Hoppa till sidans innehåll

Föreskrifter & Områdesregler


Föreskrifter för SSH:s område i Grythem

 

Allmänt

För att du som båtägare ska få ett så trivsamt och fungerande hamnområde som möjligt har Segelsällskapet Hjälmaren beslutat om dessa regler. Reglerna avser hela området. Dessa regler kan uppdateras eller ändras.

Har du frågor kontaktar du någon i styrelsen.

På området får endast fritidsbåtsverksamhet och därmed sammanhängande verksamhet bedrivas.

Aktsamhet

Du ska vara aktsam när du använder SSH:s materiel eller anläggningar. Du är skyldig att ersätta skador som du orsakar.

Brandrisk

Märkta brandgator få ej blockeras eller användas som skräpupplag. Vid svetsning, kapning och dylikt (heta arbeten) ska hamnfunktionär tillfrågas för anvisning av lämplig plats.

Miljöfarliga ämnen

Miljöfarligt avfall ska lämnas vid av Kommunen anvisad plats.

Det är förbjudet att förvara eld- och miljöfarligt material på bryggor.

Elektrisk anslutning

Elektrisk uppvärmning får inte anslutas till båt eller skjul utan att särskilt avtal träffas med föreningen. Denna el bekostas av båtägaren. Befintliga eluttag är avsedda för handverktyg för båtägarens reparations- och underhållsarbeten. Godkända kablar ska användas.

Ansvar

Föreningen har inte ansvar för båtar förtöjda i hamnen eller upplagda på land, för dess sjö- och torrsättning eller för egendom som tillhör båtägare. Båten skall vara ansvarsförsäkrad.

Byggnader

Du får inte uppföra någon slags byggnad/skjul inom området utan skriftligt medgivande från föreningen. Undantagna är enklare ställningar för att bära upp båttäckningen. Täckmateriel etc ska samlas ihop på vagga eller vagn efter uppställningstidens slut.

 

Trafik

Du får inte hindra eller försvåra trafiken i hamnen eller på uppställningsplatserna. Parkering av bilar får endast ske på avsedda platser. Vid allmänna sjö- och torrsättningsdagar ska hamnplanen vara bilfri.

Arbetsdagar

Båtägare är skyldig att deltaga på minst en av föreningens arbetsdagar årligen eller utföra likvärdig arbetsuppgift för föreningen.

Förtöjning

All förtöjning ska uppfylla försäkringsbolagens krav enligt utsatt läge. Båt ska vara avfendrad på betryggande sätt, minst två fendrar på var sida. Båt som har sjunkit ska utan dröjsmål tas upp. Om föreningen tvingas vidta åtgärder betalas detta av båtägaren. Föreningen har rätt att flytta båt som är felaktigt eller slarvigt förtöjd.

Hyrestid sommar

Du får nyttja din båtplats från och med 1 april till 31 oktober om inte annat överenskommits med föreningen. Föreningen har rätt att flytta båt som ligger kvar på båtplats efter nyttjandetidens slut. Kostnaden för sådan flytt betalas av båtägaren.

Hyrestid vinter

Vinterplats disponeras från och med 1 september till 31 maj om inte annat är överenskommet med föreningen.

Förvaring på bryggor

För att inte hindra framkomlighet på bryggor får inte jolle eller annan materiel förvaras på bryggorna

Förändringar på bryggor

Förändringar, påbyggnader eller liknande får inte göras på bryggor utan godkännande från föreningen.

Reparationer och underhåll

Båtägaren ansvarar för att skada och olägenhet inte drabbar andra medlemmar i SSH i samband med reparationer och underhåll. Det åligger båtägaren att två veckor före upptagning kontakta hamnkaptenen för anvisande av vinterplats om större underhållsarbete ska utföras under vinter/vår. Vid blästring av båtbotten eller liknande arbeten kontaktas styrelsen för information.

Uppställning

Uppställningsplats anvisas av föreningen. Kostnaden för lyft och andra tjänster i samband med lyft betalas av båtägaren. Båt ska vid uppställning på SSH :s område vara avmastad.

Uppläggningsmateriel

Du är skyldig att märka vaggor, vagnar mm med ditt namn och telefonnummer. Materiel ska efter sjösättning placeras på anvisad plats.

Olovligen uppställd båt eller annan materiel

Föremål som utan föreningens skriftliga medgivande står på icke hyrd plats inom området betraktas som övergiven och transporteras bort. Föremålet registreras som upphittat hos polisen. Om inte ägaren tre månader därefter hör av sig och återkräver föremålet tillfaller det föreningen.

Återkrav

Ägare som inom tre månader återkräver omhändertaget föremål (se ovan) får tillbaka föremålet om han betalar föreningens kostnader för omhändertagandet, lägst 1/10-dels basbelopp.

Avtal

Avtalet upprättas i två exemplar varav båtägaren och föreningen tar var sitt. Personnummer måste anges på avtalet. Vid byte av båt ska nytt avtal upprättas. Person som tecknat avtal får endast placera båt som finns registrerad i föreningens båtregister. Båtägaren som undertecknat avtalet har det fulla ansvaret att detta avtal följs.

Båt- och uppställningsplats

Plats hyrs ut genom skriftligt avtal till den avgift som gäller vid varje tidpunkt. Avgiften debiteras två gånger per år genom faktura

Avgifter

Serviceavgifter fastställs eller ändras av styrelsen. För sommarplats ska avgiften vara betald senast den 31 mars. Båtplats som inte är betald enligt ovan kan betraktas som uppsagd och hyras ut till annan båtplatssökande. Vinterplats ska vara betald senast den 30 november

Uppsägning

För att slippa betalningsansvar för kommande säsong ska båtplats vara uppsagd senast den 28 februari.

Överlåtelse av båtplats

Båtplats får ej överlåtas, hyras ut eller lånas ut utan föreningens medgivande.

Uppdaterad: 07 APR 2022 20:44 Skribent: Lennart Andersson

Postadress:
SS Hjälmaren
Grythem 771
70598 Lillkyrka

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
E-post: sshjalmaren@hotmail....