Hoppa till sidans innehåll

Ansvarsfördelning


BESKRIVNING AV ANSVARSOMRÅDEN INOM SSHK

Fr.o.m. april 2014

 

STYRELSEN

Föreningens angelägenheter handhas av styrelsen. Den skall inom ramen för RF:s och vederbörande SF:s och dess stadgar – verka för föreningens framåtskridande samt tillvarata medlemmarnas intressen.

 • Det åligger Styrelsen särskilt att
 • tillse att föreningens bindande regler alltid iakttas,
 • verkställa av årsmötet fattade beslut,
 • planera, leda och fördela arbetet inom föreningen,
 • ansvara för och förvalta föreningens medel,
 • förbereda årsmötet.

 

Styrelsen består av ordförande och 4 ordinarie ledamöter, samt suppleanter som representerar de aktiva kommittéerna.

 

Övriga ansvarsområden:

-       Föreningsrapport tillsammans med verksamhetsberättelse inkl resultat och balansräkning  sänds till Sv.Simförbundet senast 30 april varje år

-       Ansökan om verksamhetsbidrag från Föreningsenheten/Sandvikens kommun för nästkommande år skickas in senast 15 september varje år.

-       Verksamhetsberättelse inkl resultat och balansräkning  lämnas till Swedbank efter årsmötet varje år.   

-       Tillse att minst en person närvarar vid Bingoalliansens årsmöte i feb/mars varje år. Detta för att vi ska fortsätta få bidrag från Bingoalliansen.

-       Planera/organisera inköp av badkläder, badmössor, simglasögon, kläder och material tillsammans med simsektionen.

-       Kontakt/planera med de olika sektionerna och kommittéerna minst en gång per halvår.

 

Ordförande

 • är föreningens officielle representant
 • leder Styrelsens förhandlingar och arbete samt övervakar att såväl föreningens stadgar som övriga för föreningens bindande regler och beslut efterlevs.

Övriga ansvarsområden:

-Är kontaktperson mot Parkbadet, vilket innebär huvudansvar för:

Bassängbokning (träning, tävling, simskola ), boka konferensrum, entrékortsbeställning/återlämning, ha dialog med Parkbadets kontaktperson samt chef.

-Är kontaktperson mot Sandvikens kommun och föreningsenheten.

-Är kontaktperson mot SISUs simföreningsrepresentant, för närvarande Kajsa Östlund. Vilket innebär bla att Kajsa uppdaterar om SISUs pågående arbeten, utbildningar, föreläsningar, för dialog om vad föreningen ev vill ha hjälp med/kan göra. Uppdaterar tillsammans föreningens pågående arbetsgrupper/närvarolistor, dela ut närvarolistor samt påminna om inlämning. Närvarolistorna går även att sköta via IdrottOnline.

-Representera SSHK tillsammans med Tävlingsansvarig på Gästrike Simallians möten, ca 4 möten/år.

-Registrerad som Verksamhetsansvarig i IdrottOnline.

Sekreterare

 • förbereda Styrelsens sammanträden och föreningens möten
 • föra protokoll över Styrelsens sammanträden
 • registrera och förvara skrivelser
 • tillse att fattade besluts verkställs
 • om ordförande inte bestämmer annat, underteckna utgående skrivelser och förvara kopior av dessa
 • årligen upprätta förslag till verksamhetsberättelse för föreningen
 • Ansvarig för nycklar till kansli samt materialvagnar i simhall.

 Kassör

 • se till att medlemmarna betalar föreskrivna avgifter
 • se till att föreningen söker de bidrag från stat, kommun och idrottsorganisationer m.fl. som finns att få
 • driva in fodringar och verkställa utbetalningar för föreningen samt se till att det finns verifikationer över dessa
 • svara för föreningens bokföring, vilket innebär skyldighet att föra kassabok över föreningens räkenskaper  
 • i förekommande fall lämna särskild uppgift, upprätta deklaration samt lämna arbetsgivare- respektive kontrolluppgifter  
 • årligen upprätta balans- och resultatberäkningar
 • föra medlemsmatrikel och inventarieförteckning, i vilken också av föreningen förvärvade priser införes
 • i den mån varken RF:s samlingsförsäkring eller vederbörande SF:s försäkringar är tillräckliga, enligt beslut av Styrelsen, tillse att såväl föreningens medlemmar i föreningens verksamhet som föreningens idrottsmateriel, priser och övriga tillhörigheter är försäkrade till betryggande belopp
 • utarbeta underlag för budget  
 • Ansvar för SSHKs mejl This is a mailto link samt This is a mailto link. Läsa mejl, åtgärda/vidarebefordra mejl.
 • LOK stödsansvarig firmatecknare, rapport/ansökan sänds in via IdrottOnline. För höstterminen senast 25 februari och för vårterminen senast 25 augusti. Respektive simlärare/tränare ansvarar för att löpande rapportera in sina gruppers närvaro i systemet.
 • Idrottslyftsansvarig firmatecknare

 

Ledamot i Simsektionen

Den som är sammankallande är ledamot i styrelsen

 

Sammankallande i simsektionen representerar och ansvarar för simträningsgrupperna tillsammans med övriga ledamöter/föräldrarepresentanter i simsektionen..

-Planerar för samt informerar om träning, tävling, tävlingskalender, läger och dess utförande.

-Planerar för Kick Off och avslutningar i samarbete med trivselkommittén.

-Planerar för simtränare/grupper.

-Ser till att anmälan i KanslietOnline startas upp.

-Kontrollerar att entrékort beställs av ordförande, utdelning av entrékort/nyckelband sköts av simtränarna.

-Ser till att tränarna har nya närvaro/adresslistor, teknikmärkesprotokoll mm för att kunna uppdatera simpärmarna , Material till Utmanaren finns samt att Utmanaren genomförs.

-Ansvar för simtränarnas utbildning

-Planera/organisera inköp av badkläder, badmössor, simglasögon, kläder och material tillsammans med styrelsen.

-Informationsansvarig simtränare C, D, Teknik ser till att alla simtränare får information, kallar till tränarmöten, ansvarar för simtränarnas utbildning mm.

 

Föräldrarepresentanterna hjälper tränarna med planering och bokning av ex resor, boende och mat på tävlingar/läger. Representerar övriga föräldrar i simgruppen, kommer med förslag och idéer mm.

 

Ledamot i Simskolesektionen

Den som är sammankallande är ledamot i styrelsen

Ansvarar även för SSHKs simskolemejl This is a mailto link.

Läsa mejl, åtgärda/vidarebefordra mejl. 

 

Sammankallande i simskolesektionen ansvarar för simskolan tillsammans med övriga ledamöter i simskolesektionen.

-Planerar för simskolan uppstart, lov och avslutning.

-Planerar för simlärare/grupper.

-Ser till att anmälan i KanslietOnline startas upp, samt att annons till annonsbladet kommer ut.

-Kontrollerar att entrékort beställs av ordförande och planerar för utdelning av entrékort samt nyckelband.

-Ser till att simskolepärmar uppdateras med nya närvaro/adresslistor, simmärkesprotokoll mm.

- Planerar avslutning, ser till att glass, diplom och simmärken finns hemma. Planerar förtursanmälan till nästa termin.

-Ansvarar för simskolelärarnas utbildning.

 

Kommittéer

 

Trivselkommittéen

Ansvarar för:

-Fika till årsmöte

-Funktionärsfika på tävlingar.

-Organisera kick off, avslutningar sommar/ jul, läger tillsammans med simtränarna. Ansvarar för fika/mat vid dessa tillfällen.

 

 

Sponsorkommittéen

Ansvarar för Kak/godis försäljning till påsk och Newbody i aug/sept.

Sponsring, ex skyltar på Parkbadet med reklam för företag som sponsrar SSHK.

 

Tävlingskommittéen

Tävlingskommitténs syfte är att arrangera tävlingar i klubbens regi. Därutöver har vi att samverka med klubbarna i regionen då tävlingar arrangeras, framförallt inom funktionärssidan.

Under året arrangerar SSHK två tävlingar i egen regi, Gästrikeserien på våren och nybörjartävlingen 5-klubb på hösten.

-Ansvar för att planera och arrangera våra egna tävlingar.

-Ansvarar för att rätt utrustningen finns som behövs till tävling.

-Ansvarar för våra funktionärer samt utbildning av dessa.

-Sammankallande i Tävlingskommittén är även huvudansvarig för utbildning i IdrottOnline.

  

Utbildningsansvariga:

Tävlingskommitténs sammankallande är huvudansvarig för utbildning och registrerad som det i IdrottOnline.

-Sammankallande i tävlingskommittén ansvarar för funktionärernas utbildning.

-Sammankallande i simskolekommittén ansvarar för simlärarnas utbildning.

-Informationsansvarig simtränare C,D,Teknik ansvarar för simtränarnas utbildning.

Alla utbildningsansvariga ska planera och signalera när utbildningstillfällen ges av Svenska Simförbundet, Mellansvenska Simförbundet, Gästrike Simallians eller annan organisation.

 

Informationsansvarig/Huvudadministratör:

-Planera och uppdatera grupper/medlemsregister/skicka fakturor i KanslietOnline (tillsammans med kassör). Registrerad som huvudadministratör samt Klubbadministratör simidrott i IdrottOnline.

-Planera uppdatera grupper/ medlemsregister i Idrottonline (tillsammans med kassör).

-Ansvarig för hemsidan, utformning/uppdatering/framtagande av information mm.

Det finns inget album kopplat till denna sida.
 
 

 

Kanslietonline

Sandviken_Bingo

 

SSHK på Facebook

Gilla oss på Facebook

Webmaster: Kenneth Humling

Postadress:
Sandvikens SHK - Simidrott
Box 188
81123 Sandviken

Besöksadress:
Barrsätragatan 38
81180 Sandviken

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
E-post: This is a mailto link

Se all info