Hoppa till sidans innehåll

Stadgar


STADGAR SKÄRHAMNS IDROTTSKLUBB

§ 1. Föreningens namn och bildandedatum

§ 1.1 Skärhamns Idrottsklubb bildades den 13 okt 1932.

§ 2. Föreningens syfte och mål

§ 2.1 Föreningens syfte är att bedriva idrott, i första hand fotboll, och verka förstärkande av laganda, kamratskap och god hälsa. Föreningens vision är att ”alla somverkar i föreningen ska utveckla sin kompetens, fysiska styrka och mentala förmågabåde som individ och lagspelare”.

§ 3. Medlemskap

§ 3.1 Man blir medlem genom att ansöka och betala medlemsavgift. Medlemskapgodkänns av föreningens styrelse innan medlemskap meddelas och medlemskort utges.

§ 3.2 Om medlem vill utträda ur föreningen ska detta meddelas skriftligt till styrelsen.

§ 3.3 Uteslutning av medlem kan ske om medlemsavgift ej erlagts eller om medlembrutit mot föreningens stadgar eller agerat på ett sätt som ej överensstämmer medföreningens värderingar eller på annat sätt skadat föreningen.

§ 3.4 Medlem har rätt att rösta på årsmöte. Medlem åtnjuter eventuella förmåner ochrabatter som knutits till gällande medlemskort.

§ 3.5 Medlemsavgift för påföljande år fastställes på årsmöte.

§4. Verksamhetsår och årsmöte

§ 4.1 Verksamhetsår och redovisningsår är kalenderår.

§ 4.2 Årsmöte ska hållas inom perioden februari – mars varje år.

§ 4.3 Ordinarie årsmöte beslutar om följande:- Godkännade av mötets utlysande- Upprop, endast betalande medlemmar har rösträtt- Godkännade och fastställande av dagordningen- Val av mötesfunktionärer (ordf, sekr, justerare)- Behandling av verksamhets-, ekonomisk- och revisionsberättelse- Ansvarsfrihet för styrelsen- Val av styrelse och revisorer samt valberedning. Vice ordf utses avstyrelsen.- Fastställande av medlemsavgift för nästkommande år- Förslag från styrelsen- Motioner

§5. Styrelse och revisorer

§5.1 Styrelsen ska bestå av fem (5) till 11 ledamöter samt två (2) suppleanter.

§5.2 Styrelsens sammansättning ska vara ordförande som väljs på 1 år, sekreterare somväljs på 2 år, kassör som väljs på 2 år, och övriga ledamöter som väljs på 2 år. Revisorerväljs på 2 år i taget. Hälften av ordinarie ledamöter väljs jämna år och andra hälftenojämna år för att kontinuitet ska uppnås. Lika gäller suppleanter.

§5.3 Valberedningen ska bestå av minst 2 ledamöter.

§6. Beslutsordning

§6.1 Beslut fattas genom acklamation eller genom votering. Om så begärs sker slutenvotering. Vid votering gäller enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordförandenutslagsröst.

§6.2 Alla beslut bekräftas genom klubbslag.

§6.3 Beslut i fråga av ekonomisk natur får icke fattas om frågan ej varit upptagen på agendan för mötet.

§7. Stadgefrågor

§7.1 Förslag om stadgeändringar får endast ske vid ordinarie årsmöte. För godkännandeav sådan ändring krävs minst 2/3 majoritet.

§7.2 Beslut om upplösning av Skärhamns IK måste behandlas vid två på varandraföljande möten varav ett årsmöte. För godkännande av upplösning krävs minst 2/3majoritet vid varje möte. Eventuellt överblivna medel ska skänkas till välgörandeändamål som gagnar ungdomar i Skärhamn.

§7.3 Utöver dessa stadgar gäller Riksidrottsförbundets stadgar samt vederbörandespecialförbunds stadgar och tävlingsregler.

§7.4 Ordföranden och sekreteraren är ansvariga för att dessa stadgar vid behov finnstillgängliga för föreningens medlemmar. ett originalexemplar av stadgarna ska förvaras isäkerhetsskåp på SIK´s kansli.Skärhamn 2010-03-04

Uppdaterad: 02 JUN 2013 13:54 Skribent: Björn Englund

Postadress:
Skärhamns IK - Fotboll
Röahallen
47195 Skärhamn

Kontakt:
Tel: 0304670537
Fax: 0304671905
E-post: This is a mailto link

Se all info