Hoppa till sidans innehåll

Föreningspolicy


 

SGoIF:s föreningspolicy är ett dokument som beskriver en gemensam linje för föreningens verksamhet och skall vara ett stöd för alla ledare att kunna ta ställning i olika frågor.

Svenska fotbollsförbundets skrift ”Fotbollens Spela, Lek och Lär” är den ram som SGoIF:s ungdomsverksamhet skall hålla sig inom.

Föreningspolicyn är antagen av styrelsen. 

 

SGoIF  är en förening där fotboll och aktiviteter som främjar gemenskap och trivsel står i fokus.

 Detta innebär att:

 •  Alla ska känna sig välkomna att delta i klubbens verksamhet.
 •  Vi ser det som självklart att kunna förena fotboll i SGoIF med skolarbete och andra intressen.
 •  Alla spelare och ledare har ett stort socialt ansvar.
 •  Ungdomsverksamheten är föreningens bas, och vi strävar efter att vara självförsörjande av spelare till vår seniorverksamhet. 
 •  Seniorverksamheten bedrivs på ett sådant sätt och på en sådan nivå att det skapar ett intresse för fotbollen i Smålandsstenar, samt att våra ungdomar ser det som en naturlig följd av sitt idrottande att spela i representationslaget.

SGoIF mål:

Vi vill att vår klubb skall vara en utvecklingsklubb och att alla spelare och även ledare oavsett nivå skall kunna utvecklas inte bara som spelare utan även som människa, lagkamrat och kompis.

Ungdomsverksamhetens ledstjärnor

Verksamheten ska präglas av fairplay, kamratskap och föreningens bästa, i kombination med lagets och varje spelares individuella utveckling.

SGoIF följer SvFF:s utbildningsplan och riktlinjer för hur en framgångsrik fotbollsverksamhet kan byggas upp, med välutbildade och engagerade ledare och fotbollsspelare. 

Barnfotboll 6-12 år: I barnfotboll ska barnen leka och lära sig fotboll. Vid matchlika situationer är det viktigt att alla får delta  och prova på olika platser i laget. Matchresultat bör inte styra, utan ska spela en underordnad roll.

Ungdomsfotboll 13-16 år: I ungdomsfotboll ägnas tid åt färdighetsutveckling och matcher på barnens villkor. Alla spelare ska ges bästa möjlighet att utvecklas utifrån sina egna förutsättningar. Matchresultat är inte det viktigaste utan ska spela en underordnad roll.

Riktlinjer för ungdomsverksamheten Ungdomssektionen ansvarar för ungdomsverksamheten i föreningen. 

Barn- och ungdomsfotbollen i SGoIF ska:

 •  Ta hänsyn till individens behov och ge möjlighet till utveckling i den takt som  passar var och ens fysiska, psykiska och sociala förutsättningar.
 •  Skapa en positiv och sund miljö där alla får lära sig fotboll och utveckla ett  livslångt intresse.
 •  Ge ungdomar med ambition möjlighet att göra en målmedveten  fotbollssatsning under socialt trygga former där övergången från barn- till  ungdomsfotboll sker successivt.
 •  Se matchen som ett inlärningstillfälle och motverka toppning och  utslagning.
 •  Lära barn och ungdomar ett etiskt och moraliskt förhållningssätt samt fostra  till rent spel.
 •  Erbjuda en allsidig fotbollsträning.
 •  Präglas av glädje. Barn och ungdomar ska ha roligt i sin fotbollsverksamhet.
 •  Främja kamratanda. Gemensamma träningsdagar/läger och lagaktiviteter  stärker gemenskapen och föreningskänslan.

Spelarens ansvar

 •  Meddela i god tid om du inte kan delta i träning eller match och passa tider. 
 •  Ett gott uppförande är självklart i vår verksamhet. Tänk på att använda ett  vårdat språk både på och utanför planen. Tala aldrig illa om ledare, tränare,  spelare och domare.
 •  Var hjälpsam och visa respekt mot dina ledare och dina lagkompisar.
 •  Vid matcher respekterar vi domarnas beslut och tackar spelare, ledare och  domare efter matchen.
 •  Vi hejar på och stöttar vårt lag och vi hånar inte motståndarna.
 •  Tänk på att du representerar SGoIF
 •  VAR EN BRA KAMRAT!

 Ledarens ansvar

 • Som ledare representerar du SGoIF. Tänk på detta i ditt uppträdande i alla sammanhang.
 •  Du ska känna till SGoIF:s föreningspolicy, samt följa de riktlinjer som finns i  SvFF:s skrift   Fotbollens  Spela, Lek och Lär.
 •  Att delta på möte, konferenser, träffar och aktiviteter som gäller den  enskilde ledaren. 
 •  Ha en tydlig rollfördelning i ledarstaben och se till att alla ledare är  delaktiga.
 •  Skapa en dialog med spelare och föräldrar. Föräldramöte ska hållas en  gång per  säsong.
 •  Samarbete mellan ledare i olika åldersgrupper vid uppflyttning, utlåning av  spelare etc. 
 •  Se till att varva spelare vid lån till andra lag efter deras kapacitet och  förutsättningar och i     samråd med samtliga ledare.
 •  Ledaren planerar och genomför träningen med lekar, övningar och spel som stimulerar spelare i dess olika utvecklingsåldrar. 
 • Ställ inte större krav på spelaren och laget än de kan klara med tanke på deras kompetens, utveckling och ålder
 • Aktiviteter utanför fotbollen med laget skall uppmuntras, det främjar kamratskap.
 • Var positiv och uppmuntrande. Det skapar glädje och ökar förutsättningen för god atmosfär och effektiv inlärning.
 • Främja kamratandan, ägna tid åt alla spelarna men glöm inte individen.
 • ”SÄTT SPELAREN I CENTRUM”.

 Föräldrars och målsmäns ansvar

 • Informera tränaren om det är något han/hon bör känna till om ditt barn.
 • Hjälp ditt barn att passa tider.
 • Visa lojalitet till vår förening. Uppstår problem – tala med ungdomskommittén eller     styrelse.
 • Lösa medlemsavgift så att barnet får delta i föreningens verksamhet.
 • Gå på föräldramöten.
 • Som förälder förväntas du stötta laget och föreningen genom att t ex skjutsa till matcher, tvätta matchkläder, hjälpa till vid olika arrangemang och intäktsdrivande aktiviteter.
 • Det är lagledaren som coachar under träning och match. 
 • Tala aldrig illa om ledaren eller domaren.
 • Tänk på att även DU representerar Smålandsstenar GOIF
 • Se till att ditt barn äter och sover ordentligt innan träning och match.
 • Att avgöra när barnet ej bör träna eller spela match på grund av sjukdom.

 

DROGER

All idrottsverksamhet inom klubbens regi ska vara fri från droger, med särskilt ansvar för medlemmar upp till 18 år. Det kan gälla såväl vid matcher och träning, som vid ungdomsläger och liknande arrangemang. Ett extra stort ansvar i detta arbete vilar på föreningens ledare och funktionärer.

Som ledare kan man aktivt påverka ungdomar att avstå från tobak, alkohol och olika droger genom utbildning, att reagera och agera, samt att föregå med gott exempel.

Som drog betecknar vi substanser som på olika sätt  är berusande och/eller beroendeframkallande, såsom tobak, alkohol, narkotika och doping.

 Mål

 • All träning och tävling skall bedrivas rökfritt. 
 • Vid övriga aktiviteter som arrangeras av föreningen jobbar vi aktivt för en rök och snusfri miljö. Rökning och snusning tillåts inte för ungdomar under 18 år. 
 • Alla tränings- och matchtillfällen i föreningen skall vara alkoholfria. Ingen alkohol får intas dag före träning och tävling. 
 • Vid föreningsfester, eller andra arrangemang i föreningens regi, gäller alkoholförbud för ungdomar under 18 år. I övrigt jobbar föreningen aktivt för en alkoholfri miljö och prioriterar alltid alkoholfria alternativ till förmånligare priser. 
 • All verksamhet som arrangeras av föreningen skall vara fri från narkotika. Från denna regel finns inga undantag.
 • All verksamhet i Smålandsstenars GoIF omfattas av dopingregler fastställda av Riksidrottsförbundet, vilket innebär att inga preparat som finns upptagna på RF: s lista över förbjudna preparat är tillåtna för någon medlem i föreningen.

Tränare, lagledare samt ansvarig ledare har ansvaret för att dessa målsättningar efterlevs.

 

Konsekvens

Om barn eller ungdom under 18 år bryter mot ovanstående mål skall tränare eller annan ansvarig tala med barnet om regeln och varför den finns. Föräldrar underrättas om vad som hänt och vilket regelverk som finns i föreningen. Vid upprepad förseelse tas det individuella fallet upp för åtgärdsbedömning i styrelsen. Vid bruk av narkotika underrättas även sociala myndigheter. Upprepad överträdelse kan även innebära uteslutning.

Om vuxen medlem bryter mot målen skall denna underrättas av ordförande eller annan styrelsemedlem om vikten av att vara en god förebild för barn och ungdomar, samt att upprepad överträdelse av föreningens regler kan komma att medföra uteslutning. Vuxen medlem som bryter mot regeln mot narkotika  kan uteslutas.

Om medlem i Smålandsstenars GoIF ertappas med dopning, kommer det regelverk som är fastställt av RF att gälla i alla delar. Om barn eller ungdom ertappas kommer dessutom föräldrar och sociala myndigheter att underrättas.

 

 Mobbing

Hos SGoIF skall alla känna att de är lika värda. Vi tolererar inte någon form av mobbing, fysiskt våld, sexuella trakasserier eller rasism. 

Mobbing definierar vi som all form av kränkande ord eller handling som utförs av en eller flera personer mot en eller flera individer. 

Tränare, lagledare samt ansvarig ledare har ett ansvar för att träning och aktiviteter bedrivs under former som motverkar tendenser till mobbing eller annan kränkning.

I övrigt är det varje enskild medlems ansvar att rapportera om de upptäcker att någon är utsatt för mobbing eller på annat sätt är kränkt. 

I föreningen kan vem som helst vända sig till styrelseorföranden i förtroende. 

All sådan information behandlas konfidentiellt. Jonas Lindahl nås på 070-2752777 eller This is a mailto link.

 

Trafikpolicy Smålandsstenars GoIF 

Att transportera våra spelare och övriga till SGoIF–arrangemang på ett trafiksäkert sätt är för oss en självklarhet. SGoIF:s avsiktsförklaring för att visa klubbens vilja och ambition att vara med och stötta trafiksäkerhetens utveckling och att vara ett föredöme för alla som på något sätt är engagerade i SGoIF;s organisation. SGoIF har därför beslutat att anta en trafiksäkerhetspolicy och ställa följande krav på de som utför köpta transporter åt föreningen:

 

 • Alltid följa gällande hastighetsbestämmelser och följa övriga trafikregler.
 • Alltid använda bilbälte under färd.
 • Alltid vara nykter och drogfri samt utvilad.
 • Vid användning av mobiltelefoni under färd skall någon typ av handsfreeutrustning användas.

 

När det gäller transporter som utförs av medlemmar och ledare i personbilar eller minibussar i klubbens regi skall följande gälla:

 • Föraren skall alltid följa gällande hastighetsbegränsningar och följa övriga trafikregler.
 • Föraren och samtliga passagerare skall använda bilbälte.
 • Ingen alkohol får konsumeras dagen innan transporten.
 • Fordonet skall alltid ha godkända däck samt att vinterdäck skall vara monterade enligt gällande bestämmelser under perioden 1/11 – 30/4.
 • Utförs transporten med minibuss skall föraren ha god körvana för fordonet
 • Föraren får ej prata i mobiltelefon under färd om inte handsfreeutrustning finns monterat.
 • SGoIF;s ledning och ledare skall informera alla aktiva och övriga som är engagerade i klubbens verksamhet om trafiksäkerhetspolicyns innehåll.

 EAB


SGoIF på Facebook 

SGoIF på Facebook

Klicka på knappen!


Postadress:
Smålandsstenars GOIF - Fotboll
Box 167
33323 Smålandsstenar

Kontakt:
Tel: 037132185
E-post: This is a mailto link

Se all info