Hoppa till sidans innehåll

Stadgar


1 § Ändamål

Sigma Bowlingklubb, (nedan Sigma BK), ska bedriva bowlingverksamhet i enlighet med ”Idrottsrörelsens verksamhetsidé”, samt med mål att bibehålla och utveckla bowlingsporten i Upplands Väsby.

2 § Sammansättning

Sigma BK består av de fysiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar.

3 § Tillhörighet mm

Sigma BK är medlem i Svenska Bowlingförbundet och är därigenom ansluten till Sveriges Riksidrottsförbund (RF). Klubben tillhör dessutom Stockholms Bowlingförbund inom vars område klubbens hemort är belägen.

Sigma BK är skyldig att följa nämnda organisationers stadgar, tävlingsregler och beslut fattade av överordnat idrottsorgan.

På begäran av RS eller vederbörande SF-, SDF- eller DF‑styrelse är Sigma BK skyldig att ställa föreningens handlingar till förfogande samt lämna av dessa organ begärda uppgifter.

4 § Beslutande organ

Sigma BK:s beslutande organ är årsmötet, extra årsmöte och styrelsen.

5 § Firmateckning

Föreningens firma tecknas av klubbens ordförande och/eller kassör eller, om styrelsen så beslutar, av två styrelseledamöter gemensamt eller av en eller flera särskilt utsedda personer.

6 § Verksamhets- och räkenskapsår

Sigma BK:s verksamhetsår och räkenskapsår omfattar tiden fr.o.m. den 1 maj t.o.m. den 30 april.

7 § Stadgetolkning mm

Uppstår tvekan om tolkningen av dessa stadgar, eller om fall förekommer som inte är förutsedda i stadgarna, hänskjuts frågan till nästkommande årsmöte. I brådskande fall får frågan avgöras av styrelsen.

8 § Stadgeändring

För ändring av dessa stadgar krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 majoritet av närvarande antal röster enligt röstlängd.

Förslag till ändring av stadgarna får skriftligen avges av såväl medlem som styrelsen.

9 § Upplösning av föreningen

Klubben kan upplösas genom beslut av två på varandra följande årsmöten med minst ett års mellanrum, av vilket det ena ska vara ordinarie.

För besluts giltighet fordras minst 2/3 majoritet av närvarande antal röster enligt röstlängd.

Vid beslut om upplösning av Sigma BK skall anges dels att föreningens tillgångar skall användas till bestämt idrottsfrämjande ändamål, dels var den upplösta föreningens handlingar m.m. skall arkiveras t.ex. i folkrörelsearkiv eller motsvarande. Beslutet, jämte bestyrkta avskrifter av styrelsens och årsmötets protokoll i ärendet, samt revisionsberättelse jämte balans- och resultaträkningar, skall omedelbart tillställas Stockholms Bowlingförbund.

FÖRENINGENS MEDLEMMAR

10 § Medlemskap

Medlemskap beviljas av styrelsen eller av den som styrelsen delegerat beslutanderätten till.

Ansökan om medlemskap får avslås endast om det kan antas att vederbörande kommer att motarbeta föreningens ändamål eller intressen. Beslut att avslå medlemsansökan skall fattas av styrelsen.

I beslutet skall skälen redovisas samt anges vad den medlemssökande skall iaktta för att överklaga beslutet. Beslutet skall inom tre dagar från dagen för beslutet skriftligen tillställas den som fått avslag på medlemsansökan. Beslut om vägrat medlemskap får överklagas av den berörde inom tre veckor enligt reglerna i RF:s stadgar.

11 § Utträde

Medlem som vill utträda ur föreningen, skall skriftligen eller muntligen anmäla detta till styrelsen och anses därmed omedelbart ha lämnat föreningen.

Medlem som inte har betalat medlemsavgift för två på varandra följande verksamhetsår får anses ha begärt sitt utträde ur föreningen. Medlemskapet upphör i sådant fall genom att personen avförs från medlemsförteckningen.

Ev. kvarvarande skulder till klubben kvarstår dock och ska betalas av medlemmen. Medlemskap i annan bowlingförening beviljas ej förrän skuld justerats.

12 § Uteslutning mm

Medlem får inte uteslutas ur föreningen av annan anledning än att denne har försummat att betala av föreningen beslutade avgifter, motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål, ej uppfyller klubbens värdegrund eller uppenbarligen skadat föreningens intressen.

Beslut om uteslutning kan begränsas till att omfatta viss tid. Sådan tids-begränsad uteslutning får som mest omfatta 6 månader från beslutsdagen.

Om tillräckliga skäl för uteslutning inte föreligger får föreningen i stället meddela medlemmen en varning.

Beslut om uteslutning eller varning får inte fattas utan att medlemmen inom viss tid, minst 14 dagar, fått tillfälle att yttra sig över de omständigheter som föranlett att medlemskapet ifrågasätts. I beslutet skall skälen härför redovisas samt anges vad medlemmen skall iaktta för överklagande. Beslutet skall inom tre dagar från dagen för beslutet skriftligen tillställas den berörde.

Beslut om uteslutning eller varning skall fattas av föreningens styrelse och får av den berörde överklagas inom tre veckor enligt reglerna i RF:s stadgar.

13 § Medlems rättigheter och skyldigheter

Medlem:

•har rätt att delta i sammankomster som anordnas för medlemmarna,
•har rätt till information om föreningens angelägenheter,
•skall följa Sigma BK:s stadgar och beslut som fattats av föreningsorgan samt följa i 3 § nämnda organisationers stadgar, bestämmelser och beslut.
•skall betala medlemsavgift senast den 1 oktober samt de övriga avgifter som beslutats av föreningen i enlighet med styrelsens beslut, f.n månadsfaktura
•ansvar för att uppdatera styrelsen om ev. ändringar av namn-, adress- och kontaktuppgifter.
•har inte rätt till del av föreningens behållning eller egendom vid upplösning av föreningen om inte annat beslutats av årsmötet.

14 § Deltagande i den idrottsliga verksamheten

Medlem har rätt att delta i föreningens idrottsliga verksamhet under de former som är vedertagna inom idrotten och på samma villkor som gäller för övriga medlemmar.

Medlemmar har rätt att delta i tävlingar i föreningens namn förutsatt att de efterlever klubbens riktlinjer och värdegrund samt har ett, enligt styrelsen fastställt, godkänt skuldsaldo. 

ÅRSMÖTET och EXTRA ÅRSMÖTE

15 § Tidpunkt, kallelse

Årsmötet, som är föreningens högsta beslutande organ, hålls senast 31/5 på tid och plats som styrelsen bestämmer.

Kallelse till årsmötet skall av styrelsen senast sex veckor före mötet tillställas medlemmarna, och kungöras på klubbens anslagstavla i bowlinghallen samt på klubbens hemsidan. Vidare ska förslag till dagordning anslås på klubbens anslagstavla i bowlinghallen.

Har förslag väckts om stadgeändring, nedläggning eller sammanslagning av föreningen med annan förening eller annan fråga av väsentlig betydelse för föreningen eller dess medlemmar skall det anges i kallelsen.

Agenda för årsmöte ska innehålla bl.a. verksamhets‑ och förvaltningsberättelser, revisorernas berättelser, budget- och avgiftsförslag samt styrelsens förslag och inkomna motioner med styrelsens yttrande. Se 21§

16 § Förslag till ärenden att behandlas av årsmötet

Såväl medlem som styrelsen får avge förslag att behandlas av årsmötet.

Motioner till årsmötet från medlemmar ska vara styrelsen tillhanda senast 4 veckor före mötet för att styrelsen ska kunna behandla motionen och återkomma med yttrande.

Inkomna motioner och styrelsens yttrande ska finnas tillgängliga för medlemmarna senast en vecka före årsmötet.

17 § Rösträtt samt yttrande- och förslagsrätt på årsmötet

Medlem som har betalat förfallna medlemsavgifter och under mötesåret fyller lägst 18 år har rösträtt på möte.

Rösträtten är personlig och får inte utövas genom ombud.

Medlem som inte har rösträtt har dock yttrande- och förslagsrätt på mötet.

18 § Beslutsförhet

Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande på mötet.

19 § Beslut och omröstning

Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller om så begärs efter omröstning (votering). Med undantag för de i 8 § första stycket och 9 § nämnda fallen avgörs vid omröstning alla frågor genom enkel majoritet. Enkel majoritet kan vara antingen absolut eller relativ.

Val avgörs genom relativ majoritet. Med relativ majoritet menas att den (de) som erhållit högsta antalet röster är vald (valda) oberoende av hur dessa röster förhåller sig till antalet avgivna röster.

För beslut i andra frågor än val krävs absolut majoritet, vilket innebär mer än hälften av antalet avgivna röster.

Omröstning sker öppet. Om röstberättigad medlem begär det skall dock val ske slutet.

Vid omröstning som inte avser val gäller vid lika röstetal det förslag som biträds av ordföranden vid mötet, om han är röstberättigad. Är han inte röstberättigad avgör lotten. Vid val skall i händelse av lika röstetal lotten avgöra.

Beslut bekräftas med klubbslag.

20 § Valbarhet

Valbar till styrelsen och valberedningen är röstberättigad medlem av föreningen.

21 § Ärenden vid årsmötet

Vid årsmötet ska följande behandlas och protokollföras:

§Fastställande av röstlängd för mötet.
§Val av ordförande och sekreterare för mötet.
§Val av protokolljusterare
§Fråga om mötet behöriga utlysande
§Fastställande av dagordning (föredragningslista).
§Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret,
§Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret.
§Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.
§Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
§Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
§Val av

  a) ordförande för en tid av 1 år

  b) minst halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år

  c) minst en styrelsesuppleant för en tid av 1 år

  d) minst 1 st. revisorer jämte 1 revisorssuppleant för en tid av ett 1 år.

      I detta val får inte styrelsens ledamöter delta;

  e) 2 st. ledamöter i valberedningen för en tid av ett 1 år

§Presentation av budgetförslag för det kommande verksam­hetsåret.
§Fastställande av medlemsavgifter och övriga avgifter
§Övriga frågor.

Beslut i fråga av större ekonomisk betydelse för föreningen eller medlemmarna får inte fattas om den inte finns med i kallelsen till mötet.

22 § Extra årsmöte

Styrelsen kan kalla medlemmarna till extra årsmöte.

Styrelsen är skyldig att kalla till extra årsmöte när en revisor eller minst 10 % av föreningens röstberättigade medlemmar begär det. Sådan framställning ska avfattas skriftligen och innehålla skälen för begäran.

När styrelsen mottagit en begäran om extra årsmöte ska den inom 14 dagar utlysa sådant möte att hållas inom två månader från erhållen begäran. Kallelse med förslag till dagordning för extra årsmöte skall tillställas medlemmarna senast sju dagar före mötet och kungöras inom samma tid på klubbens hemsidan. Vidare ska kallelsen med förslag till dagordning anslås på klubbens anslagstavla i bowlinghallen.

Vid extra årsmöte får endast det som föranlett mötet upptas till behandling.

Om rösträtt på extra årsmöte och om beslutsmässighet vid sådant möte gäller vad som sägs i 17 § och 18 §.

VALBEREDNINGEN

23 § Sammansättning, åligganden

Valberedningen består av två medlemmar valda av årsmötet.

Valberedningen skall senast 4 veckor före årsmötet tillfråga tilltänkta kandidater för nästa mandatperiod.

Senast 2 veckor före årsmötet bör valberedningen meddela styrelsen sitt förslag.

REVISORER

24 § Revision

Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av föreningens räkenskaper, årsmötes- och styrelseprotokoll och övriga handlingar.

Föreningens räkenskaper skall vara revisorerna tillhanda i god tid före årsmötet.

Revisorerna skall granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret samt redovisa revisionsberättelse vid årsmötet.

STYRELSEN

25 § Sammansättning

Styrelsen består av ordförande samt minst fem övriga ledamöter.

Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare, kassör och de övriga befatt­ningshavare som behövs.

Då styrelsemedlem fått varaktigt förhinder och inte längre kan delta i föreningens styrelse inträder suppleant enligt av årsmötet fastställd turordning. Avgår ledamot före mandattidens utgång inträder suppleant i dennes ställe enligt samma ordning för tiden t.o.m. nästföljande årsmöte.

Vid ytterligare varaktigt förhinder att medverka i föreningens styrelse alternativt avgång har styrelsen beslutanderätt, om styrelsen fortfarande är beslutsmässig (minst fem ledamöterna), att fortsätta som vanligt eller att genomföra ett fyllnadsval där en eller flera personer väljs till nya styrelseledamöter. Fyllnadsval äger rum genom att styrelsen kallar till ett extra årsmöte enligt 22 §, 

Styrelsen får utse person till adjungerad ledamot. Sådan ledamot har inte rösträtt men kan efter beslut av styrelsen ges yttrande- och förslagsrätt. Denne får utses till befattning inom styrelsen.

26 § Styrelsens åligganden

När årsmöte inte är samlat är styrelsen föreningens beslutande organ och ansvarar för föreningens angelägenheter.

Styrelsen skall - inom ramen för RF:s, vederbörande SF:s och dessa stadgar - svara för föreningens verksamhet enligt fastställda planer samt tillvarata medlemmarnas intressen.

Det åligger styrelsen särskilt att

§tillse att för föreningen gällande lagar, regler och värdegrund iakttas,
§verkställa av årsmötet fattade beslut,
§planera, leda och fördela arbetet inom föreningen,
§ansvara för och förvalta föreningens medel,
§tillställa revisorerna räkenskaper mm enligt 24 §
§förbereda årsmöte.

Ordföranden

Ordförande är föreningens officiella representant. Ordföranden skall leda styrelsens förhandlingar och arbete samt övervaka att föreningens stadgar och övriga för föreningen bindande regler och beslut efterlevs.

Har ordföranden förhinder skall vice ordföranden träda in i ordförandens ställe. Styrelsen skall besluta om fördelning av arbetsuppgifterna i övrigt.

Har inte annat beslutats ankommer nedan angivna uppgifter på sekreteraren och kassören.

Sekreteraren

Det åligger sekreteraren att:

§förbereda styrelsens sammanträden och föreningens möten,
§föra protokoll över styrelsens sammanträden,
§se till att föreningens handlingar hålls ordnade och förvaras på ett betryggande sätt samt ansvara för att föreningens historia dokumenteras,
§se till att fattade beslut har verkställts,
§om ordföranden inte bestämmer annat, underteckna utgående handlingar,
§årligen upprätta förslag till verksamhetsberättelse för föreningen.

Kassören

Det åligger kassören att:

§föra medlemsförteckning och se till att medlemmarna betalar beslutade avgifter till föreningen,
§se till att föreningen söker bidrag från stat, kommun och idrottsorganisationer m.fl.,
§svara för föreningens bokföring vilket innebär skyldighet att föra bok över föreningens räkenskaper,
§årligen upprätta balans- samt resultaträkningar,
§utarbeta underlag för budget och budgetuppföljning,
§se till att föreningens skatter, avgifter och skulder betalas i rätt tid
§i förekommande fall upprätta och avge allmän självdeklaration, särskild uppgift, kontrolluppgifter, uppbördsdeklarationer och övriga föreskrivna uppgifter inom skatte- och avgiftsområdet,
§föra inventarieförteckning, där även av föreningen förvärvade priser införs.

27 § Kallelse, beslutsmässighet och omröstning

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden, eller då minst halva antalet ledamöter har begärt det. 

Styrelsen är beslutsmässig när samtliga ledamöter kallats och då minst halva antalet ledamöter är närvarande. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.

Röstning får inte ske genom ombud.

I brådskande fall får ordföranden besluta att ärende skall avgöras genom telefonsammanträde. Om särskilt protokoll inte upprättas skall sådant beslut anmälas vid det närmast därefter följande styrelsemöte.

Vid styrelsemöte skall protokoll föras. Protokoll ska sändas ut till övriga styrelsemedlemmar senast en vecka efter genomfört möte. Protokoll skall justeras av mötesordföranden senast i samband med nästkommande styrelsemöte. Avvikande mening skall antecknas till protokollet.

Mötesprotokoll ska vara tillgängliga för valda revisorer om så begärs.

28 § Överlåtelse av beslutanderätten

Styrelsen får överlåta sin beslutanderätt i enskilda ärenden eller i vissa grupper av ärenden till sektion, kommitté eller annat organ eller till enskild medlem. Den som fattat beslut med stöd av bemyndigande enligt föregående stycke skall fortlöpande underrätta styrelsen härom


 

Eklunds Bowling

Hammarbyvägen 16
194 22 Upplands Väsby
08-590 310 10

Till hemsidan: klicka här


 

Kontaktuppgifter

UK
Christoffer Eklund (A-lag & F-lag) samt tillsammans med Micke Lindquist och Jonny Eriksson för C-lag

 

Ungdomstränare / kontakt
Michael Lindquist & Jonny Eriksson. E-post: This is a mailto link

 

Sponsorkontakt
Håkan Holstein
This is a mailto link

 

Hemsida ansvarig
Åsa Nylund

Postadress:
Sigma BK - Bowling
Håkan Holstein, Björkvallavägen 58
19439 Upplands Väsby

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
E-post: hakanholstein@gmail....

Se all info