Hoppa till sidans innehåll

STADGAR SÄFFLE MOTOCROSSKLUBB


STADGAR SÄFFLE MOTOCROSSKLUBB

 

STADGAR

 

Ideella föreningen Säffle Motocrossklubb med hemort i Säffle.

Stadgarna ändrade av årsmöte 2019-02-03

 

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

 

1 § Ändamål

Föreningen har som ändamål att bedriva Motocross och Quad verksamhet vad gäller träning, utveckling samt tävling.

Vi delar in vår idrott:

 • I barnidrotten leker vi och låter barnen lära sig att hantera motorfordon och utveckla sin motorik och reaktionsförmåga samt koordination. Barnens lekfullhet och nyfikenhet är normgivande för verksamheten. Tävling är en del av leken och skall alltid ske på barnens villkor.
 • I ungdoms-, junior- och vuxenidrotten skiljer vi på prestationsinriktad tävlingsidrott och hälsoinriktad bredd- och motionsidrott. I tävlingsidrotten är prestationsförbättring och goda tävlingsresultat vägledande. I den hälsoinriktade bredd- och motionsidrotten är trivsel och välbefinnande normgivande medan prestation och resultat är av underordnad betydelse.

Vi vill utforma vår idrott och förening så att:

 • Den i alla led ständigt utvecklas och förbättras till form och innehåll.
 • Alla som vill, oavsett etniskt ursprung, religion, ålder, kön, nationalitet, fysiska och psykiska förutsättningar, får vara med i föreningens verksamhet.
 • Den ger upplevelser och skapar kontakt mellan människor ur olika samhällsgrupperingar, geografiskt läge, åldrar och kön.
 • Den ger alla som deltar en kamratlig och trygg social gemenskap.

Vi vill att föreningen skall verka aktiv för:

 • Att all verksamhet sker fri från doping.
 • Att all verksamhet bedrivs med största möjliga hänsyn tagen till säkerhet.
 • Att all verksamhet bedrivs med största möjliga hänsyn tagen till miljön.

Vi följer de beslut och regler som ges från Svemo och RF.

 

2 § Sammansättning

Föreningen består av de fysiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar.

 

3 § Beslutande organ

Föreningens beslutande organ är årsmötet, extra årsmöte och styrelsen.

 

4 § Firmateckning

Föreningens firma tecknas av ordförande samt kassör, eller, om så beslutas styrelsen gemensamt.

 

5 § Verksamhets- och räkenskapsår

Föreningens verksamhetsår och räkenskapsår omfattar tiden fr.o.m den 1 jan t.o.m den 31 dec.

 

6 § Stadgetolkning m m

Uppstår tvekan om tolkningen av dessa stadgar, eller om fall förekommer som inte är förutsedda i stadgarna, hänskjuts frågan till nästkommande årsmöte. I brådskande fall får frågan avgöras av styrelsen.

 

7 § Skiljeklausul

Talan i tvist mellan medlem och föreningen får inte väckas vid allmän domstol. Sådan tvist skall, utom i fall då annan särskild ordning är föreskriven, avgöras enligt lagen om skiljeförfarande. Dock skall följande gälla rörande kostnaderna för skiljeförfarandet. Vardera parten svarar för egna kostnader liksom för kostnaderna för den skiljeman man utsett. Kostnaderna för ordförande och sekreterare, delas lika mellan parterna.

 

8 § Stadgeändring

För ändring av dessa stadgar krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet avgivna röster.

Förslag till ändring av stadgarna får skriftligen avges av såväl medlem som styrelsen.

 

9 § Upplösning av föreningen

För upplösning av föreningen krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet avgivna röster. I beslut om upplösning av föreningen skall anges dels att föreningens tillgångar skall användas till bestämt föreningsfrämjande ändamål, dels var den upplösta föreningens handlingar m.m. skall arkiveras.

 

FÖRENINGENS MEDLEMMAR

 

10 § Medlemskap

Förening är öppen för alla fysiska personer. Medlem skall följa föreningens stadgar och föreskrifter. När medlemsavgiften är erlagd är personen medlem och förs in i medlemsförteckningen. Styrelsen har rätt att utse person till hedersmedlem.

Dataregister: I den mån föreningen registrerar förare, funktionärer och medlemmar m fl på data, förbehåller sig föreningen äganderätten till detta register samt rätten att förfoga över dessa uppgifter. Styrelsen har rätt att överlåta sådant register till tredje part.

 

11 § Utträde

Medlem som vill utträda ur föreningen, skall skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses därmed omedelbart ha lämnat föreningen. Medlem som inte har betalat medlemsavgift för två på varandra följande verksamhetsår får anses ha begärt sitt utträde ur föreningen. Medlemskapet upphör i sådant fall genom att personen avförs från medlemsförteckningen.

 

12 § Uteslutning m m

Medlem får inte uteslutas ur föreningen av annan anledning än att denne har försummat att betala av föreningen beslutade avgifter, motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål, eller uppenbarligen skadat föreningens intressen. Beslut om uteslutning eller varning får inte fattas utan att medlemmen inom viss tid, minst 14 dagar, fått tillfälle att yttra sig över de omständigheter som föranlett att medlemskapet ifrågasätts. I beslutet skall skälen härför redovisas samt anges vad medlemmen skall iaktta för överklagande. Beslutet skall inom tre dagar från dagen för beslutet skriftligen tillställas den berörde.

 

13 § Medlems rättigheter och skyldigheter

Medlem

 • har rätt att delta i sammankomster som anordnas för medlemmarna,
 • skall följa de krav som medlemskapet för med sig och som står skrivet på medlemsformulären,
 • har rätt till information om föreningens angelägenheter samt är skyldig att uppdatera sig om händelser i klubben via hemsida eller anslag i klubblokal.
 • skall följa föreningens stadgar och beslut som fattats av föreningsorgan,
 • har inte rätt till del av föreningens behållning eller egendom vid upplösning av föreningen,
 • skall betala medlemsavgift senast 1 april samt eventuellt övriga avgifter som beslutats av föreningen.

 

ÅRSMÖTET och EXTRA ÅRSMÖTE

 

14 § Tidpunkt, kallelse

Årsmötet, som är föreningens högsta beslutande organ, hålls före utgången av mars månad på tid och plats som styrelsen bestämmer. Kallelse till årsmötet skall av styrelsen senast två veckor före mötet tillställas medlemmarna, eller kungöras i lokaltidningarna. Verksamhetsberättelser, revisorernas berättelser, verksamhetsplan med budget samt styrelsens förslag och inkomna motioner med styrelsens yttrande bör finnas tillgängliga för medlemmarna senast en vecka före årsmötet via hemsida.

 

15 § Förslag till ärenden att behandlas av årsmötet

Såväl medlem som styrelsen får ge förslag att behandla på årsmötet. Förslag från medlem skall vara styrelsen tillhanda senast en vecka före årsmötet.

 

 

16 § Rösträtt samt yttrande- och förslagsrätt på årsmötet

Medlem som har betalt medlemsavgifter och under aktuellt kalenderår fyller lägst 16år har rösträtt på möte. Rösträtten är personlig och får inte utövas genom ombud. Medlem som inte har rösträtt har yttrande- och förslagsrätt på mötet.

 

17 § Beslutförhet

Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande på mötet.

 

18 § Beslut och omröstning

Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller om så begärs efter omröstning (votering). Val avgörs genom relativ majoritet. Med relativ majoritet menas att den (de) som erhållit högsta antalet röster är vald (valda) oberoende av hur dessa röster förhåller sig till antalet avgivna röster. För beslut i andra frågor än val krävs absolut majoritet, vilket innebär mer än hälften av antalet avgivna röster. Omröstning sker öppet. Om röstberättigad medlem begär det skall dock val ske slutet. Vid omröstning som inte avser val gäller vid lika röstetal det förslag som biträds av ordföranden vid mötet, om ordföranden är röstberättigad. Är ordförande inte röstberättigad avgör lotten. Vid val skall i händelse av lika röstetal lotten avgöra. Beslut bekräftas med klubbslag.

 

19 § Valbarhet

Valbar till styrelsen och valberedningen är röstberättigad medlem av föreningen.

 

20 § Ärenden vid årsmötet

Vid årsmötet skall följande behandlas och protokollföras:

1. Fastställande av röstlängd för mötet. (vem som har rösträtt)

2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.

3. Val av protokolljusterare och rösträknare.

4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

5. Fastställande av föredragningslista (dagordning).

6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret,

b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret.

7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.

8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

9. Fastställande av medlemsavgifter samt träningsavgifter.

10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets-/räkenskapsåret.

11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.

12. Val av

a) Föreningens ordförande samt vice ordförande för en tid av 2 år;

b) Föreningens sekreterare för en tid av 2 år;

c) Föreningens kassör för en tid av 2 år;

d) Halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år;

f) 2 suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av 2 år;

g) 1 revisor jämte suppleanter för en tid av ett år;

h) 2 ledamöter i valberedningen för en tid av 2 år, av vilka en skall utses till sammankallande

 

21 § Extra årsmöte

Styrelsen kan kalla medlemmarna till extra årsmöte. Styrelsen är skyldig att kalla till extra årsmöte när en revisor eller minst 50 % av föreningens röstberättigade medlemmar begär det. Sådan framställning skall avfattas skriftligen och innehålla skälen för begäran.

När styrelsen mottagit en begäran om extra årsmöte skall den inom 14 dagar utlysa sådant möte att hållas inom två månader från erhållen begäran.

Kallelse med förslag till föredragningslista för extra årsmöte skall tillställas medlemmarna senast sju dagar före mötet eller kungöras inom samma tid i lokaltidningarna. Vidare skall kallelsen med förslag till föredragningslista anslås i föreningslokalen eller på annan lämplig plats. Underlåter styrelsen att utlysa eller kalla till extra årsmöte får de som gjort framställningen vidta åtgärder enligt föregående stycke. Vid extra årsmöte får endast det som

Föranlett mötet upptas till behandling. Om rösträtt på extra årsmöte och om beslutsmässighet vid sådant möte gäller vad som sägs i 16 § och 17 §.

 

VALBEREDNINGEN

 

22 § Sammansättning, åligganden

Valberedningen består av 2 ledamöter, varav en sammankallande, valda av årsmötet. Valberedningen sammanträder när ordföranden så bestämmer. Valberedningen skall senast 2 veckor före årsmötet tillfråga dem vilkas mandattid utgår vid mötets slut, om de vill kandidera för nästa mandattid. Vid årsmötet skall valberedningen meddela röstberättigade medlemmar sitt förslag.

 

REVISORER

 

23 § Revision

Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av föreningens räkenskaper, årsmötes- och styrelseprotokoll och övriga handlingar. Revisorn skall inte ingå regelbundet på styrelsemöte. Föreningens räkenskaper skall vara revisorerna tillhanda senast 3 veckor före årsmötet. Revisorerna skall granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret samt till styrelsen överlämna revisionsberättelse senast 3 dagar före årsmötet.

 

STYRELSEN

 

24 § Sammansättning

Styrelsen består av ordförande samt 4-8 övriga ledamöter. Styrelsen bör bestå av kvinnor och män. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare, kassör och de övriga befattningshavare som behövs. Vid förhinder för ledamot inträder suppleant enligt av årsmötet fastställd turordning. Avgår ledamot före mandattidens utgång inträder suppleant i dennes ställe enligt samma ordning för tiden t.o.m. kommande årsmöte.

Styrelsen får utse person till adjungerad ledamot. Sådan ledamot har inte rösträtt men kan efter beslut av styrelsen ges yttrande- och förslagsrätt. Adjungerad får utses till befattning inom styrelsen.

 

25 § Styrelsens åligganden

När årsmöte inte är samlat är styrelsen föreningens beslutande organ och ansvarar för föreningens angelägenheter. Styrelsen skall - inom ramen av dessa stadgar - svara för föreningens verksamhet enligt fastställda planer samt tillvarata medlemmarnas intressen. Det åligger styrelsen särskilt att

• tillse att för föreningen gällande lagar och bindande regler iakttas,

• verkställa av årsmötet fattade beslut,

• planera, leda och fördela arbetet inom föreningen,

• ansvara för och förvalta föreningens medel,

• tillställa revisorerna räkenskaper mm enligt 23 §, och

• förbereda årsmöte.

 

26 § Kallelse, beslutsmässighet och omröstning

Styrelsen sammanträder efter kallelse av ordföranden, eller då minst halva antalet ledamöter har begärt det. Styrelsen är beslutsmässig när samtliga ledamöter kallats och då minst halva antalet ledamöter är närvarande. För alla beslut krävs att minst hälften av styrelsens samtliga ledamöter är ense om beslutet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Röstning får inte ske genom ombud. I brådskande fall får ordföranden besluta att ärende skall avgöras genom skriftlig omröstning eller vid telefonsammanträde. Om särskilt protokoll inte upprättas skall sådant beslut anmälas vid det närmast därefter följande sammanträdet. Vid sammanträde skall protokoll föras av sekreterare eller av denna utsedd person.

 

27 § Överlåtelse av beslutanderätten

Styrelsen får överlåta sin beslutanderätt i enskilda ärenden eller i vissa grupper av ärenden till sektion, kommitté eller annat organ eller till enskild

medlem. Den som fattat beslut med stöd av bemyndigande enligt föregående stycke skall fortlöpande underrätta styrelsen härom.

 

Uppdaterad: 19 FEB 2019 09:18 Skribent: Mikael Evensson

 


Öppettider under säsongen 2022

Torsdagar:  17-21

Söndag: 13-17


 

 Vi Stöder Säffle Motocrossklubb

 

 

 

 


 Stöd Säffle MCK när du spelar på svenska spel. Välj Säffle MCK på gräsroten så är vi med och delar på 50 miljoner kroner!

 

 

Postadress:
Säffle MCK - Motorcykel och Snöskoter
Edgrensgatan 4
66236 Åmål

Besöksadress:
Kocklandabanan
66192 Säffle

Kontakt:
Tel: 0533735051
E-post: info@safflemotocross...

Se all info