Hoppa till sidans innehåll

Stadgar


 

Stadgar för den allmännyttiga ideella föreningen för segelsport, SegelSällskapet Hjälmaren med hemort i Örebro kommun . Bildad 17 augusti 1894.

Stadgarna reviderade 1932, 1949, 1982, 2007 och 2008.

 

Vi delar in vår sportverksamhet efter ålder och ambitionsnivå.

Med barnsportverksamhet avser vi i allmänhet sportverksamhet till och med tolv års ålder.

Med ungdomssportverksamhet avser vi sport-verksamhet för ungdomar upp till och med 20 år.

Med vuxensportverksamhet avser vi sportverksamhet för dem som är över 20 år.

 

I barnsportverksamheten leker vi och låter barnen lära sig olika verksamheter. Barnets allsidiga verksamhetsutveckling är normgivande för verksamheten. Tävling är en del av sporten och ska alltid ske på barnens villkor.

I ungdomssportverksamheten och vuxensportverksamheten skiljer vi på prestationsinriktad sportverksamhet (tävling) och hälsoinriktad bredd- och motionsverksamhet.

I tävlingsverksamheten är prestationsförbättring och goda tävlingsresultat vägledande.

I breddverksamheten är trivsel och välbefinnande normgivande medan prestation och resultat är av underordnad betydelse.

 

Vår verksamhetsidé

Vi vill på alla nivåer bedriva vår verksamhet så att den utvecklar människor positivt såväl fysiskt och psykiskt som socialt och kulturellt. Därför vill vi utforma vår verksamhet så att den i alla led ständigt utvecklas och förbättras till form och innehåll. Alla som vill, oavsett ras, religion, ålder, kön, nationalitet, fysiska och psykiska förutsättningar, får vara med i sällskapets verksamhet, det ger upplevelser och skapar kontakt mellan människor ur olika samhällsgrupperingar, de som deltar får vara med och bestämma om och ta ansvar för sin verksamhet, den ger alla som deltar en kamratlig och trygg social gemenskap.

  

 

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

 

1 § Ändamål

Sällskapet är en allmännyttig ideell förening och har till ändamål att lokalt främja båtsporten. Sällskapet skall verka för god sjösäkerhet, god miljö samt ett gott kamrat- och sjömanskap, bedriva barn- ungdoms- och vuxenverksamhet. Sällskapet har som ändamål att bedriva sin verksamhet i enlighet med ”Idrottsrörelsens verksamhetsidé”, samt med särskild målsättning att höja intresset för att sunt och stärkande utöva segelsporten uppmuntra konsten att bygga, rigga och/eller manövrera segeljollar, segelbåtar och motorbåtar vara en sammanslutning av för segelsporten intresserade, bereda medlemmarna nyttiga och nöjsamma förströelser. Sällskapet skall i sin verksamhet aktivt verka för en drogfri verksamhet.

 

2.1 § Medlemskap

Ansökan om medlemskap skall ske skriftligt till styrelsen, vilken beslutar om antagning av ny medlem. Medlemskap kan erhållas av envar, som ansluter sig till klubbens ändamål och stadgar. Ansökan om medlemskap får avslås endast om det kan antas att vederbörande kommer att motarbeta sällskapets ändamål eller intressen. Beslut att avslå medlemsansökan skall fattas av styrelsen. I beslutet skall skälen redovisas samt anges vad den medlemssökande skall iaktta för att överklaga beslutet. Beslutet skall inom tre dagar från dagen för beslutet skriftligen tillställas den som fått avslag på medlemsansökan. Beslut om vägrat medlemskap får överklagas av den berörde inom tre veckor enligt reglerna i RF:s stadgar.

 

2.2 § Sammansättning 

Sällskapet består av de fysiska personer som har upptagits i sällskapet som medlemmar och indelas i följande kategorier:

1      Enskild vuxenmedlem

2      Enskild ungdomsmedlem

3      Familjer/sambos med barn upp till och med barnet fyllt 20 år

4      Passiv medlem

5      Hedersmedlem

Ansökan om medlemskap görs till kategorierna 1 – 4. Medlem, som på ett

förtjänstfullt sätt gagnat klubben, kan på medlems eller styrelsens förslag väljas till hedersmedlem. Beslut härom skall fattas på årsmöte eller höstmöte. Av kallelsen skall framgå att fråga om val av hedersmedlem står på dagordningen. Hedersmedlem är befriad från årsavgift.

  

2.3 § Medlems rättigheter

Medlem får utnyttja sällskapets anläggningar och utrustning, efter samråd med respektive ansvarig samt delta i sammankomster och verksamhet som sällskapet anordnar för medlemmarna. Medlem har rätt till information om sällskapets angelägenheter. Medlemskap berättigar i sig inte till plats i sällskapets hamn eller varvsanläggning. Rättighet till hamn- eller varvsplats beror på om båten passar sällskapets anordningar. Se vidare § 26.

 

2.4 § Medlems skyldigheter

Medlem, som invalts, har genom inträdesansökan förbundit sig att följa sällskapets stadgar, ordningsföreskrifter och i stadgeenlig ordning fattade beslut. Medlem med båt skall tillägna sig tillräcklig nautisk kompetens för att säkert kunna framföra sin båt. Medlem, som avsiktligt eller genom bristande aktsamhet skadar sällskapets tillhörigheter är ersättningsskyldig. Medlem skall utföra av styrelsen beordrad arbetsplikt. Medlems båt skall vara ansvarsförsäkrad. Medlem skall följa i 3 § nämnda organisationers stadgar, bestämmelser och beslut. Medlem skall betala medlemsavgift samt de övriga avgifter som beslutats av sällskapet senast det datum som står angivet på fakturan, om avgifterna inte betalas i tid skall påminnelsefaktura skickas varvid en påminnelseavgift läggs till det ursprungliga beloppet.

 

2.5 § Utträde

Medlem som vill utträda ur sällskapet, skall skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses därmed omedelbart ha lämnat sällskapet. Medlem som inte har betalat medlemsavgift för innevarande verksamhetsår får anses ha begärt sitt utträde ur sällskapet. Medlemskapet upphör i sådant fall genom att personen avförs från medlemsförteckningen. Utebliven betalning av avgifter i rätt tid innebär att medlem anses ha utträtt ur sällskapet, men befriar inte medlemmen från sin skuld till sällskapet.

 

2.6 § Uteslutning med mera

Medlem får uteslutas ur sällskapet om denne har motarbetat sällskapets verksamhet eller ändamål, eller uppenbarligen skadat sällskapets intressen. Beslut om uteslutning fattas av styrelsen. Beslut om uteslutning

får inte fattas förrän medlemmen fått tillfälle att yttra sig inom viss av styrelsen angiven tid, minst fjorton dagar. Vid beslut om uteslutning skall skälen härför redovisas samt anges vad den uteslutne skall iakttaga vid

överklagande av beslutet. Detta skall inom tre dagar från dagen för beslutet avsändas till den uteslutne i betalt brev med posten eller på annat betryggande sätt. Så länge sällskapet är ansluten till Svenska Seglarförbundet och därigenom till Riksidrottsförbundet (RF), får beslut om uteslutning överklagas av den uteslutne enligt reglerna i 79 § punkt 1 och 80 § RF:s stadgar. För beslut om uteslutning fordras 2/3 majoritet.

  

3 § Tillhörighet med mera

Sällskapet är medlem i följande specialförbund: Svenska Seglarförbundet (SSF) och är därigenom ansluten till Sveriges Riksidrottsförbund (RF). Sällskapet tillhör dessutom dess distriktsförbund Örebro läns Seglarförbund och Svenska Båtunionen (SBU) med dess distriktsförbund Hjälmarens Båtförbund (HBF). Sällskapet är skyldigt att följa nämnda organisationers stadgar, tävlingsregler och beslut fattade av överordnat idrottsorgan. På begäran av RF eller vederbörande SF-, eller DF‑styrelse är sällskapet skyldig att ställa sällskapets handlingar till förfogande samt lämna av dessa organ begärda uppgifter.

 

4 § Beslutande organ

Sällskapets beslutande organ är årsmötet, höstmötet eller extra möte och styrelsen i sin helhet.

 

5 § Firmateckning

Sällskapets firma tecknas av styrelsen eller, om styrelsen så beslutar, av två styrelseledamöter gemensamt eller av en eller flera särskilt utsedda personer.

 

6 § Verksamhets- och räkenskapsår

Sällskapets verksamhetsår och räkenskapsår omfattar tiden från och med den 1 januari till och med den 31 december.

 

7 § Stadgetolkning, tvist med mera

Uppstår tvekan om tolkningen av dessa stadgar, eller om fall förekommer

som inte är förutsedda i stadgarna, hänskjuts frågan till nästkommande årsmöte. I brådskande fall får frågan avgöras av styrelsen. Medlem förbinder sig genom sitt medlemskap i sällskapet att i fråga om tillämpning

av dessa stadgar inte väcka talan vid allmän domstol. Tvist och tillämpning

av stadgarna skall i stället avgöras enligt lagen om skiljeförfarande. Dock skall följande gälla rörande kostnaderna för skiljeförfarandet. Vardera parten svarar för egna kostnader liksom för kostnader för den skiljeman man utsett. Ordförandens kostnader, inklusive kostnaderna för eventuell sekreterare delas lika mellan parterna.

 

8 § Stadgeändring

För ändring av dessa stadgar krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet avgivna röster. Förslag till ändring av stadgarna får skriftligen avges av såväl medlem som styrelsen.

  

9 § Upplösning av sällskapet

Förslag till sällskapets upplösning kan endast behandlas på ordinarie medlemsmöte och detta skall framgå av kallelsen. För beslut om upplösning av sällskapet krävs minst 3/4 majoritet på två möten med minst en månads mellanrum varav ett skall vara års- eller höstmöte. I beslut om upplösning av sällskapet skall anges dels att sällskapets tillgångar skall användas till bestämt sjösäkerhetsfrämjande ändamål, dels var det upplösta sällskapets handlingar m.m. skall arkiveras till exempel i folkrörelsearkiv eller motsvarande. Beslutet, jämte bestyrkta avskrifter av styrelsens och årsmötets protokoll i ärendet, samt revisionsberättelse jämte balans- och resultaträkningar, skickas omedelbart till Svenska Seglarförbundet.

 

10 § Deltagande i den idrottsliga verksamheten

Medlem har rätt att delta i sällskapets idrottsliga verksamhet under de former som är vedertagna inom idrotten och på samma villkor som gäller för övriga medlemmar. Medlem får inte representera sällskapet i tävling eller uppvisning utan medgivande av styrelsen eller, om denna så bestämt, av sektionsstyrelsen. Om tävlingen eller uppvisningen arrangeras utanför Sverige, skall också vederbörande SF ge sitt samtycke, såvida inte SF beslutat om en annan ordning. Är arrangören inte ansluten till det SF som är organiserat för att omhänderha den gren vilken tävlingen eller uppvisningen gäller, får medlemmen delta endast om detta SF godkänt tävlingen eller uppvisningen.

 

ÅRSMÖTET, HÖSTMÖTET och EXTRA MÖTE

 

11 § Tidpunkt, kallelse

Årsmötet och höstmötet är sällskapets ordinarie beslutande organ. Årsmötet hålls före utgången av mars månad, höstmötet före utgången av november månad på tid och plats som styrelsen bestämmer.

 

Kallelse till årsmötet skall av styrelsen senast två veckor före mötet skickas till medlemmarna. Har förslag väckts om stadgeändring, nedläggning eller sammanslagning av sällskapet med annan förening eller annan fråga av väsentlig betydelse för sällskapet eller dess medlemmar skall det anges i kallelsen. Verksamhets‑ och förvaltningsberättelser, revisorernas berättelser, samt styrelsens förslag och inkomna motioner med styrelsens yttrande skall finnas med i kallelsen.

  

Kallelse till höstmötet skall av styrelsen senast två veckor före mötet skickas till medlemmarna. Har förslag väckts om stadgeändring, nedläggning eller sammanslagning av sällskapet med annan förening eller annan fråga av väsentlig betydelse för sällskapet eller dess medlemmar skall det anges i kallelsen. Verksamhetsplan med budget, förslag till medlems- och serviceavgifter och valberedningens förslag till val av styrelse och kommittéer skall finnas med i kallelsen.

 

12 § Förslag till ärenden att behandlas av möten

Såväl medlem som styrelsen får avge förslag att behandlas av möten. Förslag från medlem skall vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor före möten. Styrelsen skall till årsmötet och höstmötet avge skriftligt yttrande över förslaget.

 

13 § Rösträtt samt yttrande- och förslagsrätt på mötet

Medlem som har betalat förfallna medlemsavgifter och under mötesåret

fyller lägst sexton år har rösträtt på möte. Rösträtten är personlig och får inte utövas genom ombud. Medlem som inte har rösträtt har yttrande- och förslagsrätt på mötet.

 

14 § Beslutförhet

Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande på mötet. Beslut får endast fattas i ärenden som framgår av kallelsen.

 

15 § Beslut och omröstning

Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller om så begärs efter omröstning (votering). Med undantag för de i 2.6 §, 8 § första stycket och 9 § nämnda fallen avgörs vid omröstning alla frågor genom enkel majoritet. Enkel majoritet kan vara antingen absolut eller relativ. Val avgörs genom relativ majoritet. Med relativ majoritet menas att den (de) som erhållit högsta antalet röster är vald (valda) oberoende av hur dessa röster förhåller sig till antalet avgivna röster. För beslut i andra frågor än val krävs absolut majoritet, vilket innebär mer än hälften av antalet givna röster. Omröstning sker öppet. Om röstberättigad medlem begär det skall dock val ske slutet. Vid omröstning som inte avser val gäller vid lika röstetal det förslag som biträds av ordföranden vid mötet, om han är röstberättigad. Är han inte röstberättigad avgör lotten. Vid val skall i händelse av lika röstetal lotten avgöra. Beslut bekräftas med klubbslag.

  

16 § Valbarhet

Valbar till styrelsen och valberedningen är röstberättigad medlem av sällskapet. Arbetstagare inom sällskapet får dock inte väljas till ledamot av styrelsen, valberedningen eller till revisor i sällskapet.

 

17 § Ärenden vid årsmötet

 

Vid årsmötet skall följande behandlas och protokollföras:

1      Mötets öppnande

2      Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt

3    Fastställande av dagordning

4    Fastställande av röstlängd för mötet

5       Val av ordförande och sekreterare för mötet

6       Val av protokolljusterare och rösträknare

7       Justering av höstmötesprotokollet

8       Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret

9       Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret

10       Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhetsåret

12       Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avse

13    Avtackning av avgående styrelsemedlemmar och funktionärer

14    Grythem

15    Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner

16    Rapporter, skrivelser

17    Årets SSH: are

18    Övriga frågor

19    Mötets avslutande

 

Beslut i fråga av större ekonomisk betydelse för föreningen eller medlemmarna får inte fattas om den inte finns med i kallelsen till mötet.

  

Vid höstmötet skall följande behandlas och protokollföras:

1       Mötets öppnande

2       Ungdomssektionen delar ut seglarmärken

3       Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt

4       Fastställande av dagordning

5       Fastställande av röstlängd för mötet

6       Val av ordförande och sekreterare för mötet

7       Val av protokolljusterare och rösträknare

8       Justering av årsmötesprotokollet

9       Val av:

a.  Ordförande för en tid av ett år

b.  Vice ordförande för en tid av två år, val jämna år

c.  Kassör för en tid av två år, val ojämna år

d.  Sekreterare för en tid av två år, val jämna år

e.  Korr. sekreterare för en tid av två år, val ojämna år

       f.  Hamnkapten för en tid av två år, val jämna år

      g.  Intendent för en tid av två år, val ojämna år

h. Klubbmästare för en tid av två år, val jämna år

i.   Ungdomsledare för en tid av två år, val ojämna år

j.   Tävlingsledare för en tid av två år, val jämna år

k.  Suppleanter i styrelsen för en tid av ett år

l.   Sällskapet skall revideras av två revisorer. Dessa väljs på höstmötet för en tid av två år och avgår växelvis vartannat år jämte en suppleant för en tid av ett år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta.

m.Val av ledamöter i kommittéer samt andra befattningar för en tid av två år avgår och väljs växelvis vartannat år jämt antal ledamöter.

  n.  Val av en ordförande och fyra ledamöter och två suppleanter till valberedning

10  Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande     verksamhets- och räkenskapsåret

11  Fastställande av kappseglings dagar till nästa år

12  Grythem

13  Fastställande av medlemsavgifter för nästa år

14  Ungdomssektionen

15  Studiecirklar

16  Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner

17  Rapporter, skrivelser

18  Övriga frågor

19  Mötets avslutande

 

Beslut i fråga av större ekonomisk betydelse för sällskapet eller medlemmarna får inte fattas om den inte finns med i kallelsen till mötet.

 

 

18 § Extra möte

Styrelsen kan kalla medlemmarna till extra möte. Styrelsen är skyldig att kalla till extra möte när en revisor eller minst en tiondel av sällskapets röstberättigade medlemmar begär det. Sådan framställning skall avfattas skriftligen och innehålla skälen för begäran. När styrelsen mottagit en begäran om extra möte skall den inom 14 dagar utlysa sådant möte att hållas inom två månader från erhållen begäran. Kallelse med förslag till föredragningslista för extra möte skall tillställas medlemmarna senast sju dagar före mötet. Underlåter styrelsen att utlysa eller kalla till extra möte får

de som gjort framställningen vidta åtgärder enligt föregående stycke. Vid

extra möte får endast det som föranlett mötet upptas till behandling. Om rösträtt på extra möte och om beslutsmässighet vid sådant möte gäller vad som sägs i 17 § och 18§.

 

VALBEREDNINGEN

 

19 § Sammansättning, åligganden

Valberedningen består av ordförande och fyra övriga ledamöter samt två suppleanter valda av höstmötet. Antalet övriga ledamöter skall vara lika fördelat mellan könen. Olika åldersgrupper skall finnas representerade. Valberedningen utser bland sina ledamöter en vice ordförande. Valberedningen sammanträder när ordföranden eller minst halva antalet ledamöter så bestämmer.

 

REVISORER

 

20 § Revision

Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av föreningens räkenskaper, årsmötes- och styrelseprotokoll och övriga handlingar. Föreningens räkenskaper skall vara revisorerna tillhanda senast sex veckor före årsmötet. Revisorerna skall granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret samt till styrelsen överlämna revisionsberättelse senast 4 veckor före årsmötet.

 

STYRELSEN

 

21 § Sammansättning

Styrelsen består av ordförande samt nio övriga ledamöter och fyra suppleanter. Styrelsen skall bestå av kvinnor och män. Vid förhinder för ledamot inträder suppleant. Avgår ledamot före mandattidens utgång inträder suppleant i dennes ställe. Styrelsen får utse person till adjungerad ledamot. Sådan ledamot har inte rösträtt men kan efter beslut av styrelsen ges yttrande- och förslagsrätt. Han får utses till befattning inom styrelsen.

 

 

22 § Styrelsens åligganden

När årsmöte inte är samlat är styrelsen sällskapets beslutande organ och

ansvarar för sällskapets angelägenheter. Styrelsen skall - inom ramen för RF:s, vederbörande SF:s och dessa stadgar svara för föreningens verksamhet enligt fastställda planer samt tillvarata medlemmarnas intressen. Styrelsen sammanträder på ordförandens kallelse så ofta det är av behov påkallat, dock minst sex gånger per år. Styrelsen är besluts-mässig då ordförande och mer än hälften är närvarande. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. För av styrelsen fattade beslut är de ansvariga, som deltagit i beslutet och inte reserverat sig. Reservation skall antecknas i mötesprotokollet. Styrelsen underhåller och uppdaterar arbetsbeskrivning för styrelsemedlemmar och andra funktionärer. Styrelsen skall senast v 33 till valberedningen överlämna vilka det är som inte ställer upp till omval i styrelse och kommittéer.

 

Det åligger styrelsen särskilt att:

Tillse att för sällskapet gällande lagar och bindande regler iakttas

Verkställa av årsmötet fattade beslut

Planera, leda och fördela arbetet inom sällskapet

Ansvara för och förvalta sällskapets medel och besluta om serviceavgifter.

Tillställa revisorerna räkenskaper med mera enligt 20 §

Förbereda sällskapets möten och arrangera dessa

 

23 § Kallelse, beslutsmässighet och omröstning

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden, eller då minst halva antalet ledamöter har begärt det. Styrelsen är beslutsmässig när ordförande och minst halva antalet ledamöter är närvarande. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Röstning får inte ske genom ombud. I brådskande fall får ordföranden besluta att ärende skall avgöras genom skriftlig omröstning eller vid telefonsammanträde. Om särskilt protokoll inte upprättas skall sådant beslut anmälas vid det närmast därefter följande sammanträdet. Vid sammanträde skall protokoll föras. Protokoll skall justeras av mötesordföranden och av en särskilt utsedd protokolljusterare. Avvikande mening skall antecknas till protokollet.

 

24 § Överlåtelse av beslutanderätten

Styrelsen får överlåta sin beslutanderätt i enskilda ärenden eller i vissa

grupper av ärenden till kommitté eller annat organ eller till enskild medlem. Den som fattat beslut med stöd av bemyndigande enligt föregående stycke skall fortlöpande underrätta styrelsen härom.

 

 

25 § Förtjänsttecken

Förtjänsttecken kan efter styrelsens beslut tilldelas medlem som under minst fem år aktivt deltagit i styrelsearbete eller på annat sätt gagnat sällskapet. Förtjänsttecken utdelas på årsmöte eller annan lämplig sammankomst. För förtjänsttecken och emblem gäller särskilt utfärdade bestämmelser.

 

26 § Hamn- och varvsanläggning

För förhållandena vid sällskapets hamnar och uppläggningsplats finns av sällskapet särskilt utfärdade bestämmelser. Dessa fastställes på års- eller höstmöte under Grythem. Hamnarna och uppläggningsplats är avsedda till sommar respektive vinterplats för medlemmarnas båtar. Rätt till hamn eller varvsplats vid båtbyte begränsas av Sällskapets tillgängliga plats, anordningar och utrustning. Båtägare är skyldig att infinna sig på hamnkaptens kallelse för att delta i förekommande arbeten på sällskapets områden. Varje medlem ansvarar för sin egen båt vid upptagning och sjösättning. Båtar och inventarier uppläggs på ägarens risk. Båt skall vara ansvarsförsäkrad.

 

 

 

Uppdaterad: 23 NOV 2013 13:15 Skribent: Marie Sjöstrand

Postadress:
SS Hjälmaren
Grythem 771
70598 Lillkyrka

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
E-post: sshjalmaren@hotmail....