteckning, i vilken också sällskapets verksamhet som i sällskapets byggnader, idrottsmaterial, priser och övriga tillhörigheter är försäkrade på betryggande sätt.


§ 27              Kallelse, beslutsmässighet och omröstning


Styrelsen sammanträder på kallelse av ordförande, eller då minst halva antalet ledamöter så begär.


Styrelsen är beslutsmässig när samtliga ledamöter kallats och då minst halva antalet ledamöter är närvarande. För alla beslut krävs att minst hälften av styrelsens samtliga ledamöter är ense om beslutet. Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst. Röstningen får inte ske genom ombud.


I brådskande fall får ordförande besluta att ärendet skall avgöras genom skriftlig omröstning eller vid telefonsammanträde. Om särskilt protokoll inte upprättats skall sådant beslut anmälas vid det närmast därefter följande sammanträde.


Vid sammanträde skall protokoll föras. Protokoll skall justeras av mötesordförande och av en särskilt utsedd protokolljusterare. Avvikande mening skall antecknas i protokollet. 

 

Till grund för dessa stadgar och sällskapets verksamhet ligger:

 • Normalstadgar för idrottföreningar antagna av Riksidrottstyrelsen 1996-02
 • SSF:s stadgar 1993
 • Normalstadgar för DSF
Uppdaterad: 07 APR 2016 09:37
Skribent: Leif Cederfeldt

 tackar våra sponsorer för deras stöd:

Sparbanksstift_Grip_Swedb_3_rad_liten

 

Hälsingehöjdens konusultbyrå

 

 

Tedkomp logov2

 

ICA Vågen

 

Salt & Peppar

SabaFruit

 

        Logga Vejby Trä

  

 

Gastronomi Leverantören

 

Gransegel

 

 Hårkompaniet

 

Vi söker fler sponsorer:

Anmäl dig här

Postadress:
SS Delfinen Vejbystrand - Segling
Box 4
26602 Vejbystrand

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
E-post: This is a mailto link

Se all info